DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1925 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Sffl Šumarska nastava u Cehosiovačkoj republici


ma. Obranu šuma prati i ornitološka stanica, koja je bila osnovana


na dobru god. 1924. po uzoru Berlepschovom. Uopće se misli veću


pažnju posvetiti zaštiti ptica na cijelomu dobru.


U jednakom obimu razvit će s-e djelatnost zavoda za isko


rišćivanje šuma i šumske industrije.


Dobro daje priliku za ekzaktno istraživanje iskorišćivanju


glavnih produkata. Tako osobito označivanje iskorišćivanja, razne


načine sječe, izradbe, sortiranje, slaganje i otpremu drveta, iskuša


vanje raznog oruđa i strojeva, izdavanje i organizacija rada, razni


načini prodaje drva i t. d. Bit će moguće također slijediti razne na


čine iskorišćavanja sporednih produkata. Dalje je na dobru zastupan


najvažniji ogranak šumske industrije t. j . piljenje parnom pilom u


Adamovu.Pilu će trebati preudesiti kao uzorni školski objekt, na ko


jemu će moći biti ispitivani razni strojevi za obrađivanje drveta i


metode rada.


U pilani izgradit će se s vremenom komora za parenje i su


šenje drva, tvornica parketa, sanduka i t. d. U pilani upotrebit će


se sve u takovim poduzećima uobičajene pogonske snage, t. j . parna,


vodena, električna.


Zavod za uređivanje i procjenjivanje šuma s dendronietrijom


ima zgode da prati na tom dobru ove discipline u raznim smjerova


ma. Dobro je veoma prikladan objekt za provadanje i ispitivanje raz


nih metoda uređivanja. Evidencija uređenja šuma i provođenje pe


riodičkih revizija gospodarskih planova daje tomu zavodu priliku


da ostane savremen u pitanjima uređivanja šuma.


I zavod šumarskog građevinarstva naći će na školskom po


sjedu priliku za saradnju kod gradnje i uzdržavanja raznih prome


tala. Na dobru je dosta gusta mreža drumova i cesta. Nekoje ceste


trebat će rekonstruisati. a druge trebat će još graditi. U dogledno


vrijeme imala bi se izgraditi šumska željeznica u Josefskoj dolini.


Izvađanje ovih gradnja dat će zavodti šumarskog građevinarstva


zgodnu priliku za saradnju i za pripremu vježbi slušača.


Navedeni šumarski zavodi izradit će materijal svojih disciplina


u koliko se tiče školskoga dobra također i u obliku zbirki, mapa. mo


dela, uzoraka, fotografija i si. i pohranit će taj materijal u posebnim


odjeljenjima šumarskog muzeja u Kftiny. Taj muzej, koji će se


uostalom stalno nadopunjivati. dat će dakle sliku geoloških, pedo


loških, botaničkih, zooloških, gospodarskih i produkcionih odnosa


školskoga dobra Adamova. Muzej će tako dati slušačima kao što i


strancima, koji će zaista mnogo posjećivati školsko dobro, veoma


zornu informaciju o ovom posjedu.


Doticaj slušača s dobrom treba razlikovati u dva dijela i to:


1. vježbe i 2. praktički odgoj.
Ad. 1. Vježbe na šumarskom dobru bit će provedene uporedo
s predavanjima svih disciplina- koje se bilo u kojem smjeru odnose
na šumu izuzevši možda matematiku, deskriptivu. kemiju i slične
predmete, za koje se vrše vježbe u sobama ili u laboratoriju.


U prilog će ići tim vježbama- ako se dobro, prema prije izloženom,
naučno obrati, jer onda će moći profesor. poznaVajući dobro


.