DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1924 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Šumska industrija i trgovina.
265


Kniisi´a sadržaje slijedeća poglavlja; Podizanje poljoprivredne produkcije;


Zašto dnbrimo zemlju?; U koliko bilje iscrpluje zemlju?; Stajski dubar; Zeleno


dubrenie; Vještačka dubriva; forsoforna, kalijska, dušična; Đn.brenje vapnom;


Provadanje pokušaja đubrenja; Bubrenje okopavina- Dubrenie mahun>ča; Du


brenie vinograda; Dubret^ie duhana.


Knjiga će našim zemljoradnicima a i svim šumarima, koji upravlia´u depu


tatnim zemljištem i šum. vrtovima vrlo dobro doći.


Cijena je knjizi Din 6.—; poštom obično Din 7.—; preporučeno Din 9.—:


a pouzećem Din 10.—. Dobiva se kod Uredništva i uprave »Meja«, Zagreb, Sud


nička ulica 9.


.. Montecuccoli; Skrižaljke masa za bukvu, sa osobitim obzirom na masu


samog debla i udio debla u cijeloj drvnoj gromadi. Sarajevo 1923.


Pod gornjim naslovom izdao je g. šumarnik Montecuccoli knjižicu, u kojoj


je pokušao sastaviti tabelu za kubiranje bukovih stabala i sastojina na osnovu


izmjere velikog broja (11.711) stabala.


Ovo je svakako hvale vrijedan pokušaj, s kojim je n savezu i prikaz istog


g. pisca priređen za Šum. list.
i Šumska industrija i trgovina. |


m (g
^6S93i© 3iS6iĐQi9 3iS. GŠ9SS3 3JL 6S9SiL)SSES®6SS3S9®36S9ffiSQŠSSSSGS9Si©SSSSSSeSL S


LESNA TRGOVINA V LETU 1923.


Gospodarsko leto 1923. je bilo posebno za našo lesno trgovino zelo neiigodno.
Ako pretehtamo vzroke in ako se hočemo potrudili, da njih posledice
zboljšamo, zadenemo ob mrtve točke, katerih ni mogoče ne odpraviti ni olajšati.


Predvsem se m.ora upoštevati, da trgujemo večji del s tujo valuto in ta
je pretežno italijanska lira. Imamo torej cene v lirah, ker se največ lesa izvaža
v Italijo ali preko te. Nadalje je treba upošteviaiti notranj o kupno vrednost
dinarja in stem spojene izdelovalne stroške lesa.


Razlika skupička v dinarjih iz kupčije po Hri se najbolje vidi iz š-tevilk.
katere navajam v spodnjih podatkih. Omenjam, da se je začetkom leta 1923. za
eno liro prejelo 5.— din, a koncem istega leta komaj še din 3.80. Nasprotno so
pa cene za 1 m´^ desk procentualno znatno zaostale in rezultira vsed tega že
precejšen pomankljaj na kupčiiskem vsiJehu!


Ako torej vzamemo v pcštev poprečno ceno in normalno eksportno blago,
se nam pokaže sledeča slika;


1. I. 1923. za Im-´ desk 25 mm I.—II. kval. Lit. 185.— po din 5.— je din «5.—
31.
XII. 1923. za 1 m´´ desk 25 mm I.—il. kval. Lit. 210.— po din 3.80 ie din 798.—
razlika din. 127.—
računano za 1 m" franko vagon obmejne postaje.
Potemtakem je kurz lire napram dinarju v letu 1923. (od 5.— na 3.80 din.)
za 24% padel, a zvišanje cen znaša (v lirah od 185.— na 210.—) samo l3.5´/o.
Cene v dinarju so se torej vsled tega (od 925.— na 798.—) za 13.7% pri m-´znižale!
ŠUMARSKI LIST 5/1924 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Šumska industrija i trgovina.


