DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1925 str. 24     <-- 24 -->        PDF

80 Oozdarstvo Slovenije leta 1923.


Da se omogoči racionalna in temeljita revizija stanja glede
gozdov in da se spravi v sklad zeraljarinski kataster z gozdnim,
je delegacija ministrstva financ tekom 1. 1924 na prošnjo odseka A
direkcije šum privolila v to, da se naroči okrajnim gozd. inženjerjem,
(polit, šumskim upravam), da naj se o priliki službenih potovanj
osebno prepričaju v pravilnosti opisa podatkov o gozdnem katastru,
in potem naznanijo eventualno dognane diference med gozdnim
in zemljarinskim katastrom v obliki naznanilnih listov pristojnemu
katastralnemu uradu, ki bo radi poprave katastra ukrenil potrebno.
V starem stanju naznanilnih listov imajo navesti okr. gozdarski inženjerji
parcelne številke, imena posestnikov in kulturne vrste,
označene v katastru, druge rubrike izpolni državni geometer sam:
v novem stanju pa je navesti le parcele in sedanje kulturne vrste in
označiti, jeli pritiče kulturna izprememba ćelo ali samo del parcele.
Tiskovino: »Naznanilni list« dobijo polit, šumske uprave brezplačno
od ljubljanskega katastralnega mapnega arhiva.


Sto odredbo je omogočeno delo v svrho približanja zemljarinskega
stanja faktičnemu stanju v naravi.


Glede podatkov izkaza štev. 2) imam pripomniti, da polit,
šumske uprave vodijo detajlne izkaze o oblastveno dovoljenih krčitvah
gozda za vsak slučaj posebej po katastralnih občinah in te
zopet urejene po sodnih okrajih. Prijavljeni izkaz jih prinaša sumirane
po političnih okrajih.


Za nekatere okraje se vodi evidenca pri polit, šumskih upravah
že od leta 1882., v Prekmurju Da sele izza novejše dobe. Največja
krčitev (po ploskvi) je bila do konca leta 1923 v mozirskem okraju,
kjer so se pred več leti dovolile izpremembe večjih planinskih gozdnih
objektov v planinske pašnike. Velike so tuđi kulturne izpremembe
v vinorodnih krajih ( krški, mariborski okraj). Leta 1923 je
bila največja krčitev gozda dovoljena v celjskem okraju (157.8102
ha), radi potrebnega zasutja izčrpanih rudnikov v Trbovljah. Izprememba
331.7794 ha v gozd v kranjskem okraju se nanaša na gozdno
obrast na sterilnem, strmem pobočju v perimetru hudournika »Reke
« v Karavankah v davčni občini St. Urška gora in v takozvani
»Krnici« v dačni občini pri Sv. Katarini.


(Nadaljevanje sledi).


.LES AFFAIRES FORESTIERES DE SLOVÉNIE EN 1 t: iTsUlTE)´. La Slovénie
est la partie la plus septentrionale de la Iougoslavie, située aux contre-forts
des Alpes. L´auteur traite du cadastr e forestie r (Evidences en 1925, différences
entre cadastre d´impôt et cadastre forestier, dispositions concernant la rectification
du cadastre d´impôt selon les variété-! de culture) Le s foret s d e
protection et forets en défends séparées par les autorités. (Table statistique.)
Le s défrichements . Table statistique, renseignements. (A suivre)