DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1924 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Bilješke 215


SKUPŠTINA HRV. DRUŠTVA ZA GAJENJE LOVA I RIBARSTVA U ZAGREBU.


Dne 6. marta o. g. održana je XXX. skupština ovog društva uz brojno učešće
članova. Izabran je stari odbor (predsjednik Dr. Milovan Zoričić) na dalnje
tri godine.


Naše udruženje zastupao je tajnik i blagajnik.


DVADESETA GODIŠNJICA STUDENTSKOG UDRUŽENJA.


Devetog februara ove godine proslavilo je Udružen e Jugoslovenskih šumarskih
akademičara svoju dvadesetu obljetnicu na taj način, da je priredilo
sjajni ples. Plesno je veče potpuno uspjelo u svakom pogledu. To nije bio samo
sjajni bal, već je to bila ujedno sjajna manifestacija jednog staleža, afirmacija
jedne struke. To nije bila samo javna zabava, to je bila u isti čas i intimna kućna
slava naših studenata i njihovih nastavnika, šumara od prakse te trgovaca i
industrijalaca.


Ta se slava izdigla i do nacijonalne širine. Na balu uzeli su učešća i tri
delegata beogradskog »Udruženja studenata-šumara« (Golubović, predsjednik,
Jovanović, sekretar i Tomić). Delegati bili su najsrdačnije dočekani i burno
aklamovani.


Ovaj momenat valja napose podvući. Kako smo se radovali onda, kad nam
je uspjelo da slijemo tri pokrajinska šumarska udruženja u jedno! Još više se
uzradovasmo, kad razabrasmo, da su delegati beogradskog studentskog udruženja
došli sa predlogom, da se oba studentska udruženja pretope u jedno. Mi ovoj
radosnoj činjenici pridajemo posebnu važnost, jer tvrdo vjerujemo, da je samo
omladina kadra da iznese u svoj kristalnoj čistoti onu veliku misao našeg narodnog
jedinstva, koja sja, no koja mnogog toliko zablještava, da joj još uvijek
ne vidi njene srži.


Medu brojnim uzvanicima našla su se te večeri na slavi svećarevoj i dvojica
od negdanjih osnivača današnjeg udruženja: Mađarević i Ugrenović.


Nije teško da si predočite uzbudjenje, kojim smo ulazili u veliku dvoranu
konzervatorija, koja je dočaravala šumu, mi, koji smo pred neko 20 godina prvu
svoju šumarsku slavu slavili u maloj i čednoj sobici »češke besede«. Razumjet
ćete. da su nam u tom času navirali u dušu likovi onih naših drugova, što su
zajedno s nama stajali uz uzglavlje postelje, sa koje je odjeknuo prvi krik čeda,
koje je danas već doraslo do »koplja bojnog«.


Ako to razumijete, moći ćete izvinuti da se jedan u ime svih ostalih osnivača
hvata pera da preda potomstvu ono, što o ovoj dvadesetoj godišn ici treba
da se kaže i zabilježi.


Današnje Udruženje Jugoslovenskih šumarskih akademičara rodil o se
u znak u borbe . Njegov začetak pada u godinu 1903.-1904.., dakle u vrijeme,
kad je misao našeg ujedinjenja počela da previre. U Beogradu padaju kraljevske
glave pod snagom udarca narodne volje. U Zagrebu sutradan 30-godišnji
silnik Khuen stupa pod baldakinom praćen odredom konjice i prkosi narodnoj
volji. Fred univerzom, hramom slobode i nauke, postrojen bataljon vojnika.


Omladina revoltira u duši, no nemoćna je protiv sile. Ona tek skuplja


glave, zbija svoje redove u svijesti da je otpor protiv te sile u bilo kojoj formt


potreban.


