DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1924 str. 57     <-- 57 -->        PDF

.. ......... ......... .........


......


...... ........... ........... ........ ..........


... 1. ...... .. ..... . ........ ...... y ..... ...., ...... ..
....... ........ ..... . ........; ........... .......... ..........
........ .. y »..... ........... ........... ........ .........«: y.... ........... ....... . ...... ......... ...... y ......... ......,
a .... ....... ........ . ...... ..... . .........


... 2. ..... .......... ........ ... ..... ......... ...... <...


..... ...... ..... ........) .... ..... y ....., ...... ...... ........


.... . ....... .... .......


..... ...... ......... ... ..... ........ no ... ........, ....
....... .... ...... ......, a ... ........ ...... .... ....... .........
.. ............ ........


... 8. ...... ...... ... ........ ........ ....... .... .......
..... .. ......... ...... .... .. ....... ..... .........


........... ...... ...... ...... ........ .. .. ... ........ .
..... .... .. ............ ........... y .......... ...... ........
....... ....... ........ .. .. ona ........ . ....., .... .. ............
....... .. ......, a ............ .... .. ....... ......, ... ..
.. ........ .. ......., ..... .. .. .. ...... ....... ...... .....
......... na ......, . .... .. ...... ...., .. .... .. ....... ....
...5...... ... ..... ...... ...... je ..... ......... ...... ... je
...... .... . ....... ......... .... ........, ..... .. ce ..........
........ ...... ........ ........, .. ......... .. ...... .......


... 4. ... ... ... .......... ...... .... na ...... ....... ........
........ (.....) ........ ...... y ...... .... .... .........
... 5. ...... ...... .... .. ..... ....... ........... . .........,
.... .. .... y .... ..... . ........., — .. ...... .....
... 6. ........... ....... ...... ..... .. ....... ... ..........
............ ......... ..... ...... ........


... 7. ...... he ......... »......... ....« y .... .... ........


... 8. .... ...... ..... .. ..... ... .. ... ............ npmre,
niTO lie ......... .......... ............ ...... ........, ... . ...........
...... ......... ......... —


........ .............. ......... .....;...:
....... A. ..........., ........ ............ .... u ........
....... .. ......., ......... ............ ..... . ........


........ .............. ......... ........:


..... .........
ŠUMARSKI LIST 3/1924 str. 58     <-- 58 -->        PDF

......... ...., .........


.. III. ... 3585—24.


......


... ......... .... y ........ ......... ce y .......... 17.
..... 1924. y . .... ..... ..... ..... ..... ....... ...... ... 63.000 .
.......... (......., ........ . .......) .......


To ce .... ...... y ........ 99 a, ., ., 93 a, ., ., 98 ., ., . y .......
......... 2-198 ... 2513 a . . (...) 2514 ... 6.035 . 398 ....... ........
..... ......., ...... . ...... ...... y ........ ...... ...... y ...........


... ....... ..... 3 ...... a ....... 1. .... 1924. . ....... ce 30.
...... 1927., a ... :.. ...... . ..... ...... ..... .. 30. ...... 1929.
...... ........... ..... na .... .. ..... .......... ........
........ .........


..... ...... 470.000 .......


....... ...... ..... .. ........:


.) ........ ...... .. ..... .... ....... ..... .......... ........
....... y .... .. .... y .......... .. ......... ........ ......
....... .......... .......... (...... . ....... .. 4 ., a ....... .. 2 .
......) ... .. .. ..... Eisler . Ortlieb no ....... .. ...... ............
.... . ....... ....... ......... .... y ........ ......... y
...... ........ ......... y ..... ........


.) ........ ...... .. ..... ......... ..... .......... ..........
.... y .... .. .... y .......... .. ........ ..... ... a) .. .........
.....


...... ..... .. ........ ........., .. ...... ....... .......
...... ......., .. .. .. ce .......... ..........
..... .... ...... ....... ........ .........., .... .. .. ..........
.. ..... .........


...... ..... .. .... ........... ........ ...... .. 100 ...... .
.. joj .... ........ ..... .. 470.000 ...... y ...... ... y ............
........, .... ce ....... ... ......... ....... .. ....... ... je ny....
...... ......., ..... .. ...... ......... ......


