DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1924 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Šumska industrija i trgovina.
265


Kniisi´a sadržaje slijedeća poglavlja; Podizanje poljoprivredne produkcije;


Zašto dnbrimo zemlju?; U koliko bilje iscrpluje zemlju?; Stajski dubar; Zeleno


dubrenie; Vještačka dubriva; forsoforna, kalijska, dušična; Đn.brenje vapnom;


Provadanje pokušaja đubrenja; Bubrenje okopavina- Dubrenie mahun>ča; Du


brenie vinograda; Dubret^ie duhana.


Knjiga će našim zemljoradnicima a i svim šumarima, koji upravlia´u depu


tatnim zemljištem i šum. vrtovima vrlo dobro doći.


Cijena je knjizi Din 6.—; poštom obično Din 7.—; preporučeno Din 9.—:


a pouzećem Din 10.—. Dobiva se kod Uredništva i uprave »Meja«, Zagreb, Sud


nička ulica 9.


.. Montecuccoli; Skrižaljke masa za bukvu, sa osobitim obzirom na masu


samog debla i udio debla u cijeloj drvnoj gromadi. Sarajevo 1923.


Pod gornjim naslovom izdao je g. šumarnik Montecuccoli knjižicu, u kojoj


je pokušao sastaviti tabelu za kubiranje bukovih stabala i sastojina na osnovu


izmjere velikog broja (11.711) stabala.


Ovo je svakako hvale vrijedan pokušaj, s kojim je n savezu i prikaz istog


g. pisca priređen za Šum. list.
i Šumska industrija i trgovina. |


m (g
^6S93i© 3iS6iĐQi9 3iS. GŠ9SS3 3JL 6S9SiL)SSES®6SS3S9®36S9ffiSQŠSSSSGS9Si©SSSSSSeSL S


LESNA TRGOVINA V LETU 1923.


Gospodarsko leto 1923. je bilo posebno za našo lesno trgovino zelo neiigodno.
Ako pretehtamo vzroke in ako se hočemo potrudili, da njih posledice
zboljšamo, zadenemo ob mrtve točke, katerih ni mogoče ne odpraviti ni olajšati.


Predvsem se m.ora upoštevati, da trgujemo večji del s tujo valuto in ta
je pretežno italijanska lira. Imamo torej cene v lirah, ker se največ lesa izvaža
v Italijo ali preko te. Nadalje je treba upošteviaiti notranj o kupno vrednost
dinarja in stem spojene izdelovalne stroške lesa.


Razlika skupička v dinarjih iz kupčije po Hri se najbolje vidi iz š-tevilk.
katere navajam v spodnjih podatkih. Omenjam, da se je začetkom leta 1923. za
eno liro prejelo 5.— din, a koncem istega leta komaj še din 3.80. Nasprotno so
pa cene za 1 m´^ desk procentualno znatno zaostale in rezultira vsed tega že
precejšen pomankljaj na kupčiiskem vsiJehu!


Ako torej vzamemo v pcštev poprečno ceno in normalno eksportno blago,
se nam pokaže sledeča slika;


1. I. 1923. za Im-´ desk 25 mm I.—II. kval. Lit. 185.— po din 5.— je din «5.—
31.
XII. 1923. za 1 m´´ desk 25 mm I.—il. kval. Lit. 210.— po din 3.80 ie din 798.—
razlika din. 127.—
računano za 1 m" franko vagon obmejne postaje.
Potemtakem je kurz lire napram dinarju v letu 1923. (od 5.— na 3.80 din.)
za 24% padel, a zvišanje cen znaša (v lirah od 185.— na 210.—) samo l3.5´/o.
Cene v dinarju so se torej vsled tega (od 925.— na 798.—) za 13.7% pri m-´znižale!