DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1924 str. 20     <-- 20 -->        PDF

,242 Posljedice neispravnih šumarsliih taksa u ugovorima.


Ing. Josip Waszner (Sarajevo):


Posljedice neispravnih šumarskih taksa
u ugovorima.


Priroda je obdarila pojedine dijelove drveta s manje ili više
vrijednim sposobnostima, uslijed čega ih se kao različite sortimente
može unovčiti s raznim cijenama.


Tko se je ikad bavio procjenama starih četinjastih sastojina
(jela i omorika) u takozvanim prašumama Bosne i pravio pokuse
obzirom na sorthnente, što nastaju kod izradbe, mogao je ustanoviti,
da se može oček!\´ati u ovakim šumskim predjelima prilikom
iskorišćavanja u glavnom slijedeće sortimente:
.4--62% = 58% korisnog drveta I. klase;
11--1.% = 13% korisnog drveta 11, klase (trupci za rezanje):


4--5% = 4% korisnog drveta II. klase (rudokopno drvo, telegrafski
stupci i t. d.);
6--S% = 7% ovršaka i grana;
-\0% = 9% kore;


8


5% = 5% obruba (kod 4 m dugačkih trupaca);
3— 5% = 4% truhlog drveta, otpadaka.


Kod kupoprodaje četinjastog drveta dolazi u obzir obično
samo korisno drvo Lili . klase t- j . samo ono drvo je faktični predmet
ugovora, jer obrub i truhlo drvo u većini slučajeva odbije se
od primljene drvne mase, dočim ovršci ispod 10 cm promjera na
debelom kraju, grane 1 kora uopće nisu predmet primopredaje. Kad
se dakle s nekom firmom sklopi ugovor radi iskorišćavanja stanovitog
područja, potrebno je da se na temelju procjenbenog elaborata
ustanovi u postocima razmjer između onih sortimenata, koje
će firma primiti, a defakto i naplaćivati, te da se prema tome ustanovi
i šumska taksa. Ako n. pr. koja firma želi, da primi korisno
drvo 1. i II. klase na temelju gore navedenih podataka, ustanovit


, j , ,, 58 X 100
ce se, da od drvne mase otpada .^- .._ , .\ = 77% na kojo
+(13 +4)
, , , (13+4)X100
nsno drvo I. klase i ""58^.(13+4) = 23% na korisno drvo II. klase
te da kupac mora naplaćivati od primljenog drveta u ovom razmjeru
i šumsku taksu.
U ugovorima, koje je država sklopila u zadnjim gadinama sa
industrijalcima drveta u Bosni ustanovljeno je u većini slučajeva.
ŠUMARSKI LIST 5/1924 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Posljedice neispravnih šurnarsltili taksa u ugovorima 243


da sc imade od predator četinjasto«´ drveta računati S0% kao korisno
i 20% kao gorivo drvo. Prodajna je cijena korisnog drveta
neki postotak prosječne prodajne cijene rezane robe, koji se je nostotak
dobivao iz razmjera između prosječne šumske takse 1 nf
rezane robe. Ako je na primjci bila prilikom sklapanja ugovora prosječna
prodajna cijena 1 m" rezane robe 300 dinara i kod kalkulacije
šumske takse se našlo, da je šumska taksa 1 m´´ čet. okruglog
korisnog drveta prosječno 40 Din., onda je bila šumska taksa 1 m"^


40X100 ^^^^
čet. korisnog drveta ustanovljena sa ~QQ -= ...3% prosječne
prodajne cijene 1 m"´ rezane robe- Kao šumska taksa četinjastog


