DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1924 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Literarni pregled 67j5;


knjizi naročito obradjena poglavlja o novcu, novčarstvu, kreditu, o lombardnom
hioptekamom, eskomptnom i deviznom poslu o medjunarodnim plaćanjima i devizama
ild. Knjizi je, koja obasiže 150 str. cijena samo Din. 30, a šalje ju naklada
Jugoslavenskog Lloyda d. d., Zagreb, Marovska ul. 21.


Ko je član ravnateljskog vijeća. Ko je član takova vijeća u bilo kojem dioničarskom
društvu, bankovnom, industrijalnom ili trgovačkom, taj treba da je
upućen u sva prava i u dužnosti dioničarskog društva, o njegovom odnosu, u odnosu
spram oblasnih i zakonskih propisa itd. Sve ovo naći će sakupljeno u djelu:.
Josip Butorac: Dioničarsko društvo, što ga je izdao uz cijenu od 60 Din. (vezano
Din. 90.—) Jugoslavenski Lloyd, Zagreb, Marovska ul. 21.


Trgovski koledar. Izšel je XI. letnik tega priljubljenega žepnega koledarja
za leto 1925. u izdaji in založbi »Slov. trg. društva Merkur« v Ljubljani. Po vsebini
ga letos posebno odlikuje obširna razprava Dr. M. Obersnela: »Željezo in jeklo<
z vsemi za trgovino potrebnimi tabelarni. Poleg tega so navedeni konzulati, trgovske
zbornice, poštne pristojbine, takse, računanje obresti, razmerje med težo
žive in zaklane ž|ivine, praktična tablica za izračunanje prostornine okroglih
debel, borzno določena teža zrnja, mere in vage drugih držav, trgovske kratice in


t. d. — Koledarček moremo le priporočiti. Naroča se pri Slov. trg. društvu Merkur
v Ljubljani, Gradišće 17. Ceua s poštnino vred 20 Din. Ing. Ružić.
Izlaz Slovenije na more i pitanje luke na Kvarneru. Kao 10. broj »Knjižnice
Tehničkog Lista« izašla je u nakladi Tiskare Narodnih Novina u Zagrebu
rasprava ponajboljeg stručnjaka-željezničara g. ing. M. Klodiča o gornjem predmetu.
Prije svega on preporučuje za našu državu izgradnju triju glavnih luka: kvarnerske
(Sušak—Martinšćica—Bakar), centralne (Split) te južne (Kotor). To je
potrebno s mnogo razloga. Što se tiče kvarnerske luke navodi čitavi niz primjera
udaljenosti, koji nepobitno dokazuju ispravnost tog stanovišta. Tako je željeznička
udaljenost Ljubljana—Trst 1.45 km, Ljubljana—Sušak 210 km, a Ljubljana—
Split čitavih 464 km. Tarife za Split su poprečno dakle za 100% više. Maribor—
Trst je 300 km, Maribor—Sušak 318 km, Maribor—Split 571 km. Uspoređujući
razne projekte veza Slovenije sa riječkom prugom svestrano dokazuje kako je s
ekonomskog, finansijskog, strateškog te građevno-tehničkog gledišta najpodesnija
ona trasa odnosno kombinacija, koja je već bila uzakonjena prigodom Blerovog
zajma, to jest pruga Kočevje—Lukovdol—Vrbovsko sever, nato Sevnica—Št. Janž
te crnome]j—Vinica—Lukovdol (svega 87 km).


Nato naročito zavrača neke zaključke u knjizi Ing. Z. Vaskovića »Plan buduće
željezničke mreže u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca« te dolazi do zaključka,
da spomenuti autor nije dovoljno temeljito proučio toga pitanja. — S čisto
lokalnog se tanovišta ni jedna pruga ne će posve rentirati bez tranzita, a za tranzit
u većem opsegu dolazi u obzir jedino veza sa Kvarnerom. — No nadasve zanimljiv
i upravo ženijalan, čini nam se njegov projekat za izgradnju te naše kvarnerske
luke. »Jedino je ispravno, da se smatra Sušak s Bakrom i zalivom Martinšćicom,
koji je kao stvoren za lui™, kao jedno lučko tijelo. Zato je potrebna međusobna
prometna veza, ne samo morem, nego i kopnom, t. j . željeznička veza«. »Ma s koje
strane gledali stvar, da se dođe na morsku obalu, najzgodnije je upotrebiti postojeću
željeznicu, koja već ide na more, i vezati Sušak preko Martinšćice sa Bakarskim
zalivom u morskoj visini, a ne preko brda i dolina«. Prema tome predlaže.
ŠUMARSKI LIST 12/1924 str. 62     <-- 62 -->        PDF

