DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1924 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Broj 11. Šumarski List Godina 48.


Ing. Ante Ružić (Ljubljana) :


Sume verskog fonda i reparacije.


Kad pomislimo, da je Slovenija sa svojim lepo sačuvanim šumama,
koje pokrivaju čitava 44% sve produktivne površine zemlje,
po vrsti druga najšumovitija pokrajina Kraljevine, teško možemo
razumeti, kako je od svega toga bogatstva samo posve neznatan
postotak (0.22) ostao državi. Tek temeljit studij historije šumarstva,
koje je ovde prošlo sve faze posedovnog razvoja od običnog i feudalnog
regala do potpunog neograničenog individualizma, može da
nam to objasni.


Još u drugoj polovici 18. veka, bili su veliki kompleksi šuma u
vlasti države, odnosno od ove poklonjeni mnogobrojnim rudarskim
preduzećima. Sume nisu donašale prihoda, jer su bile neograničeno
opterećene servitutima, dok su rudarska preduzeća bila mnogo aktivnija.
A i nehotice nam se nameće misao, da je kod ovog velikog
protežiranja rudarstva već tada igralo stanovitu odlučnu ulogu nacionalno-
političko, te socijalno pitanje, pošto su i preduzetnici i radnici
bili velikom većinom Nemci, koji su se useljavali u naše krajeve
iz severnih pokrajina.


Naskoro je to primitivno rudarstvo počelo propadati, a šume
su većim delom prelazile u vlast brojnih domaćih pravoužitnika;
delomice su opet za neznatan novac bile rasprodane veleposednicima,
te raznim, naročito verskim ustanovama. Državne su se šume
sve to više skučavale, dok su reforme Josipa II., koji je godine 1782.
dokinuo mnoge bogate manastire, zadale smrtni udarac manastirskim
posedima. Nekoje su od ovih šuma izravno prešle u vlast verskih
fondova i raznih kulturnih ustanova.


Taj veliki proces induvidualizacije šuma završile su t. zv.
agrarske operacije, koje su osamdesetih godina prošloga veka na
osnovu zakona od 5. jula 1853. godine, provele potpun otkup služnosti.
Mnogo je opterećenih šuma prešlo na taj način u ruke seljakapravoužitnika,
a preostale su šume bile oproštene od svih servituta,
izuzev delomice pravo ispaše u granicama zakona o šumama iz
1852. godine.


Danas ima samo još 2.92% svih šuma Slovenije neposredno u
državnoj upravi. Od toga je 1494 ha državnih šuma i 18.502 ha
šuma t. zv. Kranjskog verskog fonda.


Jasno je, da te male ostatke državnih i1 versko-fondovskih šuma,
koje opet predstavljaju relativno velike kapitale i životno su
pitanje stanovništva najlepšeg dela pokrajine, svaki šumar čuva i
brani kao ženicu oka i ne dopušta, da se u nje dira.


Šumarski List br. 11.
ŠUMARSKI LIST 11/1924 str. 4     <-- 4 -->        PDF

552


Šume verskog fonda i reparacije


Pustivši sada s vida državne šume, o kojima, kako sam informiran,
sprema jedan kolega naročitu iscrpivu monografiju, hoću da
priopćim nekoliko važnih podataka o šumama verskog fonda, pošto
je problem tih šuma u zadnje vreme postao vanredno aktualan u
jednom neočekivanom smeru.


Po čl. 208. senžermenskog mirovnog ugovora ima se proceniti
vrednost nepokretnih državnih dobara u svim naslednim državama,
te odbiti od svote reparacija, koju imaju te države da prime. Tako
se je već prije tri godine vršila procena vrednosti naših državnih
šuma. Sve nasleđene države moraju dakle posredno, da naplate
vrednost svih državnih dobara na svome teritoriju. Radi1 se tu o milijunskim
sumama i začudo je samo, kako se s naše strane tome pitanju
posvećivalo malo pažnje.


Naša delegacija u reparacionoj komisiji u Parizu imala je vanredno
težak zadatak, pošto joj nije bio dodeljen ni jedan šumarski
stručnjak, dok su Austrija i Češka poslale u delegaciju najvrsnije
svoje stručnjake, koji su iz prakse dobro poznali sve predmetne
šume, što smo pri tome još,dobro odrezali, zasluga je to vrsnog vodstva
naše delegacije a i čeških eksperta, koji su ju u tehničkim stvarima
podpomogli.


No najteže pitanje, kako se čini. nije još rešeno. U proljeću
1923. godine stavila je reparaciona komisija zahtev, da se na jednak
način procene i verskofondovske šume. Nije doduše poznato, koji je
cilj tome zahtevu. no nek bude kako mu drago, i sam je taj zahtev
formalno i stvarno bez svakog temelja.


