DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1924 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Šumska trgovina i industrija 87


. ...... ............ .... je .. ...... ...... .......... y...... . ....... ......... 40.000 .... ....... ..... . .. no .... 3—4
...... .. 1 .....


... .... .... ... je ...... y .......... ........... no 16 ......
.. 1 .....


. ....... y .... ..... .... je ........ ..... no 7 ....... .. ....
..... ...... ....., ... ........ ...... 1 ...... .. 6 ......, ........
42 ...... .....


.. ... ......, . ....... .. .... ....., ....... ..... .........
je ...... 20—25.000 .... ....... ..... y ............, a ...... .. ..< .........
y ....... no 5 .... .. 1 .....


...... je .. .. ....... ..... ...... ce 45—50% ....., ..... ........
.... ........ ....., ... .... 1 .... ..... je .... .. 4—5 .....


.. ...... ...... .... .. ......... .. ..... . ....... .......
..... .......... ..... ........ ..... ........ ......., a . y ......
......... ..... .... .... .... ......


...... .. .. .... ..... ....... .. .....; .......... ..... . ...
.... ..... .... ce ....... ........... .....
..... ... ..... ............. .... ... ..... .... . ......... ........,
a ........ no .......


.... .. .... ..... .. ....., ...... .... ....., ..... ....., a .......
...... ....... . .... ...... . .... .... .......... ..... ......
.......


...... ..... ..... ..... .... ..... je ........, ... .... je ......
......, .... .... .. .......... ...., a ..... ...... . ....... ......
.. .......... ..... ........... ... ............. ........ ......
........


....... ............ ...... .... . ......... ...... ......
. ...... . .. .... .... .......... je ........, ... .. .. .... ........
............ ..... . ... .... ..... ..... ..... ......... ....... y
......


A ....... ...... ............. ............, .... .. ..... na ....
...... . ........... ....... ....., ....... .. ........... ........
(.......) . ....... ...... ..... .. na ........ ...... .... .......


........, .......


Predloži drvne sekcije Z. S. I. u pogledu tarife.


Na 29. decembra 1923. održala je Sekcija za šumsku industriju Zemaljskog
saveza industrijalaca u Zagrebu konferenciju, na kojoj su raspravljena pitanja u
vezi sa željezničkom tarifom. Poslije opširne debate zaključeno je jednoglasno,
da Sekcija podnese Generalnoj direkciji državnih željeznica, komercijalno odjeljenje
slijedeće predloge:


Tarife gledom na izvoz


1. Daske odnosno rezani materijal. Prema sadanjoj tarifi uvršten
´e sav taj materijal u klasu B bez obzira, da li se tu radi o hrastovim, buko3
ŠUMARSKI LIST 2/1924 str. 42     <-- 42 -->        PDF

88 Šumska trgovina i industrija


vini ili jelovini. Međutim jedan ie od principa robne klasifikacije, da klasifikacija
stoji u omjeru prema vrijednosti robe. Vrijednost hrastovinc je znatno veća nego
vrijednost bukovine i jelovine, te stoga smatramo, da nije opravdano, da sva ta
roba spada u istu klasu, već predlažemo,


da se rezani materijal iz bukovine i iz jelovine uvrsti u klasu C.


2. F r i z i. Prema postoiećoj klasifikaciji spadaju hrastovi frizi u klasu B,
a bukovi u klasu G. Ovdje se radi o nestruganirn daščicama bez pera i utora,
ispod 1.20 m duljine i 20 mm debljine, koje se još dalje imaju izrađivati, i tek
tom izradbom, koja iziskuje velike troškove, dobiva ta roba pravu vrijednost.
Da bi se izvoz te vrste robe mogao što bolje oživjeti, predlažemo,
da se hrastovi îrizî stave u klasu C, a za bukove da se primieni izuzetna klasa E.


3. Furniri . Ova; proizvod nije ništa drugo nego na posve tanke daščice
izrezani materijal. Međutim za ovaj materijal nema u tarifi posebne oznake,
pa prema propisima sva ta roba deklarirana nazivom, kojega nema u tarifi,
uvrštena je u klasu III. b. Ova je roba u inostranstu izvrgnuta jakoj konkurenciji,
a naš je interes, da izvozimo što više te robe, no danas sprečava naš izvoz ova
skupa tarifa tako, da inostranstvu konvernira da iz naše zemlje izvozi sirovinu
i da je u tamošnjim fabrikama reže na furnire. Stoga predlažemo,
da se ovaj materijal uvrsti u tarifu posebnim nazivom »sirovi furniri« i da se za
tu robu odredi kod eksporta klasa B.


4. Dužice . Ako je ova roba deklarirana pod nazivom dužice, plaća vozarinu
po klasi B. No često se događa, da se ovaj materijal ispravno deklarira kao
»bačvarska grada« te onda plaća vozarinu po klasi III. b, jer toga naziva u tarifi
nema. Ova je roba važan izvozni artikal, a u svrhu povišenja toga izvoza
predlažemo:
da se dužice uvrste u klasu C, pa i onda, kad se prevoz vrši u zatvorenim vagonima,
pošto kod upotrebe otvorenih vagona prijeti pogibao krade.


