DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1924 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Iz Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja


| Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja


ZAPISNIK


II. od bor ove seje ljubljanske Podružnice J. Š. U.
z dne 24. III. 1924.
Predsednik ing. L e n a r č i č pozdravi odbornike, ugoto vi
sklepčnost in otvori sejo.


Tajnik ing. R u ž i ć poroča o delu Podružnice izza zadnje odborove
seje. Sklepi zadnje odborove seje so se bili izvršili. Poroča,
da se je oddal tisek »Šum. Lista« zagrebški »Poligrafiji«, ki je ponudila
približno V» ceneje kot ljubljanske tiskarne. Grajati je. da ta
tiskarna ne skrbi za odpravo popravljenih tiskovnih pogreškov. —
Glavna uprava je odobrila, da se natisne manjšinski nacrt zakona


o šumah v 500 izvodih, vendar ima podružnica preskrbeti sredstva.
Natis bo stal približno 10.000 Din. — Z lesnim odsekom Zveze industrijcev
smo stopili v ožje stike ter bodemo zamenjavali publikacije.
— Zavzeli smo se za zastopstvo v planinskem svetu in v planinskih
odborih. — Obračun lanske glavne skupčšine in razdelitev
preostalega zneska je glavna uprava odobrila. — Glavna uprava
je vložila protest zoper nameravano ukinitev ministrstva za šume
in rudnike. — G. prof. dr. Ugrenović pripravlja izdajo temeljite učne
knjige o »izkoriščavanju gozdov«. Naprosil je podružnico, da mu pomaga
pregledati nekaj važnejših predmetnih naprav ki se nahajajo
na teritoriju njenega področja. — Nedavno smo vložili prošnjo za
podporo drevesnici v Slivnici iz pokrajinskega gozdnega zaklada
ter upamo na ugodno rešitev.
Nato poroča blagajnik ing. Obereigne r o tekočih zadevah.
Tajnikovo in blagajnikovo poročilo je bilo odobreno.


Na »Sveslavenski šumarski zbor« v Pragi v d´neh 25.—28. avgusta
t. g., smo priporočili v povabilo centralne organizacije : Češke,
Poljske, Rusije, Bolgarske in našo. Potrebno pa je, da nam se
pravočasno dostavi ta program in nacrt pravilnika za vseslavensko
šumarsko organizacijo.


Vladni svetnik Détela razloži pomen in delokrog planinski
h svetov in odborov. Funkcija odbornikov traja 6 let. Pripravljen
je priporočati vladi v imenovanje na mesto drugega člana
pokr. odbora, delegata, ki ga imenuje podružnica. Določena sta
bila: inspektor Viljem Putick kot delegat, gozd. svetnik ing. KarI
Tavčar kot njega namestnik.


K vprašanju o zahtevi po olajšanju izvoza kostanjevega lesa
je podal ing. Ši vic obširno poročilo. Ministrstvo šum in rudnikov
je stavilo 7 zadevnih vprašanj, na katera želi ministrstvo za trgovino
in industrijo odgovora. Po poročilih okr. šumskih uprav imamo
ŠUMARSKI LIST 7/1924 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Iz Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja


V Sloveniji okrog 630.000 m 3 kostanjevega lesa, pomešanega z drugim
dlrevjem. Največ koštanja se nahaja v nizinskih štajerskih in
kranjskih okrajih. Vendar podatki o množini ne morejo biti točni,
ker je kostanjev les raztresen po premnogih parcelah dotičnih
okrajev. Po istih poročililr´se je leta 1923. posekalo v vsem 35 do