..... .. ce ......., .... ....... ........, ........ ... .........,
a ....... .. ce ......... ....... .. ..... ...... ... .... ........
...... .... .. .......... .... ce ....... ...... .... ....... ......
... . ..... ... .......... ......, a .... .. ........... ......, .......
........ ...... . ........ .......... ...... .... ..... ..........,
a .. ce ........ ........ ..... ....... ..... ....,. ....... .....: »......
.. ..... .......... ...... y .... ..... ......., ...... . ......
...... . ...... ..... ......... .... y ........ ....... 17. ..... 1924.
y 11 .... ..... ......


...... ....... .... ce ....... ... ......... .... y ........
.... .... 70 .. ....... ......... .....
............ .... . ....... .... ........ ...... ...... . ....
... . ..... ...... ... .. ...... .......


. a . a . . . ., 5. ........ 1924.
......... .....
ŠUMARSKI LIST 3/1924 str. 59     <-- 59 -->        PDF

............ ..... ........ ......


.... 868—1924.


......


... ............ ..... .... ........ ......... ce ... 20. .....
1924. (. ........) y 11 .... ..... ..... ..... ..... ....... ...... 2350
(..... ...... ...... .......) ....... ...... ....... y .... .. ....,
.. ...... ......... .. 17.428.85 ...... ......, .. .... ........ ......:


3.137.19 ........ ...... .. ....... ....,
0.622.96 ...... ...... .. ....... ....,
7.668.74 ...... ...... .. ......... .....
......, .... ce ....... ...... ce y ....... ........ .......—
..... ..... .... ....., ......... .. ....... ......... 1—2350 . .....
...... ........... ........ .. .. ..... ...... ......... ........ mijena
.. 2.350 ... ....... ....... ...... ...... 904.056 ...... .. . . ........
. ...... ...... . ........... .......


..... ...... .... ..... ....... ...... ........ ..... y ......
.. 90.405.60 ... . ....... ..... .. 100 ....... ...... .......... ......
......... ......


....... ...... .. ....... . ........ ...... .. 100 ...... .....
....... .......... ......... ..... .... ........ . ...... ..... .......
.. 20. ..... 1924. y 11 .... . ... .. ........ ........ ..... .. poče1
..... ...... »...... .. ..... 2.350 ....... ..*..>...... ....... .......
y ..... ... .... .... ......«


.... ce ...... ....... ........ ...... ... ..........
..... ........ ...... ...... ........ ce . ......... .......
.......
....... ..... . ....... ........ .. .. .... ... ......... .....
.... ........ y .... ......
........ ........ .... . ....... y ........ .... ........ ......
.......... ...... a .... ... . ..... ...... ... .. ...... .......
. . .. ... na, ... 4 ........ 1924.
........ .....: .........., .. ..


Broj 153. Šumska uprava, Vareš.
OGLAS.
Kod šumske uprave u Varešu prodavače se dana 22. marta 1924. . S-UH
botu u 10 sati, putem javne usmene i pismene dražbe oko 200 kub. metara četiniastog
drveta, u šumi Vresika i Babine vode, odjel 155 (dio).
Isklična cijena iznaša 65 dinara za svaki kub. metar prosječno, u šumi na
panju.
Svaki nudioc mora položiti prije početka dražbe vadij u iznosu od 1300
dinara u gotovu, ili u državnim bonovima i 100 dinara taksenih maraka.
Pismene ponude sa vadijem i 100 dinara taksenih maraka treba poslati
zapečaćene i moraju stići najkasnije do 28 marta 1924. u 10 sati.
Stoji svakome reflektantu slobodno šumu prije dražbe razgledati.
Uvjeti kupnje i prodaje, izloženi su na uvid kod šumske uprave u Varešu.
Ministarstvo Šuma i Rudnika, bira slobodno između usmenih i pismenih
ponuda i može sve slobodno bez navoda razloga odbiti.


Šumarija Vareš.
ŠUMARSKI LIST 3/1924 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Broj 556—1924.


Oglas


Kod kr. Direkcije Suma na Sušaku prodavat će se dne 3. marta 1924


Broj
skupine


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19


20


u


Šumski predjel jela i smreka Bukva
Kr. šumska ° ...


