DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1924 str. 38     <-- 38 -->        PDF

260 Prilog poznavanju šišaka naših tirastova.


Prilog poznavanju šišaka naših hrastova.


(iradu sakupio D. Koča, šum- savjetnik u m.


U »Šumarskom Listu« br. 5. i 6- 1915. napisao Je s- profesor
])r. Lanifhoffer radnju »Šiške naših hrastova«, koja mi se vrlo svidjela.
Kako sam mnogo dopisivao i družio se sa gosp. profesorom,
uputio me, da se i ja dadem na sabiranje šišaka. Prilike sam zato
imao dosta u okolini Trnjana ( kot. Brod n. S-), Gori Dilju i okolini
Vinkovaca.


Ovdje su navedene vrsti istim redom, kako ih je naveo i gosp.
profesor u svojoj radnji. Podaci se odnose na nalazišta, a i na vrsti
hrastova, r.a kojima sam šiške našao. Imade, držim, i nekih novih
podataka glede osica i t. d.


Osim ovdje navedenih šišaka imadem u zbirci još nekoliko
vrsti, ali su meni nepoznate.


NOTERUS baccarum (L-) ..... Na-resama Ouercus sessiliflora
u šumi Cerovcu kod Podvinja. U šumi Gardovu Kod Garčina
vrlo običan.


N. lenticularis (01.) Scheck. U Gori Dilju na lišču Ou- pubescens
i sessiliflora.
DRYOPHANTA folii (L.) Forst. Šiška na lišću. Svuda u šumama
u okolini Vinkovaca na Ou- pedunculata. Iz šiške donesene iz
Rajeva sela (šuma Radičevo) 15. IX. 1917. izlegla se jedna osa u
aprilu 1918. Jedna mi se izlegla 5. .. 1919. kod Trnjana naOu. sessiliflora.
Nekoliko šišaka sakupljenih u šumi Kunjevci kod Vinkovaca
razrezao sam i izvadio žive ose 25. do 27. X. 1914. Ose valjda prezime
u Šiški i na proljeće izlete, ali sam našao u isto doba u nekim
šiškama i živih ličinki, i to kod Andrijevaca.


D. puhescentis ...... Na hrastu građena Ou- pubcscens u Gori
Uliju kod Korduševaca; iz šiške donesene iz Gore Dilja izlegla se
jedna osa; mrtvu našao 10. VI. 1917. Kod Trnjana u šumi Gor. Dolac
na Ou. sessiliflora.
APHEL0N1X cerricola Gir. U Gori Dilju kod Klokočevika na
Ou- cerris i kod Garčina. Jedna se osica izlegla 4. III. 1916.


BIORHIZA terminaUs ..... Svuda u okolini Vinkovaca na
Ou. pedunculata na vrhu pupova. Mlade šiške crvene kao krv već
u martu i početkom aprila. Ose se legle od 7.—12. V. 1916. 1 kod Trnjana,
Garčina na Ou- pedunculata. Kod Velike u aprilu (1914.) na
Ou. pubcscens; u Dilj Gori na Ou. sessiHslora..
CVNIPS argentea Hart. Ova je ši.ška rijetka. U šumi Mlada Vodica
kod Glogovice na Ou. pubescens; iz šišaka se izlegle dvije ose. U
ŠUMARSKI LIST 5/1924 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Prilog poznavanju šišaka naših hrastova. 261


Šumi Bratljevac kod Korduševaca na Ou- pubescens i sessilitlora


Na izdancima iz panjeva na vrlo lošem tlu-


C. calicis Bgsdt. Svuda u okolini Vinkovaca na Ou- pedunculaja;
kojih sodina vrlo urodi i donosi znatan prihod. Nijemci, Spačva, Zagreb
u Tuškancu 25. Vili. 1896. Iz šišaka sakupljenih u Šumi Bok u
februaru 1919- ose se legle 5. i 8. marta 1919., a iz šišaka kod Vrbanje
u augustu 1918- legle se na 8.—12. marta 1919.
U »Lugarskom Vjesniku« iz god. 1896.´ u inače krasnom članku
»Šiška«, navodi se, da se ova osa-šiškarica mijenja. Kad se izleže
iz ove prave šiške, neće ona opet da ide na hrast lužnjak, nego na cer
i na njemu pravi cerove šiške. To nije ispravno, jer na pr. u hrastovim
šumama brodske imovne općine na hiljadama jutara rodi šiška.
gdje nema ni jednog cera, kako je dokazano individualnim procjenama
stabala za velike prodaje. Poznato je, da žir svake godine ne
rodi, a tih godina nema ni šiške, pa je raspravljeno pitanje: šta je
sa osom-šiškaricom tih godina i uzeto je, da ona tih godina na drugim
dijelovima hrasta šiške pravi. To se mnijenje ne može u kratko zabaciti,
pošto se ose šiškarice od osa Cynips argentea Htg-, C. hungarica
Htg. i C caput medusae Htg. zoološki ne dadu odijeliti-^


