DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1924 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Iz Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja


| Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja


ZAPISNIK


II. od bor ove seje ljubljanske Podružnice J. Š. U.
z dne 24. III. 1924.
Predsednik ing. L e n a r č i č pozdravi odbornike, ugoto vi
sklepčnost in otvori sejo.


Tajnik ing. R u ž i ć poroča o delu Podružnice izza zadnje odborove
seje. Sklepi zadnje odborove seje so se bili izvršili. Poroča,
da se je oddal tisek »Šum. Lista« zagrebški »Poligrafiji«, ki je ponudila
približno V» ceneje kot ljubljanske tiskarne. Grajati je. da ta
tiskarna ne skrbi za odpravo popravljenih tiskovnih pogreškov. —
Glavna uprava je odobrila, da se natisne manjšinski nacrt zakona


o šumah v 500 izvodih, vendar ima podružnica preskrbeti sredstva.
Natis bo stal približno 10.000 Din. — Z lesnim odsekom Zveze industrijcev
smo stopili v ožje stike ter bodemo zamenjavali publikacije.
— Zavzeli smo se za zastopstvo v planinskem svetu in v planinskih
odborih. — Obračun lanske glavne skupčšine in razdelitev
preostalega zneska je glavna uprava odobrila. — Glavna uprava
je vložila protest zoper nameravano ukinitev ministrstva za šume
in rudnike. — G. prof. dr. Ugrenović pripravlja izdajo temeljite učne
knjige o »izkoriščavanju gozdov«. Naprosil je podružnico, da mu pomaga
pregledati nekaj važnejših predmetnih naprav ki se nahajajo
na teritoriju njenega področja. — Nedavno smo vložili prošnjo za
podporo drevesnici v Slivnici iz pokrajinskega gozdnega zaklada
ter upamo na ugodno rešitev.
Nato poroča blagajnik ing. Obereigne r o tekočih zadevah.
Tajnikovo in blagajnikovo poročilo je bilo odobreno.


Na »Sveslavenski šumarski zbor« v Pragi v d´neh 25.—28. avgusta
t. g., smo priporočili v povabilo centralne organizacije : Češke,
Poljske, Rusije, Bolgarske in našo. Potrebno pa je, da nam se
pravočasno dostavi ta program in nacrt pravilnika za vseslavensko
šumarsko organizacijo.


Vladni svetnik Détela razloži pomen in delokrog planinski
h svetov in odborov. Funkcija odbornikov traja 6 let. Pripravljen
je priporočati vladi v imenovanje na mesto drugega člana
pokr. odbora, delegata, ki ga imenuje podružnica. Določena sta
bila: inspektor Viljem Putick kot delegat, gozd. svetnik ing. KarI
Tavčar kot njega namestnik.


K vprašanju o zahtevi po olajšanju izvoza kostanjevega lesa
je podal ing. Ši vic obširno poročilo. Ministrstvo šum in rudnikov
je stavilo 7 zadevnih vprašanj, na katera želi ministrstvo za trgovino
in industrijo odgovora. Po poročilih okr. šumskih uprav imamo