DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1924 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Uređivanje državnih šuma.


siljenim da, koristeći se iskustvima negativne prirode, pređeni na
pozitivno, konstruktivno polje rada i da nađem način, kako bi tre
balo uređivati državne šume-


To bi bili motivi, koji su doveli do ove radnje, kod koje sam
u prvom redu imao u vidu šumarske pjriHke Direcije Šuma u Zagrebu-
Uza sve to držim, da bi se ovi moji izvodi mogli primijeniti
eventualno uz izvjesne modifikacije, i u ostalim oblastima sličnih
prilika.


Iz izvjesnih razloga nije bilo moguće, da ova radnja prije bude
Iznesena pred šumarsku javnost.


Međutim Ministarstvo Šuma i Rudnika, svojim riješenjem od
26-1- 1924. broj 2641, pokrenulo je pitanje sastava jedinstvenog taksacionog
»Pravilnika«, koji bi vrijedio za sve državne šume naše
prostrane Otadžbine- Tim povodom osjećam se ponukanim, da ovu
svoju raniju radnju iznesem pred šumarsku javnost i da je obavijestim
o tom. tako važnom pitanju.


Pitanje sistema uređivanja državnih šuma od općeg je interesa,
pa pisac ovog prikaza rado doprinaša svoj dio, da se to pitanje
pravilno shvati i riješi.


Nakon ovog kratkog objašnjenja prelazimo na sam predmet.


I. Općenito o iaksacionim sistemima naše države.
Temeljni principi, prema kojima je trebalo uređivati državne
šume u madžarskom području bivše Austro-Ugarske monarhije, izloženi
su u naredbama bivšeg ug- ministr. za poljoprivredu broj:


54666


23374—1880-, 4190. i 6016—1883, 9600-1890 i konačno broj ´^´


— 1906.
Kako su i državne šume u Hrvatskoj i Slavoniji, spadale u djelokrug
ug- minist. poljoprivrede, te su gornje naredbe, posve prirodno,
vrijedile i za ove šume-


Našim narodnim oslobođenjem i ujedinjenjem, riješili smo se
tuđe uprave sa državnim šumama; uprava je tada prešla u ruke
naših šumarskih stručnjaka, nu uza sve to je ostao nepromijenjen
taksacioni sistem onako, kakav je bio i prije toga vremena-


Od onog doba, kad su udareni prvi temelji uređivanja državnih
šuma bivše ugarske pole monarhije, prešlo je preko četrdeset
godina, pa nam se čini opravdanom sumnja u valjanost toga
sistema i u današnje doba, kad su opće prilike druge, nego li su bile
u vrijeme sastava tih propisa.


Neprekidno razvijanje znak je napretka; od te težnje za evolucijom
ne smije se izuzeti ni sistem uređivanja šuma- Ne smijemo se
grčevito držati starih metoda, koje je i nauka već davno zabacila, a
pogotovo, ako je i život prešao preko njih, kao preko nesavremenih
metoda rada.


1 u stranim zemljama sa naprednim šumarstvom mijenjao se
vremenom taksacioni sistem, prilagođujući se razvoju nauke kao i
iskustvima i potrebama života- Tako je na ... u Austriji instrukcija