Gradivo Gorivo B r ° J Gradivo Gorivo


sjekored


uprava okružje staba


staba


ili srez
88


la m m´a m:l m:


A. IV. 25 656 780 417 819 116 1046
A. IV. ! 28 1889 1156 771 1626 — 1305
A. IV. 24 11C6 506 273 1594 — 1149
A. 1. 1—3 364 1593 1932 6329 386 4590
A. I. 5 62 | 285 200 1096 46 1718
Škare A. I. 6 293 622 410 1099 48 988
A. 1. 7 2 — 14 2216 140 3295
A. . 8 604 348 149 42 - 22
A. I. 10 452 ; 508 274 6362 500 3894
A. I. 11 122 336 300 3054 400 4413
A.
I. 12 1720 ! 1319 1C04 4201 317 2073
26 3 — — 13610 S252 11272
Sv. Rok


22 4, 8 _ _ _ 34314 2000 32000


A. 11. 10, 11, 12 758 793 1794 1546 315 3410
A. 1. 6, 7 1514 433 2450 4587 1000 8070
Kosinj


A. 111. 24, 25 1485 361 229 534 40 396
A. III. 23 570 492 430 — -i —
5. 2-9 7635 5183 5012 b 13^! »»7 10181
jav 259] ...


Karlobas


8. 5—7 i 16 697 308 294 1912 — 899
LJeskovac B. 5—8 2497 420 462 14987 1000 9690
Cupac ie duž an osim k upovnine jplatiti još 6.3° o od dostalne svote
ime raznih p ropisanih doprinosa te propisane trosko ve konsignacije.
ŠUMARSKI LIST 3/1924 str. 61     <-- 61 -->        PDF

dražbe


u 10 sati prije podne putem pismenih ponuda slijedeći drveni materijal:


Isklična
Udaljenost


Žaobina


cijena
od željezničke Opask a


Dinara


Dinara slanice ili luke


94.740 9490 Kim. 6
156.437 15640 » 6
86 655 8660 » 6
224 052 22400 „6-12


85.640 8560 „ 7


122.380 12240 » 5
122,805 12280 „ 6


43.534 4350 » 6


130.146 13000 » 10


88.700 8870 „ 16


165.870 16580 » H


240.448 24000 „ 24


636.800
63700 » 30
8?.Q00 8200 , 28


89.780 8980 , 20


34.972 3500 . 45


25.675 2560 » 45


356.240 35600 „ 40


18.302 1830 » ..


269.868 26980 „ 16-20


Nastav jk na str. 166
ŠUMARSKI LIST 3/1924 str. 62     <-- 62 -->        PDF

IZVADAK IZ .... USLOVA.


1. Primaju se samo zatvorene — do 10 sati prije podne gore odredjenog
dana kod ove Direkcije predane — pismene ponude taksirane sa 100 Din. s priloženom
potvrdom o uplati 10% žaobine od isklične cijene u gotovom ili vrijednosnim
papirima, kojima država priznaje valjanost jamstva. Kasnije predane ponude,
brzojavne, nepotpuno ili nikako taksirane ne će se uzeti u obzir.


2. U ponudi treba naročito istaknuti, da su nudiocu poznati svi uslovi prodaje,
te da ih u cjelosti prihvaća.
3. Gospodinu .Ministru Šuma i Rudnika pristoji pravo, da prihvati koju god
ponudu bez obzira na visinu iste.
4. Svi pobliži uslovi, obrazac ponude te napis na omotu ponude mogu se
saznati kod kr. Direkcije Šuma na Sušaku i kr. šum. uprave u Škarama, Kosinju i
Sv. Roku, Karlobagu i Ljeskovcu, a i dobiti uz odštetu od 15 Dinara kod kr. Direkcije
Šuma na Sušaku.
Sušak, dne 28. januara 1924.


Dr. Direkcija Šuma.


Šumska Uprava u Ilidži.


Broj 134.