gorivog drveta uzet je neki postotak — u većini .slučajeva 10% —


šumske takse čet. korisnog drveta, što bi u našem slučaju iznašalo
40X10


... " 4.0 dmara
100
Ovaj cijeli postupak nije bez prigovora, jer u prvom redu onih
80% korisnog drveta ne reprezentiraju prosječnu drvnu masu korisnog
drveta. već masu korisnog drveta boljeg kvaliteta (korisno
drvo I. klase). Prema tome joj ne odgovara izračunata prosječna
šumska taksa, već viša taksa od nje. U drugom redu nisu onih
20% gorivog drveta gorivo drvo, nego korisno drvo slabog kvaliteta
(korisno drvo IL klase), koje bi se također moralo ustanoviti
po odgovarajućoj prodajnoj cijeni, a ne sa cijenom, ogrijevnog dr
veta. Ovo je tim manje razumljivo, što je i u taksacijonim operatima
t. j. u iskazima o drvnim množinama, koje se mogu izdati i prodati
iz šumsko-gospodarstvenih obzira, označeno ono drvo — odgovarajući
faktičnoi kakvoći — kao korisno drvo I. i 11. klase i što
je svakom stručnjaku dobro poznato, da ni jedna firma takozvano
gorivo drvo ne izrađuje u gorivo drvo, nego proizvađa iz toga
djelomično rezanu robu. djelomično opet rudokopno drvo, telegr.
stupove i t. d.
Koju štetu mora da pretrpi prodavaoc šume odnosno koliko
više kupac zaradi, kad stručnjaci ovako klasificiraju četinjasta stabla
te prema tome izračunavaju šumsku taksu, vidi se iz slijedećeg
primjera:
U jednoj je državnoj šumi odredjeno za prodaju ,50.000 .^ čet
korisnog drveta godišnje, od kojeg otpada prema procjenbenora
operatu 80% (P, ) na korisno drvo 1. klase i 20% (Pi) na korisno
drvo II. klase (od posljednjeg otpadaju 16% na balvane do 20 cm
promjera na tankom kraju i 4% na rudokopno drvo do 10 cm. debljine
na tankom kraju). Iz korisnog drveta I. klase može se očekivati
:


20% dasaka 1. klase a m´ =
30% dasaka .. klase a m´ =
30% da.saka III. klase a m´ =
12% dasaka IV. klase a .m" =
8% okoraka a m´ =


850 Din.


700 Din.
580 Din.
460 Din.
300 Din.
ŠUMARSKI LIST 5/1924 str. 22     <-- 22 -->        PDF

244 Posljedice neispravnih šumarskih taksa u ugovorima.


Iz korisnog drveta II. klase:
15% dasaka II. klase a m´ = 70n Din.
35% dasaka III. klase a m´ = 580 Din.
40% dasaka IV. klase a m´ = 460 Din.
10% okoraka a m´ = 360 Din.


uslijed čega je prodajna cijena rezane robe iz korisnog drveta
! klase:


20


170 Din.


...
100
30


700 X = 210 „


100
30


v


580 = 174 „


100
12


460 X = 55 „


100
8


= 24100
Ukupno ^ 633 Din.,
a prodajna cijena rezane robe iz korisnog drveta 11. klase;
700 X }~^ = 105 Din.


100


580 X ^^ . 203 „


460 X ,^ - 184 „


300 X 11^ ^ 30„


Ukupno = 522 Din.


Prosječna prodajna cijena 1 m^ rezanog materijala iznosi
dakle :


633x80+522X16


S _, = 614 Dm.


..
Ako troškovi proizvodnje 1 m´´ rezane robe iznašaju 400 Din
(Q), a poduzetnički dobitak (U) 20% (p) proizvodnih troškova i
šumske takse, onda Je poduzetnički dobitak
614


---- 102 Din.


U = ,
lOu


´ 20


a prosječna šumska taksa 1 m´ rezane robe
S = 614—400—102 = 112 Din.


Kod 60% iskorišćivanja Je prema tome prosječna šui-iska taksa
1 m´ okruglog korisnog drveta
S = 112X0.6 = 67 Din
ŠUMARSKI LIST 5/1924 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Posljedice neispravnih šumarskih taksa u ugovorima. 245


f.´J \/4 (\f\


što odgovara ´ZTT — — 10-91% prosječne prodajne cijene 1 m´
rezanog materijala.
iz ovili podataka možemo sada izračunati prihod države:
a) na temelju sklopljenih ugovora-
Prema ugovoru mora firma od gore naznačene drvne mase
8Q% = 40.000m´ primiti kao korisno drvo i 20% = 10.000 m´ ili


