DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1924 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Bilješke 423;


1 Bilješke. 1


0ffi©SSQG5©6S0S5©6i©®SX35©6S9SSL)S<^^


Dokinuće potpore J. Š. U.


Ministarstvo Šuma i Rudnika Generalna Direkcija Šuma Beograd,
izdalo je pod brojem 28.433 od 15. jula 1924. god. ovu naredbu državnim i samoupravnim
oblastima:


»Na osnovu traženja Generalne Direkcije Državnog Računovodstva Mini


starstva Finansija, DR. Br. 8.407, od 25. juna 1924. god. čl. 6 fin. zakona za


1924./25 god. čl. 1 zakona o državnom računovodstvu i jednoglasnog mišljenja


šumarskog odbora ove Direkcije Gospodin Ministar Šuma i Rudnika pod br.


28.433 od 15. jula 1924. god. naredio je:
1. da se naredba njegovog prethodnika br. 27.391 od 26. decembra 1921. g.
po kojoj kupci i zakupci imaju da plaćaju 0.1 % kupovine u korist Jugoslovenskog
Šumarskog Udruženja, kao protivna postojećim zakonskim propisima opozove 1
da se u buduće u ugovorima ne predviđa naplata ovog procenta.
2. U koliko je već postojećim ugovorima provideno, da kupci i zakupci
plaćaju 0.1% za račun Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja, dok ti ugovori
traju, ima se i dalje naplaćivati ovaj iznos i unositi u državnu kasu kao vanredan
prihod.
Isto tako se ima postupiti i sa ranije naplaćenim sumama, koje nisu još
isposlate Jugosl. Šum. Udruženju.


3. Da sve šumarske ustanove, koje su naplaćivale ovaj procenat, traže
odmah od Jugosl. Šum. Udruženja, da im ovo vrati sav procenat od 26. decembra
1921. god. do danas, te da ga predadu drž. kasi kao vanredan prihod i da J izvršenju
podnesu izveštaj.
Sve područne ustanove uz odgovor o prijemu ove naredbe imaju podnetl
izveštaj, koju su sumu ukupno do sada poslali Jug. Šum. Udruženju.
Naglašava se, da je pribiranje ovog procenta kažnjivo gubitkom čin. službe
i povlači materijalnu odgovornost za prikupljanje sume.


O svome traženju izvestilo je Ministarstvo Finansiju i Glavnu Kontrolu.


Dostavljajući prednje tome naslovu naređuje mu se, da u svemu po
prednjem postupi.
Zastupa Generalnog Direktora
Načelnik Mi!. Jovanović v. r.«


Donosimo bez komentara!


Prirodni varstveni park pri Sedmih triglavskih jezerih.


Ministrstvo za šume in rudnike je na predlog ljubljanske direkcije šuma
privolilo v to, da se izloči in prepusti odseku za varstvu prirode pri Muzejskom
društvu v Ljubljani ozemlje v okolišu Sedmero triglavskih jezer.


Varstveni park obsega preko 1.400 ha, večina ploskve leži nad gozdno vegetacijsko
mejo.


Meje parka so sledeče: Na jugovzhodu pričevši nad steno Komarčo gre
meja proti zapadu nad južnim robom Črnega jezera proti Beli skali in odtov na
Kol (2003 m). Od Kola po državni ital. meji preko Velikih vrat na Čelo (2228 m),