DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1926 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Eksproprijacija velikoga posjeda


kaže: Maksimum, koji ostaje neopterećen velikom posjedniku itd., ne
može biti odredjen na onom mjestu, koje radi blizine sela dolazi u obzir
za namirenje potreba tog sela«.


Iz ovcga slijedi, da bi sela mogla dobiti same mlade za sječu nedorasle
šume, pak bi od eksproprijacije bila slaba korist kroz mnogo godina.


U protivnom slučaju ako vlasnik dobije samo mlade za sječu nezrele
sastojine nema cd njih mnogo godina nikakovog prihoda već jedino izdatke
oko čuvanja i uzgoja, a tim on gubi prihod kapitala investiranog u
šumsko gospodarstvo.


Dakle veliki posjed, koji je dužan iz svojih guma — bilo slobodnom


prodajom bilo uz propisani cjenovnik — da namiruje potrebe okolišnog


žiteljstva, voditi će o tome brigu, da bilo iz redovitih svojih godišnjih sje


čina, bilo iz sastojina, koje se proredjuju, ili pako leževinom iz starijih


šuma, namiri svu potrebu. Zato držimo da je glavno, da se zemljorad


niku, koji drvo treba, osigura samo mogućnost podmirenja njegovih


potreba iz onih šuma. koje su mu na dohvatu, a da je manje važno vezati


tu mogućnost snabdijevanja baš na stanoviti kompleks.


U vezi s time, a u interesu normalnog razvoja naših šumsko gospo


darskih prilika na objektima naših velikih posjeda, držimo ne samo štet


nim po cpće gospodarstvo, nego prema gornjem i nemogućim , a i ne


potrebnim, da se pri donašanju odluke o odobrenju gospodarskih os


nova i drvosječnih planova — to odobrenje čini ovisnim o tome, da li


su uzete u dovoljni obzir odredbe ove, t. j. »da se odvojeno tre


tira i z 1 uč e n i d i o« a »o d v o j e n o n e i z 1 u č e n i dio« (član 9).


Sve mane izlučivanja, koje ranije navedosmo. tim se postupkom samo


umnažaju i povećavaju.


Ta odredba, koja se postavlja kao uvjet odobrenju g os p o d a r s


k i h osnova i d r v o s j eč n i h piano v a, upravo je kao stvorena


zato. da obustav i cijeli gospodarski život jednim mahom — jednim


potezom pera.


U čk 11. naredbe se kaže, da se »ovom odredbom ne prejudicira


zakonskom riješen ju ovoga pitanja«.


Ali tko znade, da je donošenje gospodarskih osnova — ako je sa


vjesno proveden rad, -- jedan ogroman i ozbiljan posao, koji zahtijeva


da sastavljač sa svom bistrinom svoga duha gleda u daleku budućnost


od sto i više godina, tko zna, da svom operatu mora dati podlogu, koja


će barem u prvoj, recimo stogodišnjoj ophodnji odgovarati jednom stal


nom i tvrdom načelu, taj neće moći, da kod donošenja odobrenja jedne


»gospodarske osnove«, učini svoju odluku ovisnom o nečemu, što još


ne postoji, i što će bog zna u kojem obliku, opsegu i kada, da nastupi. U


času donošenja i odobrenja, svaka gospodarska osnova postaje za sva