DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1924 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Broj 9730: — 1924.


OGLAS.


Na osnovu odobrenja uprav, odb. žup. zagreb. od 24. IX. 1924. br. 2693


U. O. — 1924. održati će se dne 5. prosinca 1924. u 10 (deset) sati prije podne u
uredu kr. kot. oblasti u Jastrebarskom javna dražba 1251 hrastovog stabla nalazećih
se u šum. predjelu Qrabrovac (3 kim. od želj. stanice Jastrebarsko) vlasništvo
z. z. komposesorata Jastrebarsko procjenjenih na 3446 m3 grade, 2994
kom. želi. podvala te 1635 pr. m. ogreva.
Isklična cijena jest procjenbena vrijednost od 1,797.450 Dinara.
Dražbuje se samo zatvorenim, pisanim propisno biljegovanira ponudama
(ofertkna). —
Ponuda imade biti sastavljena točno prema odredbama § 7. dražbemh
uvjeta te mora sadržavati:


a) Ime, prezime i obitavilište nudioca.


b) tačnu oznaku dražbeenog predmeta.


b) ponuđenu svotu izraženu brojevima i slovima.


d) izjavu ponuditelja, da su mu dražbeni uvjeti tačno poznati i da na iste
bezuvjetno pristaje. —


e) ponudu ima nudioc odnosno njegov opunomoćenik vlastoručno potpisati
i priložiti joj 10% (deset) isklične cijene u gotovom novcu ili ovozemnim
državnim ili inimi u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca zakonitu pupilarnu sigurnost
imajućim vrijednosnim papirima. Strani državljani imaju priložiti žaobinu
od 20% (dvadeset).


f) na omotu ponude ima se napisati. — »Ponuda na 1251 hrastovo stablo
u Sumi Grabrovec vlasništvo z. z. kornposesorata Jastrebasko, koje će se prodavat
5. prosinca 1924. kod kr. kot. oblasti u Jastrebarskom«.


g) Ponuda (offert) treba biti na omotu (izvana) taksirana sa 100 Dinara.
Pobliži dražbeni uvjeti stoje na javnom uvidu kod šum. tehničara kr.
kot. oblasti u Jastrebarskom.
.1 a s k a, dne 23. listopada 1924.
Kr. kotarski predstojnik:
Švuger v. r.


Broj 1081.
PRODAJA CRNOGORIČNOG DRVETA.


Kod šumske uprave u Srednjem (kod Sarajeva) prodavače se u utorak
dne 9. decembra 1924. u 11 sati putem javne usmene i pismene dražbe oko 3.0000
(tri hiljade) kubnih metara crnogoričnih sušika, izvala, požarom oštećenih i od
kukaca napadnutih stabala uz iskličnu cijenu od 24 (dvadeset i četiri) dinara
prosečno na panju u državnoj šumi Qajine, područje Kaline—Bioštica (odjeli 77,
79 i 80). —


Drvo se može u svako doba u šumi, a posebni uveti prodaje za vreme
uredovnih sati kod Šumske uprave u Srednjem, pregledati.
Svaki nudjoc mora prije početka dražbovanja da položi vadi} u iznosu od


7.200 Dinara, bilo u gotovu novcu, bilo u vrednosnim papirima, koji se primaju
kod sklapanja ugovora sa državom. Strani podanici polažu vadij i jamčevinu
u dvostrukom iznosu.
Kupac će platiti 6% ćele kupovnine u fond za pošumljivanje i sve troškove
raspisa ove dražbe.