U pomenutom članu 208. senžermenskog ugovora, na koji se
komisija u svom zahtevu pozivlje, taksativno su pobrojane sve kategorije
državnih dobara, koja se imaju da procene i otkupe, tako i
državne šume, dok o šumama verskog fonda nema ni reci. Formalno
je dakle posve neispravno ovo stanovište reparacione komisije.


U stvarnom pogledu treba da objasnimo značaj, svrhu i sredstva
verskog fonda.


Veće nadarbine verskih općina i crkvenih biskupija nalazimo
već u osmom i devetom veku. U mnogim slučajevima bila su takva
imanja feudi- bez značaja vlasništva. No naskoro su ta imanja počela
prelaziti u neograničeno vlasništvo pojedinih viših crkvenih
ustanova, pošto se je uvažavao trajni karakter tih ustanova, sa trajnim
potrebama.


Pored redovnih t, zv. svetovnih crkvenih ustanova stalno se
umnožavao i broj raznih manastira, koji su obzirom na stalnost poseda
bili na jednak način pogodovani. I državna je vlast podunirala
razvoj tih ustanova, te im je davala razna prava i dužnosti državne
vlasti, upirući se uz to i na sve to veći autoritet crkvene hijerarhije
naročito kod širokog naroda. Tako su se i crkveni i verski posedi
množili i širili u tolikoj meri. da su mnogi bogati predeli bili gotovo
posve u vlasti t. zv. »mrtve ruke«, dok je narod oskuđevao na
zemlji. Uz to je moć hijerarhije postajala sve to veća.


Da nanravi tome kraj. spomenuti Josin II. zaveo je energičnu
reformu u tome pitanju, ukinuvši sve suvišne manastire i mnoga
ŠUMARSKI LIST 11/1924 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Šume verskog fonda i reparacije


crkvena imanja. Išao je tako daleko, da je proveo nekakvu rastavu
crkve od države. Iz većeg dela crkvene imovine, koja je tako ostala,
ustanovio je 1786. godine t. zv. verske fondove, kojih su prihodi
imali da služe isključivo za verske potrebe, u prvome redu za plaćanje
t. zv. kongrue. Fondovi su se upravljali centralno, a razdeljeni
su bili po pokrajinama, te su raspolagali već tada novčanim kapitalom
i nepokretnim imanjima.


Već iz toga proizlazi, da je juridički pojam verskog fonda bio
neodređen. Imanja su prije bila crkvena, a prihodi fonda imali su da
služe za plaćanje državne plate — kongrue —, dakle odterećenju
državne blagajne. Fondom je upravljala državna vlast. Verski fond
dakle, niti je bio državni, a niti crkveni, već naročito jurističko lice,
sa naročitom zadaćom To su svojstvo vremenom priznale i sve najviše
sudske vlasti prilikom rešavanja raznih sporova.


Na tom stanju stvari u praksi nije ništa menjala ni docnija
odredba čl. XXXI. austrijskog konkordata cd 5. novembra 1855.
godine, drž. zak. br. 195., koji izričito tvrdi, da je verski fond vlasništvo
crkve. Na postupku sa fondom nije se naime ništa menjalo.


Sredstva fonda ni izdaleka nisu dostajala za pokriće potreba.
Tako je država redovno morala dotirati i predumljivari sredstva
tome fondu; to je naraslo do velikih svota.


Računi štajerskog fonda vodili su se u Gracu, a oni koruškog
fonda u Celovcu, tako da nemamo točnih podataka o njima. Stalno
je samo to- da nije nikakav posed tih fondova ostao na našem teritoriju
iza oslobođenja.


Na svaki bi način naša država morala primiti i od štajerskog
i od koruškog verskog fonda, točan obračun, te onaj deo vrednosti,
koji otpada na naš teritorij tih zemalja, zahtevati za sebe.


Znati treba naime, da je imovina i štajerskog i koruškog verskog
fonda bila kudikamo veća od imovine kranjskog verskog
fonda. Štajerski je fond za vreme prevrata ostao sav u upravi republike
Austrije, a najveći deo koruškog fonda (preko 2/3) pripao je
Italiji.


Od godine 1800. do 1870. prodalo se na našem teritoriju svega
oko 24.000 ha fondovskih imanja za oko 1-120.000 forinti. No to sve
nije dostajalo za pokriće potreba.


Točnijih podataka imamo samo o kranjskom verskom fondu.1
Za vreme zadnjih pedeset godina (od godine 1867. do konca 1918.)
imao je taj fond svih prihoda 20-375.436 K 46 fil., a rashoda 34 milijuna
139.770 K 32 fil. Dotacija i predujmova od države primio je
fond 15.375.063 K 82 fil., a vratio je a konto toga državi 1-610.729 K
96 fil. Kranjski verski fond dugovao je državi dne 31. 12. 1918. celih
18,012.610 K 81 fil. Vrednost svega fondovskog kapitala cenila se
na 14,000.000 K.