40.000 m3 kostanjevega lesa, kar pa nikakor ni zanesljivo. V Sloveniji
imamo 6 večjih industrijskih naprav za podelavo kostanjevega
lesa v tanin, z letno kapacitetu 80.000 m3 lesa. Več teh podjetij
ne dobiva zadostnega lesa za svoj obrat. Sicer se pa to podjetja ne
bodo rentirala, ko se dinar primerno dvigne, ker jih bo ugonobila
ameriška konkurenca. Posebno za časa vojne se je posekalo veliko
kostanjevega taninskega lesa v naših krajih. — Ražen tega pas e
seka precej tega lesa za brzojavne droge, ki se izvažajo v Italijo,
potem za kole za vinograde i dr. Kostanjev sadež služi prehrani
ljudi in živine.
Ing. Rudež, omenja, da se je obravnavalo to vprašanje tuđi
pri Zvezi industrijcev. Posamezni podjetniki so kupili večje množine
tega lesa m bi sedaj radi les izvozili. Qozid. upravitelj L a n g ne
ceni posebno kostanjevega lesa. Glavna poraba gre za trsne kole.


Končno se soglasno osvoji stališče, da je podružnica proti


olajšanju izvoza kostanjevega lesa.


Nato poroča tajnik, da je podružnica prejela vabilo za pristop
k »Zvezi kulturnih društev«. Za nas priđe v poštev v prvi vrsti prirejanje
poljudhih strokovnih predavanj po deželi. Zveza honorira
taka predavanja, tako, da je materielno omogočeno našim članom
predavati. Soglasno se sklene. da pristopi podružnica kot ustanovm
član z enkratnim prispevkom 50 Din.


K šesti točki dnevnega reda poroča ing. Obereigne r o
društveni drevesnici v Slivnici pri Mariboru.
Drevesnica se je ustanovila spomladi 1922 na posestvu groîa Schônborna,
ki je dal potreben prostor brezplačno v najem. Najprej je
drevesnica bila predviđena v izmeri 6000 m2 m in so stroški za leto
1922 bili prelim.inirani na 8.200 Din. Spomladi 1923 se je nacrt drevesnice
predrugačil. ker se je dobil primernejši prostor ter se je
določil obseg 8.540 m2. Od tega odpade na pota, vodni jarek in manipulacij.
prostor 1764 m2, ostane torej porabnega prostora 6776 m2
in po odbitku steza čistega prostora 5425 m2. Drevesnica je po vodnem
jarku razdeljena na 2 dela in ima 22 leh.


Posejalo se je leta 1922 4 kg smrekovega semena na 400 m2 ;
leta 1923 na 525 m2 15 kg smreke, na 262 m2 5 kg belega bora, na
104 m2 5 kg gladkega bora (P. strobus), na 154 m2 6 kg macesna,
na 34 m2 70 kg domačega koštanja. Skupaj na 1479 m2 106 kg semena.
Ražen koštanja so vse setve dobro uspele. Iz setve napravljene
leta 1922 uspeva približno 120.000 smrekovih sadik.


Drevesnico oskrbujeta gozd. svetnik ing. Janko Urba s in
okr. gozdar Andrej A n t o n a c od okr. šumske uprave v Mariboru.
V letu 1922. drevesnica ni še imala nikakega kredita. V to se je porabil
preostanek od likvidacije mariborske podružnice v znesku
ŠUMARSKI LIST 7/1924 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Iz Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja 363


338´92 Din. Jeseni 1922 je preodkazala podružnica iz volila družbe
»Sava« znesek 2479 Din. V letu 1923 se je dalo drevesnici iz fonda
za skupščino 11.130 Din, ražen tega tuđi preostanek komiteja za
sprejem glavne uprave J. Š. U. v Mariboru y znesku 803"50 Din.
Skupno 14.792.-_42 Din. — Brezplačno je dobila šumska uprava v
Mariboru od grofa Schônborna les za stebre za ograjo, ing.Urbas
je preskrbel brezplačno približno 2000 m bodeče žice, ing. Pahernik
je podlaril drevesnici sejalne deske z žlebcL


Stroški za postavljenje ograje. izkopavanje jarkov, rigolanje,
obdelovanje in setev spomladi in jeseni 1923 ter, za nabavo inventarja
znašajo 14.79.21 Din. Ostane torej .25 Din.


Za leto 1923—24 je bil odobren proračun v znesku 25.100 Din.
Od tega ostane še 13.970 Din. ter iz volila družbe »Sava« 2.615*50
Din., skupno torej 16.62671 Din.


