DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1925 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Si. Šumarska nastava u Cehoslovačkoj republici
pretežno realističkog smjera. Tako treba šumar temeljitog znanja
prirodnih nauka prilagođenih šumarskoj praksi, napose iz geologije
s mineralogijom i petrografijom, botanike, zoologije, baktereologiijie,
kemije, meteorologiije i klimatologije, dendrologije, pedologije, šumarske
fitopatologije kao i srodnih poljoprivrednih struka na pr. iz
kulture ljekovitog bilja, livadarstva, pčelarstva, ribarstva i patologije
divljači. Nadalje treba manje ili veće znanje čisto tehničkih
nauka tako napose iz osnova više matematike, geodezije, deskriptivne
geometrije, fotogrametriie. Težište šumarskog znanja leži u
njegovoj stručnoj spremi tako napose u uzgajanju, obrani i iskorišćivanju
šuma, šumskoj industriji i nauci o stojbini. Posebna važna
struka specijalnog šumarskoga znanja je nauka o uređenju šuma sa
šumskom statikom i računanju vrijednosti šuma, dendrometrija i
geodezija primjenjena u šumarstvu. Od velike je važnosti da šumarpoznaje
šumarsko građevinarstvo, nauku o strojevima, enciklopediju
vodnoga graditeljstva i elektrotehnike, šum. zgradarstvo, uređenje
bujica.


To su sve znanja, koja šumar treba za provađanje ekonomske
djelatnosti. Osim toga je šumar prinužden da vrši i upravnu službu.
a osnov je tomu opet čitav niz disciplina. Tako treba šumar da vlada
naukom o narodnom gospodarstvu, osnovima javnog i privatno«
prava, šumarskom politikom, šumskim i lovskim zakonom, naukom


o šumskoj upravi zajedno s trgovačkom šum. naukom i računovodstvom,
treba da ima znanja o agrarnim operacijama, o zemljišnoj
reformi, o katastru, o tarifima, o bankama i burzama.
Taj ogroman kompleks heterogenih nauka, pretežno prirodo^
slovnog i tehničkog smjera, koje su dakle većinom osnovane ha prirodnim
pojavama i na spoznaji prakse, iscrpljuje se. sa malo iznimaka,
četiri godišnjim sjedenjem na školskim klupama. Vježbe u laboratoriju
i kratke ekskurzije u šume ne mogu pokazati upotrebu
nauke u praksi, napose ne u čisto šumarskim disciplinama, o kojima
se pretežno i radi. Iznimku čine samo 14 dnevne geodetske vježbe,
koje su već bile gajene i na visokoj gospodarskoj školi U Beču i
koje su također preuzete na naše visoke šumarske škole. Ove
vježbe, koje daju slušačima priliku, da bi riješili veće suvisle zadatke
u zemljomjerstvu i o čijoj se potrebi ne može sumnjati, dobrim
su primjerom, kako bi trebalo mlade šumare uvesti i u druge
glavne discipline. Ekskurzije, koje se poduzimaju za razgledavanje
raznih gospodarskih mjera i kratke vježbe u šumi imaju zaista neku
vrijednost. Ali ta vrijednost je razmjerno malena prema onomu, što
bi škola imala dati svojim pitomcima i dade se prikazati poredbom
čovjeka .koji je 4 godine promatrao uz stalno tumačenje obrtnika,
kako se izrađuju cipele, pokućtvo i si., a da pri tom nije naučio izrađivati
dotične proizvode. Tako isto dolazi šumar poslije četiri go^
godišnjega studija u praksu i unatoč tome, da ie za cijelo to vrijeme
slušao tumačenja o šumskim naukama. i često vidio šumu, stoji dugo
zbunjen u svim slučajevima gdje se radi o provađanju raznih gospodarskih
mjera. Konačno Je onda stvar slučaja kakova učitelja nađe
u praksi, koji bi ga uveo u praktičnu upotrebu stečenog znanja. ´