DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1924 str. 50     <-- 50 -->        PDF

374 Bilješke.


©65S6^Si®G^6S36ffl6®G^SiLX3SS6^6SS6S9Gi©ei9e!©ešL 6S96S96SS6SSSSS6SSSSS6SS0


I Bilješke. i


Akcija ]. Š. U. protiv razvrstavanja šum. činovnika i
službenika.


Na zadnjoj sjednici J. Š. U. u Našicama fzabrana je deputacija, koja će u


Beogradu predati predstavke protiv razvrstavanja. Dne 20. VI. sastali su se u


Beogradu izabrani delegati osim gg. Ćirkovića i Manojlovića, koji su se ispričali


radi službenog posla.


Prvi korak učinjen je g. gen. direktoru Dr. Milivoju Vasiću, koji je izjavio,


da i sam uvida pogreške i da je sada glavno pitanje: kako da se one isprave?


Naglasio je, da je uredba kriva svemu i da je komisija za razvrstavanje bila u vrlo


delikatnom položaju. Članovi izaslanstva su naglasili, da je Uredba doduše ne


potpuna, ali da se je i kraj takorve Uredbe s malo dobre volje moglo provesti


razvrstavanje na korist činovništva, kako je to bilo i u drugim resorima, gdje


je komisija zauzela stanovište u prilog činovništva, gdjegod je Uredba bila ne


jasna. Konačno je zUmoljen g. gen. direktor, da predvede deputaciju predsjedni


štvu Drž. Savjeta, što je on vrlo spremno učinio.


Deputaciji su se pridružili iz Min. Šuma još i gg. načelnik Simonovič,


savjetnik ing. Šolc i inspektor Čajkanović.


Prva predstavka predana je pođpresjedniku Drž. Savjeta g. Tugomiru
Alaupoviću, kojemu su članovi deputacije opširno razložili sve povrede Zakona
i Uredbe i dobili od njega vrlo povoljan izgled za rješavanje utoka na Drž. Savjet.


Zatim su delegati predali jednu predstavku predsjedniku Narodne Skupštine
g. Ljubi Jovanoviću, koji je naglasio, da je Uredba nevaljala i da je opča
želja, da se ona izmijeni. Preporučio je kontakt s dot. parlament, odborom, koji
će riješavati ovo pitanje.


Zatim je predana predstavka Ministru Šuma i Rudnika g. Dr. Kojiću, a
preko Saveza Drž. Činovnika i Službenika Predsjedništvu Min. Savjeta. Članovi
izaslanstva predali su osobno prepiše predstavki i pojedinim Ministrima, da budu
upućeni u stvar, kad se bude rješavala.


Predstavke su u glavnom istog sadržaja, pa donosimo radi orijentacije
gg. članova J. Š. U. predstavku, upućenu g. Ministru Šuma i Rudnika.


JUGOSLOVENSKO ŠUMARSKO UDRUŽENJE - ZAGREB.
Broj 275/924.


GOSPODINE MINISTRE!


Razvrstavanje šumarskih činovnika i ostalog osoblja po Uredbi o razvrstavanju
i raspoređivanju činovnika i ostalih drž. službenika grad. reda od 31.
oktobra o. g., koje je razvrstavanje obavila naročita komisija u smislu čl. 226.
Zakona o činovnicima i ostalim drž. službenicima grad. reda — izazvalo je veliko
ogorčenje i komešanje u redovima šum. osoblja.


Brojne predstavke iz svih krajeva države ponukale su J. Š. Udruženje, da
prouči ovo pitanje. Glavna uprava na svojoj 4. sjednici, održanoj dne 25. maja
u Našicama, donijela je zaključak, da Vam se predloži ova
ŠUMARSKI LIST 7/1924 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Bilješke. 375


PREDSTAVKA.


Otkad je osnovano ovo Udruženje, Ministarstvo Šuma i Rudnika obraćalo
se na njega po svim važnijim stručnim pitanjima. Udruženje je shvatilo svoju
dužnost i članovi su velikim samoprijegorom i oduševljenjem sudjelovali kod
izradbe važnijih zakonskih predloga i Uredaba.


Po analogiji toga postupka J. Š. U. se je nadalo, da će se saslušati savjet
jedinog stručnog Udruženja i u pitanju, koje je od presudne važnosti za daljnji
razvoj šum. struke, a to je činovničku pitanje.