1 Ni ti podaci nisu potpuni, pošto se je glavno računovostvo nalazilo u Beču
i mi podataka nismo dobili.
ŠUMARSKI LIST 11/1924 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Šume verskog fonda i reparacije


Iz toga se vidi, da je već bivša Austrija davno otkupila čitavi taj


fond u Kranjskoj a kako se čuje, dvostruko je otkupila fond u Šta


jerskoj.


Ali, s druge strane, ne smemo zaboraviti, da je bivša Austrija


spomenutim članom konkordata priznala kapitalu tog fonda nekakvu


eksteritorijalnost, nekakav »noli me tangere«, usled čega nije mogla


ni smela pristupiti formalnoj likvidaciji fonda, premda bi ta likvi


dacija bila posve opravdana i očito ne bi bila naišla na veće za


preke ; a isto to ne mogu i ne smiju sada još ni nasledne države.


Po tom članu konkordata je naime formalno vlasnik tog fonda


još uvek Sv. Stolica, koja, pošto je to stanje jednostrano u njenu


korist, bez prigovora tolerira sve vreme pa i danas.


No time se čitav ovaj fiktivni državni aktivum pretvara u


p a s i v u m i nasledne su države, bez svoje saradnje i krivnje, tim


aranžmanom verskog fonda morale preuzeti samo jedno veliko


staln o breme , koje povrh toga još svake godine raste.


Procena vrednosti1 verskofondovskih šuma i ostalog kapitala,
kako je zahteva reparaciona komisija, mogla bi dakle ispravno imati
samo tu svrhu, da se što točnije odredi ono čisto rentovno opterećenje,
koje bi se u kapitalizovanom iznosu, imalo pribrojit i
svoti reparacija. No taj se razmer može mnogo ispravnije i lakše
odrediti jednostavnim skontriranjem bivšeg austrijskog državnog
budžeta odnosno zaključnih računa fonda.


Još jednom naglasujemo, da se odnos verskog fonda ka o
samostalnog jurist i č kog lica naprama novim državama
nije nikako promenioi, osim na gore za te države, usled porasta
rashoda i usled ošteta imanja za vreme rata. Ako se dakle u vezi sa
reparacijama ima da uzima obzir i na imanja verskog fonda, tada je
jedino pravilno, da se uzmu u račun i aktiva i pasiva fon da,
odnosno da se prava prihodna vrednost kapitala odbije od kapitalizovanih
rashoda, a razlika da sepriboji svoti reparacija,
koje imaju nasledne države da prime!


Očito je nadalje, da će nasledne države u najkraće vreme, vlastitim
sredstvima otkupiti sav kapital tog fonda, te da bi usled toga
mogle samostalno pristupiti njegovoj likvidaciji, da nisu vezane spomenutom
odredbom konkordata. A ako im uspije, da tu odredbu
konkordata izmene. u što ne sumnjamo kod malo dobre volje s obe
strane, tada to neće biti zasluga ni bivše Austrije ni reparacione
komisije, već njihova sopstvena.


Takvo dejstveno stanje verskog fonda potvrđuje i postupak
sa fondovskim imanjima. Tim je imanjima čitavo vreme upravljala
država kao i vlastitim imanjima, samo da su se prihodi i rashodi
zasebice knjižili. I u stvarnom i u osobnom obziru, uprava tih imanja
bila je inkorporirana državnoj upravi bez ikakvih drugih razlika.
Čim se 1849. godine uprava državnih šuma jedinstveno organizovala,
bila su sva i državna i fondovska imanja poverena ministarstvu
za poljoprivredu i rudnike, a godine 1865., opet ministarstvu za
financije. Osnivanjem naročitog ministarstva za poljoprivredu 1872.
godine prešle su sve te agende, na novo ministarstvo. Odtada se
ŠUMARSKI LIST 11/1924 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Šume verskog fonda i reparacije


moderno organizovala sva državna uprava i fondovske su šume
uživale jednaku skrb i zaštitu vlasti, kao i državne. — A tako je
ostalo do danas.


*


* *


Smatramo dakle, da nikako nije potrebno procenjivati verskofondovska
imanja onako, kako se svojedobno vršila procena državnih
šuma, već da posve dostaje, ako se dade općenit pregled tih
poseda koncem godine 1918.


Verskofondovskim šumama upravljaju državne šumske uprave
u Kostanjevici, na Bledu i u Bohinjskoj Bistrici. Na našem je teritoriju
i jedan neznatan deo šuma bivše šumske uprave u Beloj Peći,
dok je pretežan deo ostao Italiji. Za naš deo belopećkih i za jedan
deo bledskih šuma, osniva se nova šumska uprava u Kranjskoj gori,
no na to se kod ovog prikaza ne možemo još obazirati.