676 Literarni pregled


da se spoji Karađorđeva luka (Baroš) preko Sušaka pomoću 1420 m dugačkog
tunela sa Martinšćicom, a ova opet pomoću vodoravnog i tek 3775 m dugačkog
novog tunela s Bakrom. Dobljeni materijal bi izvrsno služio za lučke radove.
Prema tome bi Karađorđeva luka služila lokalnom, osobnom te lakšem brzovoznom
prometu, Martinšćica drvnom i djelomice ostalom velikom prometu, a Bakar bi
služio isključivo velikom prometu. — Zanimljiv je proračun troškova i rentabilitet
tih velikopoteznih radova, koji pokazuje, da se sve to može provesti bez naročitih


teškoća. — Bassinom »Thaon di Revelc na Rijeci ne možemo se zadovoljiti iz 4
glavna ražla: 1. moramo po paktu upotrebiti tuđe radnike; 2. talijanske vlasti
imaju pravo kontrole u magazinima, svaka je konkurencija dakle isključena nara
čito jer se moramo tim vlastima pokoriti, 3. bassin nije isključivo naš, jer moramo
primati i talijanske brodove; 4. čemu se trajno služiti sa tuđim lukama kad možemo
izgraditi vlastite.


Tu izvrsnu knjižicu našeg iskusnog i priznanog stručnjaka preporučujemo
toplo svima, koji se za stvar zanimaju, te želimo, da bi se taj ženijalni nacrt uvažio
i čim prije oživotvorio. leg. Ružić.


®..^
ŠUMARSKI LIST 12/1924 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Broj 9730: — 1924.


OGLAS.


Na osnovu odobrenja uprav, odb. žup. zagreb. od 24. IX. 1924. br. 2693


U. O. — 1924. održati će se dne 5. prosinca 1924. u 10 (deset) sati prije podne u
uredu kr. kot. oblasti u Jastrebarskom javna dražba 1251 hrastovog stabla nalazećih
se u šum. predjelu Qrabrovac (3 kim. od želj. stanice Jastrebarsko) vlasništvo
z. z. komposesorata Jastrebarsko procjenjenih na 3446 m3 grade, 2994
kom. želi. podvala te 1635 pr. m. ogreva.
Isklična cijena jest procjenbena vrijednost od 1,797.450 Dinara.
Dražbuje se samo zatvorenim, pisanim propisno biljegovanira ponudama
(ofertkna). —
Ponuda imade biti sastavljena točno prema odredbama § 7. dražbemh
uvjeta te mora sadržavati:


a) Ime, prezime i obitavilište nudioca.


b) tačnu oznaku dražbeenog predmeta.


b) ponuđenu svotu izraženu brojevima i slovima.


d) izjavu ponuditelja, da su mu dražbeni uvjeti tačno poznati i da na iste
bezuvjetno pristaje. —


e) ponudu ima nudioc odnosno njegov opunomoćenik vlastoručno potpisati
i priložiti joj 10% (deset) isklične cijene u gotovom novcu ili ovozemnim
državnim ili inimi u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca zakonitu pupilarnu sigurnost
imajućim vrijednosnim papirima. Strani državljani imaju priložiti žaobinu
od 20% (dvadeset).


f) na omotu ponude ima se napisati. — »Ponuda na 1251 hrastovo stablo
u Sumi Grabrovec vlasništvo z. z. kornposesorata Jastrebasko, koje će se prodavat
5. prosinca 1924. kod kr. kot. oblasti u Jastrebarskom«.


g) Ponuda (offert) treba biti na omotu (izvana) taksirana sa 100 Dinara.
Pobliži dražbeni uvjeti stoje na javnom uvidu kod šum. tehničara kr.
kot. oblasti u Jastrebarskom.
.1 a s k a, dne 23. listopada 1924.
Kr. kotarski predstojnik:
Švuger v. r.


Broj 1081.
PRODAJA CRNOGORIČNOG DRVETA.


Kod šumske uprave u Srednjem (kod Sarajeva) prodavače se u utorak
dne 9. decembra 1924. u 11 sati putem javne usmene i pismene dražbe oko 3.0000
(tri hiljade) kubnih metara crnogoričnih sušika, izvala, požarom oštećenih i od
kukaca napadnutih stabala uz iskličnu cijenu od 24 (dvadeset i četiri) dinara
prosečno na panju u državnoj šumi Qajine, područje Kaline—Bioštica (odjeli 77,
79 i 80). —


Drvo se može u svako doba u šumi, a posebni uveti prodaje za vreme
uredovnih sati kod Šumske uprave u Srednjem, pregledati.
Svaki nudjoc mora prije početka dražbovanja da položi vadi} u iznosu od


7.200 Dinara, bilo u gotovu novcu, bilo u vrednosnim papirima, koji se primaju
kod sklapanja ugovora sa državom. Strani podanici polažu vadij i jamčevinu
u dvostrukom iznosu.
Kupac će platiti 6% ćele kupovnine u fond za pošumljivanje i sve troškove
raspisa ove dražbe.
ŠUMARSKI LIST 12/1924 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Pismene ponude moraju stići ovoj upravi zapečaćene i providene sa jamčevinom
od 10% ponuđene vrijednosti, te taksenom markom od 100 dinara najkasnije
do 10 sati dne 9. decembra 1924. sa oznakom na omotu: »Ponudu rta


3.000 m°
cmogor. drveta iz Daljine na broj 1081«.
Dražba se ne će održati ako istoj ne pristupe najmanje tri licitanta.
Ministarstvo Šuma i Rudnika bira slobodno medu ponudama i može ih
sve bez navađanja razloga odbiti.
Do riješenja vezani su ´ nudioci na svoje ponude.
U Srednjem , kod Sarajeva, dne 25. oktobra 1924.
.,..
Šumska Uprava.


