DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1924 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Uređivanje državnih šuma.


Svrha takove diobe gospodarske jedinice jest ta, da se poluče
potpuni sjekoredi, koji će sadržavati sječine za čitavu ophodnju. Takovom
tvorbom s.^koreda nastojalo se razdijeliti sječine po čitavoj
Upravi, da se razlike prihoda, koje potječu uslijed raznih stojbinskih
i sastojinskih prilika, unutar gospodarske jedinice izjednače, a uz to
da se dijeljenjem sječina što bolje iskoristi radna i kirijaška snaga
okoliša.


»Sjekored ili samu gospodarsku jedinicu, ako već nije razdijeljena
na sjekorede, treba razdijeliti na toliko okružja, koliko razdoblja
ili perioda obuhvaća ophodnja«. Iz ovoga slijedi, da je veličina
okružja u glavnom jednaka normalnoj površini jednog razdoblja«.


Sa takovom tvorbom okružja i nehotice se očituje težnja, da
se okružje ličini sječnom površinom jednog razdoblja i da se sastojinske
prilike unutar okružja učine jednoličnima, t. j . da razlika u
dobi sastojina ne bude veća od duljine trajanja jedne periode (20
godina).


Da vidimo, u koliko se takovi propisi slažu sa zahtjevima moderne
nauke o uređivanju šuma!


Zahtjev, da gospodarsku jedinicu ima sačinjavati samo jedna
vrst drveća nije općenito opravdan, a provediv je samo tamo, gdje
svaka vrst zaprema dovoljno velike i suvisle površine i gdje postoji
znatna razlika u visinama ophodnja i načinu gospodarenja- Naprotiv
u većini slučajeva, kao na pr. kod brdskih šuma, gdje su vrlo različite
sastojinske prilike, to je neprovedivo. Po prisojnim stranama
nalazimo kesten i hrast, u uvalama i hladnijim ekspozicijama bukvu,
a u znatnijim visinama i jelu- Kad bismo htjeli za svaku vrst drveća,
da stvaramo posebnu gospodarsku jedinicu, to bi njihove površine
bile iskidane, dok ista naredba želi baš protivno. Stvaramo li
mnogo gospodarskih jedinica, to je teško gospodariti sa tim malim
površinama, jer nam manjka slobodan prostor za nesmetano gospodarenje,
izbor načina pošumljenja i iskorištavanja- Uz prikladne
gospodarske odredbe sasma lijepo pristaju jedno uz drugo hrast i
bukva, ili bukva i jela pogotovo, ako nisu odijeljene po površini, već
ako su u smjesi.


1 sama je praksa osjetila neprovedivost tih odredaba, pa je izbjegavala
tvorbi prevelikog broja gospodarskih jedinica, jer svaka
treba da ima svoje posebne propise, evidenciju i kontrolne knjige.
što sve otešćava knjigovodstvo.


U novije doba opaža se i u taksacionoj literaturi tendencija, da
se broj gospodarskih jedinica reducira na najpotrebniju mjeru. Nije
potrebno za svaku minucioznu razliku ophodnje, načina gospodarenja
i smjese drveća stvarati naročite gospodarske jedinice- Tako
i Martin1 preporuča, da se broj gospodarskih jedinica u Saskoj
snizi, a pogotovo tamo. gdje je to uvjetovano neznatnom razlikom
u ophodnjama.


.) Martin: Die Fortbildimg des Sachs. Forsteinrichtungsverfahrens Berlin
1920., strana 30.