DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1927 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Impregnovanje drveta sumporom. Pred kratko vrijeme učinjeni su u Americi


pokusi, da se drvo konzervira pomoću rastaljenog sumpora. Utvrdjeno je da drvo


prima u sebe sumpor, koji ga konzervira. No pored toga ono postaje tvrdje, čvršće


te otpornije protiv kiselina.


Svaka vrst drveta može da bude na ovaj način konzervirana. Količina apsor


biranog sumpora različna je prema vrsti drveta. Sam postupak sastoji u tome, da


se drvo ostavlja u sumpornoj kupelji od 140—150 stupnjeva, 5—6 sati, sve dok nije


iščezla sva vlaga. Zatim se podržava temperatura od 120—125 stupnjeva, 4—5 sati.


Preporuča se upotreba suhoga drveta, jer vlaga sprečava prodiranje sumpora. Koli


čina apsorbovanog sumpora različna je u širokim granicama. Od svoje vlastite težine


apsorbira hrast 40%, smreka 64%, bor 75%, topola 76%. Impregnovano drvo pokazuje


znatno povišenje čvrstoće i tvrdoće. Efekat ovog načina konzerviranja različan je od


kreozotirarija ili upotrebe metalnih soli. Sumpor u drvetu poprima kristalni oblik


zatvara pore i ne može da se gubi kod obične temperature. Ako su tačni o´vi na«


vodi, onda bi se otvarale nove mogućnosti konzerviranja drveta naročito´ kod željez


ničkih pragova, te kod upotrebe drveta za kaldrmisanje.


Generatori na ugalj i drvo. U posljednje vrijeme upotrebljuju se za pogon


motornih vozila dva tipa generatora: na ugalj i na drvo. Ako se uporedi jedan i


drugi tip, pokazuju se ove osobine.


Drvetom se lakše manipulira nego drvenim ugljenom. Do njega se i lakše


dolazi. Plinovi, koji se dobivaju iz drveta, bogatiji su na aktivnim sastojcima, nego


oni dobiveni iz drvenoga uglja. Čišćenje je lakše. Nema potrebe na vodi. Dostaje ona


količina, koja je sadržana već u drvetu. Drvo se mora unapred podesiti u odredjenim


dimenzijama i prosušiti a ne mogu se direktno upotrebiti otpaci kod iskorišćavanja.


Pretpostavivši jednaku, težinu, drvo daje manje plina nego drveni ugalj; tek
polovinu. Da «e dobije 1 kg ugljena, treba pougljiti najmanje 5 kg drveta. Naprotiv
pougljavanjem se mogu iskoristiti svi ostaci kod iskorišćavanja drveta. Težina ugljena,
što ga isa sobom nosi automobil, je manja. Za 100 km puta treba 40 kg uglja ili
100 kg drveta. No kod upotrebe ugljena treba još i vode, dok ove kod upotrebe drveta
ne treba.


Direktno upotrebljavanje drveta čini nepotrebno pougljavanje u šumi. Tim
se odstranjuju i sve njegove nepriličnosti i opasnosti za šumu. Pretvaianje drveta
u ugalj traži dakle znatnu količinu drveta, čija je jedna čest izgubljena.


Kako se iz ovog uporedjenja vidi, prednosti i mane su različne. Ipak se upotreba
drveta čini ekonomičnija naročito onda kad se radi o pogonu poljoprivrednih
vozila. Uostalom tek iskustvo budućnosti moći će da definitivno riješi ovo pitanje.


Internacionalni drvarski kartel Kako javljaju češki »Narodiry Hsty«, održat
će se o. mj. u Amsterdamu drvarska konferencija, koja ide za stvaranjem internacijonalnoga
drvarskoga kartela. U njemu će biti zastupljene Poljska, Rumunjska, Finska,
Čehoslovačka i Austrija. Švedska nije dala svoj pristanak da stupi u ovaj kartel.


..........


.... ..... .......: »......... ....... . ....... ...... ......., ........
...... ....«, ......, 1926. ....... ... ........... ..... je ......... ...... ...


.. ...... ».... ....... .........«. .. ......... je ... ....... ......... ...
........ .&...... ...., -... je ... .... ... .......... ...... ............ ... ..
.......» ..... o ......... .... y ......... ....... ....... ..... je ......... ...
49