PRODAJA ČETINJAČA.
Kod Šumske Uprave u Ilidži prodavače se u ponedeljak, 10. marta 1924.
u 11 sati putem javne usmene i pismene dražbe oko 1200 m3 četinjača u šumi
Kragujevac. općina Trnovo.
Isklična cijena je 64 (šesdesetčetiri) Dinara za 1 m3 četinjača prosečno na
panju.
Svaki nudioc mora da položi 7680 Din u gotovu ili u državnim papOrima
a 15.360 Din u 4% obligaciiama za likvidiranje agr. odnosa. Inostranci polažu
dvostruko. Pismene ponude šalju se sa 10% ponudjenc vrednosti i taksenom
markom od 100 Din zapečaćene Šumskoj Upravi ldlža sa napis´1.n »i onuaa na
broj 134.« i moraju stići do 11 sati, 10. marta 1924. Posenui umjeti nogu se pregledati
za vrijeme uredovnih sati kod Šumske Uprave u Ilidži.
Doslalac nosi sve troškove raspisa ove dražbe.
Ministarstvo Šuma i Rudnika bira slobodno medju ponudama i može sve
ne navodeći razloga odbiti.
Do riješenja vezani su svi nudioci na svoje ponude.
11 i d ž a,16. februara 1924.


Upravitelj Šumarije.


Kr. Direkcija Šuma, Zagreb.


Broj 1764 — 1924.


OGLAS.
Kod kr. Direkcije Šuma u Zagrebu prodaje se dne 24. marta 1924. samo
putem pismenih ponuda izradjeni drvni materijal izvezen na skladište u Bukovcu
Sunger, 2 kilometra od željezničke stanice Lokve, na području kr. Šumske Uprave
u Mrkoplju i to 395 m3 jelovih kusa za tvorivo uz iskličnu cijenu od 95.590 Din.
Sa taksenom markom od 100 Dinara zapečaćene ponude valja predati najzad
24. marta 1924. do 11 sati prije podne podpisanoj Kr. Girekciji Šuma u Zagrebu,
gdje se mogu dobiti i uviditi dražbeni i kupoprodajni uslovi, obrazac i omot
ponude.
ŠUMARSKI LIST 3/1924 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Kod plaćanja kupovnine, dužan je kupac još platiti na kupovninu 6.3%
raznih doprinosa.


Kr. Direkcija Šuma u Zagrebu.


Kr. Direkcija Šuma, Sarajevo.


D. Š. Br. 4523 — 23.
OGLAS.


Kod Direkcije Šuma u Sarajevu prodavače se 20. marta 1924. god. u četvrtak
u 11 asti prije podne putem usmene licitacije 75.000 (sedamdeset i pet hiljada)
kubika četinjastog drveta u odjelima 291/a, 301, 302, 303, 304, 305, 306. 307,
321 i 322 područja državne šume Bukovica, šumske uprave Vareš, pod slijedećim
uslovima:


Trajanje ugovora 15 godina.


Razmjer tehničkog, ogrevnog i truhlog drveta 75 : 15 : 10.
Isklična cijena za kubik četinjaste oblovine u šumi na panju iznaša 12.20%
od prosječne prodajne cijene četinjastog materijala (daske i gredice od 4 metra,
letvice od 3 metra dužine na više), koju će kupac postići franko vagon željezničke
stanice u Kralupima.
Šumska taksa za ogrevno drvo iznaša 10% odd takse koja se postizava za
tehničko drvo.


Kod licitacije mogu učestvovati samo oni, koji su po zakonu ovlašteni, da
uglavljuju ugovore i nisu u vrijeme licitacije dužnici državnog erara, nadalje koji
nijesu zbog kršenja ugovora ili iz kojeg drugog razloga isključeni od erarskih
poduzeća i nisu u sporu sa erarom.


Svaki licitant treba da položi prije, nego se počne sa dražbovanjem vadij
u iznosu od 250.000 dinara (strani podanici dvostruko) ili u gotovom novcu ili u
vrijednosnim papirima.


Vadij će se nudiocu, koji je postao dostalac, uračunati u kauciju, koju treba
da dade prema uslovima licitacije, a ostalima će se vratiti.
Svakome reflektantu je od volje da prije licitacije razgleda šumska pod


ručja.
Obavještenja se na zahtjev daju (koliko je to dopušteno) kod Direkcije
Šuma u Sarajevu soba broj 81 u vrijeme uredovnih sati. Tamo se mogu pregle


dati potpuni uslovi licitacije i ujedno uglave ugovora.


