DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1924 str. 48     <-- 48 -->        PDF

.596 Lovstvo


. r i
i Lovstvo. |


Ing. Z. lurkalj (Ogulin):


Tamanjenje vukova.


Hoću da prikazem uspjeh trovanja vukova zimi g. 1923./24.
u području moje šumarije, kao i moja opažanja kod toga. Trovanje
preduzeo sam u srezu broj 8. Vrh Ponikve i u srezu broj 20.
Zagorska Kosa. U ta dva sreza, stoga razloga, što se tu najviše opažalo
vukova, a sdruge strane, što nisam više imao otrova. Od imovne
općine dobio sam 50 gr. strihnina, a sâm sam nabavio toliko.
Otrov je bio: Strychnin. nitricumi cryst. od tvrtke E. Merck, Darmstadt,
originalno spremljen u bočice od 25 gr. i plombiran.


No prije toga kazati ću, da je lugar sreza broj 8 Todor Kušić
u julu 1923. potamanio čitavo leglo od devet komada mladih vukova
i to na slijedeći način: Sjedio je u Ponikvarskom Vrhu (bukova visoka
šuma) u predjelu kod Hajdučke Pećine, oko 4 h. iza podne i
začuo po šušnju šum, uto vidi kako čopor mladih vukova trči preko
drage i ulijeću u jednu jamu kraj spomenute pećine. Nabrojio ih je
devet komada i opazio među njima dva poveća vučića. Jer je jama
bila duboko pod zemlju nije ih mogao prutom izgurati, niti dimom
van potjerati, stoga otvor jame zazidje sa kamenjem. Slijedećeg
dana ponese sa sobom gvozda i zapne ih unutra pred izlazom, a
otvor jame opet pregradi. Deseti dan nađe u gvoždima jednog, a
slijedeći dan drugog vučića t. j . ona dva poveća, od kojih bio jedan
muškarac, drugi ženka. Kroz slijedećih osam dana nije se više ništa
ulovilo, na to jamu otvori i gvožđe kući odnese. Kroz čitavo to vrijeme
nije stara vučica tamo dolazila, niti je lugar mogao gdje opaziti.
Kušić kaže. da je ostalih 7 vučića u jami od gladi skapalo, a ja
velim, da su ih ova dva jača poklali i izjeli. Na tu moju izjavu upućuju
me slijedeće predmnijeve. Za vrijeme rata našao je lugar kr.
šumarije jasenačke u jednoj jami proljećem ravno dvanaest komada
mladih vučića, među kojima su opet bila dva kaio pojača. Nitko živ
nije vjerovao, da bi jedna vučica toliki broj štenadi okotila, već su
držali, da su to štenci od dvije matere, dok ja i danas držim, da su
svi od jedne vučice. Lugar da ih lakše prenese k šumariji radi nagrade,
ubije 10 komada, a ona dva jača donese žive u Jasenak. Šef
šumarije dao ih je žandarm. poručniku B., koji ih je othranio i u
starosti od 6 mjeseci dalje svojim drugovima raspoklanjao. Dasad
je već prilično točno utvrdjeno, da se vučica svake godine ne pariodnosno
ne koti, t. j . ako se i pari, pa ako je uslijed slabe hrane: mršava,
ostane jalova. Tako, ako se oštenila u proljeću 1923., imala
bi se šteniti opet proljećem 1925. Vrijeme parenja pada od decem
ŠUMARSKI LIST 11/1924 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Lovstvo


bra do februara, a oko devet tjedana iza toga (nekoji kažu nakon
80 i 90 dana), koti se. Prema tomu vučica mladu vučađ, koju je u
travnju 1923. oštenila vodi sa sobom cijele dvije godine, dok mladi
vuci potpuno odrastu i svoj zanat posve izuče, tako da onda mogu
samostalno dalje živjeti. Budući pako- da se u takovim čoporima ne
vidi uz vučicu nikada više od 2—5 komada (iznimno je u vrijeme
parenja), a budući da znamo, da vučica koti uvijek više od 2—5
komada, ja dolazim do zaključka, da vučica, kad mlade od sise odbije
u pomanjkanju druge hrane one slabije vučiće (među kojima
su većinom ženke) jednostavno zakolje i sa svojom ih jačom djecom
izjede. Da je tome tako, nuka me na to i ta okolnost, što bi vukova
uza sve to. što ih dosta imade, moralo dva puta toliko više bitikad
bi se sva štenad što ih vučice pokote, odlegla i odhranila i
možebit da se i sama priroda na taj način pobrinula, da tih štetočinaca
previše ne bude.


