DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1924 str. 41     <-- 41 -->        PDF

......... ........ 201


I Literarni pregled. 1


..... ......:


......... .......... . .............. ......


...... .................. ..... ..... .......—........ 1922. ...... 399.


. ...... 70 ........


. .... ....., .... je y ....... ......... ...... ...... .........


.....: La Péninsule Balkanique, Géographie humaine, Paris 1918., ......


...... ..... .................. .......... . .......... ...........


Ta, .... ..... ......... ...... .......... ....... . ......., ...


iie ..... ... ......... »......... . ......... ...... ...... .......«.


...... ...... .......... .............. .......... .. ............


. ........... ......., na .......... ...... ........ ...., ........,


.. .... ....... .......... ......, . ...... ......., ... ........ ...


...... ........... .................. ........


..., ..... .......... ........,* »............ ..... ..........
.........., .. ..... ........ ... IIIICKO ........ .....; ... ............
... ..... ....... ......... ..... ....... ...., .......... .....
.......... ......, ......... . ......... ............, ....... ........,
......... ....... ......... .. ..... ..... y ....... . ...........,
.... je ........ ..........«


Ta .. je ......., no ..... ........ ......., ....... ........
.... ........ .......... ....... .........] . ........... .. ...........
. ..........., ..... je .. ........ ...... .........., ... .....
........ ...... ..... »...... .. .......... . ......... ..... ...... .
..........« . ........... .... . ............. »......«, ..... je, ..
....... ...... ..... ....


...... ... ......., .. . ........ ...... ........ ...... ..
...... .... ..... .. ......... ........, na .. .... ...... na .........
...... ..... ......


.....1 ......., ........... ce ...... ....... ........... .......
y ..... ..... Ta ....... ......... y .... ...,. ... ....., .... je
....... .. ........ ..... ce y ...... ......... ....... ..... ...........
...... ......, .. ....: ..... ... . ........ ......., ..... .....
....... . ........., .... .. y ......... ........


........ ...,.. .......... .........., .. ...... ...........
.......... .......... .......,........... ....... . ...... ............^
..... ..... ............ .......... ........., .... ...... ....... ............
........, ....... . ........., ........ ..... .......... .............,
............ ....... y ......... . .......... ........
...... ........


... ...... .. ......... ........, ...... y ........ ...... ..........,
.. ...., ....... .. ............, .. .... .. ........... .........


* ...... 151.


ŠUMARSKI LIST 5/1924 str. 42     <-- 42 -->        PDF

......... ........


iTMitjy .... .. ..... . ....... ........ ... ...., ..... ..........


....... ...... .. ........... ..... . ....... ........ ...... y ...


........ ........ ....... ......, .... ..., ......, .... .. ........


.... .. ..., no ...... .........., ...... ...... ......


.... ...... ......, .. .. .....#... ...... ......... . ........,


... .. .... ...... ......... ...... . ......., ..... ......... .....


..... ....., .... . ..... ...., ... .......... ...... ........., ......


....... ........... ...., ... .... ......... ......... ....... ......


...., .. ... .... ............ .... ......., ... ......


.... .. ..... ........ ...... ......... . ........, ... .. ....
........ ......., ......... . ......., ... .. ... ..... ..........
....... ..... .......


..... ......... ......, ........ ... .. .......... ......, ....
.. ......... ........ .. ..... ........... ......., ......... .. ...
....... ......, ... ..... .. .. ......... . ......... ...... ...........
...... . ...... ............, ... .... . ........ ........ .. ........
............, .... je ....... .... ........ ........... ........ .....
.. .. ........ . ....... y .............. ...... ..... ......... ..........,
......... ....... . .... ..... ......, .......... ..... ..............
...... . .......... ........


. ...... .. ....... ...... — ......, ..... ce . .... ........
..............., .... ce y ..... ...... ...... .. ..... ....... .........
..... . .... ........ ......... ...... ..... ......., na ..... .........
.. ............, .... he ..., ......, ............ . ... je .....
..... ..... ........


.. ......... .. ........ no ......... ......... ...... . ......


.... ...... .........., .... .. .... ...... ......... .. ........ ......