Sve se šume verskog fonda upravljaju točno po odobrenim
privrednim planovima i upravo se sada radi na drugoj redovnoj
reviziji planova.


Glavni kompleksi verskofondovskih šuma steru se neposredno
uz državnu granicu u Bohinjskom kutu, pa dalje preko Triglava,
kojega vrh je također na verskofondovskom području i tvori granicu.
Najljepše crnogorične šume nalaze se na Pokljuki, na Rotarci,
na Mežaklji i u Belci, a u Kostanjevici prevlađuju listače, naročito
bukovina na Opatovoj gori.


I. KOSTANJEVICA.
1. Verskofondovskj poseđ u Kostanjevici meri:1
1.343.00 ha šumskog zemljišta,
3.37 ha vinograda,
5.35 ha vrtova,
83.40 ha njiva,
476.10 ha livada,
14.40 ha pašnjaka,
9.00 ha neproduktivnog zemljišta
svega: 1.934.62 ha.
2. Stanje imanja.
a) Drvna masa.


U svim šumskim predelima-kojiisuodprve željezničke stanice
udaljeni poprečno 17 do 25 km, nalazilo se je koncem 1918. godine
približno :


1 Podela podataka raspoređena je po točkama dotičnog upita reparacione
komisije.
ŠUMARSKI LIST 11/1924 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Sume verskog fonda i reparacije


zrele šume:
bukovine — — — — — — 89.810 m3
smreke (jele, bora) — — — — 3.960 «
hrasta (bresta, grabra) — — — 49.810 «
jalše — — — — — — — 440 «


ukupno 144.020 m3


mlade šume:


bukovine — — — — — — 124.920 m3


smreke (jele, bora) — — — — 3.610 «


hrasta (bresta, grabra) — — — 48.370 «


jalše — — — — — — 5.740 «


ukupno 182.640 m3


Sveukupno 326.660 m3


b) L o v malo vredi, radi čega je izdan upravitelju u zakup u
svrhu popravka.
Pravo ribolov a u delovima Krke, daje neznatnu godišnju
tangentu.
Primerena godišnja zakupnina za lov i ribolov bila bi maksimalno
150 predratnih K.


c) Inventar.
Zgrade . »Koštan jevički grad«, nekadanji cistercitski samostan
ogromna je dvokatna masivno zidana zgrada, no zidovi su
na više mesta popucali. Strop je truo, a zgrada u raspadanju, te
je samo u nekojim delovima upotrebljiva za urede i stanove.
Osim te zgrade nalazi se na tom posedu još jedna solidno zidana
šumarska kuća, maleni gradski mlin na vodu, mala ciglana,
mala čuvarska kuća i jedna trošna drvena koliba, te otvoreni sjenik.
Nadalje se 1918. g. našao i materijal za novu žicaru na Opatovu


goru.
Pokućtvo, oruđe, knjige.
Tog inventara bilo je godine 1918. priličan broj, no bio je vrlo


izrabljen i trošan. Celokupna kupovna vrednost u novom stanju
bila je po tadašnjim iskazima 10.272 K. Radi trošnosti treba odbiti
najmanje 40% te vrednosti.


d) Zanimljivo je za klasifikaciju privredne vrednosti tog poseda,
da je čisti k atastralni prihod svega poseda bio cenjen
samo na 11.608 K 06 fil.


Vrtovi i nešto njiva otpadaju na deputate osoblja; vinograd
nije pravi vinograd, već državna pokusna stanica za razne vrste
loze. Sve ostalo poljoprivredno zemljište izdano je bilo u zakup
sa vrlo niskim cenama; poprečno 60 Din. za 1 ha.


3. Zakoniti tereti: služnosti i patronati.
Služnosti za drvo i ostale šumske proizvode nema, jer su bile
otkupljene odstupom ovećih delova poseda. Postoje još samo neki
omanji tereti za upotrebu puteva i riže na Opatovoj gori.
ŠUMARSKI LIST 11/1924 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Šume verskog ionda i reparacije


Veliko opterećenje tog poseda tvore razni patronati . Tih
ima 11 (župni uredi u Kostanjevici, Sv. Križu, Catežu, Velikoj Dolini,
Gornjem Mokronogu, Kovoru, Sevnici, Vidmu, Stromljama,
Pišecama i u Dubravi). Ti su tereti prešli na posed već 1786. godine.
Poprečni godišnji izdaci u zadnjim godinama iznose 25.000 D.


4 Poprečni iznos godišnjih prihoda za period
1886.—1918. bio je 46.544 K, rashod a 39.574 K. U te 33 godine
bilo je svih prihoda 1,535.955 K, a rashoda 1,205.952 K. — Za ostalo
vreme nema podataka.


