DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1924 str. 62     <-- 62 -->        PDF

.. .............. ......... ........


Vseh izdatko v je preliminiranih: ´´
a) za nabavo materiala . , . .
b) «. dela , ,
c) « razne strošked) « enkratne stroške
. ... . .. " : ,; . 13.700.— Din
16.799.— «
3.500.— «
3.821.— «
Skupno . ... 37.600.— Din .
S tem bo končno vsa površina drevesnice prišla v obrat.


Oddalo se bo v letu 1925. vsega 300.000 sadik beleg a bor a (P.. silvestrîs)
po 110 Din za 1000 kom. (prvotno preliminirano po 100 Din za 1000), ter


2~).000 sadik macesna
(larix) po 150 Din za 1000 komadov.
Vseh doh´odkovbotorej . 36.000.— Din
Gubitak .... . 1.600.— Din
Po obravnavi še nekaterih manjših vlog se preide na pripravo občega
zbora.
Rezultati posvetovanj so prišli do izraza pri občem zboru te so razvidni
iz zapisnika o zboru.
Ker se k eventualijam nihče ne priglasi za besedo in j"e tako dnevni red
seje izčrpan, zaključi predsednik sejo ob 10 uri.
V Ljubljani,
dne 23. julija 1924.
Ing. Ružič, 1. i.


Jugoslavensko Šumarsko Udruženje v Ljubljani.


Štev. 217.


ZAPISNIK


III. rednega občega zbora. Podružnice Ljubljana J. Š.-U., ki se je vršil dne
21. VIII. 1924. v salonu »pri Levu« v Ljubljani.
Predsednik ing. Lenarčič st. pozdravi došle Hane, ugotovi sklepčnost
v smislu Cl. 24 pravil in otvori obči zbor ob 10.´ uri 30 min.


Predvsem se s toplimi besedami spomni umrlega vzornega člana ing.
Franca Ulčarja in pozove prisotne, da se v počastitev spomina dv.ignejo raž
sedeže. Se izvrši s klicem: Slava mu!


Nato poroča o najvažnejših dogodkih, izza preteklega občega zbora.
Omenja Glavno skupščino Jugoslov. Šumarskega Udruženja, katera se je vršila
avgusta 1923. v Ljubljani. Vsi udeleženci, ki jih je bilo čez 400 iz vseh krajev
naše države, so odnesli s seboj najlepše in trajne spomine. Utis je bil dober. Pri
prireditvi te skupčine smo šli preko svojih sil. Izreka s tega mesta vnovič vsem
darovalcem in vsem sodelavcem svojo naiprisrčnejšo zahvalo.


Predsednik dalje konstatira, da se je v zadnjem času zgodili nesrečen in
netakten dogodljaj pri reševanju uradniškega vprašanja. Pri razvrstitvi uradništva
se je šumarske akademike in ostalo gozdarsko osebjé nasproti vsem
ostalim panogam državne uprave na grd način zapostavilo. To se more tolmačiti
le tako, da izvrševatelji določil zakona nišo razumeli pomena in naloge gozdarstva,
tuđi izdelovatelji uredbe o razvrstitvi gozdarskega osebja so postopali,
kakor da bi šumarstvo sploh ne eksistiralo. Neobhodno potrebno je, da podružnica
nastopi z nekakim protestom. Temu omalovaževanju šumarstva ter splošnemu
upravičenemu ogorčenju članstva Podružnice bi najbolj odgovarjala takojšnja