DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1924 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Literarni pregled — Službene vijesti


ČEŠKA LITERATURA..
Uredništvo je primilo ove knjige:
Chadt (iSevëtinsky) : »Kvëtena« (Flora), Pisek, 1921. Str. 306.


— »Duležitost lesniho hospodârstvi v republice Československe« (Važnost
šumskoga gospodarstva u republici Čeboslovačkoj), Prag, 1921. Str. 15.
Frič: »Zužitkovani dieva« (Iskorištavanje drveta), Prag 1922. Str. 26.
.....: »0 obnove lesa« (Popularno pisana knjiga »0 zaštićivanju i obnovi šuma),


Prag, 1922. Str 65.


Chadt (Sevëtinsky): »Soupis druhu rostlin« (Popis biljnih vrsta), Pisek, 1922.
Str. 24.
»Smernice opatreni a prostredku proti bekyni mnišce« (Mjere i sredstva
protiv monaha [Lymantria (Liparis) monacha]). Naredjenje minist.
za poljoprivredu, Prag 1922. Str. 16.


Dr. Prohâzka: »Človek, les a strom« (Čovjek, šuma i stablo [drvo]), Prag 1923.
Str. 62.
.....: »Z mych zkušenosti o bekyni sosuové« (Moja iskustva o monahu). Prag
1923. Str. 78.


Frič: »Lesni stelivo a jeho vyznam« (Šumska stelja [prostirka] i njeno značenje).
Prag 1924. Str. 25.
»Organisace lesni sprâvy v Češkoelovensku« (Organizacija šumske
uprave u Čehoslova&koj). Prag. Str. 41.


Cerny: »0 drevinah čeških lesu« (0 drveću čeških šuma). Prag 1924. Str. 67.


Frič:
»Peče o maly lesni majetek« (Briga o malom šumskom posjedu). Prag 1924.
Str. 107.
»Dedičnost a puvod semene a jich vyznam pro praksi« (O nasljedjivanju
i porjeklu sjemena te njihovoj važnosti po praksu). (Posebni
istis iz »Lesmeka pr&ce«, god. III.). Ugr.


1
Službene vijesti. 1


........ . ......... .......


....... .. .. ..... .. 2. ....... .. .. ... 36.556 .......... ..: ..
......... .......... ......... .... .......... ..... ..... .........
......... .... ............ .... . ....... ...... ......, ..............
........ .... .......... ..... ..... ......... .... y ........;
.. ......... .... .......... ..... ..... ......... .........
.... ............ .... . ....... ..... .. ......, ........ ........
........ .... .......... ..... ..... ......... .... y .......:
ŠUMARSKI LIST 11/1924 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Službene vijesti


.. ......... .... .......... ....... ..... ......... .... y ..........
..... .........., ........ ........... .... .......... .... .....
.... ......... . .. ......... .... .......... ....... ..... .........
.... y ...... ...... ............, ......... .... .......... .....
..... ............ .... .. ......, — ... no ....... .......


........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 14. .......
... ...... ... 38.950 ........ je .. ...... ...... ......, ...........
........-........... ......... .... .......... ...... ..... ......
...... y ......... ........; ....... ...... .. 14. ....... ... ......
... 38.051 ........ je .. ........... ........-........... .........
.... .......... ...... ..... ......... .... y ....... .........
........, ............ ......... ........ .. ....... .........
..... y .....


...... .. .. ..... .. 12. ....... ... ...... ... 38.161 ..........
..: .. .......... .... .......... ....... ..... ......... .........
.... .... . .... .... ....., ......... .... .......... .... ..... Ka......
........ .... . .......; . .. .... ........ ....... ....
. ....... .... .......... ....... ..... ........ ........., .........
.... .......... ..... ..... ......... ......... .... ............
.... . ......., — ....... no ....... .......


...... .. .. ..... .. 12. ....... ... ...... ... 38.162 .........
je .. .... ........... ...... .... .......... .... ..... ......... .........
.... ............ .... . ....... ....... ..........., .........
.... .......... ..... ..... .... ..........


........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 15. .......
... ...... ... 38.044 ........ je .. .........-........... ........ ....
.......... ...... ..... ......... .... y ....... ...... .......,
............ ......... ........ .. ........... ......... .........
y .......; ....... ...... .. 15. ....... ... ...... ... 38.048 ........
je: .. ......... ............. .... ..... . ..... ...... ......
y ........ .... ..... .........., ......... ............. .... ..........
.... ..... ...... ...... .. ....., . .. ......... ........
.... .......... .... ..... ......... .... y ....^... ..... .........,
......... .......... .... .......... .... ..... ...... ......
.. ....., — ....... no ....... ....... ....... ...... .. 14. .......
... ...... ... 38.047 ........ je .. ........... ..... .......... .......
..... ...... ...... y ........ .... .... ......., ........ .... ........
..... y ........; ....... ...... .. 14. ....... ... ...... ...


38.049 ......... je no ....... ...... ...... .. ...., ....... ..........
.... .......... .... ....., .. ......... .... y ......., ..
...... ...... .. .....;
........ ........ ....< . ....... ....... ...... .. 25. .........
.. .. ... 32.756 ........ je .. ........ ............ ..... ..........
....... ..... ... ......... ..... y ........ ...... ....., .... ..........
.. ......... ....... .. .........-............... ...... ...
......... .... y ........; ....... ...... ... 18. .......... ... ......
34.660 ...... je y ..... ...... ..... ........., ......... ..... ..........
..... ..... ...... ...... y ...... ........., . ...... ..
....... no ......... .......... ......, .... .. no ........ ...... ...
ŠUMARSKI LIST 11/1924 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Službene vijesti


....; ........ ..... .. 18. ......... .. .. ... 34.664 ......... je no .......
......: ....... .. ........, .... ...... .... .......... ....
..... .. ...... ...... y ......... sa ...... ...... y .......;
...... ......, .... ...... .... .......... ...... ..... .. ......
...... y ....... .. ...... ...... y .. .....; ...... .. ...........,
<>... ....... .... .......... ...... ..... .. ...... ...... y ..... ..
...... ...... y ........; ........ ....., .... ...... .... ..........
...... ..... .. ....?;. ...... y ........ .. ...... ...... y .....;
....... ......, ......... .... .......... ...... ..... .. ......
...... y .. ..... .. ...... ...... y .......; ..... ........, .........
.... .......... ...... ..... .. ...... ...... y ........ ..
...... ...... y .........; ....... ...... .. 23. ......... .. .. ...