Taj je posed sa više drugih (međutim rasprodanih) poseda,
bio vlast cistercitskog samostana u Kostanjevici. Godine 1786. je
Josip II. i taj samostan dokinuo, a posed je priklopio kranjskom
verskom fondu.


II. BLED (I KRANJSKA GORA).
1. Verskoîondovski posed na Bledu (Šumska uprava Bled i
deo bivše šumske uprave Belapeč) me r i:
9.888´43 ha šumskog zemljišta,


0´88 ha vrtova,


7´75 ha njiva,


15^89 ha livada,


11´14 ha pašnjaka,


158´24 ha planinskih pašnjaka (suvata),


2.468´45 ha neproduktivnog zemljišta,


svega: 12.25078 ha.


2, Stanje imanja.


a) Drvna masa.


Na ćelom se posedu 1918. g. nalazilo približno:


zrele šume:


smreke (jele, ariša) — — — — 400.000 m3


bukve (grabra, javora, breze) — — 80.000 m3


svega okruglo: 480.000 m3


mlade šume:


smreke (jele, ariša) okruglo — — 1,080.000 m3


bukve (javora, grabra, breze) — — 160.000 m3


svega okruglo: 1,240.000 m8


Sveukupno okruglo: 1,720.000 m3


Tu treba napomenuti, da je taj posed izuzev glavni kompleks
Pokljuku prilično raštrkan, te sastoji iz 6 većih, međusobno rastavljenih
i udaljenih kompleksa. I tu je poprečna udaljenost od železničke
stanice više od 15 km, visinska razlika je 500 do 1000 m.
Nekoji se delovi (n. pr. Pišenca sa 385 ha šume) usled teškog i vrletnog
terena i pomanjkanja puteva uopće ne mogu iskoristiti i tako
ŠUMARSKI LIST 11/1924 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Šume verskog fonda i reparacije


stoje skoro bez vrednosti. Bukva, te proredni materijal imaju zbog
udaljenosti minimalnu vrednost, tako, da se izrada ne isplaćuje.
Jednako je bez svake gospodarske vrednosti celih 2,468.45 ha
(20%) neproduktivnog´ zemljišta.


b) Lov.


Usled velikog bespravnog ubijanja divljači za vreme svetskog
rata, ta su, inače visoko cenjena brdska lovišta, gotovo posve
propala, tako da je njihova vrednost za vreme prevrata i još godinu
dve kasnije bila upravo minimalna.


Zakupnu vrednost svih tih lovišta u času prevrata možemo
ceniti maksimalno sa 4—5000 K godišnje.


c) Inventar.


Zgrade . Šumska uprava na Bledu ima jednokatnu zidanu
kuću sa dve gospodarske zgrade, sa drvarnicom, stogom i vrtnom
kućicom; na posedu se još nalaze jedna manja turbinska pilana u
Grabnu i jedna mala potočna pilana u Belci, 2 zidane surwske
kuće, jedna drvena lovska kuća, 11 običnih drvenih koliba za čuvare
i radnike (delomice trulih), 2 staje, 1 sušionica za seme, svega
dakle 25 svakovrsnih, ponajviše drvenih zgrada i koliba, te 5 manjih
objekata.


Pokućstvo, oruđe, knjige.
Pokretni je inventar bio za vreme rata vrlo oštećen, raznesen
i delomice uništen (tu je bila neposredna vojna zona). Inače se nalazi
u svim zgradama još ponešto inventara iz prijašnjih vremena,
a bez posebne vrednosti.
Predratna nabavna cena svega inventara u novom stanju
iznosila je po iskazima 23.721 K 71 f. Od toga treba odbiti najmanje
50%.
d) Za malenu prihodnu vrednost tog inače velikog poseda
značajno je, da je čisti katastralni prihod svega posed
a bio cenjen sa jedva 9.054 K 08 f.


Vrtovi, njive i livade služe kao deputatna zemljišta za osoblje.


3. Servituti.
U čitavom svom opsegu, taj je posed znatno opterećen služnošću
popaše. Okolišna sela smiju pasti na tom posedu svega 2879
grla normalne stoke, 2578 ovaca i 6 konja.


Služnosti drvarenja bile su otkupljene. Postoje samo još za
približno 50 m3 građevnog i 50 prm ogrevnog drveta na godinu.
Osim toga ima još raznih prava za upotrebu puteva, napajališta
za stoku i slično.


4. Poprečni iznos godišnjih prihoda u razdoblju 1896.
do 1918. bio je oko 242.000 K, a rashoda oko 152.000 K.
U tih 28 godina bilo je svih primitaka oko 6.776.000 K. a izdataka
oko 4.256.000 K.
ŠUMARSKI LIST 11/1924 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Šume verskog fonda i reparacije


Zapisci o prihodima i rashodima za nekoje godine nisu se
našli, zbog čega su gornje svote uzete približno.*)


III. BOHINJSKA BISTRICA.
1. Verskoîondovski posed u Bohinjskoj Bistrici meri:
7.570^77 ha šumskog zemljišta,


1´88 ha njiva,
53´31 ha livada,
17´96 ha pašnjaka.