Dražba se neće obdržavati ako istoj ne pristupe makar tri ozbiljna licitanta.


Kupac je dužan platiti Jugoslavenskom Šumarskom Udruženju prinos u
iznosu od l0/00 od cijele kupovnine.
Ministar Šuma i Rudnika pridržaje sebi izrekom pravo, da po svom rasudjenju
bez obzira na to, kolika je koja ponuda za kupnju slobodno bira izmedju
ponuda ili da sve ponude odbaci a ne spominje razloga.
Do riješenja vezani su nudioci na svoje ponude.
Dostalac snosi sve troškove raspisa ove licitacije.


Sarajevo, 9. februara 1924.


Direkcija Šuma.
ŠUMARSKI LIST 3/1924 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Obavještenja se na zahtjev daju (koliko je to dopušteno) kod Direkcije
Šuma u Sarajevu. Tamo se mogu razgledati potpuni uslovi licitacije i ujedno
uglavlje ugovora.


Ministar Šuma i Rudnika pridržaje si izrikom pravo da po svom rasudjenju
bez obzira na to koliko je ponuda za kupnju slobodno bira između prispjelih
ponuda ili da i sve ponude odbaci a da ne spominje razloga.


Sarajevo, 29. januara 1924.


Direkcija Šuma.


Direkcija Šuma u Sarajevu.
OGLAS.
Kod Direkcije Šuma u Sarajevu prodavače se 27. marta 1924. četvrtak u
11 sati prije podne putem ofertalne licitacije četinjasto i lisnato drvo na panju u
državnom šumskom području DRINJAČA.
Aproksimativna drvna masa iznosi u području Drinjača 1,263.000 kubnih
metara četinjastih i 1,093.000 kubika lisnatih drveta.
Kod licitacije mogu učestvovati´ samo koji su zakonom ovlašteni da uglavljuju
ugovore i nisu u vrijeme licitacije dužnici državnog erara, nadalje koji nisu
zbog kršenja ugovora ili skojeg uzroka isključeni od erarskih preduzeća i nisu u
sporu sa erarom.


Vadij za učestvovanje iznaša 1,000.000 dinara.


Primaju se samo pismene ponude koje glase na cijelo područje Drinjača
i koje moraju prispjeti Direkciji Šuma u Sarajevu do 27. marta 1924. godtne u
četvrtak do 10 asti prije podne.


Neće se uvažiti ponude, koje docnije stignu, zatim ponude bez propisanog
vadija ili brzojavne ponude i nadalje naknadne ponude i očitovanja.


Ponuditi treba:


1. Državnom eraru Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca besplatno izvjestan
broj prvenstvenih akcija, koje će bez obzira na visinu dobiti odbacivati najmanje
6% (šest posto) a inače postotak, koji odgovara dobitku, uz naznaku približne
visine osnovnog kapitala preduzeća bilo postojećeg ili onog, koji će se osnovati.
Kao garancija za slučaj likvidacije društva bilo iz kojih uzroka (kamo
spada i stečaj) služe sve investicije predmetnog eksplatisanog područja i imovina
konkretnog preduzeća u visini vrijednosti gornjih akcija.


Ova obaveza nudioca mora biti evidentirana po propisima trgovačkog zakona
ne samo u protokolu o licitaciji već i kod trgovačkih vlasti.


2. Za svaki obli kubni metar četinjastog tehničkog drveta u šumi na panju
u procentima od prosječne cijene četinjaste rezane robe (daske i gredice od 4
metara dužine, letvice od 2 metra dužine na više) koja će se postići franko utovarna
stanica kupca na pruzi državnih željeznica.
3. Za svaki obli kubni metar bukovog tehničkog drveta u šumi na panju
u procentima od prosječne prodajne cijene bukove rezane, cijepane i tesane robe
franko kao pod 2.
4. Za svaki prostorni metar bukovih i lisnatih ogriievnih drva u šumi na
panju u procentima od prosječne prodajne cijene bukovih ogrijevnih drva frankokao
pod 2.
Ponuda ima da sadrži:
ŠUMARSKI LIST 3/1924 str. 65     <-- 65 -->        PDF

a) Ime i prezime zaton zanimanje i boravište nuđiočevo le njegov svojeručni
potpis i očitovanje da je samostalan ili, kad nudi koja firma: njezino ime i
potpuni potpis kako je upisan u trgovačkom registru sa mjestom gdje joj je sjedište.


b) očitovanje, da nudioc potpuno poznaje uslove i da im se bezuvjetno
podvrgava. Ponude dakle ne smiju da su ograničene bilješkama, koje se ne podudaran
sa uslovima.