C caput medusae Htg. U šumi Gor. Dolci kod Trnjana 8- VIII
1915. na Ou. sessiliflora; ose se legle 9.—12. 111. 1916. U Bratljevcu
kod Klokočevika na Ou. pubescens jedna se osa izlegla 9. III. 1916Krasnu
šišku na .grančici sa lišćem_ hrasta sladuna Ou. hungarica
Hubenv (conferta Kit.) dobio sam od g. šum. nadzornika Fr. Ivića
iz šume Grabovačko Ostrvo kod Klenka.


C. conglomerata Gir. Na Ou. sessiliflora i pubescens osobito na
mladim izdancima panjeva. U šumi Bratljevcu kod Klokočevika i
Gor. Dolci kod Trnjana često zajedno kao grozd sa C. Kollari. Ose
u maju i junu.
C hungarica Hart. Poznata oveća okrugla šiška sa kratkim, tupim
bodljikama. Na Ou. nedunculata obična; Vinkovci, Nijemci, Županja,
Trnjani, Brod n. S. U šiškama koje opanu, ostanu Jičinke jos
cijele slijedeće godine, i tek treće godine izlete ose-


C Kollari Htg. Također poznata okrugla kao kugla svjetlo-žuta
šiška na grančicama. Na Ou. pedunculata obična. Vinkovci, Nijemci,
Županja, Otok. U šumi Bratljevcu kod Klokočevika na Ou. sessiliflora.
Iz šišaka donesenih iz okoline Nijemaca 17. VIII- 1916. legle
se ose 10. IX. 1916.,u donesenih iz Radiševa kodRajevog sela 15.1.
1917. legle se 2. X. 1917. Kod Velike našao sam tu šišku na Ou.
pubescens.


C. lignlcola Htg. U Bratljevcu kod Klokočevika na Ou. sessiliflora
i iz šišaka sakupljenih 25. X. 1916. ose se legle 11.—17. VI.
1917. Kod Trnjana i okolini Vinkovaca na Ou. pedunculata. Kod
Sušn.ievaca (kot. Brod .- S.) na Ou. pubescens, i kod Velike.
^ Lugarski Vijesnik. God. .... Prilog br. 7 i 8. Šumarskog Lista 1916.
^ Vidi Lehrbucli der mitteleuropaischen Forstinsektenkunde von Dr. .. F.
.ludeich und Dr. .. Nitsche als 8. Auflage von Dr. I. .. Ratzenburg: Die Waldverdcrber
und ihre Feinde Band I. Wien 1895.
ŠUMARSKI LIST 5/1924 str. 40     <-- 40 -->        PDF

262 Prilog poznavanju šišaka naših hrastova.


C. Mayri Kieff. U Gor. Dolci kod Trnjana na Ou. sessiliflora-
Ose se legle 20—27. .. 1016. U Dilj Gori i kod Velike.
ANDRICUS fecundatrix (Htg.) ..... Na Ou. pedunculata. Trnjani,
Vinkovci, Vrbanja, Nijemci, Brod n. S. Svuda obična na vrhovima
grančica.


A. lucidus (Htg.) ..... Na Ou- pedunculata, sessiliflora i pubescens.
Iz šišaka donesenih iz Dilj Gore 24. X. 1915. legle se ose
22. IX 1917. Druge se legle 7. i 30- IX. 1916. Iz nekih Učinaka izlegla
se dva leptirića (Mikrolep.), ali mi je vrst leptirića nepoznata- QusiJenice
su dakle parasiti.
A. Jnflutor Htg. Na vrhovima grančica. U šumi Gor. Dolci kod
u šumi Bratljevcu kod Korduševaca u oktobru 1915A.
inSlutor Htg. Na vrhovima grančica. U šumi Oor. Dolac kod
Trnjana i u Gori Dilju na Ou. sesiliflora; kod Nijemaca i Županje na
On. pedunculata-
A. multlplicatus Gir. U šumi Gor. Dolci kod Trnjana na Oucerris,
a u Bratljevcu kod Klokočevika na Ou. sessiliflora i cerris.
CD;