13.300 prost, m kao gorivo drvo- Za svaki m´ korisnog drveta mora
firma platiti 10-91% od prosječne prodajne cijene rezanog ma10-
91


terijala t. j- 614. -——= .7 Din, a za svaki prostorni metar gorivog


10
drveta t. j. .^..^ =6-7 Din. Ukupni je dakle godišnji prihod države
iz šumske takse


40-000X67 = 2,680-000 Din
13.300X6-7= 226.100 Din
S* =-- 2.906-100 Din.


b) na temelju faktične kakvoće drveta
kako sam to već u broju 1- »Šumarskog Lista« o. g. u članku »Kalkulacija
šumske takse« (strana 7—11) razložio. Kako sam gore naveo
prodajna je cijena 1 m´ rezanog materijala iz korisnog drveta
I- klase — 633 Dinara; dakle je po tome vrijednost materijala 1 m´
okruglog korisnog drveta I- klase kod 60% iskorišćavanja


Vi = 633X0.6 = 379 Din.


Prodajna cijena 1 m´ rezanog materijala iz korisnog drveta


11. klase = 522 Din, dočim je vrijednost rezanog materijala iz 1 m"
okruglog korisnog drveta II- klase = 522X0.6 = 313 Din, a ona lm ´
rudokopnog drveta prema tržnoj cijeni = 240 Dinara- No pošto se
u 1 m´ okruglog korisnog drveta II- klase nalazi ^^^^^^ = 80% za


u , -, , , 40X100
rezanu robu valjanih balvana i ^^~ = 20% rudokopnog drveta,
s toga je vrijednost robe iz 1 m´ okruglog korisnog drveta II- klase


,,, , 313 <80 240X20 „ _
(Vii) - ^^^^ = 298 Dinara.
Šumska je taksa 1 m´ okruglog korisnog drveta I. klase


_ S X 100 ^ 67 > 100


- 70 Dm, odnosno -^^^ - = 11.4% od prosječne prodajne cijene
1 m´´ rezane robe.
Šumska je taksa 1 m´ okruglog korisnog drveta
,1. kl.se S„ = ^^S-^"A_ . "_=< 100_ „ ^^^


% "´ + "" .-"" + ™
ŠUMARSKI LIST 5/1924 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Posljedice neispravnih šumarskih taksa u ugovorima.
55x100 „, _ ^ . .. , ,


odnosno .. . - ^8.9n% prosječne prodajne cijene 1 m rezanog:


materijala ili--^ =71.4% šumske takse 1 m´ okrug-log korisnog´


drveta 1- klase.
Ako preračunamo zadnju šumsku taksu na prostorne metre
iznašala bi šumska taksa 1 prost- metra okru.e:log korisnog drveta


11. klase 55X0.75 =41.25 Din ili 71.4X0.75 = 53.6% šumske takse
I m´´ okruglog korisnog drveta 1- klase.
Prema ovom je računu ukupni prihod države


40.000 m´ a 70 Din = 2,800-000 Din
10.000 m´´ a 55 Din = 550.000 Din
S" = 3,350.000 Din
Kako se dakle iz ovog primjera vidi, jest klasifikacija drveta
u državnim ugovorima tako uređena i šumska taksa na ovaj način
ustanovljena, da država već kod godišnje prodaje od 50-000 m´ čet.
korisnog drveta gubi 3,350.000—2.906.100 = 443-900 Dinara. Ako sad
uzmemo u obzir, da šumski erar u Bosni proda godišnje oko milijun
m´ čet. korisnog drveta. možemo si lahko predstaviti gubitak, koji
mora da pretrpi država.


Nije u okviru našeg članka da istražujemo uzrok ovome postupku,
no svakako moramo primijetiti, da je čudnovato, da se u državnom
aparatu nailazi na ovake, po državu štetne po.greške.
premda je svakome poznato, da je najvažnija zadaća stručnjaka kod
sklapanja u.govora ispravno ustanovljenje šumske takse na temelju
klasifikacije drveta. izračunate u procjcnbenim operatima."´


(D^G^5<^


Donoseći mišljenje g. ing. Wasznera očekujemo, da će se s nadležne
strane rastumačiti ovaj slučaj, kako bi si naša stručna javnost mogla stvoriti što
objektivniji sud u ovom pitanju. Op. Ur.