DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1924 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Uprava srpsko-pravoslavnog manastira ORAHOVICA.


Na Čitluku, dne 14. januara 1924.


OGLAS DRAŽBE STABALA.


Temeljem odobrenja upravnog odbora srpsko-pravoslavnih Manastira Metropolije
Karlovačke u Karlovcima od 15./28. novembra 1923. broj u. o. 430-300
od 1924. prodavati će uprava srpsko-pravoslavnog Manastira Orahovica putem
javne pismene dražbe dana 14. februara 1924. 2206 .raznovrsnih stabala nalazećih
se u šumi Kladnjak, vlasništvo istoga Manastira a ležeće u upravnoj i poreznoj
općini Obradovci. Od ovih stabala jesu 1352 hrastova, 22 divlje jabuke, 33 grabova,
215 jasenovih, 488 brijestovih i 96 divljih krušaka- Dražba obdržavati će se
na dobru Čitluk Manastira Orahovice kraj želj. stanice Feričanci.


Isklična cijena gornjih stabala je 2,009.470 Dinara a žaobina 200.000 Dinara.
Jamčevina mora biti ili u gotovom novcu ili uložna knjižica od većih novčanih
zavoda u krajevini SHS glaseća na svotu od 200.000 Dinara.


Pismene ponude biljegovane sa 100 Dinara obložene gornjom žaobinom,
te po nudiocu zapečaćene imadu se predati upravi srpsko-pravoslavnog Manastira
Orahovica na dobru Čitluk najkasnije do 11 sati prije podne (u četvrtak) dana


14. februara 1924.
Istoga dana t. j . 14. 2. 1924. u jedanaest sati prije podne otvoriti će predane
ponude upravitelj manastira Orahovice. Kod otvaranja ponuda slobodno je
dražbovateljima prisustvovati. Dostalcem smatra se onaj, koji preko isklične
cijene najviše ponudi.


Brzojavne i naknadno stigle ponude, kao i ponude ispod isklične cijene
neće biti uvažene.


U ponudi mora biti sadržano:


a) Ime i prezime, te prebivalište nudioca;


b) točna naznaka dražbenog predmeta;


c) ponudjena svota izražena brojkama i slovima;


d) izjava ponuditelja, da su mu dražbeni uvjeti točno poznati i da na iste
bezuvjetno pristaje;
c) točna naznaka priložene žaobine.
Šuma Kladnjak udaljena je od državne željezničke stanice Zdenci 7 kim.,


a od želj. stanice Bare Slavonske podravske željeznice 4 kim.


Pobliže dražbene uvjete i obavještenja mogu interesenti dobiti kod uprave
Manastira Orahovica na Čitluku i kod um. tehničkog izvjestitelja kr. kotarske
oblasti u Našicama.


Reflektanti, koji žele stabla u šumi Kladnjak vidjeti, neka se prijave kod
lugara Manastira Orahovica u Obradovcima.


Direkcija Šuma u Sarajevu.


OGLAS.
Kod Direkcije Šuma u Sarajevu prodavače se 27. marta 1924. četvrtak u
11 sati prije podne putem ofertalne licitacije četinjasto i lisnato drvo na panju u
državnom šumskom području DRINJAČA.
Aproksimativna drvna masa iznosi u području Drinjača 1,263.000 kubnih
metara četinjastih i 1,093.000 kubika lisnatih drveta.
Kod licitacije mogu učestvovati samo koji su zakonom ovlašteni da uglav