Međutim je donesen Zakon o činovnicima i Uredba o razvrstavanju, a da
mišljenje Udruženja nije saslušano, a predloži, koji su iz vlastite incijative predani,
nisu došli do uvaženja.


Tereti zakona svaljuju se na sve činovništvo, pa kod toga šum. struka ne
prolazi ni bolje ni gore od drugih.
No drukčije stoji stvar s Uredbom, koja je šumarsku struku tangirala više
no ikoju drugu.


Ona nije za šumarsku struku izvršila ono, što čl. 11. Zakona propisuje, te
ne samo da ne obuhvata sve, što po zakonu treba da obuhvati, ne samo da nije
u skladu sa Zakonom, nego je donošenjem te Uredbe za šum. struku stvoreno
stanje, koje nikako ne odgovara ni stvarnosti.


U 4—8. grupi I. kat. i u 1—4. grupi II. kat. spominju se nazivi zvanja,


koja u šum struci faktično ne postoje, a u Uredbi nigdje


nij e označen o koja se stvarna dosadašnja zvanja imadu razumijevati pod


tim nazivima. Obratno opet, nigdje u Uredbi nisu navedeni nazivi, koji odgo


varaju faktičnim nazivima položaja, kako je to navedeno najvećom točnošću


kod drugih zvanja pa i u samom rudarskom odjeljenju Ministarstva šuma i rud


nika. Kraj takvog stanja stvari bilo je jasno, da se najveći dio šum. či


novnika i službenika uopće ne može kateg orisati ni raz


vrstati po toj Uredbi.


Pa ipak se je komisija, sastavljena u smislu čl. 226. Zakona o činovnicima


odvažila na nemogući posao, da po toj nepotpunoj Uredbi rasporedi i razvrsta


činovnike šum. struke.


Rezultat je toga razvrstavanja veliki broj žalbi, podnesenih Državnom


Savjetu, koji će ih morati uvažiti, jer razvrstavanjem nis u povrijeđen i


samo Zakon o činovnicima i Uredba O1 razvrstavanju, nego


i temeljni princip pravnog poretka, koji jamči stečena prava sva


kom građaninu ove Države, a u šum. činovničku struku je unesen veliki talas


ogorčenja, nezadovoljstva i razdora, koji neće ostati bez kobnih posljedica za


dalnji rad i razvoj ove važne privredne grane, kojoj su povjerene milijarde na


rodnog blaga.


J. Š. U. svjesno posljedica, koje će ovo razvrstavanje imati ne samo u
sadašnjosti nego i u dalekoj budućnosti; svjesno svoje teške odgovornosti ne
samo pred sadašnjim svojim članovima, već i pred onim nizom generacija, koje
će nas kriviti, zašto nismo upeli sve svoje energije, da se zapriječi zlo> i rasap
našeg šumarstva — apelujemo na Gospodina Ministra, da se zauz-me svim silama
kod svih nadležnih faktora, da se ovo razvrstavanje poništi te se
zaštedi posao Dr ž. Savjetu , a od šumarstva naše države ukloni pogibao,
u koju neminovno srlja, ako se za vremena ne spriječi.
Svoju tvrdnju i molbu obrazlažemo ovim razlozima.


4
ŠUMARSKI LIST 7/1924 str. 52     <-- 52 -->        PDF

376 Bilješke.


I. U drugim resorima komisije su imale samo taj posao, da pojedine činovnike
metnu u grupe prema položaju, fiksiranom u Uredbi, dok je komisija u Ministarstvu
šuma imala dvostruk u zadać u t. j . da najprije ispravi nedostatke
Uredbe i fiksira položaje, a tek onda da po tim položajima
razvrsta činovnike.
Cl. 4. Uredbe veli, da »za zvanja koja nisu pomenuta u prethodnim člano


vima, resorni Ministar u sporazumu sa Ministrom Pravde i Finansija odredit će


u koju grupu imadu da udu analogno prema zvanjima, koja su pobrojana u gru


pama, a koja se imaju smatrati kao zvanja, koja obeležavaju važnost funkcije


u dotičnoj grupi.«


Ne znamo, je li se komisija držala toga člana ili nije, no ni u kojem slučaju


ne može se smatrati, da zvanja, pobrojana u grupama, mogu služiti analogijom


za ostala, jer su ondje, kao što je spomenuto, navedeni neki novi nazivi, a nigdje


nema tumača za te nazive. Tako se nikakovom analogijom prema pobrojanim


novim nazivima zvanja ne da ustanoviti, u koju grupu dolazi na pr. sreski i ob


lasni šum. referent, šef šum. uprave i okružni šumar, šef gosp, ureda imovne


općine, referenti šum. direkcija, šefovi nadzorništva za pošumlienje krša i goleti


itd. — dakle 80% šum. činovnika.