.. .......... ........ .. y ..... .... .... .........., ........
...., .......... ....... . .......
.......... ........, ..... ... ...... (........ ......, ......,
...... . ......), .......... .............. ....... .....


..... .......... ......... ..... ....... ...... .... ..........
.. .......... .........., ....... ..... ...... ...., ........ ......
. ....., ..... ....... .... .... . ...-........ ......., .... .... .....
.. ... ...... (..) ........ ......: ...... . .......)), ...... .. ..........,
na .... ......... ... ......., ........


........ .. ... ......., ......... je ....... ....... ......... .........,
...... ........ . .......... ........... ......, peije ..........,
. ... ......... .... .... ..... ......... Ona ce .... ......
....... .....3.. ....... .. ..... .... y ........, .... .. ce .......
....... ....... ............ ... ..... XV. ......, .... .. je ... .....
...... ....?;., .... y ...... ...... ...... ..... ...... ce ........ .
.. ........., .... je y ....... ...... .... ..... ......... .......
...... ..... ...., 1690. ......, .......... je ............ .... ..........
...... ...... je ........ . ..... ....., no ...... ........, no ..........
.... . ...... ......; ...... ce ...... .... ....... ...... . .....,
.......... ...... ............


.... .. ......... .. .... ......., ... .. .......... . .......
......... . ........ .... ...... ......... .. .... ............ ..
ŠUMARSKI LIST 5/1924 str. 43     <-- 43 -->        PDF

......... ........


...... ..........), y ....-...... (...... ....., ..... .... ....) . y
......... ...... ........ ....., ..) ....... ....... ....., .... ..........,
...... je ........., ..... je ........ . ........


.... .... ....... ......., ......... .... .... je ........, .. ce y
......... ..... .. ......... ......., ..... ....... ......... .........
...... ...... ....., ..... ..... ....... ...... na ......... .......
............ . .......... ......, ... je ....... ..... y .........
... ...., ....... ........*.


....... je ........, ....... .. ...... na .. ......... ...., .........
............. ........ (........., .......... ......), ....
.. .......... .... ..... . ........... ...... ce y ...... ......, ............
.......... ... ..... . .... ......... .......... ...., .....
ce ....... ...... ........ . ..... ..., ....... ........ .....


............ .......... .... ........ ....... ..... ......, ....
... je ...... .............. ....., .... .......... .... .. .......
.......; .... .. ......... ........ . .......... ......, .... .....
......... ....... ......... ........, .... ... ........... .... ....
...... ... y ........... .........


....... ... ......... ...... ....-....... ..... . ....... .....,
....... je ....., a ......... je ........ (Loss) . ... .... .. .........
........ ........


...... ...... .., ....... ...... . ....., ...... je ....... ..........,
...... ........ . ..... ......... .. ......


...... ..... ....... ........, ..... je ...... ...........
...... ..... ....... ... ..... .... ..... ........ ...... ......
....... . .......... ......., .... je .. ........ XIX. ...... .........
........... ....... . ....3.... ....... ....... je ..... ... ...
...... ...., ........ ... ....... ...., ...... . .........


...... .... . ....... ....... .. ....... .. ........,...


... .. .. .......... ......., .. ........ ..! .......... .........
..... .....
...... ...... ........ ....., .... je y ....... ..... ...... . .....
........1 je ....... ........ ... ......... ...., .... .. ......,


......... ......., .. je ..... ........ ......, ... je ....... ......
.;....... .. ..... .. ........... ....... ... ....., ........ ....... .
..... ... je ...... ..... .... ......., .. ..... ..... .......... ....
...........


........ je ....... ........ ... ......... .>..., .... .. ......
...... ............ ....., .... ....... ...... ......, ... ........ .
.......


.......... .. ..... ........, ....... ........, ....... . ...........,
.......... .. ....... ......... .. .... ....... y ....., ..........
...... .. ......


. ......,.... ........ .............. ....., y ......, .. ......
. ........ ........ ........ ........, ....... .... . ......, ...... ce
............ . ........... ....... .. ..........; .. ce ..... .....
....... ...... .........., .... je y .... .. ....... ............. .........
... .......... ........, ......., ... . y ...... ......... .......,
y ..... je .... ......, ..., .......
ŠUMARSKI LIST 5/1924 str. 44     <-- 44 -->        PDF

......... ........