35.144. ........ je .. ...... ..... .......... ....... ..... ......... .........
.... ............ .... . ....... ...... ....., ..........
.......... .... ......... . ........ .........; ....... ...... .. 24.
......... ... ...... ... 35.421 ...... je ....... .. ....... ......
...... ........, ......... ........ .... .......... .... ..... ...fKe
...... ........ y ........; ....... ...... .. 25. ......... .. ..
... 35.345 ........ je .. ........... ............. ..... .......... .....
..... ......... .... .. ...... ....... ......., ........... ..........
.... ......... .. ......... ....... .. ........ .............;
....... ...... .. 24. ......... ... ...... ... 35.422 ........ je .. ..........
..... .......... ..... ..... .......... ............. .........
......... .... ........... .... . ....... ...... ...........,
.... ......... ....... ....... ..... y ..... .....
........ ........ .... n ....... ....... ...... .. 9. .......
... ...... ... 36.952. ........ je .. ......... ............ ..... ..........
....... ..... ... ......... .... y ........ ..... .. .........,
.. oca^r ....... .........; ....... ...... .. 13. ....... ... ...... ...


37.620 ........ je: .. ......... ...... ..... .......... ....... .....
...... ...... y ...... ......... ..... ...., .... ......... ....
....., . .. ......... ..... .......... .... ..... ...... ...... y ......
.......... ..........., .... ......... .... .....; ........ ......
.. 13. ....... ... ...... ... 37.624 ........ je .. ................ .........
..... .......... ..... ..... ...... ...... y ..... ......
..... .. ..........., .......... ...... ..... .......... ..... .....
Mecne ..... .... y .....
ISPRAVAK.
Na strani 481. »Šumarskog Lista« redak četvrti, mjesto:
»III. Analiza modernih metoda i uredjivanja«
mora stajati:
»III. Analiza modernih metoda uredjivanja«.


Šumarski List br. 11.
ŠUMARSKI LIST 11/1924 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Broj 4841/1924.


Dražila tafei stabala


Dana 12. novembra 1924. u 10 sati do podne prodavati
će se javnom dražbom putem pismenih ponuda kod šumskogospodarstvenog
ureda imovne obćine križevačke u Bjelovaru


5.158 hrastovih stojećih stabala u šumi Sikavi-Cališću procjenjenih
8,702.857 dinara.
Kupac imade platiti prvu polovicu kupovnine odmah po
odobrenju dražbe, a drugu polovicu do 1. oktobra 1925.
Spomenuta šuma leži u području šumarije broj I. Sv. Ivan
Zabno, a udaljena je dva i pol kilometra od kolodvora Crkvena
na željezničkoj pruzi Križevac-Bjelovar.


Pobliži dražbeni uvjeti^stoje na uvid kod podpisanog ureda
i šumarije broj I. Sv. Ivan Zabno.


U Bjelovaru, dne 12. oktobra 1924.


Smnapsho-eospodapsfuenl uped .´... ..... općine


Broj 10.894. — 1924.


OGLAS DRAŽBE HRASTOVIH STABALA.


Dana 8. novembra 1924. prodavati će se putem javne pismene dražbe u
uredu kr. kotarske oblasti u Našicama 2082 hrastova stabla stojećih i obilježenih
rednim brojevima u šumi Valenovac—Srednjak z. z.-ce Donja Motičina u poreznim
općinama Feričanci i Gazije, a uz iskličnu cijenu od 229. 745 Din. (dvije stotine
dvadeset i devet tisuća i sedam stotina četrdeset i pet Dinara). Pismene ponude
biljegovane sa 100 D., te obložene žaobinom od 10% isklične cijene bud u gotovu
novcu ili uložna knjižica kojeg jakog domaćeg novčanog zavoda imadu se predati
u uručbeni zapisnik kr. kotarske oblasti u, Našicama najkasnije do 11 sati prije
podne dana 8. novembra 1924. Kašnje predane ponude ili brzojavne ponude neće
se uvažiti. Rok sječe, izradbe i izvoza stabala je do 31. marta 1926.


Šuma je udaljena od željezničke stanice Feričanci 2.5 kim. Dražbeni uvjeti
i procjenbeni elaborat, kao i pobliže upute mogu se uvidjeti za vrijeme uredovnih
sati kod kr. kotarske oblasti u Našicama.


U Našicama, 12. oktobra 1924.


Kr. kotarska oblast.


Broj 12.325. — 1924.
OGLAS PONOVNE DRAŽBE HRASTOVOG OGREVNOG DRVETA I HRASTOVOG
DRVENOG UGLJENA.


Na osnovu naredjenja Ministarstva Šuma i Rudnika od 30. jula 1924. broj


29.909. prodavati će se kod kr. Direkcije Šuma u Zagrebu dana 10. novembra 1924.
u 11 sati do podne 5119 prost, metara hrastovog ogrevnog drveta u složajima (surama),
zatim 2072 pr. metara hrastovog ogrevnog drveta složenog u kope za pa


ŠUMARSKI LIST 11/1924 str. 69     <-- 69 -->        PDF

lenje ugljena i oko 1350 prost, metara hrastovog drvenog ugljena u ...... u
šumi Medjedjak sjekored VI. kod Volinje, područja kr. Šumske Uprave Kostajnica.
Od željezničke stance Volinja do šume vodi uskotračna šumska konjska željeznička
pruga do sredine šume u dužini od po prilici 7 (sedam) kilometara.


Islična cijena za sve gorivo hrastovo drvo je paušalno 107.865 D slovima:


jednastotinasedamhiljada osamstošestdesetpet dinara, a za drveni ugljen paušalno
198.750 Dinara, slovima jednastotinađevetdesetosamhiljada sedamstopedeset


dinara.


Nudioc ima da uplati u ime vadiuma 10% (deset postotaka) od isklične
cijene.
Licitacija će se izvršiti po propisima zakona o Državnom Računovodstvu, a
naročito se ističu ovi uslovi:


1. Ponude (oferti) se moraju stavljati za cjelokupno ogrevno drvo zaseMce
i za drveni ugljen zasebice, pa se prema tome isključuje kumulativna ponuda.
Ali jedna te ista oferta može sadržavati ponude i za drvo i za ugljen, nu u tome
slučaju mora ponuda za svaki objekt biti zasebice označena.
2. Ponude (oferti) taksirane sa 100 (stotinu) dinara imaju se predati u valjano
zapečaćenom omotu. Ponudjene svote moraju biti ispisane rukom i tintom,
a izražene arapskim brojkama i pismenima. Na omotu ponude mora biti napisano:
»Ponuda od ponudjača za ogrevno drvo i drveni ugljen, koje kr.
Direkcija Šuma u Zagrebu prodaje na licitaciji dana 10. novembra 1924.
3. Ponude se imadu predati najkasnije do 11 sati dana 10. novembra 1924.
komisiji, koja će izvršiti licitaciju. Predaja ponuda vrši se u kancelariji šefa potpisane
Direkcije.
Kod predavanja ponuda ima ponudjač predati komisiji i revers (potvrdu)
kućne blagajne ove Direkcije, da je položio gore označeni vadium, nadalje svjedočanstvo
o svojoj nadmetačkoj sposobnosti i konačno uvjerenje, da je svoju radnju
prijavio pores´kim vlastima i platio porez za tekuće tromjesečje.