Svaka ponuda mora biti taksirana sa 100 (stotinu) dinara i mora joj biti
priložen vadij u gotovu ili u vrijednosnim papirima koji se primaju kod uglavljivanja
poslova sa erarom.


Vadij se može položiti i kod Direkcije Šuma u Sarajevu prije roka naznačenog
u oglasu do koga se ponude primaju. U takovom slučaju treba ponudi priložiti
namiru o položenom vadiju.


Vadij će se nudiocu, koji je postao dostalac uračunati u jamčevinu, koju
treba da dade prema uslovima licitacije a ostalima će se vratiti na njihov trošak
i pogibelj čim budu riješene ponude što su stigle.


Ponude valja dobro zapečatiti a da se spreči otvaranje prije vremena
valja na njih spolja staviti napis: »Oferta na kupnju drveta iz državne šume
Drinjača« sa adresom Direkcije Šuma u Sarajevu.


Svakom reflektatutu je od volje, da prije licitacije razgleda šumska područja.


Obavještenja se na zalitev daju (u koliko je to dopušteno) kod Direkciie
Šuma u Sarajevu. Tamo se mogu pregledati potpuni uslovi licitacije i ujedno
uglave ugovora.


Ministar Šuma i Rudnika pridržaje si izrikom pravo, da po svom rasudjenju
bez obzira na to, kolika je ponuda na kupnju slobodno bira izmedju prispjelih
ponuda, a može i sve ponude odbiti da ne spominje razloga.


......... .... y .........


......


... ......... .... y ........ ......... ce 2. .... 1924. .... y
..... y 11 .... ..... ..... ..... ......... .......... ......... .
........ .... .. .... y ........ ......: ». . . . . . . u . . . o m .. . a«.


.............. ..... .... ...... y ... ........:


2,100.000 ...... .......... .
.00.000 ...... ........ .......


..... je ..... .. ....... .... ...... ......... ............ .........
.......-.... .. .......... .. 76 .. ............. ce .........
........ . ...... ........


.. .......... ...... ... .......... .... ........ ...... .......
.. .......... y ......... 1 :1000, ... . ... ....... .. ......... ..... ..
1... . .........« ....... . .... ...... ......... ......... ....
y ........ no ...... .. 3.000 .......


... .......... .... ........... .... ..., .... .. no ...... .........
.. ......... ....... . .... y ....... .......... ....... ........
....., ...... .... .... .... ...... ....... ... .. ..... ......
....... ......... .. ........ ........ . .... y ..... .. .......
... . .........« ....... . .... ...... ......... ......... ....
y ........ .. 2. ..... 1924. y ..... .. 10 .... ..... ......
ŠUMARSKI LIST 3/1924 str. 66     <-- 66 -->        PDF

..... .. ..........>. ...... 1,500.000 .......


Ilefco .. ....... ......, .... ....... ......, ..... ...... ...
.......... ...... ... ......... ...... ...... ........ ...... .
..........


........ .....:


1. .. ..... .... ..... ..... .......... ......... ...... y ....
.. .... y .......... .. ........ ........ ...... ......... ...... ....
(..... . ....... .. 4 ..... ......, ....... .. 2 ..... ...... .. ....),
.... .. ce ....... ........ ..... ........ ....... ..... .. .....
........ ..........
2. .. ..... .... ..... ..... ....... ......... ......, y .... ..
.... y .......... .. ......... ........ ...... ...... ......, ...... .
....... .... ...... ... ... ... 1.
3. .. ..... ......... ..... ........ .......... .... y .... ..
.... y .......... .. ......... ........ ...... ....... .......... ....
...... ... ... ... 1.
...... ... .. ......:


.) ... . ......., ..... ........ . ......... ......... .. .....
.......... ...... . ........., .. je .........., ... ... .... ....
.....: ...... ... . ..... ...... ..... ..... y .......... ........
. ...... ... joj je .........