.......... ....... ......... .. ....., ........ .......... ........
....... . .....«; .. .... ... . ........, .... ...... je ...............
...... na ......... . ...... .........,


. ......... .. ....... ......., .... ........ ......, ......,
........ .......... .... ...... . ......, .......... . ........, . ........
............ ......... ....... .. ......... ........... ......
. ....... .. ........, ........ .. ...... ... 1600—1700 .. .....
.... ........ ce ....... . ...... ......, no ...... .. ....... .... ..
y ....... ...... na ...... ....... .....


.......... .., ......... ..... .... ............, .. ......., ..
je .......... ........... ............ . ...., ...... .. ......, .......
....... . ......, y ....... .. .... ...., ..... .. ...-.......- ......,
.........., ......, ...... . ........


.... na ....... ........ ...... . ...... ........... .... ..............
.......


. ... ....... . .......... ........ ..... .. ...... ...... ...........
............ ......., .... .. ce ...... ...... .... .........,
...... ..........


.... .. ... ....... ......, ......... .. . ......., .. ...... .......,
.. ce y .... ....... .......... ... ....... ..., .... je .......,
........... ....... ........, ....... ... .. .......... ........


.............. ......., ....., ........., ....... ....... ......
......... ....... y ....... ......, ...... .. ...... ....... . .. .....
.....


Ta .............. .......* .. ......, .. je ....... .. XIV. ......,
na .... ...... ....... .. ..... ...., ............. ... ............ ..
........ .. ....... ....... .. ......., na .. .......... .....


. y ... ....... ........ . ......... ....., .... je ...... ..........
. ...... . .... . ..... y .... ........, .. ....., ......., .............
...... — .....-....., ... .. ce ...... ........ ..... .........,
...... .. . .. .. ....... ..... ....., ... .... .... .. ... .....
.... .. .......... ... ona ..... ....... ...., ... .. ce y .........
..... ...... ......... ......, .. .... .. ...... ....... ........, ..
.... ............ ........... ..... nanier ...... ..... .....


............. ...... ....... ....., ...... .........., ..; je
.......... ........ .....-........ ....., ...... ......, ... . ....
......... ........-......... ......., .. .... .. ..., .... ....... ..
........ ......., ....... .......... .......


.... ce ..... .... ...... .... .. ........ ...... . .. .........
liyjioM ...., .. je ... .... ....... . ...... ... ...... .........,


............, .... je ..... ......... .... ......, ....... je .....
...., na ..... je ...... ...... . ..|....... .... ....... ...... ........
........ ........


........ ........ .. .......... . .......... ......., ...
....., .... .... ..... ....... .. ........ ...... ... ........... .......,
y ...... . .. .......


* ..... ......: ............... ......., ...... ...... . ..........
....... 1922. XXIV. ..... ............ ......... — ......,
..... 12.


ŠUMARSKI LIST 5/1924 str. 45     <-- 45 -->        PDF

......... ........


..... ......... ........ ........ je y ........ ...... . ......,
a ......... .. ce ..... no .......


......., y ......... ......... .......... .... .......... ....,
........ y .......... .. ........ ....... ...... .... .... .... n o
..... .. ........ ...... ...... .. .... ..... ....... . ...... ...
...... .........; ... ...., .... ....... .. .. ........., .. .. . .......


.. ..... je ........ .... .... ........ .......... ..... ......
..... ........ .. ......., a .. je ...........
.... .. ...... ....... ........ ......., .... .. y ..... ..... ..
......... . ........ ........ na .........**


... .......... ........., ... ......... ......., .... .. ...... ......
.. ........ .. ........ . no ... ......, na .... ..... .........
......... .. ............ .... ............. ...... .. .......
............ . ......


........... .. .... ...... ... ..... ............ .......... ..........,
.. ....... ........ ....... — ......., ..... ........ . .......
...... ......... ........


...... .........: ......... ........, .... ....... ..... .. .......
y ....... ....... . ......... ......, ..^. ce ....... .. ...1.....