U ponudi treba nudioc izrično da izjavi, da su mu uslovi licitacije i ugovora
dobro poznati i da ih u cjelosti bez prigovora prihvaća. Ponude podnesene poslije
odredjenog roka, nadalje telegrafske i konačno ponude, koje ne odgovaraju
uslovima ove objave, uslovima licitacije i ugovora, ne će se uzeti u obzir.


4. Kupovnina se ima uplatiti najedamput u roku od 14 dana nakon obavjesti
kupca, da je licitacija odobrena.
Kod uplate kupovnine dužan je kupac platiti još 6% (šest postotaka) od
cijele kupovnine u fond za pošumljivanje, 0.2% (dvije desetine posto) za zakladu
2a uzgoj djece šumarskih činovnika i propisane takse na ugovor.


Svi pobliži uslovi licitacije i uslovi ugovora mogu se saznati u radno
vrijeme, kod kr. Direkcije Šuma u Zagrebu i kod kr. Šumske Uprave u Kostajnici.
U Zagrebu, dne 15. oktobra 1924.
Kr. Direkcija Šuma.


Broj 6316. — 1924.
OGLAS DRAŽBE IZRADJENOG BUKOVOG OGRIJEVNOG DRVA.
Kod potpisanog šumsko-gospodarstvenog ureda brodske imovne općine,


prodaje se dne 11. studena 1924., putem pismenih ponuda, na stovarištu brodske
imovne općine u Latinovcu (pruga Osijek—Kapela Batrina) 20.000 prost, metara
bukovih cjepanica I. vrsti, uz cijenu od 2.450 Dinara od 10 tona u Latinovcu.
ŠUMARSKI LIST 11/1924 str. 70     <-- 70 -->        PDF

Žaobine 5% u pupilarno sigurnim papirima.
Sa taksenom markom od 100 Din. providjene, dobro zatvorene ponude
valja predati najzad do 10 sati gore rečenog dana kod uručbenog zapisnika gospodarstvenog
ureda u Vinkovcima, a brzojavno, naknadno i ispod isklične cijene ponude
neće doći u raspravu.
Napoeebni dražbeni uvjeti mogu se viditi svakog dana za vrijeme uredovnih
sati kod potpisanog ureda i kotarske šumarije u Pleternici.


Vinkovci, 15. listopada 1924.


Šumsko-gospodarstveni ured brodske imovne općine.


Broj 7315. — 1924.


OGLAS DRAŽBE HRASTOVIH KLADA.


Na temelju drvosječne osnove za godinu 1923.,´24. odobrene riješenjem Ministarstva
Šuma i Rudnika Glavne Šumarske Direkcije od 19. kolovoza 1924. broj:


31.620. prodavati će se dne 11. studena 1924., kod šumsko-gospodarstvenog ureda
Brodske imovne općine u Vinkovcima, slijedeće hrastove klade:
Tek.
br.
1
Potječe iz sreza
Cunjevci
Jošava
Broj
klada
1.644
273
m3
3.660
734
Procjenbena
vrednost
1,756.800
252.320
Opaska
Izradjeno od
suhareva
Isto
Ukupno . . . 1.917 4.394 2,009.120


Žaobina 5% u pupilarno sigurnim papirima. *


Sa taksenom markom od 100 Din. providjene dobro zatvorene ponude, koja
ima glasiti ovako:


»Ponuda za veleprodaju hrastovih klada brodske imovne općine dne 11.
studena 1924.« valja predati najzad do 10 sati gore rečenog dana kod uručbenog
zapisnika gospodarstvenog urdea u Vinkovcima, a brzojavno, naknadno i ispod
isklične cijene ponude, neće doći u raspravu.


Naposebni dražbeni uvjeti mogu se viditi svakog dana za vrijeme uredovnih
sati kod potpisanog ureda.


Vinkovci, 15. listopada 1924. .


Šumsko-giospodarstveni ured brodske imovne općine.
ŠUMARSKI LIST 11/1924 str. 71     <-- 71 -->        PDF

Broj 7317. — 1924.
OGLAS DRAŽBE HRASTOVIH STABALA.


ta


c


"S °


.22/«


o ai
° >


a


Udaljenost od
želj stanice
Bosula ili Save
Kupac mora na sje


čini ostaviti imovnoj


općini najmanje


ogrevnih drva


».


a


Kubnih metara
gradje


Broj stabala


es


M


..


a


A


O


o


a.
E


>o


ai


M


»..


-G


91 O


0)


M


e


Cu


a>


(. ha


trn


S


>N 3


M


a


´S


m


01


0


3


3


Din km ... m


m


Raje-


Radje


vo 1 111 111


novci


888 895.752 12 400


selo


br. 45
2 Luščić 525 525 3419 3,482.808 3 50 2100 manjka


Cerna


Krivsko


3 179 1229 899.486 12 860


179


Ostrovo


Otok 4 Gradma 1088 1088 6115 4,903.960 10 4077


Kunjevci


5 367 1 368 2942 2,092.784 6 1468


sjeća 1919


Vinkovci


Kunjevci


6 219 1095 948.440 6 876


219


sjećal920


U l u p n o 2 489 1 2490 15688 13,223.230 9781


Žaobina 50/° u pupilarno sigurnim papirima.


Sa taksenom markom od 100 Din. providjene dobro zatvorene ponude, koja
ma glasiti ovako :


„Ponude za veleprodaju hrastovih stabala brodske imove općinne dne 11.
studena 1924"" valja predati najzad do 10 sati gore rečenog dana kod uručbenog
zapisnika gospodarstvenog ureda u Vinkovcima a brzojavno, naknadno i ispod


sklične cijene ponude, neće doći u raspravu.


Naposebni dražbeni uvjeti mogu se viditi svakog dana za vrijeme uredovnih
sali kod potpisanog ureda"


Vinkovci, 15. listopada 1924.
Šumsko gospodarstveni ured
brodske imovne općine.
ŠUMARSKI LIST 11/1924 str. 72     <-- 72 -->        PDF

Broj 987. — 1924.


PRODAJA CRNOGORICNOG DRVETA.


Kod šumske uprave u Olovu prodavače se u petak dne 14. novembra 1924.
u 3 sata popodne putem javne usmene dražbe oko 350 m3 crnogoričnog drveta od
sušika, izvala, te od kukaca napadnutih stabala u šumi »Barice« odjel 40., 41.,.
42., u blizni stanice Soluna, uz poprečnu iskličnu cijenu od 18 dinara po 1 m3
na panju.