.) ......... .. ...... ....... ....... ... ...... . .. .. ce ..........
.......... — ...... ..... ....... .. .. .......... .........,
.... .. .. .......... .. .........


..... ...... .... .... ......... .. 100 ......, . .... joj .... .........
..... y ...... ... y .......... ........, .... ce ....... ...
........... ....... .. .......


..... ce .... ........ . ... ......... .... y ........ .....
.... .......... y ......, .. .... ce ...... ........ — . ....... ...
.... ..... ...... ......... ...... . ......... .......


..... .. ce ......., .... je ...... ........, ......... y .......,
.... ..... .. .... ..... ........ .......... a ........ .. ce .......
.. ..... ...... . ......., ... .... ...... ...... ... .. .......


...... .... ..... .........., a .. ce ...... ........ ..... .......
.... .. ... ..... ...,.... ...... »...... .. ..... ...... ..
........ .... ....... . .........« .. ....... ......... ....
y .........


....... ........... je .. .... .. ..... .......... ........
...... .........


.......... ce .. ....... .... (...... je .. .........) ... .........
.... y ......... — .... ce .... .......... ....... ...... ..........
. ...... ...... ........


........ .... . ....... ......... .. ......... ....., .. no
.... ........ ... ...... .. .. ...... je .... ...... .. ..... ........
.... ...... .......... ...... ... .. ... ...... ...... a .. .. .......
........


Ispravi!
U br. 2. na str. 80. mjesto : Josip Manojlović ima stajati : Josip
Majnarić.
ŠUMARSKI LIST 3/1924 str. 67     <-- 67 -->        PDF

PRVA HRVATSKA ŠTEDIONICA


U ZAGREBU


OSNOVACA GODINE 1846


Dionička glavnica Din. 75,000.000 —
Pričuve , 34,000.000 —
Ulošci preko . , „ 500,000.000´—


Podružnice :


Beograd, Bjelovar, Brod na Savi, Crikvenica, Celje,
Čakovec, Daruvar, Delnice, Djakovo, Dubrovnik,
Gjurgjevac, Ilok, Kai lovac, Kraljevica, Križevci,
Ljubljana, Maribor, Mitrovica, Nova Gradiška, Novi
Sad, Ogulin, Osijek gornji grad, Požega, Rijeka»
Senj, Sisak, Sušak, Skoplje, Sv. Ivan Zelina, Subotica,
Varaždin, Velika Gorica, Vinkovci, Virovitica,
Vukovar, Zemun, Zagreb Ilica broj 117a.


Ispostave :


Osijek donji grad, Rab.


Mjenjačnica ;


Zagreb, Ilica broj 5.


Brzojavni naslov: PRAŠTEDIONA.
ŠUMARSKI LIST 3/1924 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Dioničarsko društvo Société Anonyme
za eksploataciju drva d´ Exploitation forestiere


Zagreb, Trg N br. 3
Zagreb, Trg N br. 3


Telefon 16-34, 12-38 Téléphone 16-34, 12-38
Brzojavi : „EXPLOITAT" Télégrammes : „EXPLOITAT"


Parna pilana i tvornica parketa Scierie a vapeur et fabrique
VIROVITICA


de parquets VIROVITICA


Prodajni ured BANJA-LUKA Bureau de vente BANJA-LUKA


Proizuaffa i eksportira : Produits et exporte:


hrastovu robu, parenu i
matériaux en chene, hetre
étuvé et non étuvé, bois ten


neparenu bukovinu, me


dre matériaux de construction,


kanu rezanu građu, gorivo


matérieux sciés et bois pour
drvo te parkete. chauffage et parquets.


1 ~ k
-. 1


KRNDIJA


gospodarska î šumska
industrija dion. društvo


u Zagrebu


Uprava gospodarstva i šumarstva;


Našice, Slavonija


Proizvodi i eksportira svekolike
gospodarske i Šumske proizvode.
ŠUMARSKI LIST 3/1924 str. 69     <-- 69 -->        PDF

É3 fi!i p i ..