.. .... ... ......... .......... .. one y .......... . ...... ........
.........., ..... .. ...-....... . ......., .. ....., ........
. ........... ..........


...... ....... ..... ....... y ... ....... y ...... ... . ....
naime. ..... ... na ......, a ..... na ....... ..... ...... ...... B]>akajy
ce y ........


Man>nx ....... ......... ... .. ........: ........, .....-....,
.........., ......., ....., ......, .........., ........ . ............
— Ha ... ......... ...... ....... ..... ......., a .. .. je ....
........ .........., ... .. .... . ............


....... je, .. je .... no ...... ..... .......... no ........ ......
....... ............ .... .. ........ . ...., ... je ...... ..
.... ... ....... ...........


.... .. je ... ..... ...... ...... ........... y .......... y ......
ce ... ...... ..... ..... .......-...... .. ........ ..... .....
.....! ..... je, ... je y ........., ...... ....... ......... ......., ......
........ ..... ......... ....... ............ ........ ..... ..
....., a . ..... ........., ......... ce .......... .... .. .....
............. ....... — Ha ...... ....., .... .. ...... ......... .....!
. ........ ......... ....... ...... ......., ........ . ......... .
.......... ....... .... ...... ......., .... ......... y .........
........ ........ . ......


Ha ....., .... ......... ....... ...... .......... .. .........
......., na .. ....... ........., .. ce .... ......... ...... ......,
.... je ............ y ....... ...., . .. .. .... .... ............


.. ......... ......., ... .. ...... ........ . ........ . ......
.....,., ... ...... ...... ......... y .......... ......


** 0 ....... ....... .. .......... y ........ .. ......... ........
... ...... .... ... ....... ..........: »........« y 15. .....
»....... . ....... ............« — ....... 1923., .... ....... .. .......
ŠUMARSKI LIST 5/1924 str. 46     <-- 46 -->        PDF

......... ........


... ....... ... ....... ...... .. ...... ...... y .... . ......


............, ......... ..... ..... .. ....... .........


Ta ...... ...... ...... y ..... .....: . .... ..... ....... ....
.......... ..... ...... .. je ........, .. .. .... ...... ..... .. .....,
a ....... ......... ... ....... ..... .... .. ...... ...... ......... no
.........., ........ ... .. ..... .......... ......... To ce . ..... ....
.. ........... ...... ........, ... ......., ...... ..... . ...... ......
...... ......... ........ .. ........., a ...... ... .. ........
......... .. ......, ........., ....... . ......... ...... je .... ......,
.. ce ......... ...., ... ... ..... ....... . ....... ....... —
..... ........... .... ...... ......... ........ . ..|.... .... .......
...., .. ........ y ....... ........ y ......


...... ...... ...: ..., ........, ........, ...... . ..., .......
...... ... ...........
... .... .......... ......... ...... ...... y .... .....: ...........,
.........., ........., ...... . ....... ....
. ..... ..... ....... .... ........ ...., .. ......, ........ ..haMa:
.....: ......., ........, ............ . ......... ....
..... ......... ..... ..... ......... .......... ........ ....
......... ....... ...... . ....... ......


Ga ......... ........ ....... .. ... .. ....... y ........ ....
....., ... .. one ......., .. ce ........ ....... ...... ...........
...... .. ... ......... ...... ..... .....! ...., ... .. . ....... .....,
... ..... .... .......


3ai .... ........ ...., ..... je ........ ....... y ....; ... ce
.... ............. na ...... ......, .... je ....... .......... ..........
...... .... . ...... ....... je ..... ..... .. ...... .....
........, ... .... .......... ...., ..... ....... ........... ..
.... ......, .. .. ........ ....... .... ..... ..........
...... ...., .. ...... .... je ...., ... je .... .. ..... ......
........ ...........


. ....... ........... ..... . ........... ......... no ....... .........
. .. ..... .......... ........ ....... ...., .. ..... ..........
.... .... ....... .. .......... ...., .... y ....... ........,
.... . ...., ........


Uo ..... ......., ....... .. . y ..... ...... ........... ......
(.......... .....), .... ....... ....... ......., ......... ........
...., .. .. , .. .. ....... .......... ... ........ ...., ... .. na .......
...... .... ........... ........ ....... ...... ... ......