OGLAS.


Temeljem odobrenja upravnog odbora županije zagrebačke od 26. XI.
1924. Br. 3598 u. o. 924., raspisuje se ovime prodaja obilježenih 500 hrastovih
stabala vlasništvo z. !z. Desinec-Prhoč, nalazećih se u šumskom predjelu Blatnjak


(8.5 km od željezničke stanice Zdenčina) procjenjenih na 834 m3 gradje, te 1019
komada željezničkih pragova, sa iskličnom cijenom od 475.621 dinar. Prodaja
će se obaviti dne 9. prosinca 1924. u 10 sati prije podne zatvorenim ofertima.
Na brzojavne i kasnije stigavše ponude ne će se uzeti obzir
. Ponuda mora biti sastavljena točno u smislu § 7. dražbovnih uvjeta zastupajućih
kupoprodajni ugovor, te mora sadržavati:


i." i
A, Ime i prezime te obitavalište nudioca;
B. Točnu oznaku dražbenog predmeta;
C. Ponudjenu svotu izraženu brojevima i slovima u dinarskoj vrijednosti;
D. Izjavu ponuditelja, da su mu dražbeni uvjeti točno poznati i da na iste
bezuvjetno pristaje.
Ponudu imade nudioc vlastoručno potpisati i priložiti joj 10% (deset) od
isklične cijene kao žaoblnu u gotovom novcu ili u Kraljevini Srba, Hrvata i
Slovenaca zakonitu pupilarnu vrijednost imajućim vrijednosnim papirima. Ponude
imadu se do napred označenog vremena dražbe predati u uručbeni zapisnik
sreskog poglavara u Jastrebarskom, a na omotu treba napisati »Ponuda na
500 hrastovih stabala, vlasništvo z. z. Desinec-Prhoč nalazećih se u šumskom
predjelu Blatnjak, koja će se prodavati dne 9. prosinca 1924. kod sreskog poglavarstva
u Jastrebarskom«. r


E. Ponuda (Ofert) ima biti izvana biljegovana sa 100 dinara. Pobliži
dražbeni uvjeti stoje na javnom uvidu kod referenta sreskog poglavara u
Jastrebarskom.
:
J a s t r e b a r s k o, 27. studena 1924.
Sreski poglavar: Švuger, v. r.


Broj 13.579 — 1924.


OGLAS DRAŽBE HRASTOVOG OGREVNOG DRVETA I HRASTOVOG
DRVENOG UGLJENA.


Na osnovu naređenja Ministarstva Šuma i Rudnika od 30. jula 1924.
broj 29.909 prodavati će se kod kr. Direkcije Šuma u Zagrebu dana 10. decembra
1924. u 11 sati do podne 5119 prost, metara hrastovog ogrevnog drveta u složajima
(surama), zatim 2072 pr. metara hrastovog ogrevnog drveta složenog
u kope za palenje ugljena i oko 1350 prost, metara hrastovog drvenog ugljena
u kopama u šumi Medjedjak sjekored VI. kod Vol inje,, područja kr. Šumske
ŠUMARSKI LIST 12/1924 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Uprave Kostajnica. Od željezničke slanice Volinja do šume vodi uskotračna
šumska konjska želejznička pruga do sredine šume u dužini od po prilici 7 (se


dam) kilometara.


Isklična cijena za sve gorivo hrastovo drvo je paušalno 86.292. Din., a za
drveni ugljen paušalno 159.000 Din.
Nuđioc ima da plati u ime vadiuma 10% (deset postotaka) "od isklične
cijene.
Kupovnina se ima uplatiti najedanput u roku od 14 dana nakon obavjesti
kupca, da je licitacija odobrena.


Kod uplate kupovnine dužan je kupac platiti još 6% (šest postotaka) od
cijele kupovnine u fond za pošumljivanje, 0.2% (dvije desetine postotka) za zakladu
za uzgoj djece šumarskih činovnika i propisane takse na ugovor.


Sivi pobliži uslovi licitacije i uslovi ugovora mogu se saznati u radno
vrijeme kod kr. Direkcije Šuma u Zagrebu i kod kr. Šumske Uprave u Kostajnici.
U Zagrebu, dne 11. novembra 1924.


Kr. Direkcija Šuma.


Broj 3480—1924.


OQLAS DRAŽBE HRASTOVIH STABALA.


Na temelju drvosječne osnove za godinu 1924./25. i odobrenja Ministar


stva Šuma i Rudnika u Beogradu od 9. oktobra 1924. broj 36.501/24. prodavat


će se javnom dražbom i to samo putem pismenih ponuda dne 10. decembra 1924.


u 10 sati do podne kod šumsko-gospodarstvenog ureda u Novoj Gradiški 1130


stabala hrasta lužnjaka koja se nalazi u šumi Radinje okr. XXVI. istočni dio sa


iskličnom cijenom 5,307.272 dinara i 40 para. Drvosjek se nalazi u području šu


marije Nova Kapela.


