DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1924 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Obrazloženje nacrtu zakona o eksproprijaciji i t. d.


listu J. S. II- jednako kao i sa stajališta, izraženog po mjerodavnim


vladinim krugovima.


Potreba, smjer i svrha, zašto će se ekspropriisati, nastupa


prema tome onda, kada nastupi koji od slučajeva navedenih u čl- 1


pod toč. 1-2-, 3- i 4-, pa ti mogu da budu:


1. vojno-strateške naravi,
2. opće nacijonalno-ekonomske naravi,
3- lokalno-ekonomske naravi i
4. šumsko-redarstvene naravi.
Predmetom eksproprijacije može da bude ili šuma, t- jšumsko
zemljište zajedno sa drvećem (sastojinom) kojim je to zemljište
obraslo ili pako i samo šumsko zemljište bez drveća (sastojine).
Glavni kriterij takovoga posjeda mora da bude:


a) da se on može supsumovati po čl-1- z. o- š. pod piojam
šume ili šumskog zemljišta,


b) da je on svojina u posjedu jednoga privatnoga fizičkoga lica i


c) da je on prema slučaju pod toč. 3- »veliki šum. posjed«.


Prema opsegu, može eksproprijacija da obuhvati ih cijeli posjed


(u slučajevima i-, 2. i 4-). ili tek pojedine dijelove njegove (u slučajevima
1.. 2-, 3. i 4.).
Razlozi trajne naravi iziskuju dakako i trajnu eksproprijaciju,


t. j . onakovu, po kojoj je objekt za uvijek otuđen iz svojine privatnoga
vlasnika.
Razumije se. da time ne će i ne može da bude tangirano ono
pravo prvokupa koje predviđa čl- 23- z- o. š. za stanovite slučajeve,
koji su predviđeni tim članom zakona o šumama.


Za opseg svake eksproprijacije mjerodavan je samo fakat konkretne
potrebe, koji se imade ustanoviti za svaki konkretni slučaj
zasebice kao i sama potreba.


Mogućnost eksproprijacije u slučajevima 1., 2. i 4-, predviđa u
ostalom i naš nacrt z. o- š. (čl- 23.) bez obzira na veličinu posjeda i
bez obzira na sopstvenost njegovu- Uvrštenje tih slučajeva u ovaj
zakonski predlog nije ništa drugo, nego logična doslijednost, koja
proizlazi iz same naravi predmeta u interesu poželjne potpunosti
ovoga zakonskog predloga.


Slučaj pod toč- 4., imade se smatrati najjačim stepenom šumskoredarstvenog
zahvata, koji će država kao vrhovna nadzorna vlast
izvršiti tek onda. kada stekne uvjerenje, da sve mjere, Koje predviđaju
šumsko-ređarstveni i kazneni dio ooćeg zakona o šumama, ne bi
imale onaj učinak, koji se tim odredbama želi postići- Eksproprijacija
po ovome slučaju treba da je neka vrst najjače kazne, koja će
se primijeniti u interesu osiguranja autoriteta državne kao vrhovne
nadzorne vlasti.


Prema tomu, koji od slučajeva navedenih u čl- i. ovoga zakprojekta
nastupa te postaje potreba eksproprijacije, vidimo da su po
svom značenju neki slučajevi više lokalnog karaktera, a neki od opće
javne, rekli bi državne vrijednosti.


Tako je na primjer slučaj eksoroprijacii". koja se vrši iz razloga
vojno-strateških, dakie iz razloga oružane odbrane države, nesir