Taj se je nedostatak mogao donekle popraviti ispravnim tumačenjem in


tencije Zakona o činovnicima naročito čl. 9. i 29.—32. Ustanovivši naime osnovu


i položajnu platu, intencija je Zakona, da činovnik dobiva osnovnu platu prema


svojim godinama službe, a položajnu prema mjest u i položaju , koji zau


zima u toj struci.


Ne imajući oslonca u Uredbi, komisija je prvi dio svoje zadaće, t. j. fiksiranje
položaja spojila s drugim dijelom t. j . razvrstavanjem činovnika u te položaje
te je prešavši svoj djelokrug razvrstavala činovnike , a ne služb u
i položaje , koje su ti činovnici obnašali. Jednom riječju, ona je uzimala za
pojiedinog činovnika one kriterije, koji su mjerodavni za njegovu
osnovnu, a ne za položajnu plaću.


Udaljivši se tako od glavnog oslonca, od zakona, obilježila je svoj posao
nedosljednošću i ne imajući jedne misli vodilje i jednog načela kod razvrstavanja,
unijela je komisija ovim razvrstavanjem u šum. struku pravu zbrku.


Odatle dolazi, da činovnike s jednom te istom službom imedmo u 4 grupe
i u raznim kategorijama.
Tako imademo žup. (oblasne) referente, koji vrše istu službu, u 3., 4., 5.,


6. grupi I. kategorije, pa čak i u II. kategoriji; imamo nadalje šefove imovnih
općina u I. i II. kategoriji; zatim referente oblasnih direkcija od 3.—8. grupe I.
i u II. kat.; šefove šum. uprava u svim nižim grupama I. kat. i u II. kat. i. t. d.
iako svi vrše istu službu te zauzimlju isti položaj. Moglo se doduše dogoditi,
da se jedan te isti položaj percentualno razdijeli na 2—3 grupe, da se dade prilika
za promaknuće nakon stanovitoga roka službovanja, ali se ni u kojem
slučaju ne može to dogoditi u spomenutim granicama, koje su u protivnosti sa
čl. 9. i čl. 32. Zakona o činovnicima.
Čl. 9. predvidja naime pripravne, pomoćne i glavne grupe. Ako je neki
položaj u jednom slučaju u glavnoj grupi I. kat. (t. j . u 3.—6. grupi), onda ne
može taj isti položaj biti u drugom slučaju u pomoćnoj grupi (t. j. u 8. i 7.) istv;
kategorije, (osim slučaja po članu 57., t. j . nedovoljan broj godina) ili dapače u


II. kategoriji!


ŠUMARSKI LIST 7/1924 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Bilješke. 377


Cl. 32. veli šta više: »Svi činovnici iste grupe u jednoj kategoriji imaju
istu položajnu platu, i prema tome isti službeni položaj bez obzira, kako se ti
položaji (zvanja) u pojedinim strukama nazivaju.


Komisija se nije držala poslednjeg stava tog člana, već je vršila razvrstavanja
po nazivima i dosadašnjim platama bez obzira na položaj
. Uslijed toga je došlo do upravo nevjerojatnih odnošaja, da su često
šefovi nadleštva u nižoj grupi nego njihovi podređeni organi ili u istoj grupi kao
i njihovo pomoćno osoblje bez ikakovih kvalifikacija!


II. Pri razvrstavanju ne bi se smjelo dogoditi, da činovnici jedne struke
s istom kvalifikacijom i s istim brojem godina službe zaostaju
z a činovnicima drugog resora s istom kvalifikacijom i jednakim
brojem godina službe.
To se vidi već i iz člana 9. Uredbe o razvrstavanju, koji propisuje:
»Inžinjeri svih struka u svim resorima u kojima ih ima, raspoređuju se
kao inžinjeri Ministarstva Građevina.«


Poznato je, da je 80% šumara svršilo visoku školu ili fakultet te nose
naslov »inžinjer«, pa bi se i na njih morala protegnuti analogija ovog članka.
Međutim bi mogli navesti mnogo primjera, gdje su inžinjeri u raznim
resorima s manje godina službe i s manjim d j´ e 1 okrugom
rada došli za 2—3 grupe više nego li njihovi kolege u Ministarstvu
šuma.