Dražbeni uvjeti mogu se vidjeti svakog dana za vrijeme uredovnih sati


kod gospodarstvenog ureda u Novoj Gradiški i navedene šumarije.


´Nova Gradiška, 1. novembra 1924.


Šumsko-gosopdarstveni ured gradiške im. općine.


.... 5S52—1924.


....... ....... . ......... .... HA .....


.. ....... .. ........ .... . ....... ... 22785—1924. ....... .........
.... y ....... .. .......... ......... . ......... ......
...... ...... . ........ ......... y .... .......... ...... . .. .....
...... ........ (.....) ..........


I. ... 12. ........ ....... ce:
1. .... .. ... ......... y ........ .. 20 .. . . ........ ....
133.000 ....... ....... 1.3.300 .......
2. .... .. ... ......... y ........ .. 20 .. . . ........ ....
134.000 .... ....... 13.400 ....
II. ... 13. ........ ....... ce:
3. .... IV. ... ......... y ........ .. 20. .. . . ........ ....
85.000 .... ....... 8500 ....
4. ........ I. y ..... .... y ........ .. 28.65 .. . . ........ ....
90.000 .... ....... 9000 ....


ŠUMARSKI LIST 12/1924 str. 66     <-- 66 -->        PDF

......:


1. .......... he ce ....... y ........... ......... .... . Ana....
10 .... ... ..... y .... ........ .....
2. ....... ...... ......... .. ........ ...... .. 100 ... . ........
.. .... ......... ........ ..... ce ....... .......... .. 10 ....
.. ... ........... ....... .... .... ce ...... .. ........
3. .. ..... ........ .... ..... .......... ....... ...... y no......
......
4. ...... ..... ......... ....... ........ ........... .......,
.. je ...... ...... ....... ..... .. ....... ...... ... . .. .......
............
5. ......... ce ..... y ... .......! ......, .... ... ........ .......,
a ..... .......... .. 1. ..... 1925. ..
6. ..... .... ......... ... .. ..... 6% .. .... .. ............,
0.2% .. ....... ........ . 2% ........ .......
7. .... ......... . .... ......... ....... ..... je ..... .. .....
....... .... ........ . ....... .. 31. ....... 1925. ....... .......
...... y ....... no 15 (........) .......... ....... ......... .....
8. . ... ....... ..... ce ..... ..... ... ......... ......, .... ce
....... ... ........ ....... .. ........
9. .. ........ .... . ....... ......... .... ....., .. .. ........
...... .... no .... ... ......, .... je ... ....... a .... . ...
.......
...... ce ..... .... ....... y ........... ......... .... y
........
......, 12. ........ 1924.


......... .....


Broj 13.081—1924.


OGLAS DRAŽBE BUKOVIH TRUPACA.


Potpisana Direkcija prodaje samo putem pismenih ponuda dana 1S. de


cembra 1924. u 11 sati do podne bukove trupce, koji će se izraditi i na državno


stovarište u Majuru dovesti u sječnoj sezoni 1924./1925. u ukupnom iznosu od


4.000 m3 — sa iskličnom cijenom od 250 Dinara od kubnog metra.
Vadium 100.000 Dinara.
Zatim na području kr. šumske uprave u Mrkoplju sjekored IV. okružje
1/34—38 na panju 1152 jelova stabla procijenjena na 3872 m3 tvoriva i 1353 m8
goriva; 7621 bukovo stablo sa 2671 m3 tvoriva i 5272 m3 goriva te 27 javorovih
stabala sa 60 m3 tvoriva, sve uz iskličnu cijenu od 486.027 Dinara. Vadium


48.700 Dinara.
Ponude se predaju do 11 sati potpisanoj Direkciji, gdje se mogu viđati i
dobiti dražbeni i kupoprodajni uslovi.
U Zagrebu,
dne 6. novembra 1924.
Kr. Direkcija Suma.
ŠUMARSKI LIST 12/1924 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Broj 6716—1924.


LICITACIJA HRASTOVIH I BRESTOVIH DRVETA.


Dana 22. decembra 1924 god. prodavače se kod Kr. Direkcije Šuma u
Vinkovcima javnom ofertalnom licitacijom hrastova i brestova drveta u srezu
Vratična kr. šumske urpave jaimenske u Morovicu udaljeno od obale Save 1 km.


Broj drveta Količina drva sposobna za


Procen


građu gorivo


bena


Šumski ~5


´> (0 N
(0 . "SS .. vrednost


srez o o o


Lrt


. u. > LM siu


-Q en
Um >


Dinarima


A Vi


3


m


XXIV


I. Vratična 186 14 200 443 . 443 1555 69 L2 320.013
XXV


Skupina


USLOVI:


1. Ponudjači iniiaju podnesti najkasnije do 10 časova dana licitacije kauciju
kod blagajnice kr. direkcije šuma u Vinkovcima u iznosu cd 10% (deset)
od procenbene vrednosti prema propisima čl. 88. zakona o državnom računovodstvu
Revers o položenoj kauciji, svjedočanstvo o nadmetačkoj sposobnosti te
uverenje, da su radnju prijavili poreskima vlastima i platili porez za tekuće tromjesečje
imaju također do 10 časova dana licitacije predati predsedniku koimiisije
za održavanje licitacije kod kr. direkcije šuma u Vinkovcima.


