DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1925 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Zakonodavstvo


ZAKONSKA OSNOVA*
*0 zaštiti Plitvičkih Jezera i okolice«.


Član 1.


Plitvička Jezera sa svojim užim i širim zaštitnim područjem poglašuju se


»Nacionalnim Parkom«.


Clan 2.


Područje se Plitvičkih Jezera dijeli:


a) na šire zaštitno područje, i


b) na uže zaštitno područje.


Član 3.


Šire se zaštitno područje proteže od kote 765 na Prošću prema kotama
605, 764, 580, 703 i 608, i teče crtom uz Medjedak prema koti 801, te svršava na
krajnjoj sjevernoj koti 555, teče dalje zapadnim pravcem prema koti 658, spuštajući
se ravnim pravcem prema koti 977, 874 i završava kod kote, 760, kod Čudića.


Član 4.


Uže zaštitno područje proteže se pravcem kote 765 kod Prošća i to južno
-od Prošćanskog jezera, te teče sjevernim pravcem prema koti 705, 764, 785,
preko Crnog Vrha, odakle se proteže pravcem iza Hotela Plitvice te Uvalom uz
gornji dio Jezera Milanovca i Kaluderovca ,a završuje na sjeveru kote 483 na
riječici Korani, 250 m ispod utoka potoka Plitvice u Koranu. Dalje se spušta
pravcem od sjevera prema jugu idući pravcem uz selo Plitvice prema koti 617
prolazi Biginom Poljanom na kotu 755 prema koti 803 i konačno se spušta na
kotu 760 kod Čudića i spaja opet sa kotom 765 na Prošću, obuhvatajući pritoke


Crne i bijele Rijeke i Riječice te sva Jezera i Riječicu Koranu do kote 483.
Član 5.


U širem zaštitnom, području Plitvičkih Jezera zabranjuju se svi oni čini I
djelanja, kojima bi se oslabljivali pritoci za sama Plitvička Jezera. Dozvoljuju se
gradnje naprava za eksploatiranje vodene snage u mdustrijalne svrhe samo u
takovom opsegu, u kome se time tok tekućica u naravnom njihovom smjeru nebi
priječio i korito tekućica zagaćivao. Za svaku takovu gradnju valja ishoditi oblasnu
dozvolu prema na snazi postojećim propisima gradjevnog reda.


Lomljenje kamena i kopanje sedre dozvoijuje se jedino uz dozvolu nadležne
upravne oblasti.
Član 6.


U užem zaštitnom području imadu Plitvička ...... sa vodopadima i pritocima
ostati netaknuta u svojem sastavu, te se zabranjuju svi čini i djelanja, kojima
bi se njihov naravni sastav, krnjio.


* Izradio: Dr. Marko Eisenhuth, tajnik društva za uređenje i poljepšanje
Plitvičkih Jezera i okolice u Zagrebu. ..... .


ŠUMARSKI LIST 9/1925 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Zakonodavstvo


Clan 7.


U šireni i užem zaštitnom području mogu one pilane, koje su osnovane do
konca 1924. godine izrabljivati vodenom snagom prema ustanovama dotične dozvolbene
isprave, pa su vlasnici i posjednici istih dužni u roku od 6 (šest) mjeseci
nakon stupanja ovoga zakona na snagu učiniti sve potrebne naprave, kojima
će se uz nesmetani tok vode zapriječiti odticaj odpadaka dotične industrije, naročito
pilotine.


Član 8.
DozvoJjuje se izvlastba nekretnina i pokretnina onih objekata, koji su potrebni
za uređenje i poljepšanje Plitvičkih Jezera.


Clan 9.


U izravnom oborinskom reservatnom području Plitvičkih Jezera i njihovih
pritoka imade se u svim šumama voditi konservativan način šumskog gospodprstva,
kakav je uobičajen u naravnim perivojima i parkovima.


Clan 10. . . .
U neizravnom oborinskom reservativnom području Plitvičkih Jezera iiru.de
se u šumama postupati po propisima za zaštitne šume.


Clan 11.
. U pogledu zaštite riba, raka, školjaka i inih vodenih životinja vrijede propisi
zakona o ribarenju u slatkim: vodama.


Clan 12.


Gradnje vila, ljetnikovaca i hotela, te u opće sviju vrsta stanbenih naselaka
kao i kupališta, cesta, puteva, vidikovaca u užem i širem zaštitnom području
Plitvičkih Jezera imadu se provađati po gradjevnom redu za Plitvička Jezera i
okolicu kao i po regulatornoj osnovi. U koliko nebi do pravosnažnosti ovoga zakona
bili takovi pravilnici izdani, dotle vrijede svi dosadašnji propisi.


Clan 13.


Prestupke odredaba ovoga zakona kažnjava upravna (policijska) vlast
kaznom> novčane globe od Din1. 500.— do Din. 5000— koji prestupci zagoduju za
3 mjeseca. Globe teku u korist Društva za uređenje i poljepšanje Plitvičkih Jezera
i okolice sa sjedištem u Zagrebu. Za rasprave i procjenu počinjenih šteta
mjerodavne su ustanove poljskoga redarstva, šumskog zakona i zakona o vodnom
pravu.


Clan 14.


Ovlašćuje se Ministar Šuma i Rudnika, da može u sporazumu sa Ministrom
Poljoprivrede i Voda te Ministrom Građevina izdati potrebna naređenja za izvršenje
ovoga zakona.


Clan 15.


Ovaj zakon stupa u život, kad ga Kralj potpiše, a obaveznu snagu dobiva,


kad bude obnarodovan u »Službenim Novinama«.


Preporučujemo Našem Ministru Šuma i Rudnika, da ovaj zakon obnaroduje,
svima Ministrima, da se o izvršenju njëgvom staraju, vlastima pak zapovjedumo,
da po njemu postupaju, a svima i svakome, da mu se pokoravaju.


Broj
........... 1925. Beograd. ´ o~ V , "