Gledajući analogiju s drugim zvanjima još je poraznija slika. Tako su n. pr.
oblasni (županijski) veterinarski, gospodarski i drugi referenti raspoređeni na
više mjesta za 2—3 grupe više, nego li šumarski referenti
(i ne spominjući slučajeve, gdje stariji od tih činovnika i nemaju uvijek visokoškolske
spreme!).


Sada se može opravdano pitati, koji su uzroci zapostavljanju struke, kojoj
je povjerena uprava 50% teritorije, dakle polovine površine ove države na čuvanje
i pošumljenje? struka, koja ima jedan od najtežih studija; koja ima najteži
položaj između svih stališa iste naobrazbe; kad se zna, da šumari provode svu
mladost u najzabitnijim krajevima, lupajući se po najneprohodnijim vrletima i
prašumama, izlažući se zvjerokradicama, buri i nevremenu, padajući prerano
žrtvom teških bolesti uslijed napornog rada, ili povlačeći se u naponu snage po
banjama i liječilištimia i liječeći u službi dobivene bolesti.


Izvolite Gospođine Ministre prosuditi, hoće li ovo zapostavljanje još ikoga
povući u tu struku (kada je broj slušatelja šumarstva već i onako s godine u
godinu u opadanju); kakovu će naknadu naći za svoj studij, trud i muku kod ovakovog
zapostavljanja i ponižavanja šumarske struke pred svim drugim stališima?


Tko će zadržati šum. činovnike od prelaza u druga zvanja, koja će znati
drukčije ci´eniti ambicije i rad? Neće li u šum. struci kraj ovakovoga stanja
ostati samo mediokriteti, ne će li se u njoj stvoriti široko polje korupciji i svakom
drugom zlu?


III. Ovim razvrstavanjem povređena su stečena prava malo
ne svih činovnika, koji su do sada bili u razredima čina.
Cl. 6. Uredbe veli, da zvanja koja su do sada bila u razredima čina, odgovaraju,
ukoliko čl. 1. nije drukčije određeno (dakle ako čl. 1. ne određuje bolje
po činovnika) zvanjima raspoređenim po grupama i to:


u I. kat.
grupi 4. činovnici V. ili višeg razreda čina


» 5. VI.
» ´ .
»8 , X i XI. « »
ŠUMARSKI LIST 7/1924 str. 54     <-- 54 -->        PDF

378 Bilješke.


Pa što se dogodilo? Šum. činovnici su bez obzira na njihov po


ložaj prevedeni u 90% slučajeva u istu grupu t. j.


Činovnik VI. r. č. u .. grupu


» VII. » » » 7. « itd. I sada nastaje ovaj slučaj:


Šum. činovnici su prije ranžirali od V.—XI. čin. razreda, sada od 3.—9.


grupe. Sredina je bila VIII. čin. razred, a sada je 6. grupa. Stariji činovnici, koji


su prešli VIII. č. raz. i došli u VII. č. r. (prije rang analogan činu podpukov


n i k a) imali su iza sebe VIII.—XI.) dakle 4. čin. razreda i godine vježbeničke


prakse (a imali su pred sobom samo još dva razreda t. j . VI. i V.). Danas je taj


činovnik degradiran na 7. grupu, imade dakle pred sobom 4


grup e (3—6) a iza sebe samo dvije (8. i 9.). On je dakle (po analogiji) došao na


rang kapetana II. klase!


Izvolite si sada, Gospodine Ministre, predstaviti takovo razvrstavanje kod


vojske, gdje bi se stari oficiri degradovali za 2—3 ranga. To se događa izuzetno


samo u slučaju najtežih kazni i to iza pojedince, a ovdje je ta sudbina zadesila


najveći dio šum. struke.


No to je protivno i s čl. 232. i s čl. 70. Zakona o činovnicima. Čl. 70. veli:


»Niko ne može bez svog pristanka biti postavljen u niži položaj od onoga koji već


ima«. Ako se to ipak dogodi, onda čl. 232. predviđa, da »činovnici, koji zbog


nove organizacije državne uprav, dođu, po prevođenju na ovaj zakon, u jednu


grupu, koja je niža od njihovog ranijeg položaja, koji je novom organizacojim.


ukinut, dobijaju, izuzetno, platu one grupe, koja odgovara njihovom položaju po


staroj organizaciji«. Ogroman procenat šum. činovnika razvrstan je na niži po


ložaj, a da se pri tome nije osvrtalo na ova dva člana Zakona.