2. Nakon tog — iizmedju 10 i 11 časova dana licitacije — predaju ponudjači
komisiji pismene eferte, snabdevene sa 100 Dinara taksene marke, koji
moraju biti u valjano zapečaćenom zavoju, i na kojima mora biti jasno napisano:
»Ponuda za cd ponudjača N. N.«
Telegrafske ponude ili one koje ne odgovaraju uslovima licitacije, ne uzimaju
se u obzir.
Licitacija počinje u 11 sati.


3. Kupovnina se plaća kod bagajnice kr. direkcije šuma u Vinkovcima u
roku od 14 dana od dana saopštenja, da je licitacija odobrena. Kcd plaćanja kupovnine
dužan kupac još platiti na kupovninu 8.2% u ime raznih prinosa i taksa.
4. Rok za izradu drveta i izvoz robe traje do kraja 1925. god.
5. Svi podrobniji uslovi licitacije mogu se saznati za radnog vremena
kod kr. direkere šuma u Vinkovcima te kr. šumske uprave jamenske u Moroviiću.
Vinkovc i
,dne 18. novembra 1924.
Kr. Direkcija Šuma.


D.
š. Broj 39.021 — 1924.
OQLAS.
Kod direkcije šuma u Sarajevu prodovaće se dne 22. decembra 1924. u
10 sati prije podne putem javne usmene i pismene dražbe oko 5000 kubnih me


Šumarski List br. 12.
e
ŠUMARSKI LIST 12/1924 str. 68     <-- 68 -->        PDF

tara bukovog drveta na panju u šumskom predjelu Vilovatioa-Bjele vode seo


skog sreza mostarskog.
Isklična cijena iznaša 21 Dinar po kubnom metru prosječno.
Svaki nudioc mora položiti prije početka dražbe vadij u iznosu od Dinara


20.000 (dvadeset hiljada dinara) u gotovom ili u državnim bonovima i taksenu
marku od 100 Dinara.
Pismene ponude sa, vadijem i taksenom markom od 100 Dinara treba poslati
zapečaćene Direkciji Šuma u Sarajevu sa natpisom: »Ponuda za kupnju
bukovine u šumi Vilovatica-Bjele vode« a moraju stići najkasnije do 22. decembra
1924. do 9 sati.


Stoji svakome reflektantu slobodno, da šumu prije dražbe razgleda.
Uvjeti kupnje i prodaje izloženi su na uvid kod Direkcije Šuma u Sarajevu


soba broj 69 ili 90 te se mogu u uredskim časovima uviditi.
Dražba se neće održati ako ne pristupe najmanje 3 licitanta.
Gosp .Ministar Šuma i Rudnika bira slobodno medju ponudama a može


sve
i jednu odbiti bez da za to navede razloga.
Dostalac snosi troškove raspisa dražbe.
Sarajevo, 3. novembra 1924.


... Direkcija Šuma.


D.
Š. Broj 39.679—1924.
OGLAS.
Kod Direkcije Šuma u Sarajevu prodavače se dne 22. decembra 1924. u
11 sati prije podne putem javne usmene i pismene dražbe oko 2.000 kubnih metara
bukovog drveta na panju u šumskom predjelu Jezero-Velež seoskog sreza
nevesinjskog odjel 81, 82, 83 i 84.


Isklična cijena iznaša 24 dinara po kubnom metru prosječno.


Svaki nudioc mora položiti prije početka dražbe vadij u iznosu od
dnara 8.000 (osam hiljada) dinara u gotovom ili u državnim bonovima i taksenu
marku od 100 dinara.


Pismene ponude sa vadiiem i taksenom markom od 100 dinara, treba poslati
zapečaćene Direkciji šuma u Sarajevu sa natpisom: »Ponuda za kupnju
bukovine u šumi Jezero-Velež«, a moraju stići najkasnije do 22. decembra 1924.
do 9 sati prije podne.


Stoji svakome reflektantu slobodno, da šumu prije dražbe razgleda.
Uvjeti kupnje i prodaje, izloženi su na uvid kod Direkcije šuma u Sarajevu


soba broj 69 ili 90 te se mogu u uredskim časovima uviditi.
Dražba se neće održati, ako ne pristupe najman;e 3 licitanta.
Gospodin Ministar Šuma i Rudnika bira slobodno meedju ponudama, a


može sve i jednu odbiti, bez da za to navede razloga.
Dostalac snosi troškove raspisa dražbe.
Sarajevo, 10. novembra 1924.


Kr. Direkcija Šuma.


Broj 7123—1924.


OBJAVA LICITACIJE OGRF.VNOG DRVA.