Stabla se mogu u svako doba na licu mjesta pogledati, a posebni uvjeti
prodaje stoje reflektantima za vrijeme uredovnih sati na slobodan uvid kod šumarije
Olovo.


Svaki nudioc polaže prije početka dražbe taksenu marku od 100.— Din., te
vadij od 630.— dinara.


Dostalac snosi sve troškove ovog oglasa, ima da plati 6% od izlicitirane kupovnine
u fond za pošumljivanje, te polaže 10% jamčevine od cijele kupovnine,,
koja se nakon realizovanja povraća.


Dražba se neće održati ako istoj ne pristupe makar tri ozbiljna reflektanta.


Direkcija Šuma bira slobodno medju ponudama i može sve bez navadjanja
razloga odbiti.
Do riješenja vezani su nudioci na svoje ponude.
Olovo , dne 15. oktobra 1924.


Šumska uprava.


.... 6661—1924.


...... .......
......... . ...... ...... .. 14. ........ 1924. .......


....... ce .... ..... ........ ...... ..... ........ ....... ..
........ ... ...... ...... ......... y ..... ...... ... .. 5102 .........,
805 ........., 279 ......... .......


..... .... ......... je .. 1738 .3 ........ ......., . 1768 .3 ......,
129 .3 ........ ....... . 395 .3 ...... .. 25 .3 ........ ....... ir
157 .3 .......


.... je ....... 9 .. .. .......... ....... ...... . 3 .. ..
..... .... .....
........... ........ .. .... ....... je 572.000 ......, a .......


58.000 .......
.... ........ . 8.2% y ... ........ ...... . ...... ....... .....
je ..... ... ...... ......... ....... y .......... ... .........
... ....... ..... .. 100.000 ...... .. ...... ......... ..... y .....
...... ....


. ...... .... ....... .. ......, .. .. .. ... ...... ....... ...
. ....... ..... ......., .. .. ... y ....... ........ . .. .. ce .........


... .. ...... ...... . ......... .... ..... .. ..... 1925. .......


.. ........ ...... .. 100 ......, ........., ..... ......... ......
.... ....... .......... 14. ........ .. 11 .... ... .......... ...
..........


....... ...... .......... . ....... .... ce ....... .. ......
....... ... ... ......... .... y .......... .. ... ... ...... ......
y ..........


........, ... 24. ....... 1924.


Kp. ......... .....
ŠUMARSKI LIST 11/1924 str. 73     <-- 73 -->        PDF

Broj 11.639. — 1924.
OGLAS.
Kr. Direkcija Šuma u Zagrebu prodavače pismenom licitacijom dana 17.
novembra 1924. u 11 sati prije podne u deset prodajnih skupina ove sječine:


Na području kr. Šumske Uprave u Jasenku.


I. U sjekoredu V. okružje 6/83 jelovih 709 stabala procij. na 2127 m3 tvoriva
i 557 m:l goriva, bukovih 2025 stabala procjenjeni na 1892 m3 tvoriva i 2496
m3 goriva, te javorovih 36 stabala procjenjeni na 47 m3 tvoriva uz iskličnu cijenu
od 177.386 Dinara. Vadium 17.800 Dinara.
II U sjekoredu V. okružje 5/82 jelovih 272 stabla procjenjeni na 1064 m3
tvoriva i 220 m3 goriva; bukovih 613 stabala procjeni na 868 m3 tvoriva i 968 m3
goriva, te javorovih 12 stabala procjeni; na 20 m3 tvoriva uz iskličnu cijenu od


88.328 Dinara. Vadium 8.900 Dinara.
III. u sjekoredu V. okružje 3/79 jelovih 719 stabala procjenjeni na 2099
m3 tvoriva i 704 m3 goriva, bukovih 2624 stabla procjenjeni na 2341 m3 tvoriva
i 4032 ni3 goriva, te javorovih 27 stabala procijenjeni na 46 m3 tvoriva uz iskličnu
cijenu od 239.627 Dinara. Vadium 24.000 Dinara.
IV. U sqekoredu V. okružje 2/ 78 jelovih 205 stabala procjenjeni na 776
m3 tvoriva i 85 m3 goriva, bukovih 674 stabla procjenjeni na 808 m3 tvoriva i
1038 m3 goriva, te javorovih 21 stablo procjenjeni na 51 m3 tvoriva uz iskličnu
cijenu od 87.005 Dinara. Vadium 8.700 Dinara.
V. U sjekoredu VI. okružje 6/98 jelovih 134 stabla procjenjeni na 362 m3
tvoriva i 44 m3 goriva, bukovih 875 stabala procjenjeni na 689 m3 tvoriva i 1006
m3 goriva, te javorovih 31 stablo procjenjeni na 48 m3 tvoriva uz iskličnu cijenu
od 83.503 Dinara. Vadium 8.400 Dinara.
VI. U sjekoredu VIII. okružje 1/124 jelovih i omorikovih 590 stabala procijenjeni
na 1334 ni3 tvoriva i 120 m3 goriva, bukovih 1010 stabala procjenjeni
na 585 m3 tvoriva i 1695 m3 goriva uz iskličnu cijenu od 166.690 Dinara. Vadium
16.700 Dinara.
Na području kr. šumske Uprave u Fužini.
VII. U sjekoredu VI. okružje 3/5 bukovih 6500 stabala procijenjeni na 255
m3 tvoriva i 1653 m3 goriva uz iskličnu cijenu od 46.830 Dinara. Vadium 4700
Dinara.
Na području kr. Šumske Uprave u Ravnoj gori.


VIII. U sjekoredu I. okružje 2/4 i 3/7 bukovih 457 stabala procijenjeni na
496 m3 tvoriva i 501 m3 goriva uz ickiičnu cijenu od 34.269 Dinara. Vadium
3500 Dinara.
IX. U sjekoredu I. okružje 4/10 bukovih 623 stabla procijenjeni na 937 m3
tvoriva i 914 m3 goriva uz iskličnu cijenu od 76.558 Dinara. Vadium 7.700 Dinara.
X. U sjekoredu II. okružje 2/3 bukovih 971 stablo procijenjeni na 1316 m3
tvoriva i 1358 mf goriva uz iskličnu cijenu od 70.168 Dinara. Vadium 7100 Dinara.
Licitacija će se izvršiti po propisima zakona o Državnom Računovodstvu, a
naročito se ističu ovi uslovi:
Sa 100 Dinara taksirane i dobro zapečaćene ponude valja predati kod
podpisane Direkcije najkasnije do 11 sati dana 17. novembra 1924.
Na omotu ponude ima biti jasno ispisano: Ponuda za sječine, koje kr. Direkcija
Šuma u Zagrebu prodaje na licitaciji dana 15 novembra 1924.
ŠUMARSKI LIST 11/1924 str. 74     <-- 74 -->        PDF

U ponudi mora nudioc izrično da izjavi, da su mu svi uslovi licitacije i ugovora
dobro poznati i da ih u cjelosti usvaja. Kod predavanja ponude ima ponudjač
komisiji predati i revers (potvrdu) kućne blagajne podpisane Direkcije, da
je položio gore označeni vadium, nadalje svedočanstvo o svojoj nadmetačkoj sposobnosti
i konačno uverenje, da je svoju radnju prijavio poreskim vlastima i platio
porez na tekuće tromesečje.