Pitamo otvoreno: što je skrivilo naše šumarstvo1, da ga se ovako degradira?
Tko je ovlastio komisiju, da dade ovako neočekivani udarac cijelom jednom
stališu, koji je žrtvovao i uvijek je spreman žrtvovati popularnost, zdravlje, familiju
pa i sam život za obranu, očuvanje i napredak naših šuma, a u interesu
naroda i domovine?


To je otvoreno vrijeđanje stečenih prava i zasluga, što se mor a o d m a h:
reparirati. ako se ne će izazvati trajno ogorčenje u svih onih šumaru,
koji su pošteno služili cijeli svoj vijek i sada ih se na ovaj način ponizuje, uništava
im se egzistencija, ubija ambicija i svaka volja za rad.


Ovom sličnog razvrstavanja nema ni u jednom stališu!


IV. Razvrstavanje je dakle provedeno gor e i na već u štet u šum. činovnika,
nego li to propisuje i sama nedostatna Uredba. No to se je učinilo f.
ondje gdje je Uredba jasna i otvorena.
Tako Uredba na pr. predviđa da se šefovi oblasnih direkcija prevedu u


3. i 4. grupu. Unatoč tog jasnog propisa imade direktora u 5. a jedan šef polit.
šum. uprave za cijelu pokrajinu preveden je dapače u 6. grupu I. kat. (dočim sit
referenti ostalih stališa, kao što je spomenuto prevedeni u 3. i 4. grupu).
V. Razvrstavanje se je ogriješilo i o čl. 230. Zakona o činovnicima, II. toe. ._
Taj član određuje, da »činovnici, koji nemaju propisanu spremu, a na dan.
obnarodovanja ovog zakona imadu 14 godina službe, dolaze u one grup«, koje;
odgovaraju položajima u kojima su se zatekli«.


Ovaj član tangira naročito apsolvente križevačke više šum:
škole i sarajevske srednje šum. škole. Svi se omi danas nalaze nir
položajima, koji odgovaraju I. kategoriji: kao referenti oblasti i direkcija, šefovi
šum. uprava, imovnih općina itd., imadu preko 14 godina službe, pa su ipak metnuti
u II. kategoriju, osim par iznimaka na položajima, koji su Uredbom fiksiran!.
ŠUMARSKI LIST 7/1924 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Bilješke. 379


I tu se je razvrstavalo samo činovnike, a ne položaje!
Spomenuti precedensi ruše stanovište komisije, jer ako se je na nekoje
protegla vrijednost spomenutog člana, onda se to mora učiniti i za
ostale . Pa i da nema toga člana, to se je moralo učiniti već iz razloga, što
prvi t. j. križevčani po svojoj spremi (. razr. gimnazija i 6 semestara šum. učilišta1)
imadu više, nego li se zahtijeva za II. kategoriju; što se u službi nisu nikad
razlikovali od ostalih službenika visokoškolaca; što su to osnovatelji našeg šumarstva,
koji su kroz 60 godina sve žrtvovali za ovu struku; što onda mije bilo
drugog višeg učilišta u zemlji te im je s tom spremom bila uvijek otvorena i
najviša šum. služba u državi.
Da nema čl. 230. Zakona, morali bi se staviti u I. kategoriju ovi ljudi, od
kojih najmlađi imadu već 25 godina službe — već i´z zahvalnosti prema onom
velikom radu, što se ga oni izveli za naše šumarstvo u borbi protiv tuđinske
najezde, u doba, kada su domaćim sinovima bila zatvorena vrata drzayne šum.
službe.
Prevođenjem njihovim u II. kategoriju nastala je neopisiva zbrka i nered.
Ima na pr. šefova imovnih općina, koji su na ovaj način došli u II. kategoriju
skupa sa svojim manipulantskim osobljem bez ikakove stručne spreme. Uzevši
u obzir, da su nekoji šefovi imovnih općina u I. a neki u II. kategoriji, lahko )e
predvidjeti zbrku kod premještavanja na ove položaje: jedan put će taj isti položal
odgovarati I. a drugi put II. kategoriji, dočim u smislu Zakona jeda n t e ist i
položaj može biti samo u jednoj kategoriji.


Sličan je slučaj i s apsolventima sarajevske sred nje škole
(4 raz. gimnazije i 4 raz. srednje stručne) za koje vrijedi gotovo sve ono, što smo
naveli i za križevčane, pa zavređuju isti obzir.


