DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1924 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Literarni pregled


Ovakav je rad u našim prilikama od neprocjenjive vrijednosti i plod je
vanredno mukotrpnog posla, koji bi se morao naglasiti i onda, kada ne bi bio
nagrađen ovakovim uspjehom, kako je to slučaj kod edicija g. Lakatoša, naročito
kod prikaza o Bosni i Hercegovini i sada o Hrvatskoj i Slavonijji.


Autor se ne ograničuje na to, da samo šematski nabroji pojedina poduzeća;
on nastoji, da odmah prikaže i njihovu financijsku snagu, kapacitet, broj radnika,
izglede u alimentaciju^ starost — rječju sve ono, što je u stanju, da nam dade
potpunu i jasnu sliku toga poduzeća.


U ovoj knjizi prikazuje: a) rudarstvo; b) drvnu industriju; c) metalnu; d)
davno metalnu; e) kožnu; f) odjevnu; g) narodno-kućnu; h) kemičku; i) električnu;
j) papirno-grafičku; k) prehranbenu; e) građevnu i m) raznu industriju.


Iz općih podataka vidimo, da je Hrvatska i Slavonija u industrijskom pogledu
naša najjača pokrajina. Broj pogonskih snaga je s 38.333 Hp u g. 1910. poskočio
već na 100.000 Hp, a kapital je dvadesetput toliki kao 1910. g. Između svih
je najjača drvna industrija. Na nju otpada % kapitala od one milijarde dinara, što
je uložena u ind. poduzeća. Dion, društava za eksploataciju šuma i preradu drveta
ima 70, ona zaposluje stalno 28.000 radnika, a u sezoni i preko 40.000. Od
47 d. d. osnovanih 1923. otpada na drv. industriju 11.


U odsjeku o toj industriji daje autor kratak pregled šuma i razvoja šum.
trgovine, da onda detaljno iznese pojedine grane industrije kao pilane, tvornice
parketa, pragova, furnira, sanduka, bačava, kola, kuća, pokućtva; štapova i t. d.


Drvo dolazi u porabi i u odsjeku đrvno-metalnom, gdje se fznose tvornice
vagona i mostova, brodova, roleta i šivaćih strojeva. Isto tako u odsjeku kemijske
industrije. Tu je kemijska prerada drveta, od koje je najjača taninska
industrija (kod koje se iznose i zanimivi podaci o našem eksportu i o konkurenciji
te robe na svjetskom1 tržištu, zatim destilacija drveta i tvornice žigica.


Zanimivo je, da nam knjiga u cijeloj Hrvatskoj i Slavoniji ne pokazuje ni
jedne tvornice drvnine i celuloze, akoprem je Lika i Gorski Kotar pun crnogorlčnog
drvetâ. To je tim napadnije, što za instalacije ove vrsti ne treba bog zna
kakovih investicija. U Alpama i Karpatima nalazimo produkciju drvnine u običnim
vodenicama, koje se nižu u potocima poput naših pilana potočara, gdje se tare
drvo i drvnina šalje tvornicama celuloze. Još smo nedavno čitali, da mi drvninu
importiramo unatoč obilja crnogoričnih šuma! Kraj takovoga stanja lahko je razumjeti,
da procenat otpadaka u nekim šumama prelazi 30—35%!


Cijena je ovoj knjizi unatoč zamašnog objama (600 str.) dosta mala —
100 Dinara.
Mi je najtoplije preporučamo svakome, tko želi da do-biie pregled o jakosti
i napretku naše industrije u Hrvatskoj Slavoniji.
Ing. Marlnović.


cS^g^P