DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1924 str. 62     <-- 62 -->        PDF

šumama: Kominac, Vrhovi, Drumak, Sljemenski dol, Zagorsko i Paljevina u općini
Pazarić uz iskličnu cijenu od 46 Dinara (četrdeset i šest) po prostornom metru.


Svaki nudioc mora da položi prije dražbe 13.800 Dinara u gotovom ili u
državnim papirima, a 27.600 Dinara u 4% oblig. za likvidiranje agrarnih odnosa.
Inostranci polažu dvostruko. Pismene ponude šalju se sa 10%ponudjene vrednosti
i taksenom markom od 100 Dinara zapečaćene šumskoj upravi Ilidža sa
oznakom: »Ponuda za 3.000 prost, metara bukovog goriva na broj: 1717/23.« i
moraju do 11 sati 14. februara 1924. stići.


Posebni uvjeti prodaje mogu se pregledati kod šumske uprave u Ilidži za
vrijeme uredovnih sati. Dostalac nosi sve troškove raspisa ove dražbe.
Ministarstvo šuma i rudnika bira slobodno medin ponudama i može sve
ne navodeći razloga odbiti.
Do riiešenja vezani su svi nudioci na svoje ponude.


Upravitelj šumarije.


Kr. Direkcija Šuma u Vinkovcima.


Broj 344-1924.


OBJAVA LICITACIJE OGREVNOG DRVA.
Kod Kr. Direkcije Šuma u Vinkovcima prodavače se dana 14. februara
1924. u 11 sati javnom ofertalnom licitacijom 2586 pr. met. topolovog gorivog
drva na željezničkoj stanici OTOK sa iskličnom cenom od 156.000 Dinara (jedna
stotina pedeset šest hiljada dinara).
Drva su cjepanice i oblice.
O p š t i u s 1 o v i.


1. Pismene ponude imaju se predati u valjano zapečaćenom zavoju providjene
sa 100 Dinara taksenih marka. Ponudjene sume moraju biti rukom pisane
sa arapskim brojkama i pismenima. Na zavoju ponude mora biti jasno napisano:
»Ponuda za ogrevno drvo od ponudjača . .«
2. Ponude se imaju predati kod blagajnice Kr. Direkcije Šuma u Vinkovcima
najkasnije do 11 sati dana licitacije.
Ponudi ima priležati vadij od 5% (pet) od procjenbene vrednosti u gotovom
novcu ili vrednosnim hartijama, kojima država priznaje valjanost jamstva.
U ponudi treba istaknuti, da su ponudjaču svi uslovi licitacije dobro poznati
i da na njih u celosti pristaje.


2. Ponude podnesene posle odredjenog roka, nadalje telegrafske i uslo\ ne
ponude, neće se uzeti u obzir.
4. Kupovnima se plaća kod blagajnice Kr. Direkcije Šuma u Vinkovcima u
roku
od 14 dana od dana saopštenja, da je licitacija odobrena.
Od kupovnine plaća se 2.8% u ime prinosa i taksenih maraka.


5. Kvi podrobniji uslovi licitacije mogu se saznati za radnog vremena kod
Kr. Direkcije Šuma u Vinkovcima,
te Kr. Šumske Uprave Nemci.
Vinkovci, dne 15. januara 1924.


Kr. Direkcija Šuma.