Centrala
ZAGREB


Mažuranićev trg 23


Parne pilane: Sušine-Gjurgjenovac, Ljeskovica,
Andrijevci i Podgradci. Tvornica
tanina, parketa, bačava, pokućtva
u Sušine-Gjurgjenovcu, tvornica šlca~
lulja i luplfene robe u Podgradcima.


„SLAVEKS"


dion. društvo za šumsku industriju, Zagreb
Proizvađa i eksportira : Rezanu hrastovinu najbolje
slavonske kakvoće s pilane Brod n./S. parenu i neparenu
bukovu građu znamenite kakvoće sa pilane Pakrac


SLAVEKS 99


«


société anonymed´exploitation forestiere, Zagreb,


Produit et exporte: Sciage Chene, de meilleure qualité
de Slavonie de sa scierie de Brod s./S. Sciage Hetre de
la célebre provenance de Pakrac de sa scierie de Pakrac
(Slavonie) Etuvagé égal. Usine de talons en bois de Hetre.
ŠUMARSKI LIST 3/1924 str. 70     <-- 70 -->        PDF

MiiiniH-jjniiHHggimi»


!...!1.......


m KR. PRODAJA BARUTA 1


INDUSTRIJA ORUŽJA I


BOROVNIK I VRBANIC ...
ZAGREB


I


JliriŠiĆeva Ulica 9. /ŽŽfev Prodaja svakovrsnog


1


ja, municije i


1


lovačkih potrepština.
I


I


Vlastita tvornica pušaka u Boroviju (Ferlach).


Prodaja na -veliko 1 na malo. .


I STROJEVE ZA SVAKOVRSNU OBRADU DRVETA 1


| GATERE,
I SKOBELNIKE, TURBINE


IZRAĐUJU


I TESARSKE STO|
LUVE, KRUŽNE NAJSOLIDNIJE I
| / V7?PČ. P/LE / D/?. NAJJEFTINIJE


i STROJNE TPVARNE IM .......... i


Šumska Industrija


Filipa Deuisclia Sinovi


Vrhovčeva ul. 1 ZAGREB Telefon brof 47


Parna pilana u Turopolju.


Export najfinije hrastouine. Na skladištu Ima oelike količine potpuno suoe hrastoue građesolh dimenzija. UTEMELJENO GODINE 1860.


©X©X©X©X©X©X©X@X©X©X©X@X©X©X®X©X©X©X©X©X©X®X©X©X®X©J
ŠUMARSKI LIST 3/1924 str. 71     <-- 71 -->        PDF

PRVO JUGOSLOVENSKO D. D. ZA ŠUMSKO GOSPODARSTVO
I INDUSTRIJU, DESTILACIJA DRVA D. D.


Centrala ;


ZAGR EB


Boškovićeva33.I.


Poduzeća:


Tvornica za suhu destilaciju bukovog drveta u Teslicu. Parna pilana
u Teslicu i vlastelinstvo u Siraču kraj Daruvara.


Produkcija:


Aceton, metilni alkohol, drveni kreč, drveni ugljen, ketoni, formaldehyd,
sredstva za denaturiranje, lahka i teška ketonska i acetonska ulja,
katran i smola, katranska kreozotna ulja, željezni lak. Sve vrsti
smrčevog, jelovog i borovog rezanog materijala, javorovi i jasenovi
trupci. Vapno za građevne i tvorničke svrhe.
ŠUMARSKI LIST 3/1924 str. 72     <-- 72 -->        PDF

PICEA — EXCELSA


(SMREROVO SEME)


priporuëa iz lastne sušarnc Šumskih semena z garancijo 90 po sto kalivosti po konkurenčnih
cenah, Zahteoajte ozorce in oferte,


Josip Petrič Rečica ob Paki Slovenija


Prvo podjelje v Jugoslaviji te stroke !


„POLIGRAFIJA" |


Grafički zavod Jugoslovenskog novinskog d. d.


ZAGREB. |


Starčevićev trg 16-17. Telefonski broj 19-07. .


Izrađuje :
Različite knjige, brošure, časopise, kataloge, cijenike, blokove,
ilustracije u bojama, listovne papire, sve vrsti računa,
memoranduma te tiskanice za novčane zavode, industrijalna,
trgovačka poduzeća i trgovce te svekolike poslove
koji zasijecaju u tiskarsku struku.