DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1925 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Šumarska nastava u Cehoslovačkoj republici 87


Dakle visoka škola ne zadovoljava kao naučna škola. Ona daje
uistinu svojim pitomcima riječi, ali te obzirom na opseg šumarskog
studija samo u veoma zbitoj formi, a zaboravljava ipak na to. da bi
bile riječi uvedene u zbilji tako. kako to odgovara živoj praksi.


Sredstvom, da bi i raj zahtjev bio ispunjen, postat će školsko
dobro Adamov Dakako, ako bude izvršen dalje ocrtani program
upotrebe ovoga dobra u svrhe visoke gospodarske škole.


Dodjeljenjem toga dobra treba da se profesorima omogući doticaj
sa šumom u raznim smjerovima-kako to traži značaj disciplinakoje
zastupaju dotični profesori. Valja im omogućiti da vrše pokuse
i ispituju njihovu upotrebljivost u praksi. Uopće ima im se dati prilika
da ostanu u vezi sa praksom, u kojoj su djelovali prije, nego li
su nastupili profesuru. S druge strane treba i slušačima dati zgodu,
da šumu uoče ne samo s gledišta raznih disciplina, nego da i sami
sudjeljuju, što je i najslavnije, u živom šum. gospodarstvu na osnovu
tumačenja profesora držanih ti školi i da postanu tako reci sastojci
samoga gospodarstva.


Kako se drže teoretička predavanja pripravljena u sistematskoj
formi isto tako trebat će učešće i suradnju budućih šumara u
gospodarstvu školskoga šumskoga dobra urediti po promišljenomtačno
utvrđenom sistematski pripravljenom programu. Svakom slušaču
treba dati prilike da saraduje u cijelogodišnjem toku gospodarskih
radova na polju uzgajanja, obrane i iskorišćivanja šuma,
kod uređivanja šuma. šumskoga građevinarstva, šumske industrijeu
upravi i t. d. tako. da sam svuda prihvati rukama i da mu značenje
i provađanje svih tih radnja pređe tako reći u krv.


Samo ako se ispuni ova predpostavka, bit će moguće uztvrditi.
da je visoka šumarska škola ispunila svoju misiju kao naučna škola
i onda će se moći očekivati od apsolvenata, koji su bili na taj način
školani, da će unašati u šumarsku praksu u punoj mjeri spoznaje
šumarskih nauka.


U prvom je redu pitanje, kojim se načinom ima riješiti taj program
praktičkog školovanja? Najprije treba priznati, da to nije moguće
u četiri godine, koje su određene za šumarski studij. Možda će
se prigovarati, da je vrijeme od dvije godine za pripravne pretežno
prirodoslovne discipline dugo i da bi se dalo možda skratiti za jedan
semestar. Dobiven pak semestar mogao bi biti posvećen šumarskir;
disciplinama, za koje je vrijeme od dvije godine tako kratko, da u
to vrijeme nije moguće pomisliti na dulje suvislo zaposlenje slušača
na školskom dobru. Međutim valja naglasiti, da se ne smiju okljaštriti
pripravne discipline, jer tvore nužnu pripravu za sam
stručni studij, koji odgovara karakteru visoke
ško´le. Zato ne ostaje drugo, nego da se šumarski
s t u d i j p r o d u ž i za jednu — petu — godinu.


Peta godina bila bi posvećena praktičnom školanju na dobru
Adamov. Zasad krnj šumarski studij postat će tek potpun uvađanjem
tog petog godišta. Treba uvažiti, da pripravne predmete slušači
savladavaju razmjerno lako, jer su za njih donijeli već neku pripravu
iz srednje škole tako. đa su visokoškolska predavanja djelo