DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1927 str. 55     <-- 55 -->        PDF

POZIV ČLANOVIMA


Kako smo već u prošlom broju Šumarskog Lista spomenuli, obavljena
je reorganizacija odsjeka rađa sa svrhom, da bi rad J. S. U. bio
što intenzivniji i opširniji, a prema tomu i korisniji po našu šumarsku
nauku i struku, a i za članove Udruženja.


Da ne bi ova reorganizacija ostala samo na papiru, apeliramo na
naše članove i molimo svakoga, koji ima volje i želje da saradjuje u
kojoj sekciji, da se prijavi što prije glavnoj upravi J. Š. U. i da javi u
kojoj sekciji želi saradjvati.


Sve one koji ne žele pristupiti kojoj sekciji, kao njeni članovi, molimo
da nam javljaju svoja opažanja, bilo na polju šumarstva, šumarske
nauke, bilo o učinu koje odredbe i naredbe više vlasti na uzgoj i čuvanje
šuma, kao i na interese članova.


Ne može se zahtjevati, da sama glavna uprava sve zapazi, o svemu
vodi direktnu irigu itd., već je potrebna saradnja svih članova, da
glavnu upravu o svemu izvještavaju i stavljaju joj svoje predloge, koje
će ona svesrdno prihvatiti i dalje obraditi.


Samo složnim radom, potporom sviju ispuniti će glavna uprava a
prema tome i naše Udruženje, onaj veliki zadatak, koji u našoj
države namijenjen. Uprava


POZIV


Opozorjajo se vsi člani Jugoslovenskega Gumarskega Udruženja,
Podružnice v Ljubljani, da vplačajo od 1. januarja 1927. članarino in
naročnino na položnico ček. rač. štev. 34.293, katera je priložena 1. številki
Gumarskega Lista, ali pa s poštno nakaznico na naslov Jugoslovensko
Šumarsko Udruženje, Zagreb, Vukotinovićeva ul. 2.


! ). Š. Br. 43842-26.
Broj: 15.983 — 1920.


OBJAVA LICITACIJE
hrastove duge i trupaca.


Kr. Direkcija Šuma u Zagrebu prodavati će ofertalnom licitacijom dne 12. januara
1927. u 11 sati niže navedeni izrađjeni i na et overiš te kod ž, efljezničke
stanice u Vojniću izvezeni drvni materijal i to:


Skupin a I. 5753 «kova hrastove duge prve klase i 18.5 akova škart duge uz


iskličnu cijenu od 40 (četrdeset.) dinara po akovu za prvu klasu 1 25 (dvađesetpet)


dinara za škart dugu.


V a d i u m 23.000 d inar a.


Skupin a II. Oko 1666 m3 hrastovih trupaca i to: 757 m8 prve klase, 481 in3


druge klase, 277 m3 treće klase i 151 m3 četvrte klase uz prosječnu i iskličnu cijenu


od 250 (dvijestotinepedeset) dinara po svakom kubnorn metru.


V a d i u m 42.000 dinara.


Sa 100 dinara taksirane i dobro zatvorene ponude valja predati najzad do 11


sati dana 12. januara 1927. potpisanoj Direkciji, gdje se mogu vidjeti i dobiti dražbeni


i kupoprodajni uslovi, obrazac i omot ponude.


U Zagrebu, dne 3. decembra 192G. KR. DIREKCIJA ŠUMA


53