DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1926 str. 34     <-- 34 -->        PDF

..... . .......


1 ..... . ....... |


Internacionalni Šumarski Kongres u Rimu održan je u vrijeme od 29- aprila
do 5. maja ove godine.


Kongres je otvore n svečanim načinom dana 29. aprila 1926. u 10 i po
sati (u teatru Kvirino) — u prisutnosti talijansko g kralja, pokrovitelja
kongresa, i ministra predsjednika Mussolini ) a, začasnog predsjednika kongresa
— govorom talijanskog ministra narodne privrede, B e 11 u z o - a, i de
Miehelis-a , predsjednika internacionalnog instituta za poljoprivredu, iza
kojih su redali ostali običajni pozdravni govori.


Faktičn i ra d kongresa počeo je 29. aprila u 15 sati time, što su počele
da rade pfajedine sekcije. Taj je rad trajao sve do 4- maja 1926., a radilo se
i prije i poslije podne.


Kongres je zaključe n sjednicom plenuma dana 5. maja 1926. u 18
sati. Na toj sjednici prihvaćene su rezolucije donesene u pojedinim sekcijama. Kod
toga su učinjene i neke manje izmjene.


Zvanične ekskurzije održane su dana 1. i 2- maja u Apenine (Valombroza)
i Firenzu (Viši šumarski institut).


Rezulta t ovoga zaista velikog šumarskog Kongresa mora se označiti
kao vanredno uspio. Na kongresu su bile zastupane ove države odnosno zemlje:
Argentina, Austrija, Belgija, Brazilija, Bugarska, Danska, Egipat, Ekvator, Estonija,
Filipini, Finska, Francuska, franc, zapadna Afrika, Alžir, Indokina, Maroko, Tunis,
VeBka Britanija i Australija, Kanada, Britanska Indija, Nova Zelandija, Cipar,
Irska, Grčka, Ugarska, Italija, Njemačka, Kirenaika, Somali, Tripolis, Japan,
Letonska, Litva, Luksemburg, Meiko, Norveška, Panama, Holandija, Holandijska
Indija, Peru, Perzija, Poljska, Portugal, Rumunjska, Jugoslavija, Švedska, Švajcarska,
Čehoslovačka, Turska, Čile, Kina, Ujedinjene Američke države, Urugvaj,
Savez Sjovjetskih Republika, Španija. Dakle svega 58 država odnosno zemalja.
Broj učesnika bio je nešto preko 900. Broj pismenih referata dosegao je 250. Neki
referati, koji su stigli poslije zakazanog roka, nisu mogli biti spremljeni štampom
za sam Kongres, no ući će u akta Kongresa.


Zvanična delegacija, koja je reprezentovala našu državu, bila


je sastavljena ovako: gg. ing. Miodrag Stame n ković , generalni direktor.


dr. Gjoka Jovanović, profesor univerziteta, ing. Milan Marinović, in


spektor, ing. dr. Josip B a 1 e n inspektor, ing. Milan M a n o j 1 o v i ć sekre


tar iz Beograda i dr. Aleksandar Ug r en o v^ć. profesor univerziteta iz Za


greba.


Naša država dobila je jedno podpredsjedničko mjesto u drugoj komisiji (Ugre


nović) i reprezentovala se jednim referatom (Ugrenović: »La législation forestiere


en Yougoslavie«), koji je štampan kao edicija kongresa.


Pored redovnih referata iznesen su pred učesnike kongresa još i brojne


publikacije pojedinih država, koje su priredjene u cilju informativnom ili propa


gandističkom. Takove su publikacije priredile: Italija, Čehoslovačka, Japan, Špa