DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1924 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Pismene ponude moraju stići ovoj upravi zapečaćene i providene sa jamčevinom
od 10% ponuđene vrijednosti, te taksenom markom od 100 dinara najkasnije
do 10 sati dne 9. decembra 1924. sa oznakom na omotu: »Ponudu rta


3.000 m°
cmogor. drveta iz Daljine na broj 1081«.
Dražba se ne će održati ako istoj ne pristupe najmanje tri licitanta.
Ministarstvo Šuma i Rudnika bira slobodno medu ponudama i može ih
sve bez navađanja razloga odbiti.
Do riješenja vezani su ´ nudioci na svoje ponude.
U Srednjem , kod Sarajeva, dne 25. oktobra 1924.
.,..
Šumska Uprava.


OGLAS.


Temeljem odobrenja upravnog odbora županije zagrebačke od 26. XI.
1924. Br. 3598 u. o. 924., raspisuje se ovime prodaja obilježenih 500 hrastovih
stabala vlasništvo z. !z. Desinec-Prhoč, nalazećih se u šumskom predjelu Blatnjak


(8.5 km od željezničke stanice Zdenčina) procjenjenih na 834 m3 gradje, te 1019
komada željezničkih pragova, sa iskličnom cijenom od 475.621 dinar. Prodaja
će se obaviti dne 9. prosinca 1924. u 10 sati prije podne zatvorenim ofertima.
Na brzojavne i kasnije stigavše ponude ne će se uzeti obzir
. Ponuda mora biti sastavljena točno u smislu § 7. dražbovnih uvjeta zastupajućih
kupoprodajni ugovor, te mora sadržavati:


i." i
A, Ime i prezime te obitavalište nudioca;
B. Točnu oznaku dražbenog predmeta;
C. Ponudjenu svotu izraženu brojevima i slovima u dinarskoj vrijednosti;
D. Izjavu ponuditelja, da su mu dražbeni uvjeti točno poznati i da na iste
bezuvjetno pristaje.
Ponudu imade nudioc vlastoručno potpisati i priložiti joj 10% (deset) od
isklične cijene kao žaoblnu u gotovom novcu ili u Kraljevini Srba, Hrvata i
Slovenaca zakonitu pupilarnu vrijednost imajućim vrijednosnim papirima. Ponude
imadu se do napred označenog vremena dražbe predati u uručbeni zapisnik
sreskog poglavara u Jastrebarskom, a na omotu treba napisati »Ponuda na
500 hrastovih stabala, vlasništvo z. z. Desinec-Prhoč nalazećih se u šumskom
predjelu Blatnjak, koja će se prodavati dne 9. prosinca 1924. kod sreskog poglavarstva
u Jastrebarskom«. r


E. Ponuda (Ofert) ima biti izvana biljegovana sa 100 dinara. Pobliži
dražbeni uvjeti stoje na javnom uvidu kod referenta sreskog poglavara u
Jastrebarskom.
:
J a s t r e b a r s k o, 27. studena 1924.
Sreski poglavar: Švuger, v. r.


Broj 13.579 — 1924.


OGLAS DRAŽBE HRASTOVOG OGREVNOG DRVETA I HRASTOVOG
DRVENOG UGLJENA.


Na osnovu naređenja Ministarstva Šuma i Rudnika od 30. jula 1924.
broj 29.909 prodavati će se kod kr. Direkcije Šuma u Zagrebu dana 10. decembra
1924. u 11 sati do podne 5119 prost, metara hrastovog ogrevnog drveta u složajima
(surama), zatim 2072 pr. metara hrastovog ogrevnog drveta složenog
u kope za palenje ugljena i oko 1350 prost, metara hrastovog drvenog ugljena
u kopama u šumi Medjedjak sjekored VI. kod Vol inje,, područja kr. Šumske