DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1925 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Šumarska nastava u Cehoslovačkoj republici 85


Na predlog upravnog: odbora imunuje profesorski zbor. šum. inž.
odsjeka jednog člana upravnog odbora predsjednikom na 6 godina.


Tekuće poslove rješava predsjednik, već prema naravi stvari,
samostalno ili sporazumno s dotičnim referentom. Za rješavanje poslova
ima predsjednik posebnu pisarnu. Činovništvo imenuje, otpušta
i premješta se na prijedlog upravnog odbora, a podčinovnici
i namještenici upravnim odborom.


U djelokrug uprave dobra idu sve stvari, u koliko nisu pridržane
odluci ministarstva poljoprivrede. U financijalnoj se upravi
treba držati propisa financijalnoga zakona.


Ministarstvo poljoprivrede pridržaje si stručnu, administrativnu
i računarsku reviziju, dalje izvršenje prava patronata i odlučivanje
ako se radi: a) o prodaji ili drugom otuđivanju nepokretnina
u cijelosti ili od česti; b) o iznamljivanju nepokretnina na vrijeme
dulje od 10 godina ili ako prekoračuje godišnju najamninu u
pojedinom slučaju svotu Kč 10.000.—; c) o zalaganju ili drugom ugovornom
opterećivanju; d) o osobnim stvarima činovnika školskoga
dobra.


Ministarstvu poljoprivrede pripada potvrditi: a) proračun i
gospodarske šumske planove; b) računske zaključke; c) personalne
pređloge.


Pitanja navedena u ovom članu predlaže ravnateljstvo dobra
ministarstvu poljoprivrede.


Školsko dobro Adamov bit će upravljano u tri smjera:


a) osobito kao objekt za obrazovanje slušača visoke poljoprivredne
škole u Brnu;
b) kao državno dobro rentabiliteta;
c)kao dobro za šumske pokuse.
Ad a) Dok se radi o djelatnosti, koju će razvijati na dobru vi


soka poljoprivredna škola u Brnu u školske svrhe, bit će izdaci
(troškovi) pokrivani iz odgovarajućih pologa ministarstva školstva
i narodne prosvjete.


ad b) U tom smjeru bit će dobro upravljano i financijalno za1
snovano po zasadama rentabiliteta.


ad c) Izdaci za šumske pokuse, koji će se izvoditi na školskom
dobru, bit će pokriveni iz pologa što će ih u tu svrhu odrediti
proračunom ministarstvo poljoprivrede.


Kakav je cilj na umu visokoj gospodarskoj školi u Brnu pridjeljenjem
školskog dobra Adamov, razbire se iz članka prof. ing.
losipa Opletal-a u programu visoke škole za god. 1924./25. Pisac
veli u tom članku među ostalim ovo: Svrha je visoke šumarske
škole, da dade šumaru akademičaru obrazovanje osnovanu na širokoj
osnovici prirodnih nauka. Ali tim inak još nije iscrpen sadržaj
naučne spreme. Ako hoćemo taj sadržaj prosuditi, treba se pitati,
koje zahtjeve stavlja praksa na šumara, jer stog gledišta treba
prosuditi, što ima visoka šumarska škola dati šumaru.


Zadatak je šumara prije svega samo gospodarenje. Dakle djelatnost
pretežno tehnička sa svrhom stvaranja masa i vrijednosti.
Osnov tom tvori cijeli niz opsežnih pomoćnih i stručnih disciplina