......... .. ... . .., .. .. ...... .... ..... .. ..........
...... (......... .... y ...... ....., ......... ..... y ...... .....),
na .. ........ ......., y ..... .... .. ....... ......., .. ......, ..
... y ............ ........ ....... .... .... ....... ..... . .....


... ...... .. .... ....... ...... .........., ........... . ....
.. ...... ...... ...... .............. ............, .... ... je ......
......, ...... ... ..... .. .......... y ........ ..... ..... .......
...... ........ .... . ..... ....... .. ........ y ......... . ..
......... ......... ........ ....... ..... ....... . ..(.. ... .. ....
ŠUMARSKI LIST 5/1924 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Pismo uredništvu 207


... ....., ... ...... ... ... ce .. .... ...... ....... ........ ...


.........., ... je ... .... ....... ..........


.. ..... ......... . ..... ... opor ....... ....., .... ..........
........... ..... ........, ... je .... ........ .. ... ......, . .. ....
........ ......... .... ..... ......., (......).


I Pismo uredništvu. i


Poštovani gospodine urednice!


Dopustite mi, da se, koliko je potrebno, osvrnem na izvode gosp. kol.
Manojlovića, iznesene u Šum. listu br. 12. od prošle godine. Moram odmah naglasiti
da ovaj osvrt u interesu same stvari ne može da bude baš kratak, pak
Vas molim, da biste sve liubezno propustili u slog, ne križajući ništa.


U pogledu vezanja sipina izneo je g. M. iscrpive i vrlo uvjerljive podatke
obzirom na francuske uspjehe na ovom području. Iz tih podataka vide se sasvim
jasno rezultati odnosnog rada u Francuskoj, dočim se iz Wesselyevog djela od
1873. god., koje mi je jedino u tom pogledu bilo poznato i pristupno, nisam
mogao o tome dovoljno orijentisati, pak sam zato i naveo, kako prema W. i zgleda
, da g. M. nema pravo. W. naime govori o vezanju sipina ne samo na
području pruske države, već i na širem njemačkom području (uključivši ovamo i
bivšu Austro-Ugarsku), koje su sve radove dotada vodili Nijemci. No premda
je cjelokupno područje ovih pjeskulja svakako znatno prostranije od područja
bivših francuskih sipina, to ipak iz razlaganja g. M., učinjenog prema Huffelovim
navodima (Economie forestiere, tome I-er. premiere partie str. 162—182), jasno
proizlazi, da je uspje h na francuskoj strani svakako bio neprispodobivo veći.
To se Francuzima svakako mora lojalno priznati, pa ja to ovdje i činim bez
ikakova otezanja.


No iz podataka g. M. proizlazi također, da je Francuze zlo, koje je potjecalo
od sipina, tištilo i ugrožavalo nesravnjivo jače nego Nijemce, pa je stoga
sasvim naravno, da su tome zlu nastojali štO! energičnije i brže stati na kraj. A
gdje je više i čvršće volje kao i zauzetnosti za stvar, tu je i više uspjeha, pa
makar dotičnu stvar obavljali i »nestručnjaci«. Jer, kako> se iz referata g. M.
vidi, vezanje sipina vodili su u Francuskoj skoro do samog svršetka građevni
inžinjeri, a ne šumarski stručnjaci (građev. inž. Brémontier, ministarstvo građevina),
a tek sasvim pri koncu preuzeli su stvar u svoje ruke šumarski stručnjaci,
koji su je dovršili po metodama pronađenim, od »nestručnjaka«. Dakle slava za
vezanje sipina u Francuskoj pripada francuskoj građevno-inžinjerskoj struci-a
ne francuskom šumarstvu. *


* No unatoč vrsnoće tih građevnih inžinjera ne bi im rad tako bio uspio,
da su ga obavljali pod nepovoljnim okolnostima od strane pučanstva. Jer gdje
pučanstvo ne osjeća prave potrebe za izvađanje ovakovih radova, pa ih — kao
u Njemačkoj (vidi citat g. M.) i bivšoj Austro-ugarskoj — ometa tjeranjem stoke