Ponude podnesene posle odredjenog roka, nadalje telegrafski i konačno
ponude, koje ne odgovaraju uslovima ovog oglasa, uslovima licitacije i ugovora,
neće se uzeti u obzir.


Kupovnina se ima platiti za skupine VII. i VIII. u dva jednaka obroka i to:
prvi obrok u roku od 14 dana od dana obaveštenja, da je licitacija odobrena, drugi
obrok prije početka izvoza izradjene robe, ali najkasnije do 31. aprila 1925. dočim
za skupine I. do VI., IX. i X- ima se kupovnina uplatiti u tri jednaka obroka i to:
prvi obrok u roku od 14 dana od dana obavještenja, da je licitacija odobrena,
drugi obrok prije početka izvoza prve trećine izradjene robe, ali najduže do 30.
aprila 1925. i treći obrok prije početka izvoza druge trećine izradjene robe, ali
najduže do 31. prosinca 1925. (pete).


Kod uplate prvog obroka kupovnine, dužan je kupac platiti još 6% u fond
za pošumljenje i 0.2% za uzgojnu zakladu šumarskih činovnka od cijele kupovnine,
te propisane takse na ugovor.


Rok za izradbu i izvoz ustanovljuje se do 31. marta 1926. (šeste).


Ostali uslovi licitacije i uslovi ugovora mogu se saznati u radno vrijeme
kod kr. Direkcije Šuma u Zagrebu, te kod kr. Šumske Uprave u Jasenku, Fužini
i Ravnoj gori.


U Zagrebu, dne 10. oktobra 1924.


Kr. Direkcija Šuma.


Broj 1868.
OGLAS.
Kod šumske uprave u Srednjem (kod Sarajeva) prodavače se u subotu dne


22. novembra 1924. u 11 sati putem javne usmene : pismene dražbe oko 350
prostornih metara bukovog ogrijevnog drveta uz prosječnu iskličnu cijenu od
30.75 Dinara
na panju u šumskom predjelu Selište
Svo ovo drvo može se u svako doba u šumi, a posebni uvjeti prodaje za
vreme
uredovnih sati kod šumske uprave u Srednjem, pregledati.
Svaki nudioc mora prije oočetka dražbe da položi vadij u iznosu od


1.075.25 Dinara, bilo u gotovu novcu, bilo u vrednosnim papirima, koji se primaju
kod sklapanja ugovora sa državom. Strani podanici polažu vadij i jamčevinu
u dvostrukom iznosu.
Kupac će platiti 6% cijele kupovnine u fond za pošumljivanje i sve troškove
raspisa ove dražbe.


Pismene ponude moraju stići ovoj upravi zapečaćene i providjene sa jamčevinom
od 10% ponuđjene vrijednosti, te taksenom markom od 100 Dinara najkasnije
do 10 sati dne 22. novembra 1924 sa oznakom na omotu: »Ponuda na
350 st. bukovog ogrevnog drveta na br. 1868./24.«


Dražba se neće održati ako istoj ne pristupe najmanje tri licitanta.
Ministarstvo Šuma i Rudnika bira slobodno medju ponudama i može ili
sve bez navadjanja razloga odbiti .
Do riješenja vezani su nudioci na svoje ponude.
U Srednjem , dne 11. oktobra 1924. Šumska uprava.
ŠUMARSKI LIST 11/1924 str. 75     <-- 75 -->        PDF

Broj 1879. — 1924.


OGLAS.


Kod šumske uprave u Srednjem (kod Sarajeva) prodavače se u subotu dne


22. novembra 1924. u 11 sati putem javne usmene i pismene dražbe oko 1000 m3
vatrom opaljenog i oc´ kukaca napadnutog crnogoričnog drveta uz prosječnu
jskličnu cijenu od 45 Dinara po m3 na panju u šumskim predjelima Ivenik,
Paležac i Minja do Patina dola.
Svo ovo drvo može se u svako doba u šumi, a posebni uvjeti prodaje za
vreme uredovnih sati kod šumske uprave u Srednjem, pregledati.
Svaki nudioc mora prije početka dražbe da položi, vadij u iznosu od


4.500 Dinara, bilo u gotovu novcu, bilo u vrijednosnim papirima, koji se primaju
kod sklapanja ugovora sa državom. Strani podanici polažu vadij i jamčevinu u
dvostrukom iznosu.
Kupac će platiti 6% cijele kupovnine u fond za pošumljivanje i sve troškove
raspisa ove dražbe.


Pismene ponude moraju stići ovoj upravi zapečaćene i providjene sa jamčevinom
od 10% ponudjene vrijednosti, te taksenom markom od 100 Dinara najkasnije
do 10 sati dne 22. novembra 1924. sa oznakom na omotu: »Ponuda na


1.000
m:i crnog, drveta na broj 1879./24.«
Dražba se neće održati ako istoj ne pristupe najmanje tri licitanta.
Ministarstvo Šuma i Rudnika bira slobodno medju ponudama i može ih
sve bez navadjanja razloga odbiti .
Do riješenja vezani su nudioci na svoje ponude.
U Srednjem, dne 11. oktobra 1924.


Šumska
uprava.


Broj 1021.
— 1924.
PUODAJA CLTINJASTOG DRVETA (BALVANA).
Kod šumske uprave u Sjetlini prodavače se u subotu dne 22. novembra 1924.
u 10 sati putem usmene dražbe i pismenih ponuda oko 4.000 kubnih metara četinjastih
balvana sa stovarišta na Koranu uz iskličnu cijenu od 185 (stotinuosamdesetipet)
dinara franko stovarište Koran.
Prije početka licitacije treba da svaki nudioc položi vadij u iznosu od
10% u gotovom ili u državnim vrijednosnim papirima, koji se primaju kod uglavljivanja
poslova sa erarom. Strani podanici polažu vadij u dvostrukom iznosu.
Usmena dražba neće se obdržavati ako istoj ne pristupe najmanje tri ozibljna
kupca.
Dražbovanje gore navedene količine balvana obavljaće se u dvije partije
po 2.000 m3. Uvjeti prodaje izloženi su na uvid kod ove uprave, te se mogu
vidjeti za vrijeme uredovnih sati.
Drvo se nalrt7i na pi-ngi firme Neuberger u Jahorinskom-potoku te ga
može svaki reflektant tamo pregledati.
Pismene ponude moraju da stignu ovoj upravi do 10 sati dne 22. novembra


o. g., a moraju biti zapečaćene, propisno biljegovane (sa 100 dinara), snabdjevene
s ođredjenim vadijem i na omotu označene sa napisom: »Ponuda na broj 1.021«.
U pismenoj ponudi treba kupac da navede da su mu uvjeti prodaje poznati.
Kupac će platiti 6% u ime prinosa za pošumljivanje od svote, koja će
nakon odbitka režijskih troškova ostati kao šumska taksa, te i sve troškove raspisa
ove dražbe.
ŠUMARSKI LIST 11/1924 str. 76     <-- 76 -->        PDF