Kod kr. direkcije šuma u Vinkovcima prodavače se dania 22. .decembra
1924. u 11 sati javnom ofertalnom licitacijom 69.5 pr. metara mješovitih i 2268
pr. metara topolovih ogrevnih drva izvezenih na obalu Spačve u srezu Topolovac
kr. šumske uprave Morović sa procenbenom vrednošću od 113.425 Dinara.
ŠUMARSKI LIST 12/1924 str. 69     <-- 69 -->        PDF

Drva su hrastova, brestova, grabova i jasenova oblice-I. i II. klase te topolo
ve cepanice i oblice.


USLOVI:


1. Ponudjači imaju podnesti najkasnije do 10 časova dana licitacije kauciju
kod blagajnice kr. direkcije šuma u Vinkovcima u iznosu od 5% (pet) od
proncftnbene vrednosti prema propisima čl 88. Zakona o državnom računovodstvu.
Revers o položenoj kauciji, svedočanstvo o nadmetačkoj sposobnosti te
uverenje, da su radnju prijavili poreskima vlastima i platili porez za tekuće tromesečje
imaju takodjer do 10 časova dana licitacije predati predsedniku komisije
za održavanje licitacije kod kr. direkcije šuma u Vinkovcima.


2. Nakon tog — izmedju 10 i 11 časova dana licitacije — predaju ponudjači
komisiji pismene oferte, snabdevene sa 100 Dinara taksene marke, koji moraju
biti u valjano zapečaćenom zavoju i na kojima mora biti jasno napisano
»Ponuda za od ponudjača N. N,«
Telegrafske ponude ili one koje ne odgovaraju uslovima licitacije, ne uzimaju
se u obzir.
Liciatcija počinje u 11 sati.


3. Kupovnina se plaća kod blagajnice kr. direkcije šuma u Vinkovcima u
roku od 14 dana od dana saopštenja, da je licitacija odobrena. Kod plaćanja
kupovnine dužan je kupac još platiti na kupovninu 8.2%; u ime raznih prinosa
i taksa.
4. Rok za izvoz drva traje do kraja maja 1925. godine.
5. Svi podrobniji uslovi licitacije mogu se saznati za radnog vremena kod
kr.
direkcije šuma u Vinkovcima té kr. šumske uprave u Moroviću.
Vinkovci, dne 22. novembra 1924.


Direkcija Šuma.


Broj
10225-1924.


OGLAS.


Kod poglavara sreza bugojanskog u Bugojnu prodavače se u ponedjeljak


29. decembra 1924. u 10 sati putem javne usmene i pismene dražbe:
a) 2.C60 m3 hrastovog drveta od starih, zrelih, šupljih, kriveljivih i defektnih
stabala, te nešto od hrastove ležike. Iz ove se mase, prema nahodjenju
kupca, može izvoditi i oko 10 m3 sitnijeg tehničkog materijala. Prosječna isklična
cijena za ovu hrastovinu iznosi 49 (četrdesetdevet) Dinara po jednom kubnom
metru u šumi na panju.


b) 940 m2 bukovog ogrevnog drveta, od starih, zrelih, prezrelih, šupljih 1
defektnih stabala, kao i nešto od bukove ležike uz iskličnu cijenu od 18 (osamnaest)
Dinara u šumi na panju.


Sve se ovo drvo nalazi u šumskom predjelu »ćupelin-Baličko Osoje« koje
se može u svako doba, uz pomoć šum. organa, pregledati, a posebni uvjeti kupnje
i prodaje mogu se za vrijeme uredovnih sati pogledati kod poglavara sreza
u Bugojnu. Šuma je udaljena 3 km od željezničke pruge D. Vakuf-Jajce.


Svaki nudioc mora pre početka dražbe položiti vadij u iznosu od 11.786
Din bilo u gotovom novcu . u vrednosnim papirima, koji se primaju kod sklapanja
ugovora sa državom. Strani podanici polažu vadij i jamčevinu u dvo^
strukom iznosu.


Kupac će platiti 6% ćele kupovnine u fond za pošumljavanje.
ŠUMARSKI LIST 12/1924 str. 70     <-- 70 -->        PDF

Pismene ponude moraju stići ovome poglavarstvu zapečaćene i providjene
sa jamčevinom od 10% pomudjene vrednosti, te taksenom markom od 100 Din
najkasnije do 10 sati dne 29. decembra 1924. sa oznakom na omotu: »Ponuda
na hrastovinu i bukovinu u šumi »Ćupelin-Baličko Osoje« na broj 10.225/24.


Licitacija se neće održati, ako joj ne pristupe najmanje 3 licitanta.
Ministarstvo Šuma i Rudnika bira slobodno medju ponudama i može ih
sve odbiti bez da i navede razloge.
Do konačnog rešenja vezani su nudioci na svoje ponude.
Bugojno, 12. novembra 1924.


Poglavar sreza.


Broj 13.797—1924.


OGLAS.


Prodaje se samo putem pismenih ponuda i to:


1. Na području kr. Šumske Uprave u Karlovcu izradjeni i na stotvtalrište
kod željezničke stanice Vojnić izvezeni hrastovi trupci sa kubnom sadržinom od
2053 m3 uz iskličnu cijenu od 1,313.920 Dinara.
Vadium 131.392 Dinara.


