DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1924 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Uprave Kostajnica. Od željezničke slanice Volinja do šume vodi uskotračna
šumska konjska želejznička pruga do sredine šume u dužini od po prilici 7 (se


dam) kilometara.


Isklična cijena za sve gorivo hrastovo drvo je paušalno 86.292. Din., a za
drveni ugljen paušalno 159.000 Din.
Nuđioc ima da plati u ime vadiuma 10% (deset postotaka) "od isklične
cijene.
Kupovnina se ima uplatiti najedanput u roku od 14 dana nakon obavjesti
kupca, da je licitacija odobrena.


Kod uplate kupovnine dužan je kupac platiti još 6% (šest postotaka) od
cijele kupovnine u fond za pošumljivanje, 0.2% (dvije desetine postotka) za zakladu
za uzgoj djece šumarskih činovnika i propisane takse na ugovor.


Sivi pobliži uslovi licitacije i uslovi ugovora mogu se saznati u radno
vrijeme kod kr. Direkcije Šuma u Zagrebu i kod kr. Šumske Uprave u Kostajnici.
U Zagrebu, dne 11. novembra 1924.


Kr. Direkcija Šuma.


Broj 3480—1924.


OQLAS DRAŽBE HRASTOVIH STABALA.


Na temelju drvosječne osnove za godinu 1924./25. i odobrenja Ministar


stva Šuma i Rudnika u Beogradu od 9. oktobra 1924. broj 36.501/24. prodavat


će se javnom dražbom i to samo putem pismenih ponuda dne 10. decembra 1924.


u 10 sati do podne kod šumsko-gospodarstvenog ureda u Novoj Gradiški 1130


stabala hrasta lužnjaka koja se nalazi u šumi Radinje okr. XXVI. istočni dio sa


iskličnom cijenom 5,307.272 dinara i 40 para. Drvosjek se nalazi u području šu


marije Nova Kapela.


Dražbeni uvjeti mogu se vidjeti svakog dana za vrijeme uredovnih sati


kod gospodarstvenog ureda u Novoj Gradiški i navedene šumarije.


´Nova Gradiška, 1. novembra 1924.


Šumsko-gosopdarstveni ured gradiške im. općine.


.... 5S52—1924.


....... ....... . ......... .... HA .....


.. ....... .. ........ .... . ....... ... 22785—1924. ....... .........
.... y ....... .. .......... ......... . ......... ......
...... ...... . ........ ......... y .... .......... ...... . .. .....
...... ........ (.....) ..........


I. ... 12. ........ ....... ce:
1. .... .. ... ......... y ........ .. 20 .. . . ........ ....
133.000 ....... ....... 1.3.300 .......
2. .... .. ... ......... y ........ .. 20 .. . . ........ ....
134.000 .... ....... 13.400 ....
II. ... 13. ........ ....... ce:
3. .... IV. ... ......... y ........ .. 20. .. . . ........ ....
85.000 .... ....... 8500 ....
4. ........ I. y ..... .... y ........ .. 28.65 .. . . ........ ....
90.000 .... ....... 9000 ....