DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1926 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Prakiično uredjivanje šuma


Te/a je odluka ako se sječama odgoje jače prekida sklop krošanja.
Ovo će biti slučaj — da samo navedemo primjer — ako se postupa po načelu,
da zbroj kružnih ploha od dobe, koja po prilici odgovara polovici
ophodnje, ne smije više da raste. Ova će nesigurnost, da li se korišćenje ima
računati u glavni ili medju-užitak, unijeti u knjigovodstvo tim više samovolje,
što je proredjena sastojina mladja.


Zbog toga mora uredjivač. u sporazumu sa šumarskim upiaviteljetn
izdati posebne odredbe.


Ove odredbe mogu ići za tim:


a) da se prihodi sviju pa i jačih proredjivanja računaju u medjuprihode.
ako se njima uvijek vadi tanje drvo sa slabijom krošnjom.
Ali ovaj se uslov mora potpuno uvažiti time, da se pri računanju sječne
mjere u glavnome užitku ocijeni obrast najstarijega razreda još
samo sa 0.7,


b) ili da se svi prihodi iz dvaju najstarijih
dobnih r a z re d a ili iz sviju sastojina, koje su
starije od polovine ophodnje, bez razlike odakle
potječu, dakle i svi prihodi iz odgojnih
sječa ili slučajnih k o r iš ć e n j a, računaju u glavni
užitak.


Ovo se pravilo preporuča za sva gospodarstva, koja upotrebljavaju
jača proredjivanja ili su im šume izložene čestim štetama od snijega,
leda, inja ili vjetra.


Valja ga se držati i kod sviju gospodarstava, koja računaju sječnu
mjeru isključivo na način opisan na strani odsjek a)


c) Ako se pomenuti način račnanja ne uvede,
podijele se slučajni prihodi medju glavni i sporedni užitak obično po ovim
načelima:


U glavni se užitak ubrajaju slučajni prihodi,


1. koji potječu iz sastojina uvrštenih u 10 godišnju posebnu sječnu
osnovu,
2. koji potječu iz drugih sastojina a iznose više od jedne petine njihove
mase ili
3. koje uzrokuju takove progaline, da je potrebna nova kultura.
Ustanovljenje s j e č n e mjere u m e d j u - u ž i t k u prema
tome izvršiće se na razne načine.
Ili će se obaviti po plosi samoj ili po plosi i masi, kod slučajnih prihoda
samo po masi.
Uredjivač je već prilikom obilaženja šume označio u manualu. koje
çastojine traže čišćenje proredjivanje itd. i propisao dotičnu mjeru u sastcjinskom
opisu (str. —).