DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1927 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠuMARSKlfoST


MILAN TURKOVIČ


O
O
vih je dana proslavljena, jedna rijetka slava. Odlični doživotni i
počasni predsjednik Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja Gospodin
Milan T urkov i ć, proslavio je sedamdesetu
godišnjicu svoga života. Ta je slava prošla čedno, in


timno i toplo, kako to odgovara prirodi samoga svečara. Na njoj su


uzeli učešća najširi privredni, bankovni i finansijski krugovi. U red naj


iskrenijih čestitara i najpredanijih poklonika stupa i naše Udruženje na


usta svog zvaničnog organa Šumarskog Lista.


U času kad odličnom počasnom predsjedniku Jugoslovenskog Šu


marskog Udruženja iznosimo naša najtoplija čestitanja, teško nam je i


ocijeniti i reći, koji je zapravo rad svečarev u ovo njegovih sedamdeset


godina života, veći, koji plemenitiji, koji vrjedniji. Milan Turković nedo


hitni je uzor javnoga radnika. On je tipični predstavnik onoga pokoljenja,


kojega u sadašnjici sve više nestaje. On je uzor-jedinka one generacije,


koja je sve što je gradila, gradila na bazi najdubljeg ličnog poštenja, bez


granične marljivosti i istrajnosti. On je jedan od rijetkih predstavnika


one generacije, koja je znala svagda dati sebe za veće i šire ciljeve.


Porodica Milana Turkovića vuče svoju lozu duboko iz naroda. Po


četkom 17. vijeka doseliše se njegovi pradjedovi iz kršne Hercegovine pod


plavi Klek. God. 1662. podjeljuje Petar Zrinjski Nikoli Turkoviću, voj


vodi ogulinske krajine, povlastice oko stečenih zemalja i mlinova. Razvi


janjem trgovine silazi jedan ogranak porodice Turkovića na morski žal


(Senj i Kraljevica) i bavi se ondje trgovinom drveta na veliko. Za vrije


me Napoleonove Ilirije (1809.—1813.) djed svečar ev bio je »maire < za


Kraljevicu i Bakar. Otac svečarev, ugledni trgovac drvetom, igra važnu


ulogu u nacionalnom, socijalnom, i političkom životu potlačene Hrvatske.


Pod njegovim se krovom okupljaju rodoljubi pa i on sam gazi u borbu


protiv tudjinske vlasti (Rauch).


Milan Turković rodio se u Karlovcu; ondje svršio realku a pomor


sko-trgovačku akademiju u Trstu. Sve sa odličnim, uspjehom. No ljubav,


koju je nosio već iz porodice, stvorila je u njemu odluku da privoli šumi,


a ne moru. Toj ljubavi ostao je vjeran i predan čitav svoj život — sve do


dana današnjega. Već podkraj sedamdesetih godina ulazi sa bratom Pe


trom, u šumski posao svoga oca. Početkom osamdesetih godina, kupuje


veliko dobro Kutjevo. Na njemu ogromnim žrtvama podiže uzornu poljo


privredu — naročito voćarstvo i vinogradarstvo — i šumsko gospo


darstvo.


161
ŠUMARSKI LIST 4/1927 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Ova ljubav zemlji i šumi jest ono, što je u njemu izgradilo tako potpunog
čovjeka. Bez te ljubavi, koja na oko izgleda kao konzervativnost,
nema ni poljoprivrede ni šumarske privrede. I zato se u radu Milana
Turkovića nikad ne vidi granica industrijalca i privrednika. On je sretno
ujedinio u svom licu te obe osobine. I baš je ta duboka ljubav za zemlju,
šumu, šumarsku privredu kao i industriju drvetom bila osnovni razlogda su pokretači Jugosl. Šumarskog U družen ja u času njegova stvaranjaiskreno uprli svoje poglede u Milana Turkovića. Mi, koji smo imali rijetku
sreću, da u tim istorijskim časovima saradjujemo sa odličnim svečarom,
gledali smo sa udivljenjem sa koliko ljubavi istrajnosti i oduševljenja
rukovodi Milan Turković rad onih dugih pregovora i dogovora —
oko stvaranja U druženja. I priznati se mora da je baš ličnost svečareva
bila srž, oko koje su se sakupljali osnivači Udruženja. Njegovom vanrednom,
taktičnom načinu valja zablagodariti. da je tako brzo došlo do
sadašnje naše organizacije, koja si je osvjetlala obraz i pred Evropom.


Milan Turković bio je i prvi izabrani predsjednik našeg Udruženja.
U toj poziciji on je žilavo nastavio svojim radom i nailazio na svakom
koraku priznanje. Da mu se iskaže vrhunac priznanja, Udruženje ga je
izabralo svojim doživotnim začasnim, predsjednikom.


Rad Milana Turkovića suviše je plodan a da bi se mogao sa ovoga,
mjesta u cijelost iprikazati. Najmarkantniji rad, jest rad na područjudrvne industrije i bankarstva. Kao predsjednik Hrvatske EskomptneBanke svečar ima za sobom veliku tradiciju, velik krug poklonika, čitavo
kolo učenika i duboke tragove svoga uzornoga rada. Naročito na području
iskorišćavanja šuma i drvne industrije Hrvatska Eskomptna Banka
u zajednici sa Srpskom Bankom osnovala čitav niz velikih i dobro rukovodjenih
preduzeća.


Milan Turković radio je vrlo mnogo i u oblasti humanitarnosti. On
je svagda bio medju prvima, kad je trebalo pomoći i pridizati. Živa duševnost
svečareva tražila je da uposli svoje energije na literarnom i
umjetničkom polju. Da se ocijeni taj njegov rad treba samo prolistatinjegovo djelo »Vlastelinstvo Kutjevo«. 1 na njemu se odrazuje duh svečarev.
Na čelu knjige zapisuje svečar ove riječi: ».ledini napredak, kojije uistinu efektivan, ne stoji do bogatstva prirode nego do energije čovjeka
(Buckle) . ..« jer što kaže inom i sam svojijem potvrdjuje činom« (Mažuranu
) . Dakle čista emanacija njegove ličnosti. Nije on samo privrednik,
bankar, industrijalac on je i numizmatičar, sabirač narodnih vezova
i veliki prijatelj muzike.


Za svoj odlični javni rad odlikovan, je francuskim ordenom de la Légion
d´honneur (1901.) i ordenom Sv. Save III. stepena (1923.).


Iznoseći ova naša čestitanja pred lice odličnog predsjednika Jugoslovenskog
Šumarskog Udruženja, ponosni smo, što na čelu naše organizacije
stoji čovjek sa ovako velikim kvalitetama. Mi se radujemo, šio
možemo da svečara u ovom času pozdravimo živa, zdrava i punom naponu
istrajnoga i požrtvovnoga rada za opće dobro. Mi vjerujemo da je
svečar ideal privrednika i čovjeka, kakovih bi naša otadžbina trebala što
više. U želji, da i našem potomstvu sačuvamo uspomene na ljude, koji su,
znali toliko neobično ljubiti zemlju, šumu. narod i otadžbinu, kličemo
odličnom svečaru: na m noga ja ljeta.


UGRENOVIÔ


162