U tim danima rada se »Klub«. Samo pod tim imenom moglo se odmah da


počne raditi, jer za klub nije bilo potrebno odobrenje vlasti. Naprotiv »Udruže
ŠUMARSKI LIST 5/1924 str. 56     <-- 56 -->        PDF

216 Bilješke


nje« prije odobrenja pravila ne bi moglo da radi. A to odobrenje moglo je potrajati
godine, pa i ne doći. Konačno ono dolazi 1905.


Tako Udruženje, koje se rodilo u znaku borbe, počinje da živi i da
r a d i. No i taj rad bio je opet borba. Borba najmlađih članova šumarskog staleža
i struke za pravo ugled i dobro struke i staleža. Udruženje se ne ograničava
samo na izdavanje skripata, proširivanje biblioteke i držanje predavanja.
Ono stupa u boračke vrste šire šumarske javnosti.


Udruženje u toj borbi traži: da se dotadanja šumarska Akademija, koja je
bila tek prislonjena o filozofski fakultet, uredi definitivno, traži reformu semestralnih
ispita u državne, traži da se njenim apsolventima osigura pristup u
državnu službu, u koju su se tada (i na području Hrvatske i Slavonije) primali
samo đaci bečki i šelmecbanjski, moli od srpske i bugarske vlade primanje
naših apsolvenata u službu.


Udruženje po svojim članovima podržava tjesne veze sa akademskim
udruženjem »Mladost«, kao najizrazitijim nosiocem ideje narodnoga jedinstva.
Već 1905. i 1906. bilo nam je omogućeno da smo ličnim posjetima u Beogradu:
dolazili u veze sa vodstvom »Slovenskoga Juga« i akademskim udruženjem
»Obilić«.


Sa ponosom može čitava šumarska struka da gleda na Udruženje naših
studenata, jer je ono danas najstarije stručno studentsko udruženje zagrebačkog
univerziteta. Ono se rodilo u borbi i radeći u borbi za ideale Šumarstva dočekalo
je čas našeg oslobodjenja i ujedinjenja.


Mi vjerujemo da će sad tek u punoj slobodi moći da poraste zamah i
uspjeh njegova rada. Mi vjerujemo da medju prve i najglavniie ciljeve toga
udruženja spada nastojanje, da se obe organizacije — beogradska i zagrebačka


— sliju u jednu cijelost. Mi vjerujemo, da će tako naša omladina uporedo sa
.lugoslovenskim šumarskim udruženjem moći da postane žilavi borac za ideale
šumarstva, kao privredne grane, kao struke i kao staleža. Mi vjerujemo, da će
samo omladina moći da svojom sviješću, moralnom snagom i intelektualnim
sposobnostima te pozitivnim radom moći da zbriše svima nama sa čela sramotni
žig — Kosorovog šumara. Ugrenović
OBČI ZBOR SLOVENSKEGA LOVSKEGA DRUŠVA


je bil dne 19. marca t. 1. v Ljubljani. Potekel je lepo in stvarno. Vsledečem prav
kratko poročilam.


Društveni dolgoletni predsednik, dr. Ivan Lovrenčič je poračal o agllnem
društevem delovaniu tekom leta 1923. ter se je zahvalil zastopnikom direkcije
šum v Ljubljani za naklonjenost in uvaževanje društvenih stremljenj ter za dejanjsko
podporo.


Omenil je pozdrav ki ga je poslalo Hrv. društvo za gajenje lova i ribarstva
v Zagrebu, ki želi našim razpravam najboljših uspehov. S sorodnimi lovskimi
udruženi! naše kraljevine smo v najboljših stikih.


Predsednik poroča dalje, da se je uredništvo glasila »Lovec« izročilo ing.
Antonu Šivicu, šumarskomu višjemu svetniku v Ljubljani, ki bo skrbel za to, da
bo list mesečno redno izhajal in čimbolj zadovoljeval člane in prijatelje lovstva.


Predsednikovemu poročilu sta sledili poročili društvenega tajnika in blagajnika.
Marljivi društveni blagajnik je povdarjal, da zasleduje Slovensko lovsko
društvo cilj, s pomočio svojega društvenega glasila delovati poučevalno posebno