Poročilo se soglasrio odobri s tem, da odbor izreče zahvalo
vsem darovalcem in posebno zahvalo vodji drevesnice: gozd. svetniku
ing. Urbasu. Ob enem se soglasno odobri na priznalnini za
leto 1924 gozd. svetniku ing. Urbasu 1000 Din, okr. gozdarju Antonacu
500 Din. Nadalje se sklene priporočiti vodstvu drevesnice, da
v tekočem letu naseje kolikor mogoee veliko površino, da tako
pridemo eimprej do večje množine sadik.


Vodstvo podružične drevesnice je predložilo nacrt zakupne
pogodbe za zemljišče. Odbor je pooblastil upravo, da to pogodbo
pregleda in sklene.


Nato poroča ing. Ruži ć o ponudbi neke inozemske tvrdke
za dobavo sadik. Sadike bi veljale 90 do 100 Din za tisoč, dobiti pa
bi jih mogli več vagonov. Sklene se za enkrat stvar odložiti, ker
so sadike predaleč in je transportni riziko prevelik.


Nato poroča ing. Š i v i c o težkočah. na katere smo naleteli
pri obnovitvi potekajoče zakupne pogodbe za zemljišče velike državne
drevesnice (3 ha) v Ljubljani, Lastniki zemljišča, ki ga stejejo
kot stavbeni prostor in je zelo poskočilo v vrednosti, zahtevajo
za slučaj obnovitve pogodbe ogromno najemnino. Dosedanja pogodba
poteče v 2 letih. Drevesnica v Ljubljani bi se morala ohraniti,
ker sedaj še povsod primajkuje sadik. Odisek A direkcije šum je
pretresal različne projekte, da doslej ni imel uspeha, Naprašilo se
je zastopstvo mesta Ljubljane za primeren prostor. G. župan je rzjavil,
da se za večjo dobo ne more vezati. Vzrpk zavrnitvi je menda
tuđi v tem, ker da država neredno plačuje svoje obveznosti. V poštev
priđe še Egerjev prostor pri tobačni tovarni, potem pa staro
strelišče, kjer je tuđi poprej bila drevesnica. Pogajamo se tuđi za
Plautzov prostor in smo obljubili dati toliko, kolikor nese seno.
Vendar ta prostor ni posebno primeren. Končno izjavlja, da bodemo
morali opustiti to đrevesnico. če ne dobimo primernega prostora
in se nam ne posreći, doseći ugodne pogoje za podaljšanje zakupne
pogodbe za staro đrevesnico. .


Po daljši debati se sklene 1. da se bo skušalo z dovoljenimi
srcdstvi dobiti primeren prostor; 2. istočasno se bo skušalo omiliti
pogoje dosedanjega najemnika.
ŠUMARSKI LIST 7/1924 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Iz Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja


Ing. R u ž i ć predlaga, da se istočasno začne misliti na ustanovitev
velike podružnične drevesnice v spodnjem delu Tivolskega
parka. Drevesnica naj bi se napravila kot vzorna drevesnica ter
luksuzno in kraju primerno uredila in opremila. Ograja naj bi se
napravila po načrtih mestnega stavbenega urada, za to naj bi tuđi
mesto nekaj prispevalo. Kot najemnina za zemljišče naj bi se dala
vrednost, ki jo dobi magistrat vsakoletno za seno. — Ker predlagatelj
še nima konkretnih predlogov, se zadeva odloži. — Splošno
se je pozdravila ideja za osnovanje podružničnih drevesnic, le sred^
tev bo treba pridobiti.


