DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1924 str. 69     <-- 69 -->        PDF

Drva su hrastova, brestova, grabova i jasenova oblice-I. i II. klase te topolo
ve cepanice i oblice.


USLOVI:


1. Ponudjači imaju podnesti najkasnije do 10 časova dana licitacije kauciju
kod blagajnice kr. direkcije šuma u Vinkovcima u iznosu od 5% (pet) od
proncftnbene vrednosti prema propisima čl 88. Zakona o državnom računovodstvu.
Revers o položenoj kauciji, svedočanstvo o nadmetačkoj sposobnosti te
uverenje, da su radnju prijavili poreskima vlastima i platili porez za tekuće tromesečje
imaju takodjer do 10 časova dana licitacije predati predsedniku komisije
za održavanje licitacije kod kr. direkcije šuma u Vinkovcima.


2. Nakon tog — izmedju 10 i 11 časova dana licitacije — predaju ponudjači
komisiji pismene oferte, snabdevene sa 100 Dinara taksene marke, koji moraju
biti u valjano zapečaćenom zavoju i na kojima mora biti jasno napisano
»Ponuda za od ponudjača N. N,«
Telegrafske ponude ili one koje ne odgovaraju uslovima licitacije, ne uzimaju
se u obzir.
Liciatcija počinje u 11 sati.


3. Kupovnina se plaća kod blagajnice kr. direkcije šuma u Vinkovcima u
roku od 14 dana od dana saopštenja, da je licitacija odobrena. Kod plaćanja
kupovnine dužan je kupac još platiti na kupovninu 8.2%; u ime raznih prinosa
i taksa.
4. Rok za izvoz drva traje do kraja maja 1925. godine.
5. Svi podrobniji uslovi licitacije mogu se saznati za radnog vremena kod
kr.
direkcije šuma u Vinkovcima té kr. šumske uprave u Moroviću.
Vinkovci, dne 22. novembra 1924.


Direkcija Šuma.


Broj
10225-1924.


OGLAS.


Kod poglavara sreza bugojanskog u Bugojnu prodavače se u ponedjeljak


29. decembra 1924. u 10 sati putem javne usmene i pismene dražbe:
a) 2.C60 m3 hrastovog drveta od starih, zrelih, šupljih, kriveljivih i defektnih
stabala, te nešto od hrastove ležike. Iz ove se mase, prema nahodjenju
kupca, može izvoditi i oko 10 m3 sitnijeg tehničkog materijala. Prosječna isklična
cijena za ovu hrastovinu iznosi 49 (četrdesetdevet) Dinara po jednom kubnom
metru u šumi na panju.


b) 940 m2 bukovog ogrevnog drveta, od starih, zrelih, prezrelih, šupljih 1
defektnih stabala, kao i nešto od bukove ležike uz iskličnu cijenu od 18 (osamnaest)
Dinara u šumi na panju.


Sve se ovo drvo nalazi u šumskom predjelu »ćupelin-Baličko Osoje« koje
se može u svako doba, uz pomoć šum. organa, pregledati, a posebni uvjeti kupnje
i prodaje mogu se za vrijeme uredovnih sati pogledati kod poglavara sreza
u Bugojnu. Šuma je udaljena 3 km od željezničke pruge D. Vakuf-Jajce.


Svaki nudioc mora pre početka dražbe položiti vadij u iznosu od 11.786
Din bilo u gotovom novcu . u vrednosnim papirima, koji se primaju kod sklapanja
ugovora sa državom. Strani podanici polažu vadij i jamčevinu u dvo^
strukom iznosu.


Kupac će platiti 6% ćele kupovnine u fond za pošumljavanje.