DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1924 str. 64     <-- 64 -->        PDF

ljuju ugovore i nisu u vrijeme licitacije dužnici državnog erara, nadalje koji nisu
zbog kršenja ugovora ili skojeg uzroka isključeni od erarskih preduzeća i nisu u
sporu sa erarom.


Vadij za učestvovanje iznaša 1,000.000 dinara.


Primaju se samo pismene ponude koje glase na cijelo područje Drinjača
i koje moraju prispjeti Direkciji Šuma u Sarajevu do 27. marta 1924. godine u
četvrtak do 10 asti prije podne.


Neće se uvažiti ponude, koje docnije stignu, zatim ponude bez propisanog
vadija ili brzojavne ponude i nadalje naknadne ponude i očitovanja.
Ponuditi treba:


1. Državnom eraru Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca besplatno izvjestan
broj prvenstvenih akcija, koje će bez obzira na visinu dobiti odbacivati najmanje
6% (šest posto) a inače postotak, koji odgovara dobitku, uz naznaku približne
visine osnovnog kapitala preduzeća bilo postojećeg ili onog, koji će se osnovati.
Kao garancija za slučaj likvidacije društva bilo iz kojih uzroka (kamo
spada i stečaj) služe sve investicije predmetnog eksplatisanog područja i imovina
konkretnog preduzeća u visini vrijednosti gornjih akcija.


Ova obaveza nudioca mora biti evidentirana po propisima trgovačkog zakona
ne samo u protokolu o licitaciji već i kod trgovačkih vlasti.


2. Za svaki obli kubni metar četinjastog tehničkog drveta u šumi na panju
u procentima od prosječne cijene četinjaste rezane robe (daske i gredice od 4
metara dužine, letvice od 2 metra dužine na više) koja će se postići franko utovarna
stanica kupca na pruzi državnih željeznica.
3. Za svaki obli kubni metar bukovog tehničkog drveta u šumi na panju
u procentima od prosječne prodajne cijene bukove rezane, cijepane i tesane robe
franko kao pod 2.
4. Za svaki prostorni metar bukovih i lisnatih ogrijevnih drva u šumi na
panju u procentima od prosječne prodajne cijene bukovih ogrijevnih drva franko
kao pod 2.
Ponuda ima da sadrži:


a) Ime i prezirne zatim zanimanje i boravište nudiočevo te njegov svojeručni
potpis i očitovanje da je samostalan ili, kad nudi koja firma: njezino ime i
potpuni potpis kako je upisan u trgovačkom registru sa mjestom gdje joj je sjedište.


b) očitovanje, da nudioc potpuno poznaje uslove i da im se bezuvjetno
podvrgava. Ponude dakle ne smiju da su ograničene bilješkama, koje se ne podudarrju
sa uslovima.


Svaka ponuda mora biti taksirana sa 100 (stotinu) dinara i mora joj biti
priložen vadij u gotovu ili u vrijednosnim papirima koji se primaju kod uglavljivanja
poslova sa erarom.


Vadij se može položiti i kod Direkcije Šuma u Sarajevu prije roka naznačenog
u oglasu do koga se ponude primaju. U takovom slučaju treba ponudi priložiti
namiru o položenom vadiju.


Vadij će se nudiocu, koji je postao dostalac uračunati u jamčevinu, koju
treba da dade prema uslovima licitacije a ostalima će se vratiti na njihov trošak
i pogibelj čim buddu liješene ponude što su stigle.


Fonudc valja dobro zapečatiti a da se spreči otvaranje prije vremena
valja na njih spolja staviti napis: »Oferta na kupnju drveta iz državne šume
Drinjača« sa adresom Direkcije Šuma u Sarajevu.