1.949´25 ha planinskih pašnjaka (suvata),
3.293´13 ha neproduktivnog zemljišta,


svega: 12.886´30 ha.


2. Stanje imanja.
a) Drvna masa.


Na celokupnoj šumskoj površini bilo je 1918. godine približno
zrele šume:
smreka (jela, ariš) oko — — — 250.000 m3
bukva (javor, grabar etc.) oko — — 150.000 m3


ukupno oko: 400.000 m3
mlade šume:
smreka (jela, ariš) oko — — — 700.000 m3
bukva (javor, grabar etc.) oko — — 250.000 m3


ukupno oko: 950.000 m3


Sveukupno oko: 1,350.000 .3


Napomenuti treba, da je i kod ovog poseda poprečna udaljenost
od železnice 15 i više km, da je razlika u visini pretežnog dela
šuma 800—1000 m i da su šumski platoji do 1000 m visokim neprohodnim
vrletima i stenama odeljeni od doline, usled česa je izvoz
drveta vrlo otežan i skup; iskorišćivanje bukovine iz udaljenijih
krajeva je nerentabilno, te ova obično ostaje u šumi.


b) Lo v je vanredno trpeo za vreme rata, još većina nego li na
Bledu, i to zbog toga, jer se posed po svojoj dužini proteže tik uz
granicu, gde je bila u svetskom ratu fronta. Zakupna vednost svih
tih, po prirodi inače divnih velegorskih lovišta, bila je 1918. godine
najviše 5.000 K godišnje.


Ribolo v u Bohinjskom jezeru i u susednom delu Save, bio
je za vreme rata toliko oštećen, da ga je uprava neko vreme morala
pridržan´ u režiji u svrhu popravka. Sadašnja zakupnina za sav ribolov
iznosi tek 650 Din godišnje.


1 Naša je država već više puta tražila od republike Austrije, da joj odstupi
knjige koje se odnose na Kranjski verski fond, no sve dosada bezuspešno. Qornji
podaci sastavljeni su na osnovu nepotpunih lokalnih upisa.
ŠUMARSKI LIST 11/1924 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Šume verskog fonda i reparacije
c) Inventar.


Zgrade.


Šumska uprava u Bohinjskoj Bistrici ima vlastitu dvokatnu
zidanu zgradu u Bohinjskoj Bistrici, sa gospodarskom zgradom, podrumom
i stogom; dalje se na tom posedu nalaze dve jednokatne
zidane kuće u lošem stanju i 2 prizemne zidane kuće u posve trošnom
stanju, 1 drvena prizemna kuća u trulom stanju; nadalje pla
ninski hotel Sv. Janez uz Bohinjsko jezero sa dependansom, malim
kupalištem, gospodarskom zgradom, stajom, sve u dobrom stanju:
sadašnja zakupnina hotela sa svim zgradama iznosi godišnje nešto
preko 2000 predratnih K ; dalje su na tom posedu 3 manje pilane
turbinskim pogonom, od kojih je samo 1 u dobrom upotrebljivom
stanju, jednu je rasturilo vojništvo, a treća je u vrlo slabom stanju;
uz pilane se nalaze dve kućice u dobrom i dve staje u slabom
stanju; zatim 1 zidano slagalište u srednjem, 1 drveno u slabom
stanju; po jedna zidana } drvena šumarska kuća u slabom stanju1
mala naprava za ribogojstvo u vrlo slabom stanju. Na posedu se
nalaze dalje 3 žicare sa 3 utovarne stanice na gornjem delu, jedna
je žicara u gotovo neupotrebljivom stanju; dalje jedno skladište za
drv. ugalj, 6 prizemnih koliba za radnike, sve to u trošnom stanju.


Napomenuti treba, da su sve kuće. zgrade i naprave za
vreme rata vanredno trpele, jer ih je dugo vremena upotrebljavalo
vojništvo.


Pokućstvo, oruđe i knjige bilo je od vojništva također
vrlo oštećeno, delomice razbito i pokradeno. Nabavn a
vrednos t svega inventara u novom stanju (uključivši hotel Sv.
Janez, žicare i pilane) bila je po iskazu 27.638 predratnih K. Od
toga treba odbiti najmanje 50%.


d) Usprkos tome, da je taj posed po površini najveći, k a t astralni
je čisti prihod najmanji i to samo 8.638 K 02 f,
što znači, da je prihodna vrednost poseda upravo minimalna. Neproduktivnog
zemljišta (Triglavsko gorje) ima ništa manje nego
26% sve površine.


