DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1927 str. 45     <-- 45 -->        PDF

bilo je odredjeno i za izložbu u Bornu, koja je održana god. 1914. Svjetski je rat ponešto
omeo finansijski uspjeh djela. No sa druge strane baš su rat i njegove ekonomske
posljedice -doveli Svajcarce do saznanja od kako goleme je važnosti šumarska privreda
za Švajearsku. Svijest o toj važnosti postajala je sve šira i dublja, Knjiga se sve više
tražila. Naročito su je tražile šumarska lica, čuvari šuma, te poljoprivredne škole i lugarski
tečajevi pa i šira publika. Nastala je potreba i drugog izdanja. To drugo izdanje
ovoga djela i dovršeno god. "1925. Glavnu redakciju proveo je g. d r. Ph. F 1 u r .,
a saradjivali su najistaknutiji švajcarski šumarski stručnjaci Petitmermet , K n uehel,
Schadelin i Weber. Francuski prevod izradio je profesor Henry
B a d o u ., čijoj ličnoj pažnji i dugujemo jedan primjerak knjige.


Ostavljajući detaljni prikaz za zaseban članak, mi ćemo se ovdje ograničiti ....
na to, da istaknemo najvažnije.


Nakon kratkoga historijskog pregleda razvoja kulture i šumarske privrede Švajcarske,
prikazana je površina njenih šuma prema procentu, podjeli po vrsti drveta,
kategorijama sopstvenika te karakteru tla. Iznesen je opširan prikaz prirodnih faktora,
o kojima ovisi priraštaj tih šuma. Detaljno je razradjena klima, stanište te prikazane
pojedino vrsti drveta. Načinu uzgoja i uredjenja posvećene su zasebne glave.
Pored šumarske nastave prikazano je i stanje naučnih Instituta. Opširno je razradjena
legislacija i organizacija uprave. Za nas su od posebnog interesa prikazi šumarskog
udruživanja. Na kraju su prikazani radovi oko zaštite i zašumljavanja te izneseni pogledi
na ulogu šume u nacionalnoj ekonomiji Svajcarske. Djelo obuhvata 242 stranice.
Kao zasebni dodaci dodani su: švajcarski zakon o šumama od god. 1902. sa promjenama
od god. 1923. i riječnik termina, koji sadržava francusku, njemačku i talijansku šumarsku
terminologiju.


U tekstu se nalazi pet karata, 25 fotografskih snimaka i 1G prekrasnih gravira,
koje i tehnički i umjetnički predstavljaju savršenstvo.
Svakako imamo pred sobom djelo, prve vrsti, koje odlično predstavlja Švajcarsko
Šumarsko Udruženje i švajcarsko šumarstvo.
Ugrenović


»Revue des Eaux et Forets« No 2 — Février 1927. — »Les ventes de coupes de
bois en 1926«, par Géueau (Prodaje sječina u g. 1926.). — »Recherches rétrospectives
sur les insignes et les marques distinct i ves de l´administration des Eeaux et Forets
en France«, par L. Lavauden (Pogled na isioriju znački i žigova šumarske administracijo
u Francuskoj). — »La culture de la Lavande«, par Moutte (Kultura Lavande).


»L´Alpe« — No 2 — Febbraio 1927 — F. C. Palazzo: »11 carbone di legna come
carburante per gli autotrasporti (continuazione e fine)« (Drveni ugalj kao gorivo
za autotransport — nastavak i svršetak). — .. Merend.i: »Per coinbatterc la siccita«
(Suzbijanje suše). — C. Sibilia: »La difesa di semenzai di conit´ere dai parassiti vegetali
« (Zaštita sjemena četinjara od vcgciacijonih parazita).


LIČNE VIJESTI


f Stjepan Frkić. Šef Slunjske Imovne Općine Stjepan Frkić umro je 23. I. a,
pokopao 25. I. o. g. uz mnogobrojno učešće gradjaustva i šumarskog činovništva. Ostavio
je jednog neopskrbljenoga sina, pitomca pomorske vojne akademije.


Nad otvorenim grobom oprostio se sa pokojnikom u ime drugova g. A. Perušić,
direktor Ogulinske Imovne Općine.


203