Stojimo na principu, da se pr o futuro´z a šum. stališ traži samo fakultetska
sprema, ali pro praeterito stoji stvar drukčije. Čl. 230. uviđa taj slučaj za
one ,koji su zatečeni u službi, a analogija bivšeg beogradskog liceja isto pokazuje:
nikom nije palo na um, da te ljude, današnje profesore univerziteta i dr. zaslužne
muževe meće u II. kategoriju, jer pred par decenija nije bilo u zemlji drugog
višeg učilišta.


VI. Nepravda se je dogodila konačno i III. kategoriji. Ondje se predviđaju
3 grupe (sa 20% 30 i 50%). Razumije se samo po sebi, da se je kod razvrstavanja
u grupe trebalo uvažiti godine službe, pa bi prema tome najstariji došli u više
grupe. Dogodilo se je nažalost, da su i tu šum. činovnici gozdari, oficijali itd.
s 30—37 godina službe došli u 3. i 2. grupu, dočim su drugdje (na pr. sudbeni
oficijali) došli sa manje godina u 1. grupu III. kategorije.
Mogli bismo navesti analogiju prema drugim stališima, gdje je jednako
kvalifikovano tehničko pomoćno osoblje (dapače i s manje teoretske spreme
nego li naši šumari [gdzdari]) došlo u II. kategoriju. Ako se to na šumare ne
kani ili ne može protegnuti, pravedno je, da ih se barem razvrsta u više grupe


III. kat. a ne samo u niže.
Konačno spominjemo i zvaničnike, za koje član 58. Zakona predviđa dvije
grupe sa 7 i 15 god. službe. Ima starih nadlugara sa 30—40 godina službe, pa ih
se ipak nije metnulo u 1. grupu zvanićnika, već samo u niže grupe.


Mogli bismo navesti još mnogo razloga, potkrijepljenih primjerima i dokazima,
no uvjereni smo, da su već i ovi općeniti primjeri dovoljni, da se
Gospodin Ministar osvjedoči:
ŠUMARSKI LIST 7/1924 str. 56     <-- 56 -->        PDF

380 Bilješke.


Kako je ovim razvrstanjem zapostavljen šum. stališ pred drugima; kako je


s njime povrijeđen Zakon o činovnicima i Uredba o prevođenju u toliko sluča


jeva, da je reparacija nemoguća drukčije, nego li da se ovo


razvrstanje poništi.


Uvjereni smo, da će Gospodin Ministar poduzeti sve moguće, da se io


provede i novo razvrstanje udesi ili po promijenjenoj


ili po nadopunjenoj Uredbi na način, koji će zadovoljiti šum. struku,


povratiti joj mir i izgubljeni prestiž, te volju i ljubav za rad.


Pri tome poslu rado ćemo staviti na raspoloženje Gospodinu Ministru naše


najbolje sile.


U Zagrebu, dne 5. VI. 1924.


Predsjednik: Tajnik:
Milan Turković v. r. Ing. Milan Marinović v. r.


.... ..... .. .......... ...... .... ...........


........ ......... ........ .... . ....... .. 17. 4. 1923. ......
... 18.121 ......... je ........ ........ ...... .. .......... ......
......... ...........


. ..... ..... . ...... .......... ......... ......, ... 22. .....
....... .......... .. . .......... ......, .... .. ..... ....... y1923.; 1924. . 1925. .......


Ha ...... ..... ....... . .......... ........ y .........
..... ... 1. .. 1. ....... 1924. .... . y .... ...... ....... .. ........
.......


Ha .... ......... ....... ......... ce je ......... ......... ..
........ ....... ....... .... ........... ......... ... je .. ........
....... .. ......


.. ..... .. ce ......... ...:


1. .... ....., ........ .......... ....... .......-......
...... ......;
2. ........ ..........., ........ .......... ....... .............
...... ......;
3. ........ ...-......., ........ .......... ....... .............
...... ......;
4. ...... ....., ........ .......... ....... .......... ......
....... y .........;
5. .... ........, ........ .......... ....... .......... ...._
.. ...... y .........;
6. ...... ........, ........ .......... ....... y .......
7. ..... ........., ........ .......... ....... y .......;
8. ...... ......, ........ .......... ....... .. ......;
9. ...... ....., ........ .......... ....... ....... ......
......;
10. ....... ........, ........ .......... ....... ....... ......
......;
11. ..... ....., ........ .......... ....... ......... ......
...... y .......;