Njive i veći deo livada služe za deputat osoblju, ostale livade
su u zakupu za minimalnu vrednost.


3. Servituti.
Servituti za drvo i ostale šumske proizvode bili su otkupljeni,
dok su ostala još opširna prava za popašu.
Tako imadu susedna sela pravo paše za 1565 grla normalne
stoke i za 1120 ovaca.


Osim toga postoje još prava za upotrebu puteva, vode, napajališta
za stoku i dr. I verski fond ima nekoliko takvih prava na
tuđim zemljištima (n. pr. lovske enklave, reservatD- koje kod procene
imanja ne dolaze u obzir.


4. Poprečni iznos godišnjih prihoda do konca rata bio je
200.650 K. rashoda 112.270 K.


ŠUMARSKI LIST 11/1924 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Šume verskog ionda i reparacije


Svih primitaka od godine 1896. do 1918. bilo je oko 4,600.000
K, svih izdataka 2,580.000 K.


Pošto su se zapise} nekoliko godišta za vreme rata izgubili,
te su svote uzete samo približno i poprečno. A glavnih knjiga još
nismo dobili od republike Austrije.


Oba poseda Bled i Bohinjska Bistrica bila su vlasničtvo kranjske
industrijske družbe. Tek god. 1895. kupio je kranjski verski fond
ta imanja sa ukupnom površinom od 26.454 ha za svotu od 1,300.000
forinti.


Godine 1897. bilo je još kupljeno dobro Na Bobnu (38 ha) na
Bledu za 22.000 forinti. Tamo se sada nalaze zgrade šumske uprave.


*


Svega poseda Kranjskog verskog fonda na području i u upravi
Kr. Direkcije šuma u Ljubljani ima prema tome:


18.502´2Q ha šumskog zemljišta,


93´03 ha njiva,


6´23 ha vrtova,


3´37 ha vinograda,


54530 ha livada,


43´50 ha pašnjaka,


2.10749 ha planinskih pašnjaka (suvata),


5.770´58 ha neproduktivnog zemljišta,


svega: 27.07l´70 ha.


Drvne mase ima na tim posedima okruglo :


Zrele šume sa tvrdim drvetom — — 370.000 m3


Zrele šume sa mekim drvetom — — 654.000 m3


ukupno: 1,024.000 m3


mlade šume sa tvrdim drvetom — — 590.000 m3


mlade šume sa mekim drvetom — — 1,783.000 m"


ukupno: 2,373.000 m3


Sveukupno oko: 3,397.000 m3


Šume se, kako je rečeno, iskorištavaju točno po privrednim
planovima, racionalno i potrajno. U zadnjim se godinama počelo u
većem opsegu sa obaranjem i izradom drveta u vlastitoj režiji.
Normalna zaliha drveta je sačuvana. Godišnji etat iznosi oko 60.000
m3 grade i drva.


Izvoz drveta je svuda težak i skup- pošto su šume udaljene
od željezničkih stanica poprečno 15 i više kilometara, razlika u visinama
je 500 do 1000 m. gradnja i izdržavanje puteva i drugih prometnih
sredstava stoji mnogo novaca. Bukovo se drvo usled toga
redovito ne rentira. već ga treba u mnogo slučajeva uz znatne troškove
poseći, kao kulturno sredstvo, a da potom ostane i istrune u
šumi.
ŠUMARSKI LIST 11/1924 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Šume verskcg fonda i reparacije


Poljoprivredna su zemljišta sva podređene vrednosti i vrlo
loše vrsti, delomice zbog svoje apsolutne visine i mršavosti tla, delomice
zbog močvara (Kostanjevica). Jedan se deo upotrebljava za
deputate osoblja, a ostalo se izdaje u zakup po minimalnoj ceni.


Lov i ribolov.


Godišnja zakupnina za sav lov i ribolov na tim posedima, kakovi
je bio koncem 1918. godine, bilo bi maksimalno 10.000 predratnih
kruna.


Zgrade.


Svih zgrada i naprava, od ogromnog i skroz pasivnog »grada«
u Koštanjevici do trulog otvorenog senika i vrtne kućice; od sačuvane
manje turbinske pilane sa tri jarma do posve trošne drvarske
kolibe, od modernog planinskog hotela Sv. Janez do skromne drvene
čuvarske kućice — ima na tim posedima 85 na broju. Gotovo
sve su te zgrade u vreme vojne silno stradale, veliki broj je uopće
neuporabljivih; oko 70 ih je potpuno drvenih, ostale su delomice ili
potpuno zidane, ali su gotovo sve bez iznimke potrebne većih
popravaka.


Inventar.