Ovo je moje lično mišljenje i ja ga za sad iznosim tek, kao teoriju,
a daljnjim proučavanjem i opažanjem imati će se ta stvar potanje
ispitati i pravo stanje stvari utvrditi, na što gg. drugove ovim
upozoravam.


U oktobru godine 1923. jednog ranog i lijepog jesenskog jutra
pošao je isti lugar Kušić iz sela Ponikve uzbrdice kroz bujadnice u
svoj čuvarski srez. Kad je bio već blizu ruba šume. začuje iznad
ceste, što vodi u ponikve, viku i pikanje čobana, koji su čuvali ovce.
koze i goveda, obazrije se i nakon nekog vremena opazi, kako
stranom uzbrdo prema šumi! ; u pravcu prema njemu kasa veliki
vuk. koji je bio od njega daleko tada oko 1 kim. Kad se vuk primakao
k njemu na nekih 500 m. i kad je vika čobana prestala, dolazio
je sa strane prema vuku jedan čobanski crn pas, koji za vuka
očito nije znao. Kad se pas primakao vuku na nekih 150 koraka,
vuk ga je opazio i u taj čas se stulio i prilegao k zemlji uza jedan
plot- te je izgledao kao jedna daska ili komad drveta na zemlji. Međutim
se pas nečem dosjetio i otišao opet natrag prema čobanima.
Vuk se malo pridigao, okrenuo glavu i gledao natrag za psom, dokle
god je zamakao. a onda pošao korakom napred, stigao do stazekojom
je lugar pred četvrt sata prošao i, tom stazom nastavio dalje.
Kad je lugar, koji je bio zaklonjen za jednim grmom, vidio, da vuk
uz dobar vjetar ide ravno na njega, klekne i pripremi pušku za pucanje.
Vuk mu je došao na 30 koraka a onda valja da ga je osjetio
i zastao, u taj tren plane hitac vuk poskoči na stranu, odmah opali
po rebrima i drugi put iz dvocijevke krupnijom sačmom (PP) i vuk
se izgubi kroz bujad u jednu duboku dragu, gdje ga lugar zateče na
mjestu još živa i dotuče kolcem po glavi. Ubijeni egsemplar bio je
mužjak, dugačak od vrha gubice do kraja repa 2 m, od čega sam
rep 40 cm., boje na žute i mrke sa tamnijom prugom po leđima i
repu, težak oko 50 kg.


Prema dosadanjem mom iskustvu imade vukova dvoje dlake.
Jedni imaju mekšu dlaku sa gustom vunastom podlogom, zvanom
nodmašak . iz kojesa strše pojedine dulje dlake, zvane os. Takove
dlake bio je gore spomenuti primjerak. Drugi imaju oštriju
ŠUMARSKI LIST 11/1924 str. 50     <-- 50 -->        PDF

598 Lovstvo


četinastu dlaku, bez podmaška, jednačije duljine, po trbuhu i prsima
dosta rijetku, svijetlo sive i crnkaste boje i nešto kraćeg repa. Kad
se takovo krzno ustroji i upotrebi, kao prostirač (Teppich) trajnije
je od onog prvog.


Početkom januara 1924. počeli smo sa trovanjem. Kao meke
rabili smo, u pomanjkanju boljega mesa, ubijene pse i mačke, koje
su se skitale. Lugar sreza Zagorske Kose J. Dujmić natrovao je dva
psa i dvije mačke, kojima je prije dlaku opalio, da ih zvijerad prije
zanjuši. Dujmić je trovao po metodi nadlovca Simeta, to jest strihnin
u maslacu metao je u strvinu, dok je Kučić trovao po svojoj metodi
t. j . metao je strihnin neposredno u meso i tako pripravio dva
psa.


Čitav januar 1924. stajale su meke netaknute u srezu Vrh Ponikve.
Početkom februara ubio je lugar Kušić još jednog psa i ostavio
ga neotrovana na rubu sreza, da se meče lisice. Vračajući se
nekoliko dana iza toga mimo tog psa, ustanovi, da su došla tri vuka
i psa izjeli, ostala je tek glava i nešto mesa na vratu sa oglodanom
hrptenjačom. Kušić sa svojim kvarnim čekićem zasiječe na dva
mjesta u pasju glavu i uspe u te zasjeke strihnina, kojega je sa sobom
nosio. Slijedeći dan idući u srez pođe tuda i nađe deset koraka
daleko od pasje glave otrovanu vučicu. Ležala je u snijegu na leđima
tako, da su joj sve četiri noge iz snijega okomito u vis stršile,
jezik si je sav zubima sasjekla i snijeg okrvavila. Na meki se
opazilo, kako je tek jednim ugrizom u pasji vrat zagrizla baš u
mjesto, gdje je bio strihnin; to je podjedno i dokaz, kako strihnin
brzo i smrtno djeluje, dok je svjež i dok dugo ne leži u meki. Vučica
je bila duga, od vrha gubice do kraja repa 1.80 m., rep sam
35 cm., teška oko 40 kg., dlake oštrije i četinaste bez podmaška:kako je gore potanje opisano, krzno vrlo lijepo.


