DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1924 str. 44     <-- 44 -->        PDF

I


Šumska industrija i trgovina


svoje šume kratkim ophodnjama i to kao niske šume. U izvesnim krajevima
prodajna cena niskih šuma, koje su davale većinom materijal za ugljen (charbonnette),
jedva su pokrivale troškove seče, izradbe i prevoza. Zabrinutim privatnim
šumo-posednicima je govoreno: napustite nisku i srednju šumu sa kratkom
ophodnjom, proizvodite građevno I tvorivo drvo — za koje ćete lako
naći kupce!


Ali noviji pronalasci kemije su ublažili položaj ovih privatnih šumo-posednika,
jer se za hartiju počelo upotrebljavati drvo slabih dimenzija, zatim destilacija
drveta u zatvorenim kotlovrma daje nezavisno od ugljena acetilenske
produkte i metilen, potom extrati taninski i naposletku pokušaji za proizvodnju
špiritusa iz drveta, u čemu je uzelo učešća i »La Société des Agriculteurs de
France«, koje je izrazilo želju, da se drvo uvrsti u sirovine za proizvodnju
špiritusa.


Danas, kaže Lafosse, drveni ugljen privlači svu pažnju. Od ... nekoliko


godina traži se način njegove upotrebe za proizvodnju plina, koji bi služio za


pogon tracteur-a, pa čak i lokomotiva. Više primena gazogene-a kod tracteur-a


i kamiona bilo je ostvareno sa uspehom, naročito od firme »Oazes« iz Lyona i


»La société française de matériel agricole de Vierzon.


Izgleda da je ovo pitanje u poslednje vreme učinilo veliki napredak. Hemičar
Imbert, alsašanin, pronašao je način pogona motora kod tracteur-a, pa
čak i turističkih kola. Aparat nije više težak, nespretan, nezgodan zbog vrio
delikatnih delova za triažu i filtražu, za koji je potreban čitav sat i više da se
stavi u pokret — već je to aparat vrlo prost, sastoji se iz kutije, nameštene na
zadnjem kraju kola, vrlo skučenih dimenzija, težeći samo 15 kg. Ovaj aparat
nema više potrebe za carburateurs, stavlja se u pogon za 2 minute, a opasnost
požara i zagušivanja tako reći ne postoji.


Doduše progres nije još dovršen, ali je sigurno, da je period tumaranja
završen, i način će Imbert-ov biti sve više i više primenjivan za pogon motora.


Za svaki slučaj, sopstvenici šuma treba da se zainteresuju za posiedice
ovog pronalaska, koji će trgovinu drvenog ugljena i drva manjih dimenzija više
nego probuditi — uskrsnuli. Pijaca izgleda da ga escomptira unapred, sudeći po
skakanju cena, koje se skoro pokazalo. Za više od 20 godina quintal drvenog
ugljena se prodavao, nepromenjivo po ceni od 10 franaka, u 1924. vredeo je, u magazinu
u Parizu, 14 franaka. Actuelno dosiže u Parizu cenu od 35 pa čak i 40
franaka!


Po mišljenju negocianata uzrok skakanju cene nije samo pad franka, nego
također i naročito razvitak escompte potrošnje drvenog ugljena za proizvodnju


gazogene-a. Cene drvenom ugljenu će još skakati možda, ali uvek će postojati


između cena benzina, petroleuma i dr. i cene plina od drvenog ugljena tolika
razlika, da će publika uvek uzimati jeftiniji produkt.


Godišnji etat francuskih šuma dovoljan je, da se zadovolje potrebe automobilske
industrije, pošto su experimenti, činjeni u Lyonu, pokazali, da 15 kg
drvenog ugljena mogu nadomestiti 20 1 tečnosti. Ova ekvivalenca ne predstavlja
jednu konstantu; odnos varira prema tipu kola, ali ipak iz ovoga se može izvesti
tražena solucija. Prema ovome koeficijentu 4,500.000 quintala, ili okruglo 5,000.000
quintala biće potrebno, da se nadomesti godišnja potrošnja tečnosti.


Normalni etat šumskih masiva biće dovoljan da se vrlo lako podmiri potreba
potrošnje. Odnos između potrebe i etata je 1 :2.