DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1924 str. 56     <-- 56 -->        PDF

216 Bilješke


nje« prije odobrenja pravila ne bi moglo da radi. A to odobrenje moglo je potrajati
godine, pa i ne doći. Konačno ono dolazi 1905.


Tako Udruženje, koje se rodilo u znaku borbe, počinje da živi i da
r a d i. No i taj rad bio je opet borba. Borba najmlađih članova šumarskog staleža
i struke za pravo ugled i dobro struke i staleža. Udruženje se ne ograničava
samo na izdavanje skripata, proširivanje biblioteke i držanje predavanja.
Ono stupa u boračke vrste šire šumarske javnosti.


Udruženje u toj borbi traži: da se dotadanja šumarska Akademija, koja je
bila tek prislonjena o filozofski fakultet, uredi definitivno, traži reformu semestralnih
ispita u državne, traži da se njenim apsolventima osigura pristup u
državnu službu, u koju su se tada (i na području Hrvatske i Slavonije) primali
samo đaci bečki i šelmecbanjski, moli od srpske i bugarske vlade primanje
naših apsolvenata u službu.


Udruženje po svojim članovima podržava tjesne veze sa akademskim
udruženjem »Mladost«, kao najizrazitijim nosiocem ideje narodnoga jedinstva.
Već 1905. i 1906. bilo nam je omogućeno da smo ličnim posjetima u Beogradu:
dolazili u veze sa vodstvom »Slovenskoga Juga« i akademskim udruženjem
»Obilić«.


Sa ponosom može čitava šumarska struka da gleda na Udruženje naših
studenata, jer je ono danas najstarije stručno studentsko udruženje zagrebačkog
univerziteta. Ono se rodilo u borbi i radeći u borbi za ideale Šumarstva dočekalo
je čas našeg oslobodjenja i ujedinjenja.


Mi vjerujemo da će sad tek u punoj slobodi moći da poraste zamah i
uspjeh njegova rada. Mi vjerujemo da medju prve i najglavniie ciljeve toga
udruženja spada nastojanje, da se obe organizacije — beogradska i zagrebačka


— sliju u jednu cijelost. Mi vjerujemo, da će tako naša omladina uporedo sa
.lugoslovenskim šumarskim udruženjem moći da postane žilavi borac za ideale
šumarstva, kao privredne grane, kao struke i kao staleža. Mi vjerujemo, da će
samo omladina moći da svojom sviješću, moralnom snagom i intelektualnim
sposobnostima te pozitivnim radom moći da zbriše svima nama sa čela sramotni
žig — Kosorovog šumara. Ugrenović
OBČI ZBOR SLOVENSKEGA LOVSKEGA DRUŠVA


je bil dne 19. marca t. 1. v Ljubljani. Potekel je lepo in stvarno. Vsledečem prav
kratko poročilam.


Društveni dolgoletni predsednik, dr. Ivan Lovrenčič je poračal o agllnem
društevem delovaniu tekom leta 1923. ter se je zahvalil zastopnikom direkcije
šum v Ljubljani za naklonjenost in uvaževanje društvenih stremljenj ter za dejanjsko
podporo.


Omenil je pozdrav ki ga je poslalo Hrv. društvo za gajenje lova i ribarstva
v Zagrebu, ki želi našim razpravam najboljših uspehov. S sorodnimi lovskimi
udruženi! naše kraljevine smo v najboljših stikih.


Predsednik poroča dalje, da se je uredništvo glasila »Lovec« izročilo ing.
Antonu Šivicu, šumarskomu višjemu svetniku v Ljubljani, ki bo skrbel za to, da
bo list mesečno redno izhajal in čimbolj zadovoljeval člane in prijatelje lovstva.


Predsednikovemu poročilu sta sledili poročili društvenega tajnika in blagajnika.
Marljivi društveni blagajnik je povdarjal, da zasleduje Slovensko lovsko
društvo cilj, s pomočio svojega društvenega glasila delovati poučevalno posebno
ŠUMARSKI LIST 5/1924 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Službene vijesti 217


med onimi sloji, ki ne kažejo pravega razumevanja za pravilno lovstvo in ne
ravnajo lovsko, četudi imajo pravico za izvrševanje lova. Neverjetno je slišati, da
v Slovenskom lovskem društvu nišo včlanjeni in organizovani vsi lovci Slovenije.
Ko bi vsi posestniki lovskih kart, ki jih je daleč preko 7000, pojmovali svojo moralno
dolžnost, omogočili bi društvu, da razvije svoje vsestransko delovanje v
mnogo večjem obsegu in da se udejstvuje tuđi propagandistično in literarno mnogo
jačje, kot je bilo to d osi ej vzpričo manišega števila članov mogoče.


Blagajnikov obračun za leto 1923. in proračun za leto 1924. sta se z odobravanjem
sprejela.
Ker se je lansko leto izvolil društveni odbor za tri leta, izvršile so se letos
le dopolnilne volitve dveh odborniških mest.
Članarina, ki jo je za letošnje leto društveni odbor predhodno določil na 50
Din. za redne člane in 25 Din. za zaprisežene lovske organe, se je odobrila.
Med samostojnirni predlogi je navesti ustanovitev tiskovnega sklada, katerega
temeljni kamen je kot prvi položil društveni predsednik znesek 5.000 Din.


Potrebe tega sklada ni treba posebej utemcljevati; denar se bo koristno
mogel porabiti za publikacije, kot bi bile navodilo za zaprisežene lovce, pravilniki
za brakade, Ietaki za propagando lovstva, lovski koledar i t. d.


Dalje se je razmotrivalo vprašanje, kako naj se prepreci g´nevanje velikega
divjega petelina. Obveljal je predlog, da naj se letos lov na petelina prične Sele
16. aprila in ne s 1. aprilom. Lovcem se je priporočila moralna obveza, da na!
posameznik letos ne ustreli več kot enega petelina.


Da bi se dosegla popolna organizacija lovcev, se je sklenilo, obrniti se do
direkcije šum v Ljubljani, da najde sredstva, po katerih bi bila otežkočena pridobitev
lovske karte vsakomur. ki se ne izkaže, da je član Slovenskega lovskega
društva. Opozorijo naj se pristojna oblastva, ki jim je na prosto dano po predpisih
min. ukaza z dné 15. dec. 1852, drž. avstr. zak. št. 257, zdražitelja lovišč kot
zakupnika potrditi ali ´zavrniti, da odklonijo potrditev ako se zdražitelj ne izkaže,
da je organizovan, odnosno včlanjen v Slovenskem lovskem društvu.


Konćno se je pečal obči zbor še z vprašanjem, ki se tiče lovske zakonodaje
in nameravane izpremembe naših glavnih lovskih načel, s čimur se v Sloveniji
seveda ne moremo strinjati.


Šivic.


1 ........ ........ 1


...... ............ .... .. .... ...... .........


....... ...... ........... ..... ...... jo 43.788 .... ...... ...


25.200 .......1 To je ..... ......... ...... .. ........... ......... .
......... .. ... ........ je 11.000 ...... ......... ... ...... ......,
a. 11.000 ...... ....... ... ....... .......... ........ je .... ......
... ........... ....., ... 25^30 ....... ......... ......., ...... jo
.... .. ..... ......... .... . .. ...... .. ... .......