DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1924 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Broj 4. Šumarski List. Godina 48.


Ing. Žarko Miletić (Zagreb):


Uređivanje državnih šuma.


UVOD.


Kao- taksator kod kr- Direkcije Šuma u Zagrebu imao sam
prilike i sreću, da potanko upoznam šumsko-gospodarske i taksacione
prilike na čitavom njenom prostranom području, koje zaprema
okruglo 226-337 kat- jutara, ili 130-144 ha, od čega je pod šumom
okruglo 221-300 kat- jut- ili 127-246 ha


Šumsko-gospodarske prilike na čitavoj toj velikoj površini,
vrlo su zanimive i raznolike. Malo koja šumarska oblast obasiže
tako heterogene odnose, kao zagrebačka Direkcija. Na njenom području
nalazimo prostrane komplekse inundacionih šuma: Žutice i
Česme draganačke i Štorgine Grede, Šumske Uprave u Pitomači-


Na praporu (Lôssu) Bilo Gore i njenih ogranaka, gnajsu i granitu
Moslavačke Gore i strmim vapnencima (krečnjacima) Kalnika,
nalazimo bujnih i prestarih bukovih šuma, kao i mladih branjevina-


U sredogorju Banovine nalazimo zanimive brdske hrastike,
bukvike i naročito kestenare; na planinskom vijencu žumberačkog
područja, t-j- Uskočkih Gora ili Gorjanaca, protežu se nadasve interesantne
bukove prašume na vapnencima kraškog" karaktera-


Dodamo li tome još i šume Uprava u Gorskom Kotaru, koje su
jedan još neriješeni problem u pogledu uzgoja, uređivanja i eksploatacije,
to držimo, da smo u kratkim potezima dovoljno istaknuli heterogenost
šumarskih prilika spomenute Direkcije-


Kako najveći dio šuma ove Direkcije ima taksacione operate,
to je uslijed toga i gospodarenje u glavnim potezima donekle
regulisano.


Provadajući dakle odredbe tih gospodarskih osnova (privre


dnih planova), imao sam priliku, da se u detalje uputim u njihovu


;eoretsku stranu a i praktičnu provedbu. Vremenom se u meni sve


/iše rađala sumnja u valjanost toga taksacionog sistema, dok se ko


lačno nije utvrdilo uvjerenje, da ovakav taksacioni sistem, kakav


e do sada vrijedio za ovdješnje državne šume, više ne odgovara


lanašnjim prilikama. To bi ujedno bila jedna važna konstatacija u


egativnom pravcu


Međutim, baveći se i sastavljanjem eksplotacionih planova,


alkulacija etata i novih gospodarskih osnova, osjećao sam se pri