DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1924 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Svakom reflektatntu je od volje, da prije licitacije razgleda šumska područja.


Obavještenja se na zahtev daju (u koliko je to dopušteno) kod Direkcije
Šuma u Sarajevu. Tamo se mogu pregledati potpuni uslovi licitacije i ujedno
uglave ugovora.


Ministar Šuma i Rudnika pridržaje si izrikom pravo, da po svom rasudjcnju
bez obzira na to, kolika je ponuda na kupnju slobodno bira izmedju prispjelih
ponuda, a može i sve ponude odbiti da ne spominje razloga.


ŠUMSKA UPRAVA ILIDŽA.


Br. 1638/23.


Prodaja bukovog gorivog drveta.


Kod šumske uprave u Ilidži prodavače se u ponedjeljak 25. februara 1924.
u . sati putem javne usmene i pismene dražbe oko 400 prost, metara bukovog
gorivog drveta u šumi »Borovac« općgna Trnovo gz iskličnu cijenu od 20 Din
(dvadeset dinara) po prostornom metru na panju.


Svaki nudioc mora da položi prije dražbe 800 Din u gotovom ili u državnim
papirima, a 1600 Din u 4% oblig. za likvidiranje agrarnih odnosa. Inostrane!
polažu dvostruko. Pismene ponude šalju se na 10% ponuđene vrijednosti i taksenom
markom od 100 Dinara zapečaćene šumskoj upravi Uidža sa oznakom:
»Ponuda na 400 prost, metara bukovog goriva u šumi »Borova« i moraju do
11 sati 25. februara 1924. stići.


Posebni uvjeti prodaje mogu se za vrijeme uredovnih sati pregledati kod
šumske uprave u Ilidži.
Dostalac snosi sve troškove raspisa ove dražbe.
Ministarstvo Šuma i Rudnika bira slobodno medu ponudama i može sve
ne navodeći razloga odbiti. Do riješenja vezani su nudioci na svoje ponude.


......... .... y .........


......


... ......... ....; y ........ ......... .. 2. .... 1924. .... y
..... y 11 .... ..... ..... ...... ......... .......... ......... u
........ .... .. .... y ........ ......: ». . . . . . . . . . . . . .. . a«.


.............. ..... .... ...... y ... ........:


2,100.000 ...... .......... .


600.000 ...... ........ .......
..... je ..... .. ....... .... ...... ......... ............ .........
.......-.... .. .......... .. 76 .. ............. ce .........
........ . ...... ........


.. .......... ...... ... .......... .... ........ ...... .......


.. .......... y ......... 1 :1000, ... . ... ....... .. ......... ..... ..


... . .........« ....... . .... ...... ......... ......... ....


y ........ no ...... .. 3.000 .......


... .......... .... ........&.. .... ..., .... .. no ...... ....


niTciiu .. ......... ....... . .... y ....... .......... ....... ..


...... ....., ...... .... .... .... ...... ....... ... .. ..... ......


....... ......... .. ........ ........ . .... y ..... .. .......