DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1924 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Literarni pregled. 371


Prigodom sjednice održano je više izleta u šume našičkog vlastelinstva,


gdje su učesnici imali prilike, da se uvjere o vrlo naprednom gazdinstvu toga po


sjeda o kojem je bilo opširnije govora prilikom ekskurzije slušača zagrebačkoga


fakulteta 1922. godine. Gg. direktor Grôger i šumarnik Rohr bili su vodici eks


kurzija i učesnici su imali opetovano zgode, da izreknu priznanje ovim odličnim


stručnjacima, koji su doživjeli rijetku priliku, da su dočekali oživotvorene svoje


ideale: divne mlade šume, koje su se podigle u boljoj i vrednijoj smjesi na mjesnu


starih šuma ili na već istrošenom zemljištu.


Članovi glavne uprave ponijeli su iz Našica najljepše dojmove i razišli


se s ugodnim čuvstvom stručnjaka, koji se vesele uspjehu svojih drugova i na


pretku šum. struke.


i Literarni pregled. 1


Dr. Đuro Nenadić: Osnovi šumarstva za šumarsko pomoćno osoblje, po


sjednike šuma i sve one, koji sa šumom imaL;u posla. Zagreb. 1924.


Sve veća vrijednost šume odnosno njenih produkata mora da bude po


budom za što- naprednije šumsko gospodarenje. Strukovno obrazovani upravi


telji naših šuma na žalost u većini slučajeva upravljaju tako velikim površinama,


da sami, bez vrsnog pomoćnog osoblja, ne mogu uz najbolju volju putpunoma


udovoljiti zahtjevima savremene nauke. Stoga je razumljivo nastojanje, da po


moćno osoblje dobije opsežnije obrazovanje, nego je to dosad bilo. Jedna osjet


ljiva poteškoća u tom bilo je pomanjkanje valjanih knjiga, koje bi u zbitom ob


liku i lako razumljivo prikazivale savremenu šumarsku nauku, te omogućile


temeljitije obrazovanje pomoćnog osoblja i shvaćanje onima, koji ma s kojeg raz


loga imadu posla sa šumom i šumarstvom.


S toga zavređuje osobitu pažnju knjiga prof. Nenadića, jer je njome ispu


njena jedna osjetljiva praznina u našoj strukovnoj literaturi. Veseli nas, da je


autor umio i dao si mnogo truda, da što bolje i uvjerljivije prikaže zasade šumar


ske nauke i važnost šuma napose, te da iz golemog opsega stručnih i pomoćnih


disciplina zaista odabere ono, što može poslužiti osnovom za pojimanie šumskog


gospodarstva.


Kako su baš prirodne nauke osnovka za razumijevanje života šume poj


mljivo je, da im je autor posvetio znatnu pažnju, te svestrano osvijetlio, koliko


je samo bilo moguće, sve faktore, koji su uslov postanka, razvitka i opstanka


šume. Tako je ocrtan izgled i funkcija pojedinih organa šumskog drveta, način


njihove prehrane, no potpuno je uvaženo također i značenje staništa (tla i klime).


Nijesu zaboravljene korisne i štetne životinje u šumi počam od rogatog jelena


do sitna omorikova pisara. Naročita je pažnja posvećena potankom opisu šum


skog drveća i grmlja, gdje je autor vrlo spretno upotrijebio priliku, da dodatkom


skrižaljke srednjeg prihoda pojedinih vrsta drveća bjelodano demonstrira nji


hovu veću ili manju vrijednost.


Mnogi poslovi u šumi iziskuju poznavanje matematike, te se baš u tom po


gledu osjećaju znatni nedostaci pomoćnog osoblja; no da se i tomu doskoči Iz


nesene su dosta opsežno elementarne računske i geometrijske zasade, popunjene