Pri nas padli kurz lire bi se automatično s primerno povišano ceno lire


tedaj uravnal, ako bi lira samo padla, a ne obenem vrednost dinarja dvignila!


Razvidno je torej, da je premikanje cen povzročil le dinar; valute sosednih držav


se razmeroma napram ital. liri niso mnogo ali sploh nič spremenile. Italijanski


lesni trg ni imel nikakršnega povoda, da poviša cene, vsaj je bil prej ko slej v


položaju, da si les po isti ceni nabavi v drugih državah.


Radi tega, bo nadaljni razvoj našega izvoza ne malo ugrožen, kajti,, ako


postanejo cene, vsled porasta dinarja ob fiksnem kurzu lire, napram naši so


sedni konkurenci prenapete, se lahko pripeti, da zgubimo večino odjemalcev v


Italiji.


Uničujoče posledice izvaja porast dinarja tudi v slučaju, ako´ se njega no


tranja vrednost ne dvigne. Kaj nam koristi, ako v Ziirichu vrednost dinarja na


rašča, a cene življenskim in drugim potrebščinam se nočejo znižati!


Drugo dejstvO´, katero je zeloi neugodno uplivalo je: višek produkcijskih


stroškov, ki ga imamo v glavnem v mezdah; v letu 1923 so se mezde za moška


dela 30.6% in za ženska dela za 25.2%, povišale. Ako se upošteva malenkost


no število ženskih moči napram splošni mezdni višini, tedaj sledi povprečno


povišanje za 29.2%. To povišanje je bilo radi podraženja življenskih potrebščin


neobhodno potrebno in sicer ravno v času ko soi cene lesa za 13.7% padle. Ako


združimo obe številki tedaj vidimo, da se je kupčija za 42.9% poslabšala. Tudi


za kupčijo ni bilo nobenih olajšav, naj si bo v kakršnikoli obliki, nasprotno obre-,


menjuje isto:


1. Skrajšanje veljavnosti »Uverenja« le na 1 mesec, kar umevno zahteva
stroške pri podaljšanju.
2. Osiguranje izvozne valute, ki je previsoka in katera, z ozirom na cenejo
vrsto blaga, se ne more doseči, niti kriti.
3. Nadaljni porast dinarja ob enakostoječih cenah življenskim potrebščinam.
Vsemu tem.u se pridruži strahovito pomanjkanje denarja, ki ovira vsako
podjetnost; tako zaostaja stavbarstvo, na investicije ni za misliti, da, nemogoča
so celo vsaka vzdrževalna dela. Nevarnost je tako velika, da se naša lesna industrija
na ta način ne more rs^zvijati, temveč zaostajala bode vedno bolj, tako,
da bode ščasomai popolnoma podlegla tuii konkurenci.


In to občutimo še sedaj; opasno konkurenco ČSR na tržaškem trgu komaj
še prenašamo. In kakoi tudi ne? Kar neverjetno se zdi, vendar je resnično, da
ČSR izvozniki lesa plačajo iz Češke in Moravske do Trsta manjšo tovarniiio,
kakor naši izvozniki iz Gorenjskega!


Vzrok te olajšave ,ki je izvanredno korisna za čSR izvoznike, leži v fuzadevni
trgovski pogodbi ČSR z Italijo, ki vsebuje za to posebno takozvano
jadransko tarifo.


Poleg tega je treba tudi uvažati, da ČSR izvaža samo smreko, medtem ko
moremo mi izvažati le sm.reko pomešano z jelko: Na ta način je na pr. gozdni
urad v Tržič-u zgubil večletnega odjemalca za cementne sodčke, gotovo pa je,
da ta sučaj ni osamljen, temveč bodemo sčasoma imeli neštivilne slučaje.


V naši državi, v kateri zavzema gozdno bogastvo prvo stopnjo narodnega
premoženja, bi pač bila vsaka podpora in povzdiga lesne industrije v prvi vrsti
potrebna in umestna.


Inž. Sonnbichler.


S^^^