K sedmi točki dnevnega reda »Razgovor o reorganizaciji
šumske uprave z ozirom na ustanovitev
oblasti« poroča ing. Sivic. Organizacija šumarstva je načelno
rešena z določili ustave in zakona o obči upravi. Z ustanovitvijo
oblasti prehajajo posli javne uprave na velikega župana. Tušem
spadajo tuđi posli šumskega nadzora, v II. instanci posli sedanjega
odseka A direkcije šum. Po likvidaciji pokrajinske uprave se mora
odsek A oddeliti od odseka B. Slednji se preosnuje v samostojno
direkcijo šum kot drugostepeni organ uprave državnih gozdov in
domen. Pri likvidacije je nujno potrebno, da si zavarujemo nekatere
važne pridobitve. Odsek A je doslej fungiral kot oddelek pokrajinske
uprave, vend´ar so se vsi predmeti gozdarstva in lovstva
imenom pokrajinske uprave reševali samostojno. Delokrog" tega
nadzorstvenega oblastva se je po preobratu močno razširil (na pr.
na lovstvo; zakon o prijavi sečenj in dr.). Oblastni gozdarski referat,
v katerega se po zakonu o obči upravi preobrazi odsek A di
rekcije, se mora zavarovati v dveh smereh: 1. z ozirom na popolno
samostojnost odločanja v vseh čisto strokovnih stvareh in na obligatornost
konzultiranja v predmetih, ki so z gozdarstvom in z lovstvom
v zvezi: 2. ostati mora toliko strokovnega osebja, dasebodo
obsežna opravila mogla redno izvrševati.


Z ozirom na ureditev razmerja sreskih referentov đo sreskih
načelnikov naj bi bila merodajna naredba pokrajinske vlade z dne


16. XII. 1919, št. 13.944. Ta naredba določa, da je v vseh strogo
strokovnih stvareh prideljeni gozd. inženjer kot referent tuđi décernent,
v pretežno strokovnih pa décernent v imenu sreskega načelnika.
Pravne gozdne in lovske predmete pa rešuje referentpravnik,
vendar mora glede strokovnih zadev poprej vprašati strokovnega
referenta za strokovno mnenje. To razmerje se je pokazalo
kot dobro in naj bi ostalo tuđi vnaprej v veljavi.
Ing Rusti a razmotriva nato položaj nove direkcije šum.
Bati se je, da bi relativno majhen obseg državnih in verskozakladnih
gozdov mogel nekatere gospode napeljati na to, da se naj
ljubljanska direkcija ukine in podredi uprava drž. in verskozakladnih
gozdov Zagrebu, upozoriti je treba merodajne kroge, da se to iz
tehtnih vzrokov ne more izvesti.


Nato predlaga ing. R u ž i ć nastopno r e s o 1 u c i j o, ki se
sprejme:
ŠUMARSKI LIST 7/1924 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Iz Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja 365


»Z ozirom na predstoječo reorganizacijo obče uprave v smislu
ustave in zakona o obči upravi je Jugoslovensko šumarsko udruženje
— podružnica Ljubljana, kot jedina strokovna in gospodarskokulturna
šumarska organizacija, v svoji II. letošnji odborovi seji
dne 24. marca 1924 razmotrivala vprašanje reorganizacije šumarske
službe na svojem področju ter je soglasno sklenila nastopno resolucijo,
ki jo predloži g. ljubljanskemu in mariborskemu velikemu
županu in gospodu ministru šum in rudnikov.


Po zakonu o obči upravi se ima dosedanji odsek A direkcije
šum oddeliti od direkcije in preosnovati v oblastna referata velikih
županov v Ljubljani in v Mariboru. Zato naj se odsek B sedanje
direkcije šum preosnuje v samostojno direkcijo šum v Ljubljani za
gospodarsko upravo državnih in verskozakladnih gozdov v Sloveniji.
— Okrajni gozdarski inženerji bodo vnaprej rangirali kot
srezki šumarski referenti.


