DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1924 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Bilješke. 85


toček 1 in 2 člena 36. cit. pravilnika taksi 20 Din postavke 5 taksne tarife, ker
se te rešitve izdajajo v obliki pismenih odlokov z navedbo, da ima dotična
oseba pravico pritožbe na višje oblastvo.


Takse za prijave sečenj, na koje opozarja »Narodna Šuma« na 2. strani
drugega broja 1. 1924., za Slovenijo ne veljajo. Šivic


Dvadesetipetgodišnjica. Član našega udruženja, Arnošt Piksa, nad-
šumar u Buču, navršio je ovih dana punih 25 godina službe kod jednoga službodavca
— vlastelinstva Pakrac. Od 1896. do 1899. službovao je u Srbiji (u Kraguievcu,
Rogotu i Košutnjaku).


Poslovanje upravnih oblastev v Sloveniji v gozdarskih in lovskih zadevah,


V upravnih zadevah odločajo v gozdarskih in lovskih stvareh okrajua
politična oblastva (okrajna glavarstva, politične ekspoziture, mestni magistrati). O
pritožbah proti odlokom okrajnih političnih oblastev odloča tč. odsek A direkcije
šum v Ljubljani. Proti odločbam t. č. odseka A direkcije šum nadaljna pritožba
na ininistrstvo za šume in rudnike ni dopusna, odkar sta stopila v veljavo
zakon o državnem svetu in upravnih sodiščih (razglašen dne 22. maja 1922.
v Službenih Novinah štev. 111, za Slovenijo razglašen v Uradnem listu pod
štev. 167 .. 1922.) in pravilnik o poslovnem redu pri državnem svetu in upravnih
sodiščih (razglašen dne 6. septembra 1922. v Službenih Novinah štev. 196.
za Slovenijo razglašen v Uradnem listu pod štev. 302 ex 1922j.


Proti odločbam direkcije šum (odsek A) kot prizivne instance, dopustna


fe le pritožba na upravno sodišče v Celju.


Kadar pa odloča direkcija šum (odsek A) v prvi instanci, tedaj odloča o
pritožbah proti njenim odlokom ininistrstvo za šume in rudnike. Proti ministrsklm
odločbam pa je mazna pritožba na državni svet. Šivic.


...... . .......... ......... ..... . ..........


. ....... .. 16. .. 25. ....... 1924. .... ........ ....... .. ..


..... ...... y .......... ......... ..... y ......... na .....
...... ...... .. ...... ..... n .. ..... ..... ...... .. ..-
Mohno ........ ....... ........ na ..... ...... ............
je ... .......... ....... ..... . ....... ........ .......
..... ...... ...... .... .... n ........ ..... ...... ............
.. ......... ....... .... . ....... ......... .. ....... ,/........
.... .... ............ je 21. . 22. ....... ........ ..... ...... . ...
ncpcoua.Titor ...... ......... ......... .... ......... .. .. ........
lia ..... ...... ........ .. ...... 53 ..... ..... je ... ......:
.. ....... ....... ........ ... ...... ... . 11 .... ... 20.75%
.. .... ...... ....... ........ .. ...... .. . 19 » » 35.85%
.. ...... ....... ........ .. ...... 19 » . » 35.85%
.. ...... ...... .... ...... .... .. ...... ........


— ............. 2 » » 3.75%