Obilazeći redovito meke u polovici februara ustanovi Kušićda
su došla tri vuka i pojeli čitavog jednog natrovanog psa i pošli
dalje u šumu, no kako je to jutro počeo padati nanovo snijeg mogao
je Kušić slijediti trag tek jedan kilometar, a dalje je snijeg tragove
zameo. U maju, kad je snijeg okopnio, našao je Kušić izvan svog
sreza u općinskoj šikari sva tri otrovana vuka nedaleko jednog od
drugog, ali su se raspali već toliko, da im nije mogao spol ustanoviti.


Kod lugara Dujmića u Zagorskoj kosi nestalo je dviju mačaka
još u januaru ove godine i to na smrznutom snijegu, tako te nije mogao
ustanoviti, tko ih je i kamo odnesao ili odvukao. Početkom
februara došao je jedan vuk i pojeo čitavog otrovanog psa. Dujmić
je slijedio trag po suhom snijegu, koji je na stari smrznuti, koji je
držao, napadao. Nakon 2 km. vuk je stao amo tamo krivudati i pod
jednim grmom izbljuvao psa u komadima, kako ga je pojeo i osim
toga je izbljuvao kozje dlake, koja mu je otprije ostala u želucu i
nastavio put. Slijedeći trag dalje došao je Dujmić do šumskih čistina,
gdje je bura imala jači mah, i suhim snijegom isprekidala i
spremela trag tako, da ga lugar nije mogao dalje odbijati, niti je mogao
ustanoviti, što se sa vukom konačno dogodilo.
ŠUMARSKI LIST 11/1924 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Lovstvo 599


Prema tome lugar Kušić je potamanio 14 komada vukova, a
može se sigurnošću kazati, da je i Dujmićev vuk zaglavio, prema
tome bilo bi prošle zime u mojoj šumariji potamanjeno ukupno 15
komada vukova, od toga 9 komada mladih.


Rezultat toga trovanja u srezu Vrh Ponikve odmah se ukazao.
Od mjeseca maja nije se više u tom srezu i okolici sela Ponikve
niti jedan vuk vidjavao, niti je ljetos kakova šteta na blagu
tamo počinjena. U srez se doselilo pet komada srna dva srnjaka i
tri srne, koliko je ljetošnje jaradi bilo, nisam mogao ustanoviti.
Jedan srnjak bio je osobito jak, sa rogovima preko 30 cm. visokim.
Opet se počelo po srezu vidjavati grebotine i ležaji od srna, a po
mladim stabalcima gulio je srnjak koru sa rogovima. Pred desetak
godina sijalo se po Vrhu jelovo sjeme, po plješinama bukove visoke
šume, radi pokusa. Sjetva je mjestimice uspjela i danas tamo imade
kržljavih jelića od 1 m. visine. Oko tih jelića srnjak je sve izgrebao.
da su žile gole ostale, a nekoja slabija stabalca srnjak je jednostavno
rogom pothvatio i iščupao. Interesantno je, kako se srnjak voli
zabavljati sa onom vrsti drva. koja je u reviru rijetka.


Početkom ovoga mjeseca (oktobra), kad je lugar Kušić došao
k šumariji, pitam ga, što radi moj srnjak. Odgovara mi, da ga nema.
da su se doklatili u Vrh odnekud opet tri vuka i sve srne rastjerali
ili uništili, tako da nema sada niti jedne srneće dlake u reviru.


U srezu Zagorska kosa i ispod njega po selima Desmerice,
Dujmićselo i Salopekselo harači jedan čopor od šest komada vukova,
među njima jedan bije l (biti će stara vučica svijetlo sive
dlake). Pred par dana jedne noći u Salopekselu zaklali su i izjeli četiri
čobanska psa, a dnevno prave štete na domaćem blagu.


Zanimivo je, da su se vukovi sada, kad su dovršili; svoj krvavi
posao sa srnama po planinama, povukli bliže k selima u niske
šume i općinske šikare, tako da ih sad po šumama drž. šumskog
erara i udaljenijim šumama ogulinske imovne općine mnogo manje
imade, nego pred dvije, tri godine. Jasno je, da se povlače za
hranom.


Čeka nas dakle opet nova borba, ako budu snijeg i zima povoljni
za trovanje.


<...


Šumarski List br. 11.