Predratna nabavna vrednost svega inventara (u novom
stanju) bila je glasom iskaza 61.631 K 71 fil. Usled uporabe ošteta,
i krađe za vreme rata, bio je sav taj inventar koncem 1918. godine
vredan jedva 50% navedene svote, i to samo obzirom na dejstvoda
se u tom nalaze uopće svi pokretni predmeti (također
na pr. jarmovi na pilanama, štednjaci u kućama, pokućstvo, knjige
i t. d.).


Servituti i patronati.


Opterećenja za davanje drveta, stelje i drugih šumskih proizvoda
nema u pdmena vrednotu opsegu; tim teži su servitut i
p o p a š e za sve gorenjske posede (Bled, Bohinjska Bistrica, Kranjska
gora), a za Kostanjevicu patronati.


U gorenjskim šumama imaju susedna sela pravo paše za 4.444
grla normalne stoke, za 3.693 ovce i za 6 konja.


Patronati u Kostanjevici, kojih je po broju 11, nisu točnije uređeni.
Po iskustvu zahtevaju poprečno godišnje 2.500 predratnih
kruna izdatka.


Osim toga postoje još razna druga manja poslužna prava, koja
se opet s pravima, što ih ponekud ima verski fond, gotovo kompenziraju.


Ne smemo konačno prešutiti onih stalnih i velikih tereta za
sve ovakve posede, što proizlaze iz njihovog karitativnog, općenarodnog
i socijalnog značaja. Velik deo godišnjeg etata — mora se
svake godine izdati bilo badava bilo uz vrlo nisku cenu raznim žiteljima,
koji su stradali od požara ili povodnje, za izgradu i popravak
mostova, puteva. pregrada, crkava, škola, prosvetnih, društvenih i
ŠUMARSKI LIST 11/1924 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Šume verskog fonda i reparacije


vatrogasnih domova, za planinske pašnjačke zgrade, stanove i to


rove i za druge zgrade i popravke, zatim ogrev siromašnom stanov


ništvu i dr.


Katastralni čisti prihod svih verskofondovskih poseda
iznosi 29.800 K 16 fil.
Poprečna svota godišnjih prihoda u zadnjih 30
godina bila je oko 480.000 K, izdataka oko 300.000 K.
Svi h prihod a u 30 godišnjem razdoblju do uključivo 1918.
godine bilo je oko 14,400.000 K, a svih rashoda oko 9.000.000 K.


Točnih podataka za pojedine godine nije bilo, usled čega se
moralo računati poprečnim brojevima na osnovu raspoloživih po
dataka.


Kako je već bilo spomenuto, svi su ti nosedi za vreme rata
stradali. Popravljalo i uopće investiralo nije se ništa, tako da su putevi
propadali, zgrade se oštećivale i raspadale, kulturni radovi do
skrajnosti zaostali, a zaostale su i redovne revizije. Iskorištavanje
poseda, izuzev donekle seče, prešlo je sve granice racionalnosti.
Tako se oštetio i razneo inventar, zgrade su služile ukonačenju vojske,
pilane i žicare su radile svom parom, dok nisu bile pokvarene
i delomice uništene, vojničke i kriumčarske su puške streljale čak i
domaće koze, kad već nije bilo divljači, a ribolov su bombe i dinamitne
patrone posve devastirale. Čišćenje i racionalno iskorištavanje
planinskih pašnjaka (suvata) prestalo je, te su i pored onih prava
servituta, čitava stada stoke, naročito i konja, bila oterana u te šume
i u kulture bez svakog reda i zakona. Upravo ta pašna demoralizacija
u vezi sa velikim zanemarenjem pašnjaka jedan je od najtežih
kalamiteta, koje je zapustila vojna, jer će se teško moći popraviti,
a nikako bez velikih šteta po šumu, što će se još decenije
osećati.


Prema tome naša je vlada, čim je te posede preuzela, morala i
još će morati uložiti mnogo novca i rada, dok te posede popravi i
postavi bar donekle u normalno stanje.


Zaključujući ovaj prikaiz ne mogu inače a da ne apelujem na
stručnu i patriotsku svest naših šumara te da pitam: je li uopće moguće
da netko ispravno proceni ova velika i komplikovana imanja
ako nije vest i školovan stručnjak? Nije li moguće, da procena t>ristranog
stručnjaka bude i za 100 procenata viša nego li je faktična
realna vrednost poseda? — Poznato je, da su neka tri metra gole
stene na vrhu Triglava stajala diplomaciju dviju država mnogo napora
i mnogo teških hiljada- a znade se i to, da bi naš narod i sve
žrtvovao za ove naše svetinje. No svi ti i slični obziri kod procene
realne gospodarske vrednosti ne smiju da dolaze u obzir.


A nadajmo se, da nam neće trebati još po dva \ više puta naplaćivati
vrednosti dobara, koja su bez sumnje već danas naša, i
da će našim državnicima usDeti dokazati neispravnost takovog
zahteva. ako je, kako izgleda, defakto bio postavljen.


®.®