Ministarstvo Šuma i Rudnika bira slobodno medju ponudama i može ih svebez
navadjanja razloga odbiti.
Do riješenja vezani su nudioci na svoje ponude.
U S j e 11 i n i, 7. oktobra 1924.
Šumarska uprava »Praća«.
Broj 1075. — 1924.
OGLAS.


Kod šumske uprave u Varešu, prodavače se daua 24. novembra 1924. u
9 sati pre podne putem javne, usmene i pismene dražbe oko 800 kub. metara
(osam stotina kubnih metara) drveta oštećenog od požara u šumi Trijlija predjel
Trilija, odjel 276.


Isklična cijena iznaša 81.25 Dinara za svaki kub. metar prosječno u sumi
na panju.
Svaki nudioc mora položiti prije početka dražbe vadij u iznosu od Dinara
6500 u gotovu, ili u državnim bonovima i 100 Dinara taksenih maraka.
Pismene ponude sa vadijom i 100 Dinara taksenih maraka, treba poslati


zapečaćene i moraju stići najkasnije do 24. novembra 1924. u 9 sati pr. p.
Stoji svakome reflektantu slobodno šumu prije dražbe razgledati.
Uvjeti kupnje i prodaje izloženi su na uvid kod šumske uprave u Varešu.
Ministarstvo Suma i Rudnika, bira slobodno između usmenih i plsmenln


ponuda i može sve slobodno bez navoda razloga odbiti.
Var e š, 13. oktobra 1924.
Šumska uprava.


Broj 1074. — 1924.
OGLAS.


Kod šumske uprave u Varešu, prodavače se dana 24. novembra 1924. u 11
sati, putem javne, usmene i pismene dražbe oko 200—300 kub. metara (dvjesto do
tristo kub. metara) drveta vjetroloma u šumi Tribiji, predjel Tribiji, odjel 259..


Isklična cijena iznaša 63 Dinara za svaki kub. metar prosječno u šumi
na panju.
Svaki nudioc mora položiti prije početka dražbe vadij u iznosu od 1890
Dinara u gotovu, ili u državnim bonovima i 100 Dinara taksenih maraka.
Pismene ponude sa vadijom i 100 Dinara taksenih maraka, treba poslati za


pečaćene i moraju stići najkasnije do 24. novembra 1924. u 11 sati.
Stoji svakome reflektantu slobodno šumu prije dražbe razgledati.
Uvjeti kupnje i prodaje izloženi su na uvid kod šumske uprave u Varešu.
Ministarstvo šuma i rudnika bira slobodno između usmenih i pismenih


ponuda i može sve slobodno, bez navoda razloga odbiti.
Vareš , 13. oktobra 1924.
Šumska uprava.


Broj 13993—1924.


OGLAS DRAŽBE STABALA.
Temeljem zaključka glavne skupštine ovlaštenika zem. zajednice Borovik
od 4. ožujka 1922. toč. 1. i 3. listopada 1923. toč. 7. i 2. srpnja 1924, toč, 8,
odobrena riješenjem ministarstva šuma i rudnika generalna direkcija šuma u
Beogradu od 10. listopada 1924. broj 37113 obdržavati će se u uredu kr. kotarske
oblasti u Djakovu 24. studenoga 1924. u 10 sati prije podne javna pismena
ŠUMARSKI LIST 11/1924 str. 77     <-- 77 -->        PDF

dražba hrastovih obilježenih i procjenjenih stabala iznad 30 cm. prsnog promjera,
a bukovih i cerovih obilježenih i procijenjenih stabala iznad 20 cm. prsnog
promjera, koja se stabla nalaze u šumom obraslom pašnjaku Gaj, vlastništvo
zem. zajednice Borovik.


Procjenjena drvna masa iznosi 853 m3 hrastova gradjevna drva, 2 m3
tvoriva brekinje, javora i bresta, 4.644 m3 bukovine, 1696 m3 cerovine i 1.168
m3 hrastova ogrijeva.


Isklična cijena 520.493 Din.
Telegrafske i naknadno predane ponude ne će se uzimati u obzir, a ponude
ispod isklične cijene ne će biti uvažene.
Prodaja se obavlja na panju bez naknadne premjerbe za sve nadzemno
drvo.
Propisno biljegovane i vlastoručno potpisane ponude imadu sadržavati:


1. ime i prezime i mjesto stanovanja nudioca; 2. tačnu oznaku dražbenoga
predmeta; 3. ponudjenu svotu izraženu u brojevima i slovima u dinarsko
vrijednosti; 4. izjavu nudioca, da su mu dražbeni ušlo vi poznati i da ih prihvaća.
Ponudi se ima priložiti žaobina od 10"/o isklične cijene u gotovom novcu
ili u državi SHS. zagarantovanim vrijednostnim papirima, koje valja i u ponudi
točno označiti imenom, brojem i serijom, a moraju biti obloženi kuponima i talonima.


Ponude se imadu predati u zapečaćenim kovertima s naslovom: »Ponuda
na stabla u šumi Qaj vlasništvo zem. zajednice Borovik, koja će se prodavati


24.
studenoga 1924. kod kr. kotarske oblasti u Djakovu.
Od kupovnine se imade 250.000 Din. uplatiti u roku od 14 daria nakon
što bude kupac obavješten o odobrenju dražbe, a ostatak u roku od 3 mjeseca
nakon uplate prvoga obroka.
Detaljni dražbeni uvjeti mogu se vidjeti kod šumarsko-tehničkog izvjestitelja
ove oblasti za vrijeme uredovnih sati.
D j a k o v o, 30. listopada 1924.
Kr. kotarska oblast.


