DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1924 str. 68     <-- 68 -->        PDF

tara bukovog drveta na panju u šumskom predjelu Vilovatioa-Bjele vode seo


skog sreza mostarskog.
Isklična cijena iznaša 21 Dinar po kubnom metru prosječno.
Svaki nudioc mora položiti prije početka dražbe vadij u iznosu od Dinara


20.000 (dvadeset hiljada dinara) u gotovom ili u državnim bonovima i taksenu
marku od 100 Dinara.
Pismene ponude sa, vadijem i taksenom markom od 100 Dinara treba poslati
zapečaćene Direkciji Šuma u Sarajevu sa natpisom: »Ponuda za kupnju
bukovine u šumi Vilovatica-Bjele vode« a moraju stići najkasnije do 22. decembra
1924. do 9 sati.


Stoji svakome reflektantu slobodno, da šumu prije dražbe razgleda.
Uvjeti kupnje i prodaje izloženi su na uvid kod Direkcije Šuma u Sarajevu


soba broj 69 ili 90 te se mogu u uredskim časovima uviditi.
Dražba se neće održati ako ne pristupe najmanje 3 licitanta.
Gosp .Ministar Šuma i Rudnika bira slobodno medju ponudama a može


sve
i jednu odbiti bez da za to navede razloga.
Dostalac snosi troškove raspisa dražbe.
Sarajevo, 3. novembra 1924.


... Direkcija Šuma.


D.
Š. Broj 39.679—1924.
OGLAS.
Kod Direkcije Šuma u Sarajevu prodavače se dne 22. decembra 1924. u
11 sati prije podne putem javne usmene i pismene dražbe oko 2.000 kubnih metara
bukovog drveta na panju u šumskom predjelu Jezero-Velež seoskog sreza
nevesinjskog odjel 81, 82, 83 i 84.


Isklična cijena iznaša 24 dinara po kubnom metru prosječno.


Svaki nudioc mora položiti prije početka dražbe vadij u iznosu od
dnara 8.000 (osam hiljada) dinara u gotovom ili u državnim bonovima i taksenu
marku od 100 dinara.


Pismene ponude sa vadiiem i taksenom markom od 100 dinara, treba poslati
zapečaćene Direkciji šuma u Sarajevu sa natpisom: »Ponuda za kupnju
bukovine u šumi Jezero-Velež«, a moraju stići najkasnije do 22. decembra 1924.
do 9 sati prije podne.


Stoji svakome reflektantu slobodno, da šumu prije dražbe razgleda.
Uvjeti kupnje i prodaje, izloženi su na uvid kod Direkcije šuma u Sarajevu


soba broj 69 ili 90 te se mogu u uredskim časovima uviditi.
Dražba se neće održati, ako ne pristupe najman;e 3 licitanta.
Gospodin Ministar Šuma i Rudnika bira slobodno meedju ponudama, a


može sve i jednu odbiti, bez da za to navede razloga.
Dostalac snosi troškove raspisa dražbe.
Sarajevo, 10. novembra 1924.


Kr. Direkcija Šuma.


Broj 7123—1924.


OBJAVA LICITACIJE OGRF.VNOG DRVA.


Kod kr. direkcije šuma u Vinkovcima prodavače se dania 22. .decembra
1924. u 11 sati javnom ofertalnom licitacijom 69.5 pr. metara mješovitih i 2268
pr. metara topolovih ogrevnih drva izvezenih na obalu Spačve u srezu Topolovac
kr. šumske uprave Morović sa procenbenom vrednošću od 113.425 Dinara.