DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1924 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Kr. županijska oblast u Vukovaru.


Broj 2913 u. o. 1923. U Vukovaru, 15. januara 192).


Predmet: Slakovei z. z. prodaja šume.


OGLAS DRAŽBE STABALA.


Temeljem riješenja Ministarstva šuma i rudnika u Beogradu od 8. oktobra
1923. broj 29940 obdržavati će se dne 14. februara 1924. kod opštinskog poglavarstva
u Slakovcima pismena licitacija svih hrastovih, jasenovih, brestovih i dr.
stabala, nalazećih se na odjelima 1, 2 i 3 u šumi Židijc z. z. Slakovei u ukupnoj
površini od 50 jutara.


Isklična cijena je 250.000 Din.
Pismene ponude imaju biti taksirane sa 100 Din, te valjano zapečaćene i
rukom pisane.
Na omotu ponude mora jasno biti napisano: »Ponuda za sva stabla na odjelima
1, 2 i 3 u šumi Židije z. z. Slakovei cd pomidiača N. N.


Osim toga te ponude moraju biti obložene sa 10% od isklične cijene u ime
žaobine u gotovom ili u vrijednosnim papirima, koje valja u ponudi tačno imenom
označiti (isto broj i serije), te uz njih priložiti kupone i talone, te ovakove samo
koje država SHS priznaje.


Tako obložene i dobro zapečaćene ponude imaju se na dan dražbe do 11
sati do podne predati kod opštinskog poglavarstva u Slakovcima.
Na brzojavne, usmene ili kasnije stigavše ponude neće se uzimati obzira.


Prema naredjenju Ministarstva šuma i rudnika u Beogradu od 15. novembra
1923. broj 32470 mora kupac naplatiti 6% pored ponudjene i prihvaćene cijene
od cjelokupnog iznosa u »Fond za Pošumljenje«.


Osini toga ima kupac od cjelokupne kupovnine da plati još sve troškove
prinosa i zakonom propisane pristojbe i biljegovine u roku od 14 dana iza dražbenog
čina kodd opštinskog poglavarstva u Slakovcima.


Pobliži dražbeni zastupajući kupoprodajni ugovori mogu se uvidjeti kod
kr. županijske oblasti u Vukovaru (šumarski referent) i kod opć. poglavarstva u
Slakovcima za vrijeme uredovnih sati.


Konačno se napominje, da u ponudi mora izričito biti istaknuto, da su nudiocu
dražbeni uvjeti dobro poznati
Sva kupovina sa ostalim pristojbama, ima se odmah po svrenom dražbenoin
činu u gotovom položiti.
Kr. podžupan.


Šumska uprava u Ilidži.


Broj 1717 1923. Ilidža, 16. januara 1924.


PRODAJA GORIVOG DRVETA.


Kod šumske uprave u Ilidži prodavače se u četvrtak 14. februara 192-!. u
11 sati putem javne usmene i pismene dražbe oko 3.000 prost, metara bukovog
gorivog drveta od sušika, izvala vjetroloma i ostataka od izradjivanja nanula u