1. Prevoz trupaca naslovljenih na pilane u zemlji O tom
pitanju podnijeli smo već nekoliko predstavaka predlažući, da se svi trupci bez
razlike, ako su određeni za koju domaću pilanu, uvrste u klasu C, t. j . da se uspostavi
ranija pogodnost, koja je potpuno opravdana i na principu tarife osnovana.
Jedini razlog, koji protiv uspostave te ogodnosti navada Ministarstvo saobraćaja
jest taj, da su se događale zlouporabe. Međutim držimo, da zloupotrebama
treba na drugi način stati na put, te stoga predlažemo,
da se za trupce određene na koju domaću pilanu primjeni klasa C.


2. Drvo za ogrijev. Drvo za ogrijev uvršteno je od 15. septembra
1923., u specijalnu tarifu 3, t. j . na drvo za ogrijev primjenjuje se sezonska tarifa
sa motivacijom, da se trgovci imaju pobrinuti, da za vrijeme ljeta pokriju čitavu
svoju potrebu za zimu, a ljeti računa se vozarina za drvo za ogrijev po izuzetnoj
tarifi 2. Međutim poznato je i samom naslovu, da trgovci nijesu mogli ljeti dobivati
potreban broj vagona, a u mnogo slučajeva dostavljeni su im zatvoreni vagoni,
premda su naručeni otvoreni, te se onda vozarini pribilo 10 posto. Opetovano
smo već naglasili, da ova mjera nije opravdana obzirom na drvo za ogrijev,
te stoga predlažemo,
da se za drvo za ogrijev primjeni bez razlike izuzetna tarifa 2.
ŠUMARSKI LIST 2/1924 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Šumska trgovina i industrija 89


Računanje vozarine sa prekidom.


Jedino, od najkrupnijih pitanja jest računanje vozarine sa prekidom, koja
vanredno poskupljuje troškove prevoza pogotovo, što veliki dio naših pruga sačinjavaju
vicinalne željeznice. To je jedan od razloga koji vanredno poskupljuje
osobito prevoz u Vojvodinu odnosno iz Vojvodine. Stalno i neprestano skretali
smo pažnju Ministarstva saobraćaja na ovo važno pitanje, koje je međutim sve
do danas ostalo neriješeno. No ako se to pitanje već ne može za sada riješiti obzirom
na vicinalne željeznice, to držimo, da se to pitanje može bez daljnjega i
bez ikakovih poteškoća riješiti gledom na pruge južnih željeznica, budući da su
te pruge sada preuzete od naše države.


Srpsko-hrvatsko izdanje tarife dio I. odsjek B.


Mnogo poteškoća u robnom saobraćaju imade otuda, što nema još ni danas
nakon više od 5 godina srpsko-hrvatskoga izdanja tarife dio I. odsjek B, te se i
željeznica i stranke moraju služiti prevadanjem njemačkih naziva. Naravno da
otuda nastaju mnogi sporovi, jer se ti prevodi ne slažu uvijek, pa se često za
jednu robu plaća visoka tarifa klase III. b, samo radi toga, jer prijevod njemačkog
naziva ne odgovara.


Tarife za uvoz.


Naše tvornice trebaju često eksotična drva iz inostranstva kao primjerice:
mahagoni, guayacca, vakaranđa, yellow, pin, amerikanski orah i amerikanske
magnolije. U interesu je naše privrede, da se ti furniri izrade u zemlji, i ne da se
uvoze. Međutim inostranstvo ta drva uvozi pod povoljnim uslovima, jer ta roba
dolazi najvećim dijelom preko Hamburga, te tvornice furnira u Njemačkoj i
Austriji imadu znatno manje prevozne troškove nego naše fabrike. Stoga je potrebno,
da se našim fabrikama furnira omogući jeftiniji uvoz. Stoga predlažemo,


da se te vrsti drveta iz klase II. uvrste u klasu B.


Lučke tarife.


Kako je od najvećeg interesa za svu našu privredu, da se naše domaće
luke što bolje razviju potrebno je, da se uvedu posebne tarife za prevoz robe iz
unutrašnjosti do naših luka. To je tim potrebnije, što vidimo, da Italija sve moguće
poduzima, da nam onemogući razvitak naših domaćih luka. To dokazuje
njezino držanje u pitanju Rijeke, a karakteristično je, da je Italija uvela snižene
tarife na pruzi Postojna—Trst i Postojna—Rijeka u očitoj namjeri, da naš izvoz
što više veže uz ove luke. Posebnim lučkim tarifama pomogao bi se i razvitak
domaćega parobrodarstva, jer bi se onda prevoz robe iz našega pristaništa do
mjesta odredišta vršio na našim brodovima.


Obustave saobraćaja sa inostranstvom.


Veliku štetu nanašaju izvozu drveta česte obustave saobraćaja sa inostranstvom,
osobito preko stanica Felđkirch—Buchs. Osobita šteta nastaje otuda,
što se strankama od časa obustave stavljaju na raspolaganje i one pošiljke, koje
su predate već prije obustave saobraćaja te se nalaze na putu. Strankama ne
preostaje diugo nego pošiljke istovariti na kakovoj god stanici ili pošiljku dru