Broj 3480.
— 1924.
OGLAS DRAŽBE HRASTOVIH STABALA.
Na temelju drvosječne osnove za god. 1924.—25. i odobrenja Ministarstva
šum i rud. u Beogradu od 9. oktobra 1924. br. 36.501.—1924. prodavat će se javnom
dražbom i to samo putem pismenih ponuda dne 25. novembra 1924. u 10 sati
do podne kod šumsko gospodarstvenog ureda u Novoj Gradiški hrastova stabla
u šumama:


1. Radinje okr. XXVI. zapadni dio, 1177 stabala hrasta lužnjaka sa iskličnom
cijenom od 5,402.658 D 50 para. Drvosjek se nalazi u području šumarije Nova
Kapela.
2. Kresevac okr. VII. i X. 1238. stabala hrasta kitnjaka sa iskličnom cijenom
od 925.603 D 50 para. Drvosjek se nalazi u području šumarije Okučani.
Dražbeni uvjeti mogu se vidjeti svakog dana za vrijeme uredovnih satj
kod gospodarskog ureda u Novoj Gradiški i navedenih šumarija.
Nova Gradiška, dne 20. oktobra 1924.


Šumsko-gospodarstveni ured gradiške imovne općine.
ŠUMARSKI LIST 11/1924 str. 78     <-- 78 -->        PDF

.... 975—1924.


....... ....... . ......... ...... HA .....


Ha ...... .... ......... .... y ....... ... 4788—1924. .........
...... ......... ..... ......... .......... .. ....... .... .... ....
y ...... ....... ....... ...... . ........ ..... ......... y .... ..........
......:


I.
... 25. ........ 1924. ....... ce ....:


1. ».......« y ........ .. 103.7 .... .... ........ .... 531.466 ...,
....... 53.500 ....
II.
... 26. ........ 1924. ....... ce ....:
2. »...... .....« y ........ 3.2 .... .... ........ .... 15.082 ...,
....... 1510 ....
3. ».......« y ........ 11 .... .... ........ .... 117.052 ...,
....... 11.710 ....
4. »............« y ........ 35.2 .... ...., ........ .... 184.330 ..,
....... 18.500 ....
III.
... 27. ........ 1924. ....... ce:
5. »....... .... ...« y ........ .. 34 .... ...., ........ ....
209.334 ..., ....... 21.000 ....
IV.
... 28. ........ 1924. ....... ce:
6. »....... ...... ...« y ........ .. 43 .... ...., ........ ....
256.965 ..., ....... 25.700 ....
......:


1. Ha .... ... 3. ».......« .... ..... ...... ....... .. . ... .....
.... (....., .....);
2. ....... ...... ..... ce ....... .......... .. 10 .... y ........
.... .......... a y ........... ......... ......, ... .. ce y 11 ....
..... .........
3. .. ..... ........ .... ..... .......... ....... ...... y ........
......
4. ..... ...... .... .... ......... .. ........ ...... .. 100 ....
5. ..... ...... .......... .......! .... ce ...... .. ..... .........
...... ... ...... ..... y ........
...... ...... y ........


Broj 4034/1924.


OGLAS . VELIKOJ PRODAJI HRASTOVIH STABALA.


Kod šumsko gospodarstvenog ureda imovne općine Gjurgjevačke u Bjelovaru
prodavati će se putem javne dražbe (pismene) dne 29. novembra (subota)
1924. 11.30 sati i to: v
ŠUMARSKI LIST 11/1924 str. 85     <-- 85 -->        PDF

PRVO JUGOSLOVENSKO D. D. ZA ŠUMSKO GOSPODARSTVO
INDUSTRIJU, DESTILACIJA DRVA D. D.


Centrala ;


ZAGREB


Boškovićeva 33.1


*


Poduzeća:


Tvornica za suhu destilaciju bukovog drveta u Teslicu. Parna pilana
u Teslicu i vlastelinstvo u Siraču kraj Daruvara.


Produkcija:


Aceton, metilni alkohol, drveni kreč, drveni ugljen, ketoni, formaldehyd
sredstva za denaturiranje, lahka i teška ketonska i acetonska ulja
katran i smola, katranska kreozotna ulja, željezni lak. Sve vrsti
smrčevog, jelovog i borovog rezanog materijala, javorovi i jasenovi
trupci. Vapno za građevne i tvorničke svrhe.
ŠUMARSKI LIST 11/1924 str. 86     <-- 86 -->        PDF

Poziv.


Umoljavaju se svi članovi pretplatnici,
koji duguju članarinu i pretplatu, da
istu bezuvjetno uplate do konca mjeseca
novembra t. g.


Blagajna Udruženja.
ŠUMARSKI LIST 11/1924 str. 79     <-- 79 -->        PDF

Šum. sreza Procjena maProcjenbena
Udaljenost
u broj se za tehnivrednost
šume do uto


Šumabroj
okruž


hračku
porabu
drvosjeka varne stanice


rija hrpe Ime br. ju


broj stova sposobnog kao isklična Mučna
drva cijenau Din. Reka kim.


Kopri


I. Mesarica 7 I 1.544. 5.51403 2,301.115 4°km
vnica


1. Dražba će se obaviti, isključivši usmeno, jedino na temelju pismenih
ponuda.
2. Sa 100 dinara taksarine ponude (oferti) imadu biti dobro zapečaćene
te će se primiti najkasnije do 11 i pol sati pro podne dana 29 novembra 1924.
3. U ponudi valja naročito navesti, da su nudiocu svi uslovi dražbe dobro
poznati i da ih u cijelosti prihvaća. Uz to se ima ponudi priložiti u ime vadiuma
5% od procjenbene vrednosti bilo u gotovom novcu ili u državom´ zagarantovanim
hartijama od vrednosti ili onim vrednostaim hartijama, kojima država priznaje
valjanost jamstva.
4. Odobrenje dražbe
ovisi od Ministarstva Šuma i Rudnika u Beogradu.
5. Predmet prodaje je cjelokupna drvna masa t. j . drvo sposobno za tehničku
sposobnost do 20. cm. debljine. Otpaci iza bradve i makije imadu ostati
imovnoj općini.
6. Dostalac je dužan po odobrenju dražbe platiti iznos od 9.2% dostalne
svote u ime biljegovne pristojbe te raznih doprinosa. U slučaju neodobrenja
dražbe, vratiti će se uplaćena svota dostalcu.
7. Prva polovica kupovnine imade se uplatiti za 14 dana nakon što je dostalac
obaviješten da je dražba odobrena, a drugu polovicu do konca juna ..
1925. sa 10% kamata cd dana kada primi obavijest o odobrenju dražbe.
8. Za sječu i izradbu kupljenog drva ustanovljuje se rok sa 31. decembra
.. 1925., dok izvoz
do 31. marta 1926.


9. Svi ostali dražbeni uvjeti mogu se doznati za vrijeme uredovnih sati kod
gospodarstvenog ureda Gjurgjevačke imovne općine u Bjelovaru i kod šumarije
I. O. u Koprivnici.
U
Bjelovaru, dne 22. oktobra 1924.
Šumsko gospodarski ured imbvne općine Gjurgjevačke.


Broj 9628/1924.


OGLAS.


Kod poglavara sreza fočanskog u Foči prodavače se usmenom licitacijom
1500 kubnih metara jelove i omorove gradje na panju u šumi »Korča« dana 2. decembra
1924. u 10 časova.


Početna cena iznaša 41 Din. Kupac je dužan platiti pored ponudjene
cene i 6% u ime prinosa za pošumljivanje i to od celokupne kupovine, a na način
i u rokove, kako bude plaćao kupovinu s tim, da će eventualni višak biti dužan
platiti prilikom konačnoga obračuna. — Svakome nudiocu stoji slobodno gradju
pre licitacije pregledati.
ŠUMARSKI LIST 11/1924 str. 80     <-- 80 -->        PDF

Svaki nudioc mora prije početka dražbe položiti vadij u iznosu od 6150 Din.
i taksenu marku od 100 Din.
Pogodbe kupnje i prodaje mogu se saznati kod poglavara sreza fočanskoga.
Gospodin Ministar šuma i rudnika bira slobodno izmedju prispelih ponuda
i može svaku bez navoda razloga odbiti.
Onaj na kome ostane licitacija, snosi troškove njenoga raspisa.
U Foči , 17. oktobra 1924.
Poglavar sreza Fočanskog.


Broj: 10.040. — 1924.
OGLAS.


Kod poglavara sreza fočanskoga u Foči prodavače se usmenom i pismenom
licitacijom oko 3500 kubnih metara jelovih i omorovih sušika na panju u šumi
Toholjskoj planini dana 3. decembra 1924. u 10 sati. Kupac je dužan platiti; pored
ponudjene cijene i 6% u ime prinosa za pošumljivanje i to od celokupne kupovine,
a na način i u rokove, kako bude plaćao kupovinu s tim, da će eventualni
višak biti dužan platiti prilikom konačnoga obračuna.


Svakome nudiocu slobodno je gradju pre licitacije u šumi pregledati.
Svaki nudioc mora pre licitacije položiti kauciju cd 7525 Din. i taksenu
marku od 100 Dinara.


Pismene ponude sa kaucijom i taksenom markom od 100 Din. treba poslati
zapečaćene poglavaru sreza fočanskoga sa natpisom : »kupnja sušika putem
licitacije u Toholjskoj planini« i moraju stići najdalje 3. decembra 1924. do 10 sati.


Ni pod kakvim uvetom neće se uvažiti naknadne ponude i očitovanja.
Nakon svršetka usmene dražbe otvorit će se pismene ponude.
Pogodbe kupnje i prodaje mogu se saznati kod poglavara sreza fočanskoga.
Gospodin Ministar šuma i rudnika bira slobodno izmedju prispelih ponuda


i može svaku, bez navoda razloga odbiti.
Onaj ko dobije licitaciju snosi troškove njenoga raspisa.
U Foči , 17. oktobra 1924.
Poglavar sreza Fočan-skog.
ŠUMARSKI LIST 11/1924 str. 81     <-- 81 -->        PDF

Isprobanu fosfornu rasfnpinu za urane


s oblastno odobrenim naputkom za upotrebu.


Strihnin za lišite han i za drugu zuerad


Kozmetička sredstva, sve


žepne apufehe


prodaje i raspošilje promptno, solidno, kulantno


„Drogarija Adrija"


Ljubljana, Selenburgova ulica 5.


usuprot glavne pošte.


NB. Ofroui se prodaju i šalju samo po uuerenju policijskih ulasfi !


iSTROJEUEZA SVAKOVRSNUOBRADUDRV ETA |


I LOVE, TRUŽNE JEgBjijl NA1SOLIDNIJE I |


| STJ,OJiiNEJiOVflJiNiE,i,IN,^LIU |


Šumska Industrija


Filipa Deulscha Sinovi


Vrhovčeva ul. 1 ZAGREB Telefon broj 47


Parna pilana u Turopolju.


Export najfinije hrastooine. Na skladištu ima velike količine potpuno suue hrastove građe
svih dimenzija. UTEMELJENO GODINE 1860
ŠUMARSKI LIST 11/1924 str. 82     <-- 82 -->        PDF

KRNDIJA


gospodarska i šumska
industrija dion. društvo


u Zagrebu


Uprava gospodarstva i šumarstva;


Našice, Slavonija


Proizvodi i eksportira svekolike
gospodarske i šumske proizvode.
ŠUMARSKI LIST 11/1924 str. 83     <-- 83 -->        PDF

........


........ ..... A. .. . ........ |


HA ......


......... ... ..... ......... ..........


........, ....... . .......


........ ......... ..... .. ......., .......
.. ........ y .... ........ . ............


...... .... . .....


.... .... ........


63©©ffi^G^6*^6^S5.SOTS^SOT6^


m
KR. PRODAJA BARUTA .


INDUSTRIJA ORUŽJA 1


BOROVNIK I VRBANIC j


Z A G U E S


| Jurišićeva ulica 9. Prodaja svakovrsnog


oružja, municije i
lovačkih potrepština-


Vlastita tvornica pušaka u Borovlju (Ferlach).


Prodaja na veliko 1 na malo. .
ŠUMARSKI LIST 11/1924 str. 84     <-- 84 -->        PDF

& SiOEG>^Gi^6i®6>^6^G3©6iOE(5^(^
OBNOVA 99


99


gradbena družba z. o. .. v Ljubljani


Podružnice ;
ZAGREB, Ilica 31. SARAJEVO, Aleksandrova ul. 113.


. Instalacije za iskorišćiš
vanje vodnih snaga.—
§ Šumske i industrijalne
g željeznice, žične uspe


njače. — Industrijalne


gradbe (gradnje pilana


sa strojevima).


%(5-&3

" n*


i


Dioničarsko društvo


za eksploataciju drva


Zagreb, Trg N br. 3


Telelon 16-34, 12-38
Brzojavi: „EXPLOITAT"


Parna pilana i tvornica parketa
VIROVITICA


Prodajni ured BANJA-LUKA


Proizvafla i eksportira :


hrastovu robu, parenu i
neparenu bukovinu, mekanu
rezanu građu, gorivo
drvo te parkete.


a ... ....


i !


.m


........... .. .............
. . . . . .
....., ...... . .............
.........,
..... .........
............. ......
(...... ........ ..
..........).


.,_ m


Société Anonyme


d´ Exploitation forestiere
Zagreb, Trg N br. 3


TélépHone 16-34, 12-38
Télégrammes : „EXPLOITAT"


Scierie a vapeur et fabrique
de parquets VIROVITICA


Bureau de vente BANJA-LUKA


Produits et exporte:


matériaux en chene, hetre
étuvé et non étuvé, bois tendre
matériaux de construction,
matérieux sciés et bois pour
chauffage et parquets.


, m