2. Na području kr. Šumske Uprave u Vranovini u sjek. IV. okr. 19—21 na
panju
9520 m3 kestenova tanin drva sa iskličnom cijenom od 384.800 Dinara.
Vadium 38.480 Dinara.


3. Na području kr. Šumske Uprave u Ravnofeori u sjek. III. okr. 1/7 na
panju 1904 m3 jelova tvoriva, 707 m3 jelova goriva, 28 kub. metara bukova tvoriva,
118 kub. metara bukova goriva sa iskličnom cijenom od 276.435 Dinara.
Vadium 27.700 Dinara.


4. Na području kr. Šumske Uprave u Mrkoplju u sjek. IV. okr. 34—38 na
panju 26 m3 jelova tvoriva, 8 m3 jelova goriva, 1097 kub. metara bukova tvoriva,
2179 kub. metara bukova goriva i 18 kub metara javorova tvoriva sa iskličnom
ci:enom od 78.239 Dinara. Vadium 7900 Dinara.
Sa taksenom markom od 100 Din providjene, dobro zatvorene ponude
valja predati najzad do 29. decembra 1924. do 11 sati potpisanoj Direkciji gdje
se mogu vidjeti i dobiti dražbeni i kupoprodajni uslovi, obrazac i omot ponude.


U Zagrebu, dne 20. novembra 1924.


Kr. Direkcija Šuma.


MEŠČANSKA KORPORACIJA V KAMNIKU


razpisuje mesto kvalificiranega


NADOOZDARJA
z izpitom za samostojn© gozdno gospodarstvo.
Ponudbe z navedbo zahtev je oposlati do 15. decembra t I. na upravni
§tvo Meščanske Korporacije v Kamniku.
Kamnik , dne 29. Oktobra 1924.
Za odbor:


Rudolf Debevec


t. c. načelnik.


ŠUMARSKI LIST 12/1924 str. 71     <-- 71 -->        PDF

Isprobanu fosfornu rasfooiou za uraae


s oblastno odobrenim naputkom za upotrebu.


Strihnin za lišite kan I za drugu zuerad


Kozmetička srpdstva, sve


špopfshe i furislilhe higijenske oufrepšlioe


žepns apoteke


prodaje i raspošiije promptno, solidno, kulantno


„Drogarija Adrija"


Ljubljana, Selenburgova ulica 5.


usuprot glavne pošte.


HB. OfPDuî se prodaju i šalju samo po uuerenju policijskih ulasfl !


1 STROJEVE Zfl SVAKOVRSNU OBRADU DRVETA j


g CM TERk, @L.. T I F f? R I \f F7 <.
I SKOBELNIKE, *S . l UKDU4C |
I TESARSKE STO-W IZRAĐUJU |


1 fvRPČ. PILETDR. ...^ NAJJEFTINIJE °


9 STROJNE TOVARNE IN LIVORNE 0. D. LJUBLJANA


/J tim.11 Ml III HIIIIHtl.il III.i MM IM IH II1111 Hl IH Kl III I III H M I Hllll I III M.lil III I IH I« III III IH IIMHHI Hl IH. HltHtl IH ..................... Hl ....


humska Industrija


Filipa Deutsche* Sinovi


Vrhovčcva ul. 1 ZAGREB Telefon brof 47
Parna pilana u Turopolju.


Export najfinije hraslovine. Na skladištu ima oeiihe količine potpuno supe hrastove građe
suiti dimenzija. UTEMELJENO GODINE 1860
ŠUMARSKI LIST 12/1924 str. 72     <-- 72 -->        PDF

®65®©^G5®6S©<5X©63©G3©63©6^^


OBNOVA 99


99


gradbena družba 2:. o, 2:, v Ljubljani


Podružnice :
ZAGREB, Hica 31. SARAJEVO, Aleksandrova ul. 113.


» Instalacije za iskorišći9
vanje vodnih snaga —
§ Šumske i industrijalne
g željeznice, žične uspe
§ njače, — Industrijalne


gradbe (gradnje pilana
sa strojevima.)


&S&S>G&S)<5iS3®

~.",


Dioničarska društvo
za eksploataciju urm


Zagreb, Trg N br. 3


Telefon 16-34, 12-38
Brzojavi : „EXPLOITAT"


Parna pilana i tvornica parketa
VIROVITICA


Prodajni ured BANJA-LUKA


Prolzvađa i eksportira:


hrastovu robu, parenu i
neparenu bukovinu, mekanu
rezanu građu, gorivo
drvo ie parkete


.


a


........... .. .............
. . . . . .
....., ...... . .............
.........,
..... ........,
............. ......
(...... ........ ..
..........).


Société Anonyme


.. Exploitation forestiere


Zagreb, Trg N br. 3


Téléphone 16-34, 12-38
Télégrammes : „EXPLOITAT"


Scierie a vapeur et fabrique
de parquets VIROVITICA


Bureau de vente BANJA-LUKA


Produits et exporte:


matériaux en chene, hetre
étuvé et non étuvé, bois tendre
matériaux de construction,
matérieux sciés et bois pour
chauffage et parquets.


..