V zaščito interesov šumarstva in lovstva je potrebno, da te
nove ustanove funkcijonirajo brez ovir tuđi vnaprej vsaj tako dobro
kot so poslovale doslej. V dosego tega cilja pa je neobhodno potrebno
nastopno:


A) Glede dose danjega odseka A, za gozdnopolitično
upravo:


1. Da oblastni kakor tuđi srezki šumarski referenti zavzemajo
isti položaj in stoje v istem razmerju do velikih županov in srezkih
načelnikov, kakor so ga doslej zavzemali do pokrajinskega na
mestnika oziroma okrajnih glavarjev, to je, da poslujejo v vseh
čisto strokonih stvareh povsem samostojno, v pretežno strokovnih
stvareh pa imenom šefa oblastva kot decernenti, v pretežno ali pa
čisto pravnih poslih gozdarstva in lovstva pa kot obligatni konzulenti
javnih oblastev, katerim so dodeljeni. Ta položaj je povsem
v skladu Iz ustavo in z zakonom o obči upravi in se je tuđi doslej pokazal
kot dober in uspešen, kakor je bil uveden z naredbo predsedstva
deželne vlade za Slovenijo z dne 16. XII. 1919, št. 13.944,
v sporazumu z oddelkom za notranje zadeve.
2. z ozirom na izredno pomnoženo delo in na posebno pozornost,
ki jo je treba posvečati šumarstvu in lovstvu teh področij, je
izkljueeno, da bi ena sama oseba mogla vršiti vse posle oblastnega
strokovnega referata, enako kot je nemogoče, da bi tuđi vnaprej
mogel en sam srezki referent uspešno opravljati posle reTerata za
tri ali štiri sreze z več kot 120.000 ha povečini kmečkih gozdov.
Vsled tega je v interesu gozdarstva in javne uprave potrebno:
a) da bi se vsakemu Oblastnemu šumarskemu referentu dodelil
najmanj en višji strokovni uradnik — namestnik in en mlajši
tehnik ter strokovna tehničnopomožna moč;


b) da se pomnoži število srezkih referentov vsaj tako, da TIM
posameznega referenta v prihoduje ne prideta več kot dva sreza,
ter da ostane referentu prideljena tehničnopomožna moč;


c) posamezni starejšim referentom ki imajo več, kot dva
sreza, je potrebno prideliti pripravnike, da jim bodo v pomoč in da
dobimo sposobnega naraščaja;
ŠUMARSKI LIST 7/1924 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Iz Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja


d) v svrho zasiguranja sposobnega tehničnopomožnega na


raščaja je potrebno, da se čimprej otvori projektirana gozdarska


šola v Sloveniji po načrtih, ki so bili svojedobno predloženi ministr


stvu šum in rudnikov;


e) da se omogoči predpisano nadzorstveno in nadvse važno
kulturno delovanje gozdnopolitičnega osebja, je potrebno prilagoditi
potovalne pavsale tega osebja današnjim razmeram. Danes določeni
potovalni pavšali znašajo povprečno komaj V,i predvojnih pavšaiov.
medtem ko bi služba po predpisih morala biti najmanj dvakrat
tako intenzivna kot poprej. Nadalje je treba temu osebju dovoliti
popust vožnje na železnicah v službenom okolišu vsaj v taki
izmeri, kot ga je imelo poprej.


B. Glede odseka B. prvotne direkcije šum.
Ta direkcija bo zaenkrat imela le tri šumske uprave. Vsled
tega se je bati, da bi se ljubljanska direkcija opustila, nakar bi se
3 šumske uprave priklopile zagrebški direkciji.


Podružnica Jugoslovenskega šumarskega udruženja je po temeljitem
vsestranskem razmotrivanju tega vprašanja v interesu
vsega našega šumarstva soglasno zavzela nastopno stališče:


Odločno smo zoper ukinitev direkcije za upravo državnih
in šum verskega zaklada v Ljubljani, in sicer prvenstveno iz naslednjih
vzrokov:


1. Upravno delo v Sloveniji je zelo intenzivno, urejeno in
tuđi uspešno. Dohodki iz državnih ih verskozakladnih gozdov dosegajo
na hektar osemkratni znesek povprečnih dohodkov iz državnih
gozdov v vsej kraljevini, so kljub gorati pokrajini in težkemu
spravilu dvakrat tako visoki kot v sosednji, najbolj razviti
Hrvatski ter s svoji mi 21.000 ha produktivnega zemljišča krijejo
vse stroške uprave in političnega nadzorstva* področja Slovenije
in preostaja še vedno približno trikrat toliko čistega prebitka
na ha, kot ima n. pr. bogata Bosna vseh bruto-dohodkov iz gozdarstva,
prevedeno na 1 hektar. Delo je zelo podrobno in prehaja
vedno boli v lastno režijo ter je od dobrega funkcijoniranja tega
aparata odvisna cela vrsta manjših in večjih zavedno narodnih
industrij v obmejnih krajih Slovenije.
Te koristne organizacije ne kaže torej ukiniti, temveč jo ie
treba pridržati in jo spopolniti v nasledhjem:


a) tehnični odsek je treba spopolniti in mu prideliti potrebno
število osebja posebno pripravnikov, da bo mogel čimprej končati
revizijska dela v lastnih gozdih in preiti k urejevanju in reviziji
številnih drugih javnih in privatnih gozdov v Sloveniji, kar je v
splošnem interesu nujno potrebno in predviđeno tuđi v novih načrtih
zakona o šumah;


b) šumskih upravam, ki obskrbujejo državne in ver.-zakl.
gozde, je potrebno čimprej prideliti posebne računske uradnike,


*) Ni treba, da so ti stroški kriti, ker so že kriti z davki, ki jih plačujej´o
gozdni posestniki v Sloveniji!
ŠUMARSKI LIST 7/1924 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Iz Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja 367


ker-je manipulativno računsko pisarniško delo v zadnjih časih tako


narastlo, da morajo upravitelji največji del razpoložljivega časa


porabljati za to delo, vsled česar jim nedostaja časa za prava po


kiicna opravila ter trpi vse gospodarstvo;


c) direktorju je treba prideliti vsaj enega starejšega praktičnega
strokovnega referenta — namestnika — in enega mlajšega
ter eno tehničnopomožno moč, ker je povsem nemogoče, da
bi tuđi nadalje ena sama oseba, kot povečini doslej, opravljala vse
strokovne posle direkcije.


2. Radi preobsežnosti in razkosanosti objektov pri šumski
upravi na Bledu je potrebno, da se čimprej ustanovi projektirana
nova šumska uprava v Kranjski gori, katera se bo, z večjim intenziviranjem
gospodarstva državi bogato rentirala.
3. V svrho zasiguranja naraščaja je potrebno prideljevati
šumskim upraviteljem dovolj pripravnikov in končno ustanoviti
gozdarsko solo za tehničnopomožno osebje; priporočljivo bi bilo na
vsak način, da tuđi iz drugih krajev pridejo pripravniki vsaj za
nekaj časa v prakso v Slovenijo, ki v tem oziru nič ne zaostaja za
naprednim inozemstvom. To se je žal doslej popolnoma opuščalo.
4. V načrtih novega zakona o šumah je v več slučajih predviđeno
začasno in tuđi stalno prevzemanje raznih javnih in privatnih
gozdov v državno upravo, seveda proti odškodnini, s cimer bodo
naloge direkcije izdatno razširjene.
5. Možno je nadalje, da bo v doglednem času v nekaterih
slučajih prišlo do izvršitve določil čl. 41. ustave, to je do ekspropriacije
velikih privatnih gozdnih posestev v prid državi ali samoupravnim
telesom, s cimer bodo nastale nove državne šumske
uprave.
6. Če bi pa še vedno obstojalo mnenje, da so vse te naloge
premajhne, da bi opravičile obstoj te direkcije, naj bi se ji priklopili
še ena ali dve šumski upravi v obmejnem pasu zagrebške direkcije,
ker ta direkcija itak le s težavo zmaguje vseh 18 šumskih
uprav, ki jih ima.
7. Ražen tega pa ima Slovenija več izrazitih posebnosti (posebnost
male narodne industrije, narodna eksponiranost, narečje
i t. d.), katere že same po sebi zahtevajo´, da se direkcija šum v
Ljubljani pridrži in tuđi spopolni«.
K 8. točki dnevnega reda: »Kratko poročilo o načrtih
zakona o šumah in eventualno zavzetje stališča
« poroča ing. Ružić. Kratko omenja historiat pripravljalnega
dela in poroča, da je od prijateljske strani prejel izvod končnega
oficielnega nacrta ministrstva in ga je tuđi pažljivo prebral. Žal
mora ugotoviti. da ta nacrt ni v dovoljni meri upošteval predlogov
za izboljšanje oziroma za prilagoditev razmeram, kakor obstaje
posebno v našem področju, čeravno se mo-a priznati, da je prevel
veliko dobrih stvari posebno iz nacrta g. univ. prol dr Ugrenovića.
Določila o krčitvi, upravi, organizaciji in nekatera druga, so pi še
vedno za naše gozdarstvo nesprejemljiva, medtem ko mnogih va
ŠUMARSKI LIST 7/1924 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Iz Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja


žnih določil, ki jih naš nacrt vsebuje in ki izhajajo iz iosedanje
prakse ter temeljijo na ustavi in zakonu o obči upravi, ta nacrt
ni sprejel.


Po razgovoru, ki je na to sledil, se soglasno sklene:


1. Naš t. z. »manjšinski« nacrt se ima čimprej natisniti v smislu
sklepa glavne uprave v 500 izvodih po potrebi ot> lastnin
stroških.
2. Nujno je naprositi ministrstvo, da v slučaju da je oficielni
nacrt res že izročen narodni skupščini, zadosti dejanjskl potrebi in
ugodi svoječasnemu predlogu udruženja s tem, da izposluje, da se
zakonodajnemu odboru za ves čas, ko bo obravnaval ta zaKonsKi
nacrt, vsled pomanjkanja gospod´arskega sveta v smislu ustave
dodeli poseben sosvet strokovnjakov, v katerem naj bi blîa zastupana
vsa izrazitejša šumskogospodarska področja, posebno tuđi
Slovenija, vsaj po enem, z razmerami dobro upoznanem strokovnjaku.
Pri eventualija h se najprej obravnava predlog ing. Pahernika,
da odbor eavzame stališče glede kraja, kjer naj se ustanovi
gozdarska šola. Sklene se, ta predmet toliko časa odložiti,
dokler ne priđe odposlanec ministrstva.


Glede ureditve odnosa ja srezkih šumarskih referentov
do krajnega komisarja za agrarske operacij
e se ima naprositi direkcijo šum, da zadevo s pokrajinsko
komisijo za agrarske operacije v smislu zadevnih odredb sporazumno
resi.


Enako je naprositi direkcijo šum, da izposluje pritegnite v
gozdarskih referentov kot izvedencev pri vseh
agrarskih operacijah, tičočih se gozdarstva v dotičnem kraju.


Pritožba uprave Gornjograjskih poseistev
radi baje nepravilnega in gozdarstvu škodljivega postopanja nekega
urada pri izločevanju pašnikov se resi na ta način, da se naroči
delegatu, ki bo poslan na planinski dan v Mozirje, da predmet
prouči in položaj primerno razjasni.


Vabilu krajnega komisarja za agrarske operacije na planinska
dneva v Kranju dne 25. in v Mozirjah dne


30. m a r c a t. 1. se podružnica z veseljem odzove. V Kranj odpošlje
tajnika ing. Ružica, v Mozirju pa bo isti, kot odposlanec direkcije
Šurrf, zastopal tuđi podružnico.
Nato obvešča tajnik, da je podružnica prejela o d t i s nacrta
zakona o lovu, ki ga je izid´elala komisija pri ministrstvu.
ki pa ne vpošteva naših svoječasnih predlogov in uvaja v vsej
državi t. zv. regalni sistem.


Po obravnavi predmeta se soglasno sprejme nastopna res´
lucija, ki jo je predložiti glavni upravi in ministrstvu šum in rudnikov:


»Podružnica Ljubljana Jugoslavenskega šumarskega udruženja
je po g. Drag. Kišpatiću v Osijeku prejela oficijelni nacrt novega
zakona o lovu, izdelan po komisiji v ministrstvu. Iz tega nacrta