DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1924 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Uređivanje državnih šuma. 17»


ničkog obračuna etata za neko područje- Potrajnost .je gospodarski
pojam, koji leži izvan opsega gospodarske jedinice, koja je samo
formalni izraz nastojanja, da za skup sastojina izračunamo zajednički
etat.


Još se i danas često čuje nazor, da se u svakoj gospodarskoj
jedinici mora osigurati potrajnost prihoda. Tako W e b e r definira
gospodarsku jedinicu kao »skup dijelova šume, koji su udruženi u
potrajno gospodarenje i sa kojima se i u buduće mora gospodariti
na jednak način i uz istu ophodnju«, tirane r isto naglasujfe momenat
potrajnosti kao kriterij gospodarske jedinice.


Takovom naziranju o gospodarskoj jedinici Guttehberg 1 se
odlučno protivi i naziva ga zastarjelim, jer potječe od ideje normalne,
idealne šume. koja se umjetno dade iskonstruisati kao neki ideal,
tra koji se u zbilji rijetko nalazi-


Shvatimo li i mi gospodarsku jedinicu kao »skup sastojina,
kojima gospodarimo jednakim načinom (visoka, srednja i izdanačka
šuma), jednakom ophodnjom i za koje obračunavamo jedan etat. uvažujući
kod toga pravac izvoza, stojbinske i sastojinske prilike (ako
se protežu na velikim površinama) i servitute, to držimo, da je to
ograničenje dovoljno i da je posve suvišno stavljati još i potrajnost
kao daljnji kriterij gospodarske jedinice.


U današnje se vrijeme ni pojam ophodnje ne shvaća više u
tako uskim granicama kao prije, kad se svaki odstup od ophodnje
smatrao žrtvom i oštećivanem šume. Ophodnja je rezultanta prirodno-
produkcionih, ekonomskih i šumsko-tehničkih prilika nekog
šumskog gospodarstva. Jasno ie dakle, da se ophodnja ne može odrediti
tolikom oštrinom ni pomoću formule ni ostalih brojčanih dokazala,
a da se upravniku ne bi smio dozvoliti odstup od nje.


Ustanovljenje ophodnje ima većinom karakter procjene, kod
čega treba uzeti obzir i na faktore, koji se daju brojčano izraziti kao
i na one, kod kojih je to nemoguće-2


To što ophodnju uzimamo sa 80. 100, 120 godina, to taj određeni
broj upotrebljavamo jedino za to, da fiksiramo momenatk
za koji smatramo, da je svrha produkcije postignuta i da možemo
stvoriti neku predodžbu o normalnom i konkretnom razmjeru dobrih
razreda, a prema potrebi i normalnoj drvnoj masi i prirastu, dok će
faktično sječno doba, u kome ćemo sastojine sječi, više ili manje
oscilirati oko te sredine. Stoga se dandašnji manji odstupi sječnog
doba od prihvaćene ophodnje ne shvaćaju tako strogo kao nekada-


Tako na pr. kod ekstremnog sastojinskog gospodarenja ne
možemo ni govoriti o općoj ophodnji, koja bi bila obvezatna za čitavu
gospodarsku jedinicu, nego samo o sječnoj dobi pojedine sastojine-
Što će se više voditi računa o svakoj pojedinoj sastojim, kao
primarnoj jedinici, a na principima sastojinskog gospodarenja, to će
sve više blijediti upliv jedne opće ophodnje tako. da možemo pret


*) Guttenberg: Die Forstbetriebseinrichtims nach iliren gegenwârtigen
Aufsaben und Zielen. Vv´ien 1896. str. 18. i 19.


2) Martin: Die Fortbiidung i t. d. str. 64 i 65.