ŠUMARSKI LIST 12/1924 str. 73     <-- 73 -->        PDF

\.........&


KRNDIJA


gospodarska i šumska
industrija dion. društvo


u Zagrebu


Uprava gospodarstva i šumarstva :


Našice, Slavonija


Proizvodi i eksportira svekolike
gospodarske i šumske proizvode.


Za šumske Ëndustriie


I trgovce drwa?


Wavi vjonierovi kcljbroji, šumski čekići, čekići
za daske, klupe za mjerenje, vrpce za mjerenje,
brojevi iz odjeli u svim veličinama najbolje
vrsti, šumske krede i olovke kod


Sandora Schnellera


rezbara
ZAGREB, STROSSMAJEROVA ULICA BROJ 6.
ŠUMARSKI LIST 12/1924 str. 74     <-- 74 -->        PDF

........


........ ..... A. .. . ........


HA ......


w


......... ... ..... ......... ..........


........, ....... . .......


........ ........, ..... .. ......., .......
.. ........ y .... ........ . ............ .


...... .... . .....


.... .... ........


KR. PRODAJA BARUTA \


INDUSTRIJA ORUŽJA


| BOROVNIK I VRBANIC


| ZAGREB .


JuriŠiĆGVa Ulica 9. ^^ Prodala svakovrsnoo
oružja, municije i
lovačkih potrepština.


Vlastita tvornica pušaka u Borovlju (Ferlach).


. Prodaja na -veliko I na malo.


f^


i.r*r.> .^.., ,::..:,^*... ´^.^^."-^"-"«^´"^^´´l´r´iii^S!´^!»^´´´^


´"" ´" " l" »Il——illll... UH». ....11.|..-...|.1»«.:...||.!^..1 lllîff


J
ŠUMARSKI LIST 12/1924 str. 75     <-- 75 -->        PDF

Poziv.


Umoljavaju se svi članovi pretplatnici,
koji duguju članarinu i pretplatu, da
istu bezuvjetno uplate do konca mjeseca
decembra t. g.


Blaoajna Udruženja.
ŠUMARSKI LIST 12/1924 str. 76     <-- 76 -->        PDF

e©®š9©ŠS6S96S9eS9 3SSSS96S9SS9GS9GS96S9 ^(................ . 6SS


Radloniia za preiiznu mehaniu 1


IIHEH 8EIUIRDI


Ljubljana, šelenbupgoua uliia i i


Generalno zastupstuo i glauno skladište instrumenata |


Sfaphe s ........, Ulien. |


Teodoliti, tahimetr´, nivelacioni poljski i šumarski instrumenti, .
nivel. letve, trasirke, libele, busole, meraći lanci i vrpce, gplanimetri, pantografi, ombrografi, ombrometri, visinski baro-S
metri i aneroidi, brojčani čekići, šumsk<» kla-§
diva i sve šumarske instrumente i potreb-@
štine, crtaći pribor, precizna šestila, svetlobni prozirni i g


milimetarski papiri, „Normograph" - šablone za pismo. Q
Brušenje risaćih pera i sve popravke točno i solidno. Zajam- G>
čeno precizna rektifikacija geodetskih instrumenata. .


GÎQeîQ@ÎQeîQe

<.>0<.>0<.><..>00<.>0<....>0<><>0<><><>0<.>00000<.>00<>00<><>.>00<><>0<>


o


g Slovenska industrija kožnatih odela


DRAGO SCHWAB


Ljubljana, Dvorni trg broj 3.


Izrađuje sve vrsti kožnatih odela, kao
kaputa, gunjaca, hlača, kapa i t. d. iz
najfinije kože.


Specijalno skladište


engleskog i češkog sukna za odeîa i


o


ogrtače.


s


Bogati izbor svakovrsnih odela, zim


o


o skih kaputa, ranglana, ogrtača i t. d.
o


o Vlastita izradba!
o


o Nepromočivi plaštevi, ogrtači za kišu
o


o od jednostavnih do najfinijih.


o


o Za ćlj,fjfff- šumare znatan
o


o &P ´W popusti - Tražite utorke !
o
..<..><.><.><>..><...><.><....><.><><>..><>.><><..^
ŠUMARSKI LIST 12/1924 str. 77     <-- 77 -->        PDF

PRVO JUGOSLOVENSKO D. D. ZA ŠUMSKO GOSPODARSTVO
INDUSTRIJU, DESTILACIJA DRVA D. D.


Centrala ;


ZAGREB


Boškovićeva 33.1


.


Poduzeća:


Tvornica za suhu destilaciju bukovog drveta u Teslicu. Parna pilana
u Teslicu i vlastelinstvo u Siraču kraj Daruvara.


Produkcija:


Aceton, metilni alkohol, drveni kreč, drveni ugljen, ketoni, formaldehyd
sredstva za denaturiranje, lahka i teška ketonska i acetonska ulja
katran i smola, katranska kreozotna ulja, željezni lak. Sve vrsti
smrčevog, jelovog i borovog rezanog materijala, javorovi i jasenovi
trupci. Vapno za građevne i tvorničke svrhe.
ŠUMARSKI LIST 12/1924 str. 78     <-- 78 -